Informacje ogólne Wypełnia Zespół Kierunku Nazwa modułu (bloku

advertisement
Wypełnia Zespół Kierunku
A. Informacje ogólne
Nazwa modułu (bloku przedmiotów): PRZEDMIOT DO
Kod modułu:
WYBORU
Nazwa przedmiotu: Symulacje giełdowe
Kod przedmiotu:
Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł: INSTYTUT EKONOMICZNY
Nazwa kierunku: Ekonomia
Poziom kształcenia: studia I stopnia
Forma studiów: SS
Profil kształcenia: praktyczny
Specjalność: MSwB
Rok / semestr: III/VI
Status przedmiotu /modułu:
Język przedmiotu / modułu:
fakultatywny
polski
Forma zajęć
Wymiar zajęć
Cel przedmiotu /
modułu
Wymagania wstępne
wykład
15
ćwiczenia
laboratorium
projekt
inne
seminarium (wpisać jakie)
15
Zapoznanie studentów z podstawowymi zasadami funkcjonowania rynków
finansowych w szczególności giełdy papierów wartościowych oraz technikami
wyceny kursów papierów wartościowych. Zdobycie przez słuchaczy praktycznej
wiedzy z zakresu inwestowania na rynkach finansowych.
Znajomość podstaw zagadnień związanych z rynkami finansowymi, organizacją
spółek akcyjnych oraz podstaw bankowości i finansów.
EFEKTY KSZTAŁCENIA
Lp.
Opis efektu kształcenia
Wiedza – student:
Posiada podstawową wiedzę o procesach, zjawiskach, podmiotach, strukturach i
1
instytucjach rynku kapitałowego
Zna podstawowe narzędzia analityczne niezbędne do właściwego interpretowania
zachodzących trendów (analiza fundamentalna, analiza techniczna, analizy
2
alternatywne)
Zna podstawowe metody i narzędzia (w tym informatyczne) oraz techniki
pozyskiwania informacji, pozwalające opisać i analizować rynki kapitałowe,
3
procesy, zjawiska w nich i między nimi zachodzące, a także procesy
wspomagające podejmowanie decyzji inwestycyjnych
Zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości
4
Umiejętności – student:
Właściwie obserwuje i analizuje zjawiska oraz procesy ekonomiczne zachodzące
5
na rynku finansowych posługując się podstawową terminologią ekonomiczną
Potrafi dokonywać obserwacji i analiz podstawowych procesów gospodarczych
zachodzących na rynku kapitałowym, potrafi interpretować niezbędne w tym
zakresie dane statystyczne oraz wskaźniki ekonomiczne, a także prognozować
6
procesy i zjawiska z wykorzystaniem standardowych metod i narzędzi
wykorzystywanych w ekonomii
Potrafi wykorzystywać podstawowe metody i narzędzia, w tym informatyczne i
techniki pozyskania informacji w celu diagnozowania sytuacji podmiotów
7
gospodarczych i na tej podstawie podejmować właściwe decyzje inwestycyjne
Potrafi zawierać i realizować transakcje na rynku kapitałowym, potrafi wybrać i
zastosować odpowiednią formę rozliczenia transakcji, analizować i oceniać
8
przebieg oraz wyceniać ryzyko inwestycyjne
Odniesienie do
efektów dla
kierunku
K1P_W01
K1P_W03
K1P-W11
K1P_W04
K1P_U03
K1P_U10
K1P_U01
K1P_U11
Kompetencje społeczne – student:
Weryfikuje swoje działania, postawy oraz poszukuje lepszych, bardziej
9
efektywnych rozwiązań
Potrafi współpracować w zespole, przyjmować w nim różne role, posiada
elementarne umiejętności organizacyjne, które pozwalają na realizację celów
10
związanych z planowaniem i realizacją działań zawodowych
Potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy oraz oceniać ryzyka związane z
11
podejmowaniem decyzji
K1P_K11
K1P_K02
K1P_K11
Lp. efektu
kształcenia
Metody weryfikacji efektów kształcenia
1, 4, 7, 8, 9, 10,
11
Zaliczenie na ocenę z realizacji projektu „Zarządzanie wirtualnym portfelem akcji
Aktywność w trakcie zajęć w tym przygotowanie podstawowych informacji
ekonomicznych niezbędnych do podejmowania decyzji inwestycyjnych (forma
prezentacji)
2, 3, 5, 6,
NAKŁAD PRACY STUDENTA
Liczba godzin
Rodzaj działań/zajęć
Udział w wykładach
Samodzielne studiowanie tematyki wykładów
Udział w ćwiczeniach audytoryjnych i laboratoryjnych*
Samodzielne przygotowywanie się do ćwiczeń*
Przygotowanie projektu / eseju / itp. *
Przygotowanie się do egzaminu / zaliczenia
Udział w konsultacjach
Inne
ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz.
