Reklama - NetPrace.pl

advertisement
3
Po klęsce Troi w wojnie z Grekami bohater trojański Eneasz przybył do Italii, osiadł w Lacjum pojął
za żonę córkę miejscowego władcy Lawinię i założył miasto-państwo Lawinium, od imienia żony.
Potomkowie Eneasza mieli ponoć panować na terenie miasta Albalonga . Jeden z potomków
Eneasza władca Numitor został usunięty z tronu przez swego brata Azerrego Amuliusa , który jego
córkę odesłał do klasztoru i uczynił z niej kapłankę, która ślubowała czystość. Ale tak się zdarzyło,
że powiładwoje bliźniąt Romulusa i Remusa twierdząc, że ich ojcem jest bóg Mars. Ci gdy dorośli i
dowiedzieli się o swym pochodzeniu obalili Amuliusa, przywrócili tron Numitorowi a sami założyli
nowe miasto. Romulus wytyczył obszar nowego miasta wokół wzgórza Palatyn zaorał pas ziemi.
Gdy jego brat przekroczył ów pas zabił go i panował nie niepokojony w latach 753-715 p.n.e.
Żonami Rzymian zostały kobiety z plemienia Sabinów. Po porwaniu Sabiny doszło do ugody i
wspólnych rządów Romulusa i króla Sabinów. Nastąpiły rządy siedmiu królów. Ostatni z nich
wywodził się z etruskiej dynastii Tarkwiniuszy. Tarkiwiniusz Pyszny w skutek swych okrucieństw
doprowadził ok. 509 p.n.e. do wybuchu powstania wypędzenie etruskiego króla z Rzymu dało
początek republice . Z historycznego powiedzenia przyjmuje się, że mogło rządzić siedmiu królów,
a na pewno ostatni z nich wywodził się z dynastii etruskiej. Jednak osada, która dała początek
miastu Rzym znacznie wcześniej została założona niż wynika to z legendy o Eneaszu. Leżąca na
styku plemion Latynów, Etrusków i Sabinów osada na wzgórzu Palatyn powstała ok. X w. p.n.e.
Zasiedlali ją Latynowie i Sabinowie. Ok. 600 p.n.e. plemiona te zostały podbite przez Etrusków. Od
etruskiego rodu Numa wywodzi się prawdopodobnie nazwa Rzym (Roma). W rozwoju Rzymu
wyróżniamy: Fazę przedmiejską (ok. 800-575 p.n.e.). W 575 p.n.e. prawdopodobnie zostało
założone miasto Rzym . Faza rozwoju miasta (575-530 p.n.e.), gdzie silne wpływy w Rzymie mają
Sabinowie
Panowanie królów etruskich (530-505 p.n.e?). Cechą charakterystyczną tego okresu była silna,
autorytarna władza króla (rex). Był on prawodawcą i posiadał pełnię władzy politycznej, wojskowej
i sadowej. Obok króla prawdopodobnie wykształciły się w tym okresie organy przedstawicielskie,
doradcze i opiniodawcze takie jak senat i komicja. Były one jednak tylko organami pomocniczymi i
doradczymi autorytarnego króla.
W wyniku walk toczonych pomiędzy Grekami a Etruskami o panowanie w Italii najbardziej
skorzystał ten trzeci: Italikowie. Ostatni król etruski został wypędzony z Rzymu u schyłku VI w.
p.n.e. W ten sposób powstała republika. W początkach republiki najwyższą władzę sprawował
praetor maximus (w imieniu arystokracji). Przysługiwała mu władza wykonawcza , sądownicza,
wojskowa. Wybierany był spośród patrycjuszy rzymskich. A gdy zabrakło pretora maximusa władzę
przez kilka dni mógł sprawować
(…)
… rzymskie koncentrowało się w rękach komicjów (zgromadzeń ludowych skupiających ogół
wolnych obywateli rzymskich). Początkowo komicja zorganizowane były w systemie kurialnym,
potem centurialnym , następnie trybutarnym. Do głosu dochodzą także plebejusze - wbrew
początkowym rozwiązaniom.
Nasza cywilizacja europejska oparta jest na: religii judaistycznej filozofii greckiej (głównie
stoicyzmie)
prawie rzymskim Starożytna Italia nie była tożsamą z obszarem współczesnych Włoch. To
właściwy półwysep apeniński i zamieszkujące go ludy indoeuropejskie i nieindoeuropejskie.
Pierwotnie zamieszkiwali go Ligurowie a w II tysiącleciu p.n.e. przybyła rodzina indoeuropejska Italikowie. Prócz nich zamieszkiwało mnóstwo innych plemion i ludów z różną kulturą, tradycją i
obyczajami. Masa mieszała się ze sobą tworząc…
Powstanie państwa rzymskiego
Geneza prawa rzymskiego - wykład
Geneza prawa rzymskiego - omówienie
Historia sztuki starożytnej - wykład
sztuka starożytnego Rzymu referat
BUDOWNICTWO RZYMSKIE
Reklama































Prawa autorskie
Reklama
Kontakt
Download