Imperium rzymskie - NacoBezu

advertisement
Imperium rzymskie - NacoBezu
Uczeń:
- zna daty: 753 r. p.n.e., 509 p.n.e., 216 p.n.e., 202 p.n.e., 146 p.n.e., 71 p.n.e., 44 p.n.e., 313
n.e., 392 r. n.e. 395 n.e., 410 r. n.e., 451 r. n.e., 476 n.e.,
- streszcza legendę o założeniu Rzymu,
- charakteryzuje społeczeństwo starożytnego Rzymu (patrycjusze, plebejusze, niewolnicy)
- w oparciu o mapę przedstawia podbój Italii oraz podboje rzymskie poza Italią (wojny
punickie – zna też ich daty oraz skutki),
- wymienia formy ustrojowe starożytnego Rzymu (królestwo, republika, pryncypat, dominat)
- określa kompetencje poszczególnych urzędników funkcjonujących w ramach republiki
rzymskiej,
- zna określenia typowe dla wojskowości rzymskiej: legion, oddziały inżynieryjne, „żółw”;
decymacja (dziesiątkowanie)
- wie kim był Hannibal, Spartakus, Juliusz Cezar, Oktawian August,
- wyjaśnia genezę i zasadność określenia „wszystkie drogi prowadzą do Rzymu”,
- przedstawia najważniejsze elementy rzymskiego miasta,
- zna najważniejszych bogów rzymskich: Jowisz, Mars, Westa,
- wymienia i charakteryzuje najważniejsze dokonania starożytnych Rzymian: akwedukty,
amfiteatry, łuki tryumfalne, Panteon, termy, prawo rzymskie, literatura (Horacy, Wergiliusz,
Owidiusz),
- potrafi wyjaśnić co oznaczają sentencje pochodzące z rzymskiego Prawa XII Tablic (prawo
nie działa wstecz, nieznajomość prawa szkodzi, należy wysłuchać obu stron, nie ma
przestępstwa bez ustawy)
- posługuje się pojęciami oraz postaciami istotnymi z punktu widzenia chrześcijaństwa:
Mesjasz, apostołowie, Paweł z Tarsu, Pismo Święte, edykt mediolański, ryba, chrystogram,
- przedstawia drogę chrześcijaństwa od religii prześladowanej do panującej w Imperium
Rzymskim
- przedstawia przyczyny upadku cesarstwa zachodniorzymskiego,
- zaznacza na mapie „wielką wędrówkę ludów”,
Download