Tematy egzaminacyjne z prawa rzymskiego

advertisement
Tematy egzaminacyjne z prawa rzymskiego
PRAWO RZYMSKIE
TEMATY EGZAMINACYJNE
I. POJĘCIE I ŹRÓDŁA PRAWA
1. Pojęcie i podziały prawa
2. Etapy rozwoju prawa rzymskiego
3. Prawo zwyczajowe
4. Ustawa XII Tablic
5. Ustawodawstwo zgromadzeń ludowych
6. Uchwały senatu
7. Pretor i jego edykt
8. Nauka prawa okresu republiki
9. Nauka prawa okresu pryncypatu
10. Konstytucje cesarskie
11. Przedjustyniańskie zbiory prawa
12. Kodyfikacja Justyniana
13. Pojustyniańskie losy prawa rzymskiego
II. RZYMSKI PROCES CYWILNY
1. Pomoc własna i jej ograniczenia
2. Rozwój historyczny procesu rzymskiego
3. Charakterystyka procesu legisakcyjnego
4. Geneza procesu formułkowego
5. Budowa formułki pretorskiej
6. Pojęcie i rodzaje powództw
7. Postępowanie in iure
8. Obrona pozwanego w procesie formułkowym
9. Litis contestatio i jej skutki
10. Postępowanie in iudicio
11. Egzekucja osobista
12. Egzekucja majątkowa
13. Charakterystyka procesu kognicyjnego
14. Zastępstwo stron w procesie rzymskim
15. Środki ochrony pozaprocesowej
III. PRAWO OSOBOWE
1. Zdolność prawna i jej wymogi
2. Początek i koniec osobowości fizycznej
3. Powstanie niewoli
4. Położenie prawne niewolników
5. Sposoby wyzwalania niewolników
6. Położenie prawne wyzwoleńców
7. Status civitatis
8. Status familiae
9. Zdolność do czynność prawnych
10. Osoby prawne
IV. CZYNNOŚCI PRAWNE
1. Pojęcie i rodzaje czynności prawnych
2. Oświadczenie woli i jego wady
3. Treść czynności prawnych
4. Skutki czynności prawnych
5. Nieważność czynności prawnych
6. Zastępstwo przy czynnościach prawnych
V. PRAWO RODZINNE
1. Rodzina agnatyczna
2. Rodzina kognatyczna - linie i stopnie pokrewieństwa
3. Zawarcie małżeństwa
4. Wejście żony pod władzę męża
5. Stosunki osobiste między małżonkami
6. Stosunki majątkowe między małżonkami
7. Rozwiązanie małżeństwa
8. Konkubinat
9. Powstanie i zagaśnięcie władzy ojcowskiej
10. Treść władzy ojcowskiej
11. Peculium - pojęcie i rodzaje
12. Opieka
13. Kuratela
VI. PRAWO RZECZOWE
1. Pojęcie i rodzaje rzeczy
2. Rodzaje władztwa nad rzeczami
3. Istota posiadania
4. Rodzaje posiadania
5. Skutki prawne posiadania
6. Ochrona posiadania
7. Pojęcie i treść prawa własności
8. Rodzaje własności rzymskiej
9. Ograniczenia prawa własności
10. Współwłasność
11. Pochodne sposoby nabycia własności
12. Mancypacja
13. In iure cessio
14. Tradycja
15. Pierwotne sposoby nabycia własności
16. Zasiedzenie
17. Zawłaszczenie
18. Połączenie i zmieszanie
19. Przerobienie rzeczy
20. Nabycie pożytków
21. Ochrona prawa własności
22. Powództwo windykacyjne
23. Powództwo negatoryjne
24. Powództwo publicjańskie
25. Prawa na rzeczy cudzej
26. Służebności gruntowe
27. Służebności osobiste
28. Zasady dotyczące służebności
29. Dzierżawa wieczysta
30. Prawo powierzchni
31. Zastaw powierniczy
32. Zastaw ręczny
33. Zastaw umowny
VII. ZOBOWIĄZANIA
1. Pojęcie zobowiązania
2. Źródła zobowiązań
3. Zobowiązania cywilne i naturalne
4. Zobowiązania jednostronne i dwustronne
5. Zobowiązania ścisłego prawa i dobrej wiary
6. Zobowiązania solidarne
7. Przedmiot zobowiązania
8. Zobowiązania specyficzne i gatunkowe
9. Zobowiązanie przemienne i upoważnienie przemienne
10. Szkoda i sposoby jej naprawienia
11. Wina i jej stopnie - zasady odpowiedzialności zawinionej
12. Zwłoka i jej skutki
13. Umocnienie zobowiązań
14. Poręczenie stypulacyjne
15. Zmiana podmiotów zobowiązania
16. Umorzenie zobowiązań według prawa cywilnego
17. Umorzenie zobowiązań według prawa pretorskiego
18. Pojęcie i rodzaje kontraktów realnych
19. Pożyczka
20. Użyczenie
21. Przechowanie
22. Kontrakt zastawniczy
23. Kontrakty werbalne
24. Kontrakty literalne
25. Pojęcie i rodzaje kontraktów konsensualnych
26. Kupno-sprzedaż
27. Odpowiedzialność za wady towaru
28. Najem rzeczy
29. Najem usług
30. Najem dzieła
31. Spółka
32. Zlecenie
33. Kontrakty nienazwane
34. Pacta i ich rodzaje
35. Zobowiązania jak gdyby z kontraktów
36. Bezpodstawne wzbogacenie
37. Prowadzenie cudzych spraw bez zlecenia
38. Ogólna charakterystyka i podział zobowiązań z deliktów
39. Kradzież
40. Rabunek
41. Bezprawne uszkodzenie cudzej rzeczy
42. Zniewaga
43. Delikty prawa pretorskiego
44. Zobowiązania jak gdyby z deliktów
VIII. PRAWO SPADKOWE
1. Pojęcie spadku
2. Pojęcie i rodzaje dziedziczenia
3. Pojęcie i formy testamentów
4. Zdolność testamentowa
5. Treść testamentu
6. Podstawienie testamentowe
7. Kodycyl
8. Dziedziczenie beztestamentowe w Ustawie XII Tablic
9. Dziedziczenie beztestamentowe w edykcie pretorskim
10. Dziedziczenie beztestamentowe w prawie justyniańskim
11. Formalne dziedziczenie przeciwtestamentowe
12. Materialne prawo dziedziczenia przeciwtestamentowego
13. Nabycie spadku i jego skutki
14. Ochrona prawna spadkobierców
15. Legaty
16. Fideikomisy
Download