Histologia zwierząt

advertisement
SYLABUS
1.1.
PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE/MODULE
Nazwa przedmiotu/ modułu
Histologia zwierząt
Kod przedmiotu/ modułu*
Wydział (nazwa jednostki
prowadzącej kierunek)
Wydział Biologiczno-Rolniczy
Nazwa jednostki
realizującej przedmiot
Katedra Zoologii
Kierunek studiów
Biologia
Poziom kształcenia
Pierwszy stopień
Profil
Ogólnoakademicki
Forma studiów
Stacjonarne
Rok i semestr studiów
Rok I semestr 1
Rodzaj przedmiotu
Kierunkowy
Koordynator
dr Anna Mazur-Rylska
Imię i nazwisko osoby
prowadzącej / osób
prowadzących
dr Anna Mazur-Rylska
1.2. Formy zajęć dydaktycznych, wymiar godzin i punktów ECTS
Wykł.
Ćw.
Konw.
Lab.
Sem.
ZP
Prakt.
Inne ( jakie?)
Liczba pkt ECTS
28
26
-
-
-
-
-
-
4
1.3. Sposób realizacji zajęć
☒ zajęcia w formie tradycyjnej
☐ zajęcia realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość
1.4. Forma zaliczenia przedmiotu/ modułu
egzamin
2.WYMAGANIA WSTĘPNE
Podstawowe wiadomości z zakresu biologii komórki, anatomii kręgowców.
3.
CELE, EFEKTY KSZTAŁCENIA , TREŚCI PROGRAMOWE I STOSOWANE METODY DYDAKTYCZNE
3.1.
Cele przedmiotu/modułu
C1
Zapoznanie studentów z budową i strukturą poszczególnych tkanek zwierzęcych.
C2
Uporządkowanie podstawowej wiedzy i poszerzenie wiedzy z zakresu budowy histologicznej
narządów zwierząt i człowieka w celu lepszego zrozumienia zależności budowy i funkcji narządów.
C3
Wskazanie różnorodności budowy wewnętrznej różnych struktur jako przystosowanie do różnego
trybu życia i funkcjonowania w różnych środowiskach.
C4
Zapoznanie z metodami badań histologicznych i metodyką wykonywania preparatów
mikroskopowych.
3.2 EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA PRZEDMIOTU/ MODUŁU
EK
(efekt
kształcenia)
Treść efektu kształcenia zdefiniowanego dla przedmiotu
(modułu)
Student:
Odniesienie
do efektów
kierunkowych
(KEK)
EK_01
wymienia i charakteryzuje różne typy tkanek zwierzęcych
K_W01,
K_W05, K_W09
EK_02
charakteryzuje budowę histologiczną narządów
K_W01,
K_W05, K_W09
EK_03
wyjaśnia zależność między budową i funkcją tkanek i narządów
K_W06
EK_04
wykonuje plan etapów przygotowania preparatu mikroskopowego
K_U02
EK_05
opisuje rysunek tkanki i narządu spod mikroskopu
K_U01, K_U02
EK_06
rozpoznaje pod mikroskopem oraz na schematach tkanki i narządy
K_U01, K_U02
EK_07
pracuje samodzielnie i dąży do samodoskonalenia
K_K01
EK_08
wyszukuje informacje zawarte w literaturze kierunkowej.
K _K06
3.3
TREŚCI PROGRAMOWE
A. Problematyka wykładu
Treści merytoryczne
Histologia jako nauka. Techniki histologiczne: cel, zadania, metody.
Tkanka nabłonkowa - ogólna charakterystyka, klasyfikacja.
Zróżnicowania przyszczytowej, bocznej i przypodstawnej powierzchni.
Nabłonek gruczołowy i gruczoły.
Tkanka łączna właściwa - ogólna charakterystyka, klasyfikacja, istota podstawowa, włókna tkanki łącznej,
komórki tkanki łącznej właściwej.
Charakterystyka, podział i funkcje tkanki tłuszczowej.
Charakterystyka, podział, funkcje tkanki chrzęstnej.
Tkanka kostna – komórki, istota międzykomórkowa, rodzaje.
Powstawanie, wzrost i modelowanie kości.
Krew: budowa, funkcje. Budowa szpiku kostnego, proces wytwarzania krwinek.
Tkanka mięśniowa - rodzaje i charakterystyka. Mechanizm skurczu mięśniowego.
Tkanka nerwowa- budowa, funkcje.
Neuroglej - zróżnicowanie morfologiczne i funkcjonalne.
