rzymskie-podzialy-prawa

advertisement
2
Rzymskie podziały prawa. Ius civile, Ius peregrinorum, Ius gentium.
Ius civile - w starożytności obowiązywała zasada personalności albo osobowości prawa. Każdy
obywatel, bez względu na to gdzie się znajdował musiał posługiwać się prawem civitas do której
przynależał. Prawo rzymskie dostępne było tylko dla obywateli rzymskich. Prawo rzymskie dla
obywatela rzymskiego to jego ius civile. Obejmowało ono: ustawy, plebiscita, uchwały senatu,
konstytucje cesarskie i opinie jurysprudencji.
Ius prergrinorum - prawo, którym posługiwali się cudzoziemcy. Oni również w myśl zasady
personalności, stosowali prawo gminy do której należeli. Dla perygryna było to jego ius civile, ale
dla Rzymianinabyło to tylko ius peregrinorum.
Ius gentium - po przekształceniu Rzymu z małego miasta w imperium o zasięgu światowym zaczęli
Rzymianie wchodzić w liczne stosunki z obcokrajowcami, a potrzebom obrotu gospodarczego nie
wystarczało już sformalizowane ius civile. Wykształciły się zasady prawne o zasięgu między
narodowym. Jego zasady pozbawione były uciążliwej formalistyki. Podstawą obowiązywania było
wzajemne zaufanie stron, zasady słuszności i sprawiedliwości.
Ius publicam - Ius privatum. Ius publicam - prawo publiczne. Do jego zakresu należały normy
dotyczące organizacji ludu rzymskiego w postaci państwa.
Ius privatym - prawo prywatne. Były to normy ustanowione w interesie pojedynczych obywateli
Najwyższą powinnością prawa jest pomyślność rzeczypospolitej (państwa).
Cały porządek prawny jednak miał na względzie ochronę interesów pojedynczego obywatela i jedną
z największych zasług prawa rzymskiego było kojarzenie interesu jednostki z interesem
społecznym.
Ius commune - Ius singulare .
Ius commune - prawo powszechne. Prawo powszechne obejmuje normy mające powszechne
zastosowanie.
Ius singulare - prawo wyjątkowe. Prawo wyjątkowe ma zastosowanie wyjątkowe. Może ono
dotyczyć osób (np. w prawie rzymskim zakaz zawierania małżeństw przez żołnierzy), rzeczy (np.
rzymski zakaz usucapio na rzeczach skradzionych) albo czynności (np. odstąpienie w prawie
rzymskim od obecności świadków przy tzw. testamencie holograficznym).
W pewnych przypadkach prawo wyjątkowe ma na celu uprzywilejowanie pewnej kategorii osób, w
innych zaś ma na względzie interes pewnej określonej osoby.
Zasada osobowości prawa - omówienie
Zdolność prawna - status civitas.
Pojęcie i charakterystyka prawa - wykład.
Geneza prawa rzymskiego - wykład
Geneza prawa rzymskiego - omówienie
IUS CIVILE - IUS GENTIUM - IUS HONORARIUM-opracowanie
Reklama































Prawa autorskie
Reklama
Kontakt
Download