przedmiotu

advertisement
BIOLOGIA MEDYCZNA (Fizjoterapia)
Wykłady 15h
Zróżnicowanie komórek wyrazem jedności i zmienności organizmów; techniki i metody badań w naukach
biologicznych - podstawowe narzędzia wykorzystywane w badaniach komórki; budowa komórki zwierzęcej
i funkcje jej poszczególnych elementów. Składniki jądra komórkowego oraz jego rola w przechowywaniu
i przekazywaniu informacji genetycznej; budowa kwasów nukleinowych (DNA, RNA) budowa chromosomu,
garnitury chromosomowe; replikacja, transkrypcja, translacja, Podział mitotyczny i mejotyczny komórki;
cykl komórkowy, programowana śmierć komórek. Podstawy dziedziczenia – dziedziczenie mendlowskie
i niemendlowskie; dziedziczenie monogenowe, poligenowe i wieloczynnikowe. Dziedziczenie cech
sprzężonych z płcią. Rodzaje zmienności. Znaczenie zmienności fenotypowej w kształtowaniu cech
osobniczych, adaptacjach i kształtowaniu sprawności fizycznej (norma reakcji). Osobnicze i ewolucyjne
znaczenie zmienności rekombinacyjnej i mutacyjnej; rodzaje mutacji i ich konsekwencje zdrowotne dla
człowieka – na przykładzie wybranych zespołów oraz chorób monogenowych.
Podstawowe informacje zawarte w podręczniku „Podstawy biologii człowieka. Komórka, tkanki, rozwój,
dziedziczenie”, Mizgajska-Wiktor, Jarosz, Fogt-Wyrwas. PWN 2013.
Download