EKP, 5. Systematyka prawa i pr. osobowe

advertisement
Europejska
kultura prawna
Pojęcie i systematyka
prawa prywatnego
Fenomen prawa
rzymskiego
Wybrane znaczenia terminu „prawo rzymskie”
1) prawo Rzymu - od początku Miasta do
śmierci cesarza Justyniana w 565 r.
2) elementy romanistyczne w dalszej historii
prawa
3) ius commune – prawo powszechne Europy
od XII do XVIII wieku
4) usus modernus pandectarum i
pandektystyka XVIII – XIX wieku
5) nauka prawa rzymskiego
6) tradycja romanistyczna, szeroko pojęta
Periodyzacja form państwa
• Królestwo 753 – 509 r. p.n.e.
• Republika 509 – 27 r. p.n.e.
• Pryncypat 27 r. p.n.e. – 284 r.
(w tym okres „kryzysu III wieku” 235-284 r.)
• Dominat 284 r. – 476 r. (Z)/565 r. (W)
Periodyzacja historii źródeł prawa
• Prawo archaiczne – epoka królewska i
wczesna republika do wojen punickich (753 r.
p.n.e. – 265 r. p.n.e.).
• Prawo przedklasyczne – epoka rozwiniętej i
schyłkowej republiki ( do 27 r. p.n.e. ).
• Prawo klasyczne – czasy pryncypatu do
końca dynastii Sewerów (do 235 r. n.e. ).
• Prawo poklasyczne – czasy dominatu (od
kryzysu III wieku do 565 r. n.e.).
[w tym podokres prawa justyniańskiego –
panowanie cesarza Justyniana 527 – 565 r.]
Pojęcie prawa
Ius – Fas
D. 1,1,1
Ulpian relacjonuje
wypowiedź Celsusa z II wieku:
(…) ius
est ars boni et aequi.
• Dura lex, sed lex (ad D. 40,9,12,1) –
Twarde prawo, lecz prawo.
• Summum ius, summa iniuria
(Cic.off. 1,33) – Najwyższe prawo,
najwyższym bezprawiem.
• Male nostro iure uti non debemus
(Gai 1,53) – Nie powinniśmy źle korzystać
z naszego prawa.
• Non omne quod licet honestum est
(D. 50,17,144 pr) – Nie wszystko, co
dozwolone, jest uczciwe.
• Hominum causa omne ius constitutum
sit (D. 1,5,2) – Wszelkie prawo powinno
być ustanawiane ze względu na człowieka.
Podziały prawa
• ius publicum – ius privatum
•
•
•
•
•
ius civile – ius gentium – ius naturale
ius civile – ius honorarium
ius commune – ius singulare
ius vetus – ius novum
ius strictum – ius aequum
Systematyka – wybrane zagadnienia
• Systematyka Instytucji Gajusa
personae – res – actiones
(podział powtórzony w Instytucjach Justyniana)
• Systematyka renesansowa
Podział całego materiału rzymskiego na
prawo materialne i procesowe (Donellus
XVI w.), a historia źródeł jako osobny
przedmiot badań
Systematyka pandektystyczna
•
•
•
•
•
Część ogólna w tym prawo osobowe
Prawo rodzinne albo familijne
Prawo rzeczowe
Prawo zobowiązań
Prawo spadkowe
[Była przyjmowana różna kolejność
poszczególnych części tej systematyki]
Podmiotowość
prawna
W prawie rzymskim sytuację prawną
człowieka określano mianem caput.
Warunkowały ją trzy status:
1. status libertatis – stan wolności lub
niewoli
2. status civitatis – obywatelstwo
3. status familiae – pozycja w rodzinie
Początek podmiotowości osoby fizycznej
•
Wolny człowiek nabywał osobowość
prawną w momencie urodzenia.
•
Skutki prawne powodowało tylko urodzenie
dziecka żywego. Prokulianie – wymagali
krzyku noworodka, Sabinianie – zadowalali
się jakimkolwiek znakiem
•
Nasciturus pro iam nato habetur, quotiens
de commodis eius agitur.
Zakończenie podmiotowości osoby
fizycznej
•
•
•
Śmierć
Utrata wolności
Na skutek popadnięcia w niewolę
obywatel
rzymski
tracił
swe
dotychczasowe prawa, zarówno w
zakresie
prawa
publicznego
(wolność i obywatelstwo), jak i
cywilnego (pozycja w rodzinie, prawa
majątkowe)
Powstanie niewoli
1. Popadnięcie w niewolę wojenną.
2. Urodzenie z matki niewolnicy (tzw. vernae).
3. Sprzedaż
trans
Tiberim
(w
prawie
archaicznym).
