Tytuł prezentacji

advertisement
Konkurs
nr 1/MPK/POWER/3.3/2016
Ewa Ambroziewicz
Kierownik Sekcji Zarządzania Programami
Rozwoju Kadry Naukowej
Dział Rozwoju Kadry Naukowej
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
Konkurs
nr 1/MPK/POWER/3.3/2016
Standardy dotyczące
kosztów w projekcie
Zakres projektu
KD 9: Projekt musi obejmować swoim zakresem merytorycznym
wyłącznie nowe elementy ze wskazanych poniżej:
a) realizacja programów kształcenia w językach obcych,
b) realizacja międzynarodowych programów studiów
oraz międzynarodowych szkół letnich,
c) włączenie wykładowców z zagranicy w prowadzenie programów
kształcenia w polskich uczelniach.
Nie jest dozwolone przewidywanie działań dodatkowych, wykraczających
poza wskazane powyżej moduły
Wyd a t k i k w a l i f i k o w a l n e
Przedstawiony w załączniku nr 9
do Regulaminu konkursu katalog kosztów
jest katalogiem otwartym
Wyd a t k i k w a l i f i k o w a l n e 2
IOK ustaliła maksymalną wysokość kosztów
zakwaterowania i utrzymania cudzoziemców
w formie ryczałtu do kwoty 1500* pln/m-c
* www.go-poland.pl
Wyd a t k i k w a l i f i k o w a l n e 3
Wydatki ponoszone na realizację zadań
w ramach projektu nie mogą dotyczyć działań,
na które Uczelnia otrzymuje finansowanie
ze środków budżetu państwa
ani działań, które są finansowane z czesnego
opłacanego przez studentów objętych projektem.
Wyd a t k i k w a l i f i k o w a l n e 4
Wynagrodzenia wypłacane z tego tytułu muszą
odpowiadać stawkom wypłacanym przez
wnioskodawcę dydaktykom za prowadzenie
analogicznych zajęć.
W sekcji XI wniosku należy podać uzasadnienie,
wymiar godzinowy zajęć, stawkę godzinową dla
prowadzącego zajęcia.
Wyd a t k i k w a l i f i k o w a l n e 5
Uczelnie publiczne
(studia stacjonarne)
Koszty utworzenia i
prowadzenia nowych
elementów dydaktyki
dla pierwszego rocznika
studiów stacjonarnych
objętych nowym
programem kształcenia
w języku obcym lub
międzynarodowym
programem studiów
Koszty utworzenia
programów
i prowadzenia zajęć
przez wykładowców
z zagranicy
dla pierwszego rocznika
studiów stacjonarnych
objętych projektem
Wyd a t k i k w a l i f i k o w a l n e 6
uczelnie niepubliczne
oraz
uczelnie publiczne
(w przypadku studiów
niestacjonarnych)
Koszt utworzenia i
prowadzenia nowych
elementów dydaktyki
dla pierwszego rocznika
studentów objętych nowym
programem kształcenia w
języku obcym
lub międzynarodowym
programem studiów.
Czesne należy skalkulować w
oparciu wyłącznie o koszty
zajęć nieobjętych projektem
(prawidłowość sporządzenia
kalkulacji będzie podlegała
kontroli)
Koszty utworzenia programów
i prowadzenia zajęć
przez wykładowców z zagranicy
dla pierwszego rocznika
studentów objętych projektem.
Czesne należy skalkulować
w oparciu wyłącznie o koszty
zajęć nieobjętych projektem
(prawidłowość sporządzenia
kalkulacji będzie podlegała
kontroli)
Szkoły letnie
Limity kosztów:
Catering/wyżywienie
Nocleg
Dojazd
15 pln/35 pln
Standardy jakościowe
Projekt musi przewidywać w ramach cyklu kształcenia zajęcia
dotyczące przygotowania cudzoziemców do kontynuowania
kształcenia w Polsce lub do podjęcia zatrudnienia w Polsce
po zakończeniu kształcenia.
Działania te muszą być wsparte monitoringiem losów
obcokrajowców w ciągu 12 miesięcy
po zakończeniu kształcenia w ramach projektu.
Standardy jakościowe 2
Wnioskodawca
jest
zobowiązany do
uzasadnienia
każdego
wydatku
poprzez opis
standardu
jakościowego
np. wymagania dotyczące osoby prowadzącej zajęcia,
wymiar czasowy, zakres merytoryczny, prowadzenie
zajęć w języku obcym
w sekcji XI Uzasadnienie
wydatków część 2 jest
polem obligatoryjnym
na etapie realizacji
i rozliczania projektu IOK
dopuszcza możliwość
uznania
za niekwalifikowalne
kosztów działań o
zmienionych warunkach
i standardzie
Standardy jakościowe 3
zapisy wniosku o dofinansowanie muszą uwzględniać spełnianie przez
podstawową jednostkę organizacyjną uczelni, na której będzie
realizowane kształcenie na nowym lub udoskonalonym kierunku
studiów, wymagań dotyczących infrastruktury, wewnętrznego systemu
zapewnienia jakości kształcenia oraz minimum kadrowego
Program kształcenia
Utworzenie lub udoskonalenie programu kształcenia musi uwzględniać
wnioski z analizy zgodności efektów kształcenia z potrzebami rynku
pracy oraz wnioski z analizy wyników monitoringu karier zawodowych
absolwentów prowadzonego przez ministra właściwego do spraw
szkolnictwa wyższego (http://www.absolwenci.nauka.gov.pl)
w przypadku gdy uczelnia prowadzi własny monitoring karier
zawodowych absolwentów - również wnioski z analizy wyników tego
monitoringu, przeprowadzonej przez wnioskodawcę przed złożeniem
wniosku o dofinansowanie
Nie będą uznawane za kwalifikowalne jakiekolwiek koszty
przeprowadzenia przedmiotowych analiz
Program kształcenia 2
w pracach mających na celu określenie programu kształcenia można
wykorzystać doświadczenia i wzorce międzynarodowe
nie będą uznawane za kwalifikowalne jakiekolwiek koszty związane
z zapoznawaniem się z przedmiotowymi doświadczeniami i wzorcami
Zapraszamy:
[email protected]
Download