BIOLOGIA (Sport)

advertisement
BIOLOGIA (Sport)
Wykłady 15h
Ultrastruktura komórki zwierzęcej: budowa i funkcje błony komórkowej,
skład chemiczny
i właściwości cytoplazmy podstawowej, budowa i funkcje organelli komórkowych; składniki jądra
komórkowego i jego rola w przechowywaniu oraz przekazywaniu informacji genetycznej, budowa
chromosomu, kwasy nukleinowe (DNA, RNA), biosynteza białek, replikacja, transkrypcja, translacja.
Podział mitotyczny i mejotyczny komórki, cykl komórkowy, biologiczny sens podziałów. Gonady
męskie: budowa i funkcje jądra człowieka, spermatogeneza, hormony płciowe męskie i ich znaczenie
w spermatogenezie. Gonady żeńskie: budowa jajnika, funkcjonowanie układu rozrodczego na tle
cyklu menstruacyjnego, wiek menarche i jego związek z podejmowanym wysiłkiem fizycznym,
hormonalna regulacja cyklu menstruacyjnego, oogeneza. Podstawy dziedziczenia, dziedziczenie
monogenowe, dziedziczenie cech ilościowych – poligenowe, cechy sprzężone z płcią i związane
z płcią, rodzaje genów i ich działanie, dziedziczenie grup krwi i czynnika Rh, konflikt serologiczny.
Zmienność fenotypowa (fluktuacyjna, alternatywna) i genotypowa (rekombinacyjna, mutacyjna),
rodzaje mutacji: genowe, genomowe i chromosomowe oraz ich przejawy u człowieka.
Ćwiczenia 15h
Nauka mikroskopowania oraz umiejętności interpretowania obrazu mikroskopowego. Budowa
histologiczna nabłonków; obraz mikroskopowy nabłonka jednowarstwowego płaskiego, śródbłonka,
nabłonka jednowarstwowego cylindrycznego kosmka jelitowego,
nabłonka jednowarstwowego
sześciennego kanalików nerkowych, nabłonka wielorzędowego tchawicy, nabłonka przejściowego
pęcherza moczowego. Budowa histologiczna tkanki chrzęstnej; interpretacja obrazu mikroskopowego
chrząstki szklistej, sprężystej, włóknistej. Budowa histologiczna tkanki kostnej – przekrój poprzeczny
i podłużny tkanki kostnej zbitej oraz kości gąbczastej. Budowa histologiczna składników
morfotycznych krwi: erytrocyty, leukocyty (limfocyty, monocyty, granulocyty) i trombocyty. Budowa
histologiczna tkanki mięśniowej; obraz mikroskopowy komórek tkanki mięśniowej gładkiej, włókien
tkanki mięśniowej poprzecznie prążkowanej szkieletowej, włókien tkanki mięśniowej poprzecznie
prążkowanej serca. Zapoznanie z różnymi kształtami komórek nerwowych (obraz mikroskopowy
komórek gwiaździstych, piramidalnych i Purkiniego).
Podstawowe informacje zawarte w podręczniku „Podstawy biologii człowieka. Komórka, tkanki,
rozwój, dziedziczenie”, Mizgajska-Wiktor, Jarosz, Fogt-Wyrwas. PWN 2013.
Download