Biologia medyczna

advertisement
Biologia medyczna
1. Treści programowe
Wykłady:
Chemiczne składniki komórek. Rodzaje komórek i istota międzykomórkowa.
Budowa komórki. Błony biologiczne. Transport przez błony i transport pęcherzykowy.
Organella cytoplazmatyczne, ich budowa i udział w metabolizmie komórki. Organizacja
chromatyny jądrowej. Chromosomy. Budowa i funkcje kwasów nukleinowych. Mechanizmy
warunkujące przekaz informacji genetycznej; biosynteza białka. Cykl komórkowy i podział
komórki. Regulacja cyklu komórkowego. Apoptoza i nekroza. Spermatogeneza i oogeneza.
Cykl płciowy i regulacja hormonalna gametogenezy. Rozwój embrionalny człowieka.
Czynniki teratogenne i wady rozwojowe. Budowa błon płodowych. Budowa i funkcje
łożyska. Budowa i czynności skóry.
Ćwiczenia:
Budowa mikroskopu optycznego. Zasady mikroskopowania. Budowa, funkcje i podział
tkanki nabłonkowej. Struktury powierzchniowe komórek nabłonkowych. Połączenia
międzykomórkowe. Budowa, funkcje i podział tkanek łącznych. Tkanka łączna właściwa.
Budowa histologiczna ścięgna. Tkanka tłuszczowa żółta i brunatna. Tkanka chrzęstna –
podział, budowa i funkcje. Budowa histologiczna dysków międzykręgowych. Regeneracja
chrząstki. Tkanka kostna – podział, budowa i funkcje. Budowa osteonu. Przebudowa tkanki
kostnej, proces kościotworzenia. Krew. Komórki krwi i ich rozwój. Osocze krwi. Tkanka
mięśniowa. Mięsień szkieletowy. Mięsień sercowy. Budowa sarkomeru. Mięsień gładki.
Regeneracja tkanek mięśniowych. Tkanka nerwowa. Komórki nerwowe. Włókna nerwowe.
Budowa nerwu. Synapsa. Tkanka glejowa. Degeneracja i regeneracja w układzie nerwowym.
Gruczoły: definicja i podział. Sposoby wydzielania. Budowa i funkcje ślinianek. Budowa i
funkcje trzustki. Gruczoły wydzielania wewnętrznego. Budowa i funkcje przysadki, tarczycy i
nadnercza. Gonady. Budowa i funkcje jajnika. Budowa i funkcje jądra. Układ pokarmowy.
Budowa ściany przewodu pokarmowego. Budowa, funkcje wątroby i unaczynienie. Układ
moczowy. Budowa, funkcje i unaczynienie nerki. Drogi wyprowadzające mocz. Budowa
ściany moczowodu.
2. Metody oceny efektów kształcenia:
- w zakresie wiedzy (W)
Zaliczenie pisemne ćwiczeń na ocenę (sprawdziany cząstkowe - krótkie pytania, pytania
testowe); egzamin pisemny z całości materiału w sesji egzaminacyjnej (krótkie pytania,
pytania testowe).
Do oceny efektów kształcenia przyjęto kryterium procentowe, wyrażone liczbą poprawnych
odpowiedzi udzielonych w testach zaliczeniowych ćwiczeń i egzaminie końcowym.
Maksymalna liczba punktów = 100%
1. ocenę dostateczną (3,0) uzyskuje student, który udzielił 51-60% poprawnych
odpowiedzi
2. ocenę dostateczną z plusem (3,5) uzyskuje student, który udzielił 61-65% poprawnych
odpowiedzi
3. ocenę dobrą (4,0) uzyskuje student, który udzielił 66-75% poprawnych odpowiedzi
4. ocenę dobrą z plusem (4,5) uzyskuje student, który udzielił 76-80% poprawnych
odpowiedzi
5. ocenę bardzo dobrą (5,0) uzyskuje student, który udzielił 81-100% poprawnych
odpowiedzi
- w zakresie umiejętności (U)
Zaliczenie praktyczne (obserwacja wykonawstwa), realizacja zleconego zadania: obserwacja
mikroskopowa, rysunek obrazu spod mikroskopu, opis rysunku. Student uczęszcza na
wszystkie zajęcia, potrafi pracować samodzielnie jak i w zespole. Potrafi poprawnie
rozpoznać preparat histologiczny, poprawnie wykonuje rysunek spod mikroskopu i opisuje
widoczne struktury budowy tkankowej.
- w zakresie kompetencji (K)
Ocena prowadzącego na podstawie semestralnej obserwacji studenta.
Student jest przygotowany do zajęć i aktywnie uczestniczy w zajęciach w zakresie treści
programowych realizowanych w poszczególnych blokach tematycznych.
3. Kryterium końcowej oceny efektów kształcenia przedmiotu:
Ocenę końcową ćwiczeń stanowi średnia ocen cząstkowych uzyskanych w trakcie trwania
zajęć. Ocenę końcową egzaminu stanowi ocena z egzaminu.
4. Zalecane piśmiennictwo:
1. Zabel M. Histologia. Podręcznik dla studentów medycyny i stomatologii. Wydawnictwo
Medyczne Urban & Partner, Wrocław 2000 lub nowsze.
2. Sawicki W. Histologia. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2005 lub nowsze.
3. Bartel H. Embriologia medyczna. Ilustrowany podręcznik. Wydawnictwo Lekarskie
PZWL, Warszawa 2009.
4. Sobota. Histologia. Kolorowy atlas cytologii i histologii człowieka. Nowe wydanie
opracowane przez Ulricha Welscha. Wydanie III polskie. Urban & Partner, Wrocław 1998.
5. Regulamin przedmiotu:
Warunkiem zaliczenia ćwiczeń jest:
- obecność na wszystkich ćwiczeniach, nieobecności można odrabiać w innych grupach
ćwiczeniowych za zgodą osoby prowadzącej (nie więcej niż dwie nieobecności)
- pozytywne oceny z pisemnych kolokwiów (kolokwia niezaliczone można poprawić w
terminie do tygodnia od ogłoszenia wyników).
•
Studenci, którzy nie uzyskają oceny pozytywnej a spełniają pozostałe wymogi, mogą
przystąpić do pisania kolokwium z całości materiału (termin ustala prowadzący) na
podstawie którego mogą uzyskać zaliczenie przedmiotu.
•
UWAGA!
- terminu kolokwium nie można zmieniać
- kolokwia należy obowiązkowo pisać w swojej grupie ćwiczeniowej
•
Zaliczenie ćwiczeń na ocenę pozytywną jest warunkiem dopuszczenia do egzaminu
•
Do egzaminu obowiązuje znajomość zagadnień z wykładów (co jest jednoznaczne z
zaliczeniem wykładów z tego przedmiotu) i ćwiczeń.
•
Egzamin w I i II terminie jest pisemny.
•
Terminy egzaminu w sesji egzaminacyjnej ustala prowadzący wykłady.
Download