Źródła prawa rzymskiego i jego recepcja

advertisement
Rozdział I. Źródła prawa rzymskiego i jego recepcja
9
Rozdział I
Źródła prawa rzymskiego i jego recepcja
1. Prawo jako „znajomość dobra i słuszności” (ars boni et aequi)
określił:
a) Paulus
b) Ulpian
c) Celsus
d) Brutus
2. Następujące postulaty prawa „żyć uczciwie, drugiego nie krzywdzić, oddać każdemu, co mu się należy” (Iuris praecepta sunt haec: Honeste
vivere, alterum non leadere, ius suum cuique tribuere) sformułował:
a) Paulus
b) Ulpian
c) Celsus
d) Brutus
3. Podział prawa na publiczne (ius publicum) i prywatne (ius privatum)
sprecyzował:
a) Paulus
b) Ulpian
c) Celsus
d) Brutus
4. Określenie ius civile oznacza:
a) dawne prawo rzymskie przysługujące tylko obywatelom rzymskim
b) prawo tworzone przez pretorów
c) normy prywatnoprawne wykształcone na potrzeby obrotu handlowego z mieszkańcami gmin cudzoziemskich
d) prawo piastowania urzędów i godności publicznych
10
Rozdział I. Źródła prawa rzymskiego i jego recepcja
5. Określenie ius gentium oznacza:
a) dawne prawo rzymskie przysługujące tylko obywatelom rzymskim
b) prawo tworzone przez pretorów
c) normy prywatnoprawne wykształcone na potrzeby obrotu handlowego z mieszkańcami gmin cudzoziemskich
d) prawo piastowania urzędów i godności publicznych
6. Określenie ius honorarium oznacza:
a) dawne prawo rzymskie przysługujące tylko obywatelom rzymskim
b) prawo tworzone przez pretorów
c) normy prywatnoprawne wykształcone na potrzeby obrotu handlowego z mieszkańcami gmin cudzoziemskich
d) prawo piastowania urzędów i godności publicznych
7. Źródłami ius civile były:
a) tylko ustawy
b) tylko zwyczaj
c) normy tworzone przez prawo sakralne
d) ustawy i zwyczaj
8. Fasti Capitolini to:
a) zbiór korespondencji historyka Pliniusza Młodszego z cesarzem
Trajanem
b) dzieło zawierające cytaty źródłowe rzymskich pomników prawnych, w szczególności Ustawy XII tablic, autorstwa historyka Józefa Flawiusza
c) wykaz konsulów oraz innych wysokich rzymskich magistratur,
począwszy od 509 r. p.n.e.
d) zbiór mów sądowych znanych jurystów okresu republikańskiego
9. Wskaż nazwisko historyka okresu republikańskiego, współczesnego
Scypionom, autora dzieł zawierających cytaty źródłowe z Ustawy XII
tablic:
a) Tacyt
b) Plutarch
c) Polibiusz
d) Swetoniusz
10. Wskaż nazwisko autora mów sądowych oraz pism filozoficznych, które
to dzieła przyczyniły się do poznania historii prawa okresu republiki:
Rozdział I. Źródła prawa rzymskiego i jego recepcja
a)
b)
c)
d)
11
M. Porcius Cato Licinianus (syn cenzora Katona Starszego)
Liwiusz
Aulus Gellius
Cyceron
11. Autorem Noctes Atticae – dzieła ilustrującego stosunki prawne drugiego stulecia n.e. – był:
a) M. Porcius Cato Licinianus (syn cenzora Katona Starszego)
b) Aulus Gellius
c) Salustiusz
d) Sextus Pompeius Festus
12.Wskaż autora pism historycznych, który NIE należał do tzw. Ojców
Kościoła:
a) Józef Flawiusz
b) Tertulian
c) Laktancjusz
d) Ambroży
13.W okresie wczesnej republiki jedną tribus tworzyły kurie w liczbie:
a) 5
b) 3
c) 10
d) 15
14. W okresie wczesnej republiki na państwo składały się tribus w liczbie:
a) 10
b) 3
c) 2
d) 5
15. Do funkcji zgromadzeń kurialnych (comitia curiata) NIE należało:
a) wydawanie rozkazów (imperium) wysokim urzędnikom władzy
w drodze tzw. lex curiata de imperio
b) współdziałanie ze zgromadzeniami innych kurii przy przysposobieniu
c) współdziałanie ze zgromadzeniami innych kurii przy sporządzaniu testamentu
d) głosowanie nad aktami prawnymi rangi państwowej
Download