Socjologia i metody badań socj.

advertisement
wypełnia Zespół Kierunku
Nazwa modułu (bloku przedmiotów): Socjologia i metody
Kod modułu:
badań socjologicznych
Nazwa przedmiotu: Socjologia i metody badań
Kod przedmiotu:
socjologicznych
Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł:
Instytut Ekonomiczny
Nazwa kierunku: Ekonomia
Forma studiów: SS
Profil kształcenia:
Specjalność: PG
praktyczny
Rok / semestr: I/I
Status przedmiotu /modułu:
Język przedmiotu / modułu:
fakultatywny
polski
Forma zajęć
inne
wykład
ćwiczenia laboratorium
projekt
seminarium
(wpisać
jakie)
Wymiar
30
zajęć
Koordynator przedmiotu /
modułu
Prowadzący zajęcia
Cel przedmiotu / modułu
Wymagania wstępne
dr Wojciech Zieliński
dr Wojciech Zieliński
Poszerzenie wiedzy o rzeczywistości społecznej i metodach badań
życia społecznego, kształtowanie wyobraźni humanistycznej słuchaczy
oraz ich zdolności do samodzielnej racjonalno-krytycznej refleksji
socjologicznej.
Elementarne zainteresowania humanistyczne, w tym: analityczne, w
zakresie problematyki życia społecznego.
EFEKTY KSZTAŁCENIA
Opis efektu kształcenia
Nr
ma podstawową wiedzę o charakterze nauk społecznych, ich miejscu w
systemie nauk i relacjach do innych nauk
ma podstawową wiedzę o typowych rodzajach struktur i instytucji
społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, ekonomicznych), w
szczególności ich podstawowych elementach
ma podstawową wiedzę o relacjach między strukturami i instytucjami
społecznymi i ich elementami
01
02
03
TREŚCI PROGRAMOWE
Wykład
Zaproszenie do socjologicznego oglądu świata społecznego
Metody badań życia społecznego
Uwarunkowania współżycia społecznego
Kulturowe aspekty życia społecznego
Interakcja społeczna
Wojciech Zieliński, Socjologia i met.bad.soc.
Strona 1 z 3
Odniesienie
do efektów
dla
(obszaru)
kierunku
K1P_W01
K1P_W02
K1P_W03
Więź społeczna
Grupa społeczna
Nierówności społeczne
Ruchliwość społeczna
Socjalizacja i wychowanie
Zmiana społeczna, rozwój i postęp
Tradycja i nowoczesność w życiu społecznym
Globalne aspekty życia społecznego
Ćwiczenia
Laboratorium
Projekt
Literatura podstawowa
Literatura
uzupełniająca
Metody kształcenia
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Giddens Anthony, Socjologia, Warszawa 2004.
Goodman Norman, Wstęp do socjologii, Poznań 1997.
Socjologia. Lektury, red. P. Sztompka, M. Kucia, Kraków 2005.
Szacka Barbara, Wprowadzenie do socjologii, Warszawa 2003.
Sztompka Piotr, Socjologia. Analiza społeczeństwa, Kraków 2002.
Turowski Jan, Socjologia. Małe struktury społeczne, Lublin 2001.
Turowski Jan, Socjologia. Wielkie struktury społeczne, Lublin 2000.
1. Habermas Jürgen, Strukturalne przeobrażenia sfery publicznej, przeł.
W. Lipnik, M. Łukasiewicz, Warszawa 2007
2. Popper Karl R., Społeczeństwo otwarte i jego wrogowie, t. 1, Urok
Platona, t. 2, Wysoka fala proroctw: Hegel, Marks i następstwa,
przeł. H. Krahelska, W. Jedlicki, Warszawa 2006
3. Znaniecki Florian, Metoda socjologii, przeł. E. Hałas, Warszawa
2008
Wykład z elementami konwersatorium
Nr efektu
kształcenia
Metody weryfikacji efektów kształcenia
Zaliczenie na warunkach określonych poniżej
01-03
Forma i warunki
na ocenę maks. dobrą – pisemne w oparciu o treść wykładu i materiał
zaliczenia
podręcznikowy; na ocenę maks. bardzo dobrą – ustne w oparciu o treść
wykładu, materiał podręcznikowy i uzgodnioną lekturę dodatkową
NAKŁAD PRACY STUDENTA
Udział w wykładach
Samodzielne studiowanie tematyki wykładów
Udział w ćwiczeniach audytoryjnych i
laboratoryjnych
Wojciech Zieliński, Socjologia i met.bad.soc.
Strona 2 z 3
Liczba godzin
30
10
0
Samodzielne przygotowywanie się do ćwiczeń
Przygotowanie projektu / eseju / itp.
Przygotowanie się do egzaminu / zaliczenia
Udział w konsultacjach
Inne
ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz.
Liczba punktów ECTS za przedmiot
Liczba p. ECTS związana z zajęciami
praktycznymi*
Liczba p. ECTS za zajęciach wymagające
bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich
Wojciech Zieliński, Socjologia i met.bad.soc.
Strona 3 z 3
0
0
20
0,1
0
60,1
2
0
1,1
Download