1517-ogłoszenie przez Marcina Lutra 95 tez, początek reformacji w

advertisement
1517-ogłoszenie przez Marcina Lutra 95 tez, początek
reformacji w Europie. 1555- zawiera pokój w
Augsburgu „czyja władza tego religia”, Artykuły
Henrykowskie-to akt prawny formułujący główne
zasady ustrojowe Rzeczypospolitej Szlacheckiej na
które przysięgał nowo wybrany król, Pacta Conventa
(układy umówione)- były to zobowiązania króla Elekta
a więc indywidualna umowa każdego króla ze szlachtą,
Rokosz (zwykłe konfederacje)- to bunt zbrojny
szlachty w obronie ich przywilejów, zagrożonych przez
króla. Róg egzekucyjny- to działający od XVI w., to
ruch polityczny szlachty skierowany przeciwko
magnaterii i duchowienstw. 1569-zawarcie unii realnej
między Królestwem Polskim, a Wielkim Księstwem
Litewskim- powstanie jednego państwa pod nazwą
Rzeczpospolita obojga narodów. Oddzielone zostały:
wojska, skarb i niektóre prawa. Wspólne: król
wybierany drogą elekcji, jeden sejm walny, wspólne
przymierza, wspólne wojny, jednakowe prawa dla
szlachty. W wyniku Unii Lubelskiej zmieniły się
wewnętrzne granice państwa: do Polski czyli Korony
przyłączono Ukrainę czyli ziemię Kijowską, cześć
Podala oraz Podlasie.
Download