4. Sprzedaż dezerterów i uchylających się od
census
(w
prawie
archaicznym
i
przedklasycznym).
5. Skazanie na karę śmierci lub na ciężkie
roboty (servi poenae).
6. Pożycie wolnej kobiety z niewolnikiem
innego właściciela (S.C. Claudianum z 52 r.
n.e.).
Położenie prawne niewolników
•
•
•
•
•
Res in commercio, res mancipi
Ius vitae necisque właściciela
Contubernium
Brak „zdolności prawnej” i zdolności
procesowej
Dojrzali niewolnicy mieli zdolność do
czynności
prawnych;
wszystko
co
nabywali, przypadało ich właścicielom;
dokonując czynności prawnych mogli
jedynie polepszać sytuację właścicieli
Formalne sposoby wyzwalania
•
Manumissio vindicta
•
Manumissio censu
•
Manumissio testamentaria
 Directa
 Fideicommissaria
•
Manumissio in ecclesia (w cesarstwie
chrześcijańskim)
Nieformalne sposoby wyzwalania
•
Manumissio inter amicos
•
Manumissio per epistulam
•
Manumissio per mensam
•
Manumissio in ecclesia (w cesarstwie
pogańskim jako odmiana m. inter amicos)
Stanowisko prawne
wyzwoleńców
> Ograniczało ich prawo patronatu
> Dawnemu właścicielowi winni był szacunek i
posłuszeństwo
> Nie mogli pozywać go bez zgody magistratury i w
ogóle wnosić przeciw niemu powództw infamujących
> Najczęściej zobowiązani byli do świadczenia mu
pewnych usług
>
Patron miał prawo dziedziczenia po wyzwoleńcu
Restitutio natalium: przywilej cesarski, dzięki
któremu wyzwoleniec uzyskiwał stanowisko wolno
urodzonego; znosił on ograniczenia wyzwoleńca w
zakresie prawa prywatnego.
Cives Romani
Uprawnienia publicznoprawne:
• ius sufragii – prawo do udziału w
zgromadzeniach ludowych
• ius honorum – prawo piastowania urzędów
• prawo noszenia nazwiska rzymskiego
• ius militiae – prawo i obowiązek służby
wojskowej
• ius provocationis – prawo odwołania się do
zgromadzenia
ludowego
w
wypadku
skazania na karę śmierci przez urzędnika lub
nałożenia wysokiej grzywny
Uprawnienia prywatnoprawne:
• ius conubii – prawo zawierania małżeństwa
uznawanego przez ius civile
• ius comercii – prawo do udziału w obrocie
gospodarczym i zawierania aktów prawnych
uznawanych przez ius civile
• legis actio – prawo występowania przed sądem w
celu dochodzenia roszczeń uznawanych przez ius
civile
• patria potestas – prawo do wykonywania władzy
ojcowskiej
• testamenti factio activa oraz passiva – prawo do
sporządzenia testametu i uzyskiwania korzyści z
testatmentów innych osób
Latini
•
Latini veteres (prisci) – Latynowie
sąsiadujący z Miastem
•
Latini coloniarii – osadnicy na prawie
latyńskim
•
Latini Iuniani – niewolnicy wyzwoleni
w sposób nieformalny od Lex Iunia
Norbana z 19 r.
Peregrini
• certae civitatis
• dediticii
Status familiae
1. Osoby sui iuris - (własnowolne) nie
podlegały władzy w rodzinie
2. Osoby alieni iuris – podległe
władzy zwierzchnika familijnego
Osoby prawne
Osoba prawna, to zespół osób
(korporacja, stowarzyszenie) lub
masa majątkowa (fundacja), które
posiadają
zdolność
prawną
i
zdolność do czynności prawnych.
Osoby prawne 2
1. Res publica.
2. Fiscus: majątek państwowy pozostawiony
do dyspozycji cesarza.
3. Civitates, municipia, coloniae: gminy
miejskie, które przed podporządkowaniem
ich państwu rzymskiemu tworzyły odrębne
organizacje państwowe; kolonie zakładane
na prawie rzymskim czy latyńskim.
Posiadały one swój majątek, prowadziły
działalność
gospodarczą
i
dzięki
przyznaniu im podmiotowości prawnej
uczestniczyły w obrocie gospodarczym.
