HISTOLOGIA – ROK II

advertisement
HISTOLOGIA – ROK II
1. Jednostka uczelniana odpowiedzialna za nauczanie przedmiotu:
Zakład Histologii i Cytofizjologii UMB
2. Kierownik Zakładu:
Prof. dr hab. Irena Kasacka
3. Osoba odpowiedzialna za przeprowadzenie danego przedmiotu:
Prof. dr hab. Irena Kasacka
4. Wymiar godzinowy zajęć:
•
Semestr
- III
•
Wykłady
- 15
•
Ćwiczenia
- 45
•
Ogółem
- 60
ECTS - 6
5. Forma zakończenia zajęć (forma zaliczenia):
Egzamin pisemny
6. Cel nauczania:
Posługiwanie się wiedzą z zakresu budowy histologicznej tkanek i narządów;
rozpoznawanie tkanek i narządów w preparatach mikroskopowych; posługiwanie się
technikami histologicznymi. Umiejętność opisu budowy i funkcji narządów i komórek
układu immunologicznego; rozumienie zasad regulacji odpowiedzi odpornościowej;
rozpoznawanie typów reakcji immunologicznych; rozumienie zasad diagnostyki
immunologicznej.
7. Formy nauczania: Wykłady i ćwiczenia
8. Program nauczania:
WYKŁADY:
Cytologia. Ogólna budowa błon. Budowa i funkcja organelli komórkowych. Tkanka
nabłonkowa. Klasyfikacja i funkcje nabłonków. Charakterystyka gruczołów i sposoby
wydzielania.Tkanka łączna. Podział tkanki łącznej. Budowa i funkcje komórek tkanki
łącznej. Istota międzykomórkowa. Krew. Budowa i funkcje elementów
morfologicznych. Hemopoeza – okresy.Tkanka mięśniowa gładka. Tkanka mięśniowa
szkieletowa. Mięsień serca. Układ krążenia. Serce. Budowa ściany naczyń
krwionośnych. Rodzaje i funkcje naczyń tętniczych i żylnych. Rodzaje połączeń
naczyniowych. Naczynia limfatyczne. Narządy limfopoetyczne. Podstawowe pojęcie
immunologii. Budowa i funkcje narządów limfatycznych. Gruczoły dokrewne.
Budowa i funkcje gruczołów dokrewnych. System rozsianych komórek dokrewnych.
Układ pokarmowy. Charakterystyka odcinków cewy pokarmowej. Budowa i funkcje
dużych gruczołów układu pokarmowego. Układ płciowy męski. Budowa histologiczna
jąder, najądrza, nasieniowodu oraz gruczołów dodatkowych. Funkcja dokrewna jądra.
Układ płciowy żeński. Budowa histologiczna jajnika, jajowodu, macicy i pochwy.
Funkcja dokrewna jajnika. Układ moczowy. Nefron – budowa i funkcja. Aparat
przykłębuszkowy, cewki zbiorcze, tkanka śródmiąższowa nerki. Moczowód i pęcherz.
Układ oddechowy. Nos. Drzewo oskrzelowe, pęcherzyki płucne. Nabłonek dróg
oddechowych i nabłonek oddechowy. Budowa, występowanie i funkcja. Układ
nerwowy ośrodkowy i obwodowy. Cytoarchitektura kory mózgu i kory móżdżku,
zwój nerwowy. Pień nerwowy.
ĆWICZENIA:
Technika histologiczna –zajęcia praktyczne. Cytologia. Ultrastruktura komórki: błona
komórkowa, cytoplazma i organella komórkowe, transport przez błony komórkowe,
receptory błonowe, cykl komórkowy, podział komórek. Jądro komórkowe – budowa
otoczki jądra, struktura chromatyny, chromosomy, DNA, geny. Tkanka nabłonkowa.
Gruczoły zewnątrzwydzielnicze: rozwój; kryteria podziału tkanek; kryteria na
podstawie których wyróżniamy tkankę nabłonkową; kryteria podziału nabłonków;
budowa (włącznie z ultrastrukturalną) i funkcja poszczególnych rodzajów nabłonków;
odnowa i regeneracja nabłonków. Tkanka łączna (właściwa, chrzęstna i kostna):
rozwój; kryteria podziałów; szczegółowa budowa i funkcja poszczególnych rodzajów
tkanki łącznej; typy komórek występujących w tkance łącznej właściwej, ze
szczególnym wyróżnieniem komórek tucznych, plazmatycznych, tłuszczu brunatnego
i układu komórek mononuklearnych; struktura histologiczna chrząstek kości. Krew:
rozwój krwi, hematopoeza, skład krwi – w tym szczególną uwagę poświęca się
elementom morfotycznym krwi, ich ultrastrukturze i funkcji. Tkanka mięśniowa:
kryteria jej wyróżnienia i podziału, szczegółowa budowa histologiczna i
ultrastrukturalna oraz funkcja. Układ krążenia. Układ immunologiczny: budowa
histologiczna serca, tętnic, żył, naczyń włosowatych, naczyń limfatycznych. Budowa
histologiczna narządów limfatycznych. Typy limfocytów. Podstawy reakcji
immunologicznych. Gruczoły dokrewne: budowa histologiczna i funkcja podwzgórza,
przysadki mózgowej, szyszynki, tarczycy, przytarczyc, nadnerczy. Funkcja dokrewna
grasicy, gonad, wysp Langerhansa. Rozproszony układ komórek dokrewnych.Układ
pokarmowy: budowa histologiczna jamy ustnej, gardła, przełyku, żołądka, jelit.
Gruczoły układu pokarmowego: budowa histologiczna wątroby, trzustki, ślinianek.
Układ płciowy męski: budowa histologiczna jądra, najądrza, pęcherzyków nasiennych,
gruczołu krokowego. Spermatogeneza. Układ płciowy żeński: budowa histologiczna
jajnika, jajowodu, macicy, pochwy. Oogeneza. Układ moczowy: budowa histologiczna
nerki, moczowodu, pęcherza moczowego, cewki moczowej. Układ oddechowy:
budowa histologiczna jamy nosowej wraz z błoną węchową, krtani, tchawicy, oskrzeli,
pęcherzyków płucnych. Układ nerwowy: budowa i funkcja komórek w centralnym i
obwodowym układzie nerwowym wraz ze strukturą komórek nerwowych.
9. Literatura:
1. M. Zabel „Histologia dla studentów medycyny i stomatologii”
2. T.Cichocki, J.Litwin, J.Marecka „Kompendium histologii”
Download