Liczba punktów ECTS za przedmiot
Liczba p. ECTS związana z zajęciami praktycznymi*
Liczba p. ECTS za zajęciach wymagające bezpośredniego udziału
nauczycieli akademickich
ogółem
w tym zajęcia powiązane
z praktycznym
przygotowaniem
zawodowym
15
5
15
5
8
3
15
5
10
2
5
52
36
2
1
1
Wypełnia Zespół Kierunku
B. Informacje szczegółowe
Nazwa modułu (bloku przedmiotów): PRZEDMIOT DO
Kod modułu:
WYBORU
Nazwa przedmiotu: Symulacje giełdowe
Kod przedmiotu:
Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł: INSTYTUT EKONOMICZNY
Nazwa kierunku: Ekonomia
Poziom kształcenia: studia I stopnia
Forma studiów: SS
Profil kształcenia: praktyczny
Specjalność: MSwB
Rok / semestr: III/VI
Status przedmiotu /modułu:
Język przedmiotu / modułu:
fakultatywny
polski
Forma zajęć
Wymiar zajęć
wykład
15
ćwiczenia
laboratorium
15
projekt
inne
seminarium (wpisać jakie)
Koordynator
przedmiotu /
modułu
Prowadzący
zajęcia
mgr Grzegorz Chmura
mgr Grzegorz Chmura
TREŚCI PROGRAMOWE
Wykład
1. Istota giełdy papierów wartościowych (uczestnicy, statystyki, funkcje, uwarunkowania prawne, giełda
papierów wartościowych w Polsce, giełdy papierów wartościowych na świecie
2. Funkcjonowanie giełdy papierów wartościowych
3. Akcje (cechy i rodzaje akcji, prawa i obowiązki akcjonariuszy, inwestowanie w akcje
4. Ryzyko (pojęcie ryzyka, podstawowe metody pomiaru ryzyka, ryzyko systematyczne i specyficzne, stopa
zwrotu)
5. Analiza fundamentalna
6. Analiza techniczna
7. Analizy alternatywne
8. Psychologia inwestowania
9. Instrumenty pochodne
W tym treści powiązane z praktycznym przygotowaniem zawodowym: [%] 50%
Ćwiczenia
W tym treści powiązane z praktycznym przygotowaniem zawodowym: [%]
Laboratoria / Projekt
1. Dobór narzędzi inwestycyjnych oraz źródła informacji niezbędne do podejmowania decyzji
inwestycyjnych
2. Zawieranie i realizacja transakcji na rynku kapitałowym z wykorzystaniem wybranych narzędzi
informatycznych
3. Zarządzanie wirtualnym portfelem akcji
W tym treści powiązane z praktycznym przygotowaniem zawodowym: 100%
1. Zbigniew Dobosiewicz- Giełda: zasady działania, inwestorzy, rynki
giełdowe. PWE 2013.
Literatura podstawowa
2. Adam Narczewski: Ryzykować trzeba umieć: inwestorzy od kuchni o
Forexie i o giełdzie. Wyd. Helion 2014
3. Krzysztof Jajuga, Teresa Jajuga- Inwestycje, instrumenty finansowe, aktywa
niefinansowe, inżynieria finansowa. PWN 2008
Literatura uzupełniająca
Metody kształcenia
Forma i warunki zaliczenia
1. Ustawa z dnia 21.08.1997r. Prawo o publicznym obrocie papierami
wartościowymi (Dz. U. z 1997, Nr 118, poz. 754)
Metody praktyczne (studium przypadków z zakresu poruszanej tematyki)
Metody podające (wykłady, dyskusje, objaśnienia, prezentacje multimedialne)
Aktywność w grupach, współpraca, praca na symulatorze giełdowym
Ocena przygotowania i realizacji projektu- „Zarządzanie wirtualnym portfelem
akcji”- 60%
Prezentacja wyników własnych w formie prezentacji- 20%
Aktywność na zajęciach w tym przygotowanie podstawowych informacji
ekonomicznych niezbędnych do podejmowania decyzji inwestycyjnych (forma
prezentacji)- 20%
Download