Osoby prawne 3
4. Collegia, sodalitates, corpora : stowarzyszenia, czyli
związki osób: wykonujących wspólny zawód (np.
rzemieślników, kupców, armatorów, dzierżawców
podatków), o podobnej sytuacji majątkowej (kasy
zapomogowe) lub związanych kultem religijnym (np.
bractwa pogrzebowe).
Do założenia stowarzyszenia prawo wymagało co
najmniej trzech osób, ale do dalszego istnienia już
założonego jednej.
W imieniu stowarzyszenia wszelkich czynności
dokonywał, jako jego organ, syndyk.
Stowarzyszenie miało swój majątek i kasę.
Osoby prawne 4
5. Instytucje kościelne, dzięki czemu kościoły i
klasztory mogły nabywać majątki (zwłaszcza
w
drodze
testamentu),
posiadać
wierzytelności i długi.
6. Fundacje dobroczynne (piae causae) od V-VI
w.: masy majątkowe przeznaczone na cele
dobroczynne
(szpitale,
przytułki
dla
bezdomnych, starców i dzieci); środki na ich
utrzymanie pochodziły głównie z darowizn;
majątkiem
fundacji
dobroczynnych
zarządzał,
pod
nadzorem
kościoła,
oeconomus
Osoby prawne 5
• Prawa majątkowe przysługiwały nie
osobom wchodzącym w skład np.
stowarzyszenia albo korzystającym z
fundacji,
lecz
były
prawami
przysługującymi temu stowarzyszeniu czy
fundacji.
• Za długi stowarzyszenia czy fundacji nie
odpowiadali swym majątkiem członkowie
albo osoby korzystające z fundacji, lecz
fundacje czy stowarzyszenia jako takie.
Osoby prawne 6
• W prawie rzymskim powstała praktyka
występowania rozmaitych osób prawnych,
jednak dopiero w średniowieczu w prawie
kanonicznym wypracowano ogólne pojęcie
osoby prawnej.
• Papież Innocenty IV w połowie XIII wieku
rozwinął teorię kościelnych osób prawnych.
Osoba prawna została nazwana corpus
mysticum, w nawiązaniu do koncepcji
Kościoła jako mistycznego ciała Chrystusa.
Osoby prawne 7
• Teorię kanonistyczną dotyczącą corpus
mysticum przejęli kupcy do swojej lex
mercatoria.
• W 1308 r. w wyroku Rota Genuensis (sądu
kupieckiego miasta Genui) pojawiło się
określenie: societas, id est corpus mysticum
(spółka, to jest osoba prawna).
• Zastosowanie koncepcji osoby prawnej do
spółek
umożliwiało
ograniczanie
odpowiedzialności
kupca-wspólnika
do
wartości wniesionych udziałów.
Prawo osobowe
w średniowieczu,
nowożytności
i współcześnie
Prawo osobowe w okresie feudalizmu
W okresie feudalizmu zakres pojęcia zdolności
prawnej był odmiennie rozumiany w różnych
kręgach prawa.
Czynniki powodujące utratę lub ograniczenie
zdolności prawnej wywoływały niejednakowe
skutki w poszczególnych kręgach prawa (np.
choroba umysłowa mogła wiązać się z
odmiennymi konsekwencjami na gruncie
prawa ziemskiego i prawa lennego).
W dobie feudalizmu nie funkcjonowała kategoria
pełnej zdolności prawnej, każda zdolność była
w pewnym zakresie ograniczona.
Prawo osobowe w okresie feudalizmu 2
Kategorie pozycji jednostki według kryterium stopnia
ograniczenia jej zdolności prawnej:
1) niezdolność całkowita – brak możności stania się
podmiotem
praw
i
obowiązków,
dotyczyła
niewolników i zazwyczaj cudzoziemców,
2) zdolność częściowa – ograniczenie jednostki jako
podmiotu prawa dotyczyło tylko oznaczonego
zakresu (np. niemożność dziedziczenia),
3) zdolność względna – możność korzystania przez
jednostkę
ze
zdolności
prawnej
lub
jej
poszczególnych aspektów tylko w ramach swojego
stanu (przejawiała się np. w sferze majątkowej i w
prawie małżeńskim).
Prawo osobowe w okresie feudalizmu 3
Czynniki wpływające na ograniczenie zdolności
prawnej:
 niewola;
 stan zdrowia;
 cześć;
 obce pochodzenie;
 stan;
 płeć;
 religia;
 wyjęcie spod prawa (śmierć cywilna).
Prawo osobowe w okresie feudalizmu 4
Początek zdolności prawnej osoby następował co do
zasady
z
chwilą
urodzenia.
