PROPEDEUTYKA PRAWA

advertisement
Sylabus: Propedeutyka prawa
PROPEDEUTYKA PRAWA
Nazwa przedmiotu
PROPEDEUTYKA PRAWA
Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot
Katedra Ratownictwa Medycznego
Kod przedmiotu
P
Studia
Kierunek studiów
Poziom kształcenia
Forma studiów
RATOWNICTWO MEDYCZNE
Studia I stopnia
STACJONARNE/
NIESTCJONARNE
Rodzaj przedmiotu
OGÓLNY – WYKŁADY
Rok i semestr studiów
Rok akademicki 2014/2015
Rok III, Semestr V
WYKŁADY – 15 godzin
Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu
DR BOGUSŁAW SOWA
Imię i nazwisko osób prowadzących zajęcia DR BOGUSŁAW SOWA
z przedmiotu
Cele zajęć z przedmiotu
Celem kształcenia w zakresie propedeutyki prawa jest zapoznanie studentów z obowiązującym
porządkiem prawnym (prawo cywilne, karne, administracyjne, prawo pracy), zasadami prawa i
przepisami prawnymi.
Wymagania wstępne
Prezentacja i omówienie kazusu z wybranej dziedziny
prawa
Efekty kształcenia
Wiedza
– Student:
K_W24 zna podstawowe pojęcia z zakresu prawa i jego
miejsce w życiu społeczeństwa, ze szczególnym
uwzględnieniem praw człowieka i prawa pracy;
K_W26 różnicuje odpowiedzialność karną, cywilną i
pracowniczą związaną z wykonywaniem zawodu
ratownika medycznego;
Umiejętności
– Student:
K_U29 zna możliwości stosowania odpowiedzialności
zawodowej, karnej i cywilnej w zakresie funkcjonowania
systemu ochrony zdrowia i udzielania świadczeń
zdrowotnych;
Kompetencje społeczne
– Student:
K_K03 systematycznie wzbogaca wiedzę zawodową i
kształtuje umiejętności, dążąc do profesjonalizmu
K_K07 rzetelnie i dokładnie wykonuje powierzone
obowiązki zawodowe;
K_K08 przestrzega tajemnicy zawodowej;
1
Sylabus: Propedeutyka prawa
WYKŁADY – 15 godzin
Forma(y) zajęć, liczba realizowanych godzin
Treści programowe
Treści merytoryczne przedmiotu – WYKŁADY/ ĆWICZENIA
L. GODZIN
Istota i pojęcie prawa. Prawo jako dziedzina nauki i wiedzy. Określenie
W1
1
prawa, cechy prawa. Praworządność.
W2
Pojęcie systemu prawa. Elementy systemu prawa. Gałęzie prawa.
1
Norma prawna i normy postępowania. Budowa normy prawnej i
przepisu prawnego. Stosunki prawne. Zdarzenie prawne. Pojęcie
W3
1
stosunku prawnego. Rodzaje stosunków prawnych. Elementy stosunku
prawnego, ich charakterystyka.
Źródła prawa. Pojęcie źródła prawa i systemu źródeł prawa. Formy
tworzenia prawa. System źródeł prawa w Polsce. Podziały źródeł prawa.
W4
1
Konstytucja jako ustawa zasadnicza. Organy publikacyjne, podział
dzienników urzędowych, publikacja w nich aktów prawnych.
Pojęcie wykładni prawa i teorie wykładni.
W5
1
Rodzaje wykładni prawa.
Wybrane zagadnienia prawa administracyjnego. Pojęcie administracji,
W6
cechy administracji, rodzaje, podział prawa administracyjnego, cechy
1
tego prawa, stosunek administracyjno-prawny, decyzje administracyjne.
Organizacja administracji publicznej. Podział administracji. Organy
W7
1
administracji publicznej. Administracja rządowa i samorządowa.
Zadania administracji publicznej w ochronie zdrowia.
W8
1
Prawa pacjenta.
Ogólna charakterystyka prawa cywilnego. Źródła prawa cywilnego.
Podział prawa cywilnego. Podmioty prawa cywilnego- osoba fizyczna,
osoba prawna. Nabycie osobowości prawnej. Zdolność prawna,
W9
1
zdolność do czynności prawnych. Stosunek cywilnoprawny, prawo
podmiotowe. Czynności prawne, ich rodzaje. Oświadczenie woli i jego
wady. Terminy i przedawnienia. Spadki.
Wybrane aspekty prawa pracy. Formy wykonywania zawodów
W 10
medycznych (stosunek pracy, umowy cywilnoprawne). Prawa i
1
obowiązki pracowników.
Umowa o pracę a inne umowy. Nawiązanie i rozwiązanie stosunku
W 11
1
pracy.
Wybrane zagadnienia prawa karnego. Podział prawa karnego, źródła i
W12
zasady prawa karnego. Budowa normy prawa karnego. Przestępstwo,
1
podział przestępstw. System kar obowiązujących w Polsce.
W13
Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu. Kontratypy.
