Etnografia performatywna

advertisement
Etnografia performatywna
SYLABUS
A. Informacje ogólne
Elementy składowe
sylabusu
Nazwa jednostki
prowadzącej kierunek
Nazwa kierunku studiów
Poziom kształcenia
Profil studiów
Forma studiów
Kod przedmiotu
Język przedmiotu
Rodzaj przedmiotu
Dziedzina i dyscyplina nauki
Rok studiów/semestr
Wymagania wstępne (tzw.
sekwencyjny system zajęć
i egzaminów)
Liczba godzin zajęć
dydaktycznych z podziałem
na formy prowadzenia zajęć
Założenia i cele modułu
Metody dydaktyczne oraz
ogólna forma zaliczenia
modułu
Opis
Wydział Historyczno-Socjologiczny
Socjologia
Studia pierwszego stopnia
Ogólnoakademicki
Stacjonarne
Kod przedmiotu nadawany po wyborze modułu.
polski
Fakultatywny, MK_17 fakultatywny - praktyczny1 Pracownia sztuki społecznej
Nauki społeczne, socjologia
Rok II, semestr III
Psychologia społeczna, wstęp do socjologii, antropologia kultury
Etnografia performatywna– 30 godz., laboratoria
Celem zajęć jest praktyczne przygotowanie studentów do realizacji interwencyjnych badań
społecznych przy użyciu metod etnograficznych (obserwacja, wywiad, fotografia, analiza
dokumentów) z jednej oraz technik performatywnych i teatralnych z drugiej strony. Badanie
interwencyjne oznacza, że badacz w sposób kontrolowany ingeruje w badaną rzeczywistość,
by dokonać jej pozytywnej zmiany. Performatywny zwrot w etnografii wiąże się zaś z
dążeniem do upodmiotowienia badanych (oddania im głosu), stworzenia warunków
pogłębionego, empatycznego zrozumienia ich doświadczenia przez badaczy oraz włączenia
szerszej społeczności (publiczności) w proces wytwarzania i stosowania wiedzy naukowej.
W ramach warsztatów studenci dokonują wyboru tematu badawczego (aktualny, palący
problem społeczny), opracowują narzędzia badawcze, realizują badanie w terenie, poddają
analizie zgromadzone materiały oraz przygotowują w oparciu o nie dokumentalny
performans (wydarzenie parateatralne). Teatr dokumentalny, sięgający m.in. do
doświadczeń niemieckiego kolektywu Rimini Protokoll, stawia w roli aktorów zwykłych
ludzi, opiera się na ich historiach i przeżyciach, wykorzystuje materiały archiwalne i
dokumenty osobiste, bezpośrednio włącza się do publicznej dyskusji na ważne społecznie
tematy. Zbieżność celów i komplementarność metodologiczna teatru dokumentalnego i
etnografii zaangażowanej czyni z połączenia tych dwóch dziedzin skuteczny środek
aktywnego uczestnictwa studentów w kulturze artystycznej: pozwala na inkorporację ich
doświadczenia badawczego w obręb sytuacji artystycznej, umożliwiającej z kolei ich
samodzielną twórczą ekspresję.
Metody dydaktyczne: laboratoria, konsultacje, praca w małych grupach, zadanie
praktyczne
Forma zaliczenia: zaliczenie na ocenę, praca w małych grupach, zadanie praktyczne, ocena
aktywności na zajęciach, obecności na zajęciach
Efekty kształcenia
W1. Zna i rozumie definicje najważniejszych terminów związanych z etnografią, antropologią
kultury, animacją kultury,
U1. Zna i rozumie definicje najważniejszych terminów socjologicznych, potrafi wskazać
specyficzne problemy podejmowane przez socjologię w kontekście etnografii, antropologii
kultury
K1. Jest zdeterminowany w kierunku potrzeby udoskonalania swoich umiejętności
społecznych .
K2. Jest otwarty na pracę w grupie, potrafiąc przyjmować w niej różne role. Dostrzega
potrzebę kreatywnego kierowania zespołem ludzkim.
Odniesienie do
kierunkowych efektów
kształcenia
S1_W01
S1_U13
S1_K01
S1_K03
Punkty ECTS
Bilans nakładu pracy
studenta
Wskaźniki ilościowe
Data opracowania:
4
108 godzin
Obejmuje:
udział w zajęciach i zaliczeniach:30 godzin
udział w konsultacjach: 4 godziny
przygotowanie do zajęć: 10 godzin
przygotowanie do zaliczeń: 20 godzin
studiowanie literatury przedmiotu: 20 godzin
przygotowanie zadania praktycznego:24 godzin
Nakład pracy studenta związany z zajęciami:
wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela
o charakterze praktycznym
1.09.2015
Koordynator
przedmiotu:
Liczba godzin
34
73
Punkty ECTS
1,26
2,74
Dr Katarzyna Niziołek
Download