egzamin-prawo-rzymskie

advertisement
.
4
Jarosław Rominkiewicz. Notatka składa się z 4 stron.
PRAWO RZYMSKIE TEMATY EGZAMINACYJNE I. POJĘCIE I ŹRÓDŁA PRAWA 1. Pojęcie
i podziały prawa 2. Etapy rozwoju prawa rzymskiego 3. Prawo zwyczajowe 4. Ustawa XII Tablic
5. Ustawodawstwo zgromadzeń ludowych 6. Uchwały senatu 7. Pretor i jego edykt 8. Nauka prawa
okresu republiki 9. Nauka prawa okresu pryncypatu 10. Konstytucje cesarskie 11.
Przedjustyniańskie zbiory prawa 12. Kodyfikacja Justyniana 13. Pojustyniańskie losy prawa
rzymskiego II. RZYMSKI PROCES CYWILNY 1. Pomoc własna i jej ograniczenia 2. Rozwój
historyczny procesu rzymskiego 3. Charakterystyka procesu legisakcyjnego 4. Geneza procesu
formułkowego 5. Budowa formułki pretorskiej 6. Pojęcie i rodzaje powództw 7. Postępowanie
in iure 8. Obrona pozwanego w procesie formułkowym 9. Litis contestatio i jej skutki 10.
Postępowanie in iudicio 11. Egzekucja osobista 12. Egzekucja majątkowa 13. Charakterystyka
procesu kognicyjnego 14. Zastępstwo stron w procesie rzymskim 15. Środki ochrony
pozaprocesowej III. PRAWO OSOBOWE 1. Zdolność prawna i jej wymogi 2. Początek i koniec
osobowości fizycznej 3. Powstanie niewoli 4. Położenie prawne niewolników 5. Sposoby
wyzwalania niewolników 6. Położenie prawne wyzwoleńców 7. Status civitatis 8. Status familiae
9. Zdolność do czynność prawnych 10. Osoby prawne IV. CZYNNOŚCI PRAWNE 1. Pojęcie
i rodzaje czynności prawnych 2. Oświadczenie woli i jego wady 3. Treść czynności prawnych
4. Skutki czynności prawnych 5. Nieważność czynności prawnych 6. Zastępstwo przy czynnościach
prawnych V. PRAWO RODZINNE 1. Rodzina agnatyczna 2. Rodzina kognatyczna - linie
i stopnie pokrewieństwa 3. Zawarcie małżeństwa 4. Wejście żony pod władzę męża 5. Stosunki
osobiste między małżonkami 6. Stosunki majątkowe między małżonkami 7. Rozwiązanie
małżeństwa 8. Konkubinat 9. Powstanie i zagaśnięcie władzy ojcowskiej 10. Treść władzy
ojcowskiej 11. Peculium - pojęcie i rodzaje 12. Opieka 13. Kuratela VI. PRAWO RZECZOWE
1. Pojęcie i rodzaje rzeczy 2. Rodzaje władztwa nad rzeczami
(…)
… i naturalne
4. Zobowiązania jednostronne i dwustronne
5. Zobowiązania ścisłego prawa i dobrej wiary
6. Zobowiązania solidarne
7. Przedmiot zobowiązania
8. Zobowiązania specyficzne i gatunkowe
9. Zobowiązanie przemienne i upoważnienie przemienne
10. Szkoda i sposoby jej naprawienia
11. Wina i jej stopnie - zasady odpowiedzialności zawinionej
12. Zwłoka i jej skutki
13. Umocnienie zobowiązań
14. Poręczenie…
… dziedziczenie przeciwtestamentowe
12. Materialne prawo dziedziczenia przeciwtestamentowego
13. Nabycie spadku i jego skutki
14. Ochrona prawna spadkobierców
15. Legaty
16. Fideikomisy
Literatura
1. E. Szymoszek, I. Żeber, Prawo rzymskie, Wrocław 2005
2. K. Kolańczyk, Prawo rzymskie, wyd. 5, Warszawa 2005
3. W. Dajczak, T. Giaro, F. Longchamps de Bérier, Prawo rzymskie. U podstaw prawa prywatnego,
Warszawa 2009…
Wierzytelność i dług jako zobowiązanie - omówienie.
Pojęcie zobowiązania.
Rzymskie definicje zobowiązania-opracowanie
Podział zobowiązań.
Prawo umów I
Zobowiązania - wykład
Reklama









Administracja publiczna
Działalność gospodarcza
Kodeks postępowania administracyjnego






















.
Download