1
Wybrane zagadnienia prawa UE. Źródła, ich podział. Zasady prawa
W14
wspólnotowego, swobody wspólnotowe. Instytucje unijne, ich
1
charakterystyka. Prawa i obowiązki obywatela UE.
W15
Spółka prawa handlowego. Tworzenie spółek.
1
Metody dydaktyczne
praca w grupie ,objaśnienie, analiza dokumentów dyskusja,
wykład konwersatoryjny
Sposób(y) i forma(y) zaliczenia
Sposób zaliczenia:
• zaliczenie z oceną
Formy zaliczenia:
• student zobowiązany jest do przygotowania się teoretycznie
do każdych ćwiczeń
• w czasie trwania zajęć wiedza studentów weryfikowana jest
LP.
2
Sylabus: Propedeutyka prawa
Metody i kryteria oceny
Całkowity nakład pracy studenta
potrzebny
do
osiągnięcia
założonych efektów w godzinach
oraz punktach ECTS
na kolokwium. Kolokwium ma formę pisemną
• w celu zaliczenia kolokwium student jest zobowiązany
uzyskać 60 % poprawnych odpowiedzi
• Zaliczenie końcowe ma formę pisemną. Termin egzaminu
końcowego- sesja zimowa. Warunkiem zaliczenia jest
udzielenie minimum 60 % poprawnych odpowiedzi
• Zaliczenie w drugim terminie odbywa się z sesji zimowej
poprawkowej, ma formę pisemną. Warunkiem zaliczenia
jest udzielenie min 60 % poprawnych odpowiedzi.
Efekt
Odniesienie Metody oceny
Metody i
kształcenia
do treści
narzędzia
kształcenia
dydaktyczne
Kolokwium,
zaliczenie
Wykład
K_W04
W 1 – 15
końcowe z
Dyskusja,
K_W12
oceną
Kolokwium,
zaliczenie
Wykład
K_U09
W 1 - 15
końcowe z
Dyskusja,
oceną
Kolokwium,
K_K03
W 1 - 15
zaliczenie
Wykład
K_K04
końcowe z
Dyskusja,
K_K06
oceną
Aktywność
Liczba
godzin/nakład pracy
studenta
15 godz.
–
10 godz.
–
–
–
25 godz.
1
wykład
ćwiczenia
samokształcenie
przygotowanie do ćwiczeń
udział w konsultacjach
czas na napisanie referatu/eseju
przygotowanie do egzaminu
udział w egzaminie
SUMA GODZIN
LICZBA PUNKTÓW ECTS
Język wykładowy
POLSKI
Praktyki zawodowe w ramach BRAK
przedmiotu
Literatura
1. Ustawa – Kodeks cywilny.
2. Ustawa - Kodeks karny.
3. Ustawa – Kodeks postępowania administracyjnego.
4. Ustawa – Kodeks pracy.
5. Ustawa – Kodeks spółek handlowych.
6. Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym
Ratownictwie Medycznym (Dz. U. 2006, Nr 191, poz. 1410
ze zm.).
7. Ustawa z dnia 5 lipca 1996 r. o zawodzie pielęgniarki i
położnej (tekst jedn. Dz. U. 2009, Nr 151, poz. 1217).
8. A.
Stychlerz,
Uregulowania
prawne
dotyczące
wykonywania zawodu pielęgniarki, Wyd. Lekarskie PZWL,
3
Sylabus: Propedeutyka prawa
Warszawa 2009.
9. D. Karkowska, Prawa Pacjenta, Wyd. Wolters Kluwer,
Warszawa 2009.
10. Ustawa o Państwowym Ratownictwie Medycznym.
Komentarz, (red. S. Poździoch, P. Guła), Wyd. Wolters
Kluwer, Warszawa 2008.
11. Wstęp do prawoznawstwa (red. A. Jamróz), Wyd. Temida
2, Białystok 2007.
12. Administracja publiczna. Zagadnienia ogólne (red. H.
Izdebski, M. Kulesza), Wyd. Liber, Warszawa 2004.
13. J. Hausner, Administracja publiczna, PWN, Warszawa
2009.
14. J. Barnakiewicz.Prawo pracy : podręcznik dla studentów
politologii i kierunków pokrewnych, Wyd. Naukowe
Akademii Pedagogicznej, Kraków 2008.
15. Z. Kubot, Prawo pracy. Zarys wykładu, Wyd. Difin,
Warszawa 2008.
16. J. Barcz, M. Górka, A. Wyrozumska, Instytucje i prawo
Unii Europejskiej : podręcznik dla kierunków zarządzania i
administracji, Wyd. LexisNexis, Warszawa 2008.
17. Prawo cywilne i handlowe w zarysie (red. W. J. Katner),
Wyd. WKP, Warszawa 2009.
18. Prawo gospodarcze i handlowe : repetytorium (red. J.
Pakosiewicz), Wyd. WKP, Warszawa - Kraków 2008.
Podpis koordynatora przedmiotu
Podpis kierownika jednostki
4
Download