W
prawach
starogermańskich zdolność prawna była nabywana
wraz z nadaniem imienia. Warunkiem nabycia
zdolności
prawnej
było
wykazywanie
przez
noworodka żywotności. Nie nabywały zdolności
prawnej noworodki niemające postaci ludzkiej, tzw.
monstra.
Koniec zdolności prawnej mógł nastąpić nie tylko w
sposób naturalny (z chwilą śmierci), ale również
wskutek wyjęcia spod prawa (w prawie niemieckim)
lub śmierci cywilnej (w prawie angielskim i
francuskim) oraz śmierci klasztornej.
Prawo osobowe w okresie feudalizmu 5
Szczególne znaczenie na polu ograniczenia zdolności do
czynności prawnych miały trzy czynniki:
• wiek – w czasach rodowo-plemiennych za pełnoletniego
uznawany był mężczyzna zdolny do władania bronią, we
wczesnym średniowieczu granicą pełnoletności było
osiągnięcie ściśle określonego wieku (od 10 do 25 lat),
ograniczenie zdolności do czynności prawnych wynikało
niekiedy również osiągnięcia wieku starczego (przeważnie
od 60 do 70 lat);
• płeć – stopień ograniczenia zdolności kobiet ulegał
znaczącym zmianom w okresie średniowiecza, przyjmuje
się, że pełna zdolność przysługiwała wdowom;
• zdrowie – na ograniczenie zdolności wpływał zły stan
zdrowia fizycznego (np. trąd) i psychicznego.
Prawo osobowe w ABGB
W austriackim ABGB z 1811 r. sformułowano zasady
równości
praw
cywilnych
i
powszechności
nabywania praw:
„§ 16. Każdy ma prawa wrodzone (…)”.
„§ 18. Każdy jest zdolny do nabywania praw pod
warunkami przepisanymi ustawą.”
Obowiązywanie wskazanych zasad było ograniczone co
do niektórych grup osób:
1) kobiet,
2) dzieci pozamałżeńskich;
3) niechrześcijan.
Prawo osobowe w Kodeksie Napoleona
Korzystanie z praw cywilnych było ograniczone przez
przynależność państwową – opierało się na zasadzie
wzajemności dyplomatycznej.
„Art. 8. Każdy Francuz używać będzie praw cywilnych”.
Kodeks zawierał postanowienia dotyczący śmierci
cywilnej – instytucji powodującej utratę wszystkich
praw osobistych, będącej konsekwencją skazania na
niektóre kary (np. na karę śmierci, dożywocie, ciężkie
roboty).
Znaczące ograniczenia dotyczyły kobiet zamężnych i
dzieci pozamałżeńskich, co odzwierciedlało osobiste
poglądy Napoleona.
Prawo osobowe w BGB
Kodeks cywilny niemiecki z 1896 r. opierał się na
zasadach powszechności i równości praw cywilnych
oraz równouprawnienia płci, zawierał jednak również
szereg postanowień od nich odbiegających.
Utrzymane
zostało
prawo
regulowania swoich
stosunków rodzinnych i majątkowych przez dawniej
panujące rody książęce na drodze autonomicznego
ustawodawstwa (statutów domowych).
Wykonywanie niektórych praw cywilnych było
uzależnione od uwarunkowań natury moralnej –
godności osobistej i walorów charakteru.
Prawo osobowe w XX-wiecznym
prawodawstwie polskim
W okresie dwudziestolecia międzywojennego nie został
uchwalony akt prawny kompleksowo normujący
zagadnienia
z
zakresu
prawa
osobowego.
Problematykę tę regulowały prawa dzielnicowe.
W okresie powojennym prawa osobowego dotyczyły:
• dekret z dnia 29 sierpnia 1945 r. – Prawo osobowe,
dekret
w
sprawie
postępowania
o
ubezwłasnowolnienie,
dekret
w
sprawie
postępowania o uznanie za zmarłego i stwierdzenie
zgonu;
• ustawa z dnia 18 lipca 1950 r. – Przepisy ogólne
prawa cywilnego.
Prawo osobowe w XX-wiecznym
prawodawstwie polskim 2
Systematyka Kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia
1964 roku, wzorem systemu pandektowego, nie
obejmuje księgi poświęconej wyłącznie prawu
osobowemu. Postanowienia regulujące status osób
fizycznych i osób prawnych zawiera:
Księga pierwsza. Część ogólna.
Tytuł II. Osoby.
Dział I. Osoby fizyczne.
Dział II. Osoby prawne.
Download