Socjologia polityki

advertisement
SYLABUS
DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA
2015-2017
(skrajne daty)
1.1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE/MODULE
Nazwa przedmiotu/ modułu socjologia polityki
Kod przedmiotu/ modułu*
MK_6
Wydział (nazwa jednostki
prowadzącej kierunek)
Wydział Socjologiczno-Historyczny UR
Nazwa jednostki
realizującej przedmiot
Instytut Nauk o Polityce
Kierunek studiów
politologia
Poziom kształcenia
II stopnia
Profil
ogólnoakademicki
Forma studiów
studia stacjonarne
Rok i semestr studiów
rok I, semestr II
Rodzaj przedmiotu
przedmiot kierunkowy
Koordynator
dr Katarzyna M. Cwynar
Imię i nazwisko osoby
dr Katarzyna M. Cwynar
prowadzącej / osób
prowadzących
* - zgodnie z ustaleniami na wydziale
1.2.Formy zajęć dydaktycznych, wymiar godzin i punktów ECTS
Wykł.
Ćw.
Konw. Lab.
Sem.
ZP
Prakt.
Inne ( jakie?)
20
Liczba pkt ECTS
30
6
1.3. Sposób realizacji zajęć
⊠ zajęcia w formie tradycyjnej
☐ zajęcia realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość
1.4. Forma zaliczenia przedmiotu/ modułu ( z toku) ( egzamin, zaliczenie z oceną, zaliczenie bez oceny)
egzamin
2.WYMAGANIA WSTĘPNE
brak
3.
3.1.
C1
CELE, EFEKTY KSZTAŁCENIA , TREŚCI PROGRAMOWE I STOSOWANE METODY DYDAKTYCZNE
Cele przedmiotu/modułu
zapoznanie studentów z głównymi pojęciami oraz teoretycznymi i empirycznymi ujęciami wybranych
zagadnień z zakresu społecznych determinantów życia społeczno-politycznego
C2
omówienie form i praktyk uczestnictwa w życiu społeczno-politycznym
C3
wykształcenie umiejętności opisywania, analizowania i porównywania zjawisk i procesów
społeczno-politycznych
3.2 EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA PRZEDMIOTU/ MODUŁU ( WYPEŁNIA KOORDYNATOR)
EK ( efekt
kształcenia)
Treść efektu kształcenia zdefiniowanego dla przedmiotu (modułu)
EK_01
ma pogłębioną wiedzę o strukturach i instytucjach społecznych, ze
szczególnym uwzględnieniem politycznych, ekonomicznych i
kulturowych
ma rozszerzoną wiedzę o rodzajach więzi społecznych i
rządzących nimi prawidłowościach z perspektywy procesów
politycznych. Rozumie mechanizmy tworzenia więzi społecznych.
ma rozszerzoną wiedzę na temat zasad funkcjonowania
społeczności lokalnych
posiada pogłębione umiejętności obserwowania, analizowania i
oceniania zjawisk z zakresu życia publicznego
korzysta z różnych metod i technik badawczych oraz rozwija
własny warsztat badawczy
jest wrażliwy na dysfunkcje systemu społecznego i politycznego
potrafi samodzielnie uzupełniać wiedzę i umiejętności o wymiar
interdyscyplinarny
EK_02
EK_03
EK_04
EK_05
EK_06
EK_07
3.3
Odniesienie do
efektów
kierunkowych
(KEK)
K2A_W02
K2A_W05
K2A_W08
K2A_U01
K2A_U08
K2A_K05
K2A_K06
TREŚCI PROGRAMOWE (wypełnia koordynator)
A. Problematyka wykładu
Treści merytoryczne
Przedmiot i zakres badań socjologii polityki
Główne podejścia teoretyczne i metodologiczne w socjologii polityki
Kultura polityczna jako problem teoretyczny i element rzeczywistości
społeczno-politycznej
Socjalizacja polityczna – kształtowanie świadomości politycznej i zachowań
politycznych
Władza jako zjawisko socjologiczne
Socjologiczne aspekty teorii elit
Społeczeństwo obywatelskie i polityka
Opinia publiczna a zachowania polityczne
Podziały, konflikty i patologie w życiu politycznym
Teorie zmiany instytucjonalnej i społecznej
B. Problematyka ćwiczeń audytoryjnych, konwersatoryjnych, laboratoryjnych, zajęć praktycznych
Treści merytoryczne
Strukturalne determinanty uczestnictwa w życiu publicznym i politycznym
Kultura i socjalizacja polityczna
Kapitał społeczny: społeczeństwo obywatelskie i trzeci sektor
Demokracja i postawy wobec demokracji