Elementy strukturalne układu nerwowego. Budowa kory mózgu, kory móżdżku, zwoju nerwowego,
nerwów obwodowych, opony mózgowo - rdzeniowe.
Narządy zmysłów u zwierząt - podział i ogólna charakterystyka.
Receptory czucia somatycznego i trzewnego.
Budowa histologiczna narządu przedsionkowo - ślimakowego.
Budowa histologiczna gałki ocznej. Cytologia siatkówki.
B. Problematyka ćwiczeń audytoryjnych, konwersatoryjnych, laboratoryjnych, zajęć praktycznych
Treści merytoryczne
Obserwacja mikroskopowa komórek i tkanek zwierzęcych.
Układ krążenia - budowa histologiczna naczyń i serca.
Układ limfatyczny - budowa histologiczna i funkcjonowanie grasicy, węzłów chłonnych, śledziony,
migdałków.
Histologiczna budowa odcinków układu oddechowego.
Budowa histologiczna warstw skóry i dodatkowe wytwory skórne.
Budowa histologiczna narządów układu rozrodczego męskiego i żeńskiego.
Budowa histologiczna narządów układu moczowego.
Budowa histologiczna narządów przewodu pokarmowego, typy żołądków.
Budowa histologiczna gruczołów wewnątrzwydzielniczych.
Zapoznanie z metodyką wykonywania preparatów mikroskopowych.
3.4
METODY DYDAKTYCZNE
Wykład: wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną.
Ćwiczenia: analiza tekstów źródłowych z dyskusją, obserwacja mikroskopowa, praca w grupach
oraz indywidualna.
4
METODY I KRYTERIA OCENY
4.1 Sposoby weryfikacji efektów kształcenia
Symbol efektu
EK_01
EK_02
Metody oceny efektów kształcenia
egzamin pisemny
egzamin pisemny, kolokwium, obserwacja ciągła
Forma zajęć
dydaktycznych
w.
w, ćw.
EK_03
egzamin pisemny, kolokwium
w, ćw.
EK_04
obserwacja ciągła
ćw.
EK_05
obserwacja ciągła, kolokwium
ćw.
EK_06
obserwacja ciągła
EK_07
obserwacja ciągła
EK_08
obserwacja ciągła.
ćw.
ćw.
ćw.
4.2 Warunki zaliczenia przedmiotu (kryteria oceniania)
Ćwiczenia:
- zaliczenie z oceną, ustalenie oceny zaliczeniowej na podstawie ocen cząstkowych z kolokwium.
Wykład:
- egzamin pisemny (zadania testowe i pytania otwarte).
Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest osiągnięcie wszystkich założonych efektów kształcenia.
O ocenie pozytywnej z przedmiotu decyduje liczba uzyskanych punktów (50% maksymalnej liczby
punktów): dst 50%, dst plus 60 %, db 75%, db plus 80%, bdb 90%.
5. CAŁKOWITY NAKŁAD PRACY STUDENTA POTRZEBNY DO OSIĄGNIĘCIA
ZAŁOŻONYCH EFEKTÓW W GODZINACH ORAZ PUNKTACH ECTS
Aktywność
Liczba godzin/ nakład pracy studenta
godziny zajęć wg planu z nauczycielem
54 (28w+ 26ćw)
przygotowanie do zajęć
20
udział w konsultacjach
10
czas na napisanie referatu/eseju
-
przygotowanie do egzaminu
13
udział w egzaminie
3
Inne (jakie?)
-
SUMA GODZIN
100
SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS
6. PRAKTYKI ZAWODOWE W RAMACH PRZEDMIOTU/ MODUŁU
wymiar godzinowy
zasady i formy odbywania praktyk
-
4
7. LITERATURA
Literatura podstawowa:
J. Zarzycki, J. Kuryszko : Histologia zwierząt, PWRiL Warszawa 2000.
J. Zarzycki: Histologia zwierząt domowych i człowieka. Atlas. PWRiL Warszawa 1986.
Sobota: Histologia. Kolorowy atlas cytologii i histologii człowieka, oprac. Przez Ulricha Welscha, Wrocław
1998.
Literatura uzupełniająca:
J. Mirecka, J. Litwin, T. Cichocki: Kompendium histologii dla studentów medycyny i nauk przyrodniczych,
wyd. UJ Kraków.
W. Sawicki . Histologia, PZWL, 2008.
K. Ostrowski: Histologia. PZWL, 1988.
Akceptacja Kierownika Jednostki lub osoby upoważnionej
Download