Podział prawica-lewica w polityce demokratycznej
Partie i elektoraty – przemiany form i więzi
Populizm w polityce demokratycznej
Fundamentalizm – rodzaje, przyczyny i skutki
Socjotechniki i dyskursy
3.4 METODY DYDAKTYCZNE
Wykład: wykład problemowy
Ćwiczenia: analiza tekstów i materiału empirycznego, referowanie zagadnień z wybranej problematyki
z zakresu socjologii polityki, dyskusja
4 METODY I KRYTERIA OCENY
4.1 Sposoby weryfikacji efektów kształcenia
Symbol efektu
EK_ 01
EK_ 02
EK_ 03
EK_ 04
EK_ 05
EK_ 06
EK_ 07
Metody oceny efektów kształcenia
( np.: kolokwium, egzamin ustny, egzamin pisemny,
projekt, sprawozdanie, obserwacja w trakcie zajęć)
obserwacja w trakcie zajęć, kolokwium, egzamin ustny
obserwacja w trakcie zajęć, kolokwium, egzamin ustny
obserwacja w trakcie zajęć, kolokwium, egzamin ustny
obserwacja w trakcie zajęć, egzamin ustny
obserwacja w trakcie zajęć
obserwacja w trakcie zajęć
obserwacja w trakcie zajęć
Forma zajęć
dydaktycznych ( w,
ćw, …)
ćwiczenia, wykład
ćwiczenia, wykład
ćwiczenia, wykład
ćwiczenia, wykład
ćwiczenia
ćwiczenia
ćwiczenia
4.2 Warunki zaliczenia przedmiotu (kryteria oceniania)
Wykład: egzamin ustny
Ćwiczenia: aktywny udział w zajęciach, referat, kolokwium
5. Całkowity nakład pracy studenta potrzebny do osiągnięcia założonych efektów w godzinach oraz
punktach ECTS
Aktywność
Liczba godzin/ nakład pracy
studenta
godziny zajęć wg planu z nauczycielem
50
przygotowanie do zajęć
30
udział w konsultacjach
2
czas na napisanie referatu/eseju
36
przygotowanie do egzaminu
30
udział w egzaminie
2
Inne (jakie?)
-
SUMA GODZIN
SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW
ECTS
150
6
6. PRAKTYKI ZAWODOWE W RAMACH PRZEDMIOTU/ MODUŁU
wymiar godzinowy
zasady i formy odbywania praktyk
-
7. LITERATURA
Literatura podstawowa:
Giza A. i in., Gabinet luster. O kształtowaniu samowiedzy Polaków w dyskursie publicznym,
Warszawa 2013.
Grabowska M., Szawiel T., Budowanie demokracji. Podziały społeczne, partie polityczne
i społeczeństwo obywatelskie w postkomunistycznej Polsce, Warszawa 2001.
Wnuk-Lipiński E., Socjologia życia publicznego, Warszawa 2008.
Literatura uzupełniająca:
Chomsky N., Zysk ponad ludzi, neoliberalizm a ład globalny, z ang. tłum. Marcelina Zuber,
Wrocław 2000.
Dobry M., Socjologia kryzysów politycznych, z ang. tłum. Krzysztof Wakar, Warszawa 1995.
Harvey D., Neoliberalizm. Historia katastrofy, Warszawa 2008.
Jarosz M., Władza, przywileje, korupcja, Warszawa 2004.
Krzemiński I. (red.), Socjologia a przemiany współczesnego świata, Warszawa 2004.
Lipset S.M. , Homo politicus. Społeczne podstawy polityki, z ang. tłum. Grażyna DziurdzikKraśniewska, Warszawa 1995.
Markowski R. (red.), Populizm a demokracja, Warszawa 2004
Marody M. (red.), Wymiary życia społecznego. Polska na przełomie XX i XXI wieku, Warszawa
2008.
Meny Y., Surel Y. (red.), Demokracja w obliczu populizmu, Warszawa 2006.
Potulski J., Socjologia polityki, Gdańsk 2008.
Putnam R.D., Demokracja w działaniu: tradycje obywatelskie we współczesnych Włoszech,
przeł. Jakub Szacki, Kraków 1995.
Ravenhill J. (red.), Globalna ekonomia polityczna, Kraków 2010.
Szczupaczyński J. (wyb. i opr.), Władza i społeczeństwo, t. 1 i 2,Warszawa 1998.
Sztompka P., Socjologia zmiany społecznej, Kraków 2004.
Wallerstein I., Koniec świata jaki znamy, Warszawa 2004.
Weber M., Gospodarka i społeczeństwo, Warszawa 2002.
Weber M., Polityka jako zawód i powołanie, z niem. tłum. Andrzej Kopacki, Paweł Dybel,
Kraków 1998.
Bazy danych i raporty z badań socjologicznych i politologicznych dostępne w Internecie (m.in.
raporty CBOS).
Akceptacja Kierownika Jednostki lub osoby upoważnionej
Download