Etyka 2016/2017

advertisement
Katedra Teorii i Filozofii Prawa
Poznań, dnia 27 września 2016 r.
OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS)
dla przedmiotu Etyka na kierunku Administracja
I. Informacje ogólne
1.
Nazwa modułu kształcenia:
Etyka
2.
Kod modułu kształcenia:
10-Et -a1-n, 10-Et-a1-s
3.
Rodzaj modułu kształcenia (obowiązkowy albo fakultatywny):
Obowiązkowy
4.
Kierunek studiów:
Administracja
Poziom studiów (I lub II stopień albo jednolite studia magisterskie):
I stopień
5.
Rok studiów:
II
6.
Semestr (zimowy lub letni):
Semestr letni
7.
Rodzaje zajęć i liczba godzin:
Studia stacjonarne: 21 godzin wykładu
Studia niestacjonarne: 9 godzin wykładu oraz 12 godzin e-learningu
8.
Liczba punktów ECTS:
2 punkty ECTS
9.
Imię i nazwisko, tytuł lub stopień naukowy, adres e-mail wykładowcy lub osoby prowadzącej
zajęcia:
Prof. dr hab. Marek Smolak ([email protected])
10. Język wykładowy:
Język polski
II. Informacje szczegółowe
1.
Cel modułu kształcenia:
a)
przekazanie wiedzy z zakresu podstawowych pojęć z zakresu etyki normatywnej,
metaetyki, pojęć z zakresu moralności, wartości ocen i norm,
b)
przekazanie wiedzy co do swoistych dla urzędników argumentacji etycznej,
c)
przekazanie wiedzy co do etycznych konsekwencji moralizmu prawnego oraz
wartości w rozumowaniach moralnych,
d)
wyrobienie umiejętności wykorzystywania podstawowych metod i sposobów
myślenia moralnego w postępowaniu pracowników administracji publicznej.
2.
Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych (jeśli
obowiązują):
Wymagania wstępne w zakresie wiedzy są następujące:
a) podstawowa wiedza w zakresie stanowienia, obowiązywania, funkcjonowania,
stosowania obowiązującego prawa polskiego, oraz w zakresie aksjologii prawa
odpowiadająca treści kształcenia modułu Prawoznawstwo,
b) brak szczególnych wymagań w zakresie umiejętności i kompetencji społecznych.
3.
Efekty kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych dla modułu
kształcenia i odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiów:
Nazwa modułu (przedmiotu) kształcenia: Etyka (Et)
Symbol
efektów
kształcenia:
Po zakończeniu modułu (przedmiotu)
i potwierdzeniu osiągnięcia efektów kształcenia student potrafi:
Odniesienie do efektów
kształcenia dla kierunku
studiów:
Et_01
Zna i rozumie podstawowe pojęcia z zakresu etyki normatywnej, metaetyki,
pojęcia z zakresu moralności, wartości ocen i norm.
K_W01-03
K_U01-03, 07
Et_02
Ma wiedzę dotyczącą argumentacji etycznej oraz rozumowań etycznych.
K_W01-03
K_U01-03, 07
Et_03
Ma pogłębioną wiedzę co do etycznych problemów stosowania prawa.
K_W05-09
K_K01-03, 07, 10
Et_04
Potrafi posługując się etyczną aparaturą pojęciową opisać i analizować
pojawiające się w administracji publicznej swoiste dylematy moralne.
K_U01-03, 07
Potrafi trafnie ocenić regulacje prawne pod względem ich zgodności
Et_05
ze standardami etycznymi wynikającymi z zasad moralności publicznej.
4.
K_U01, 04, 09
K_K07
Treści kształcenia:
Nazwa modułu (przedmiotu) kształcenia: Etyka (Et)
Symbol
treści kształcenia:
Zagadnienia
TK_01
Odniesienie do efektów
kształcenia modułu:
Opis treści kształcenia:
ogólne
etyki:
etyka
opisowa,
normatywna
i metaetyka.
Et_01-03
TK_02
Pojęcia, moralności, wartości, ocen i norm. Omówienie idei
Arystotelesa ujmowane jako ilustrację etyki cnót; I. Kanta jako
przykładu etyki deontologicznej oraz poglądy utylitarystów
odzwierciedlające zasady etyki konsekwencjalistycznej.
Et_01-03
TK_03
Zasady i kanony argumentacji etycznej.
Et_02
TK_04
Moralność i prawo, wzajemne relacje.
Et_01-02, 05
TK_05
Współczesne problemy etyczne prawa na przykładzie prawnej
dopuszczalności eutanazji, związków małżeńskich
jednopłciowych oraz prawnej ochrony zwierząt oraz granic
prawnych tolerancji i autonomii jednostki.
Et_01-05
5.
Zalecana literatura:
Literatura podstawowa:
1. Ziembiński Z. Zarys zagadnień Etyki , Edytor 1994 rozdz. 1.4.,1.5.rozdz.2.4, 5, 9.
2. Ossowska M. Podstawy nauk o moralności Warszawa 1957 rozdz. I, II, X.
3. T. Pietrzykowski, Etyczne problemy prawa Katowice 2005.
4. I.Bogucka, T. Pietrzykowski, Etyka w administracji publicznej, Warszawa 2009.
Literatura uzupełniająca:
1. Kudrycka, B. Dylematy urzędników administracji publicznej, Białystok 1995.
2. Etos urzędnika pod.red D.Bąka, Warszawa 2007.
3. Administracja publiczna. Wyzwania w dobie integracji europejskiej pod. red.
J. Czaputowicza, Warszawa 2008, część IV.
6.
Informacja o przewidywanej możliwości wykorzystania b-learningu:
-
7.
Informacja o tym, gdzie można zapoznać się z materiałami do zajęć, instrukcjami
do laboratorium itp.:
Informacje o charakterze i dostępności materiałów potrzebnych do zajęć przekazują
prowadzący zajęcia na początku roku akademickiego.
III.
Informacje dodatkowe
1.
Odniesienie efektów kształcenia i treści kształcenia do sposobów prowadzenia zajęć i metod
oceniania:
Nazwa modułu (przedmiotu) kształcenia: Etyka (Et)
Symbol
efektu kształcenia
dla modułu:
Symbol treści kształcenia
realizowanych w trakcie zajęć:
Sposoby prowadzenia zajęć
umożliwiające osiągnięcie
założonych efektów kształcenia:
Metody oceniania
stopnia osiągnięcia
założonego efektu kształcenia:
Et_01
TK_01
Wykład
Zaliczenie w formie pisemnej
Et_02
TK_02-11
Wykład wraz z rozwiązywaniem
zadań i kazusów z zakresu etyki.
J.w.
Et_03
TK_01
J.w.
J.w.
Et_04
TK_02-11
J.w.
J.w.
Et_05
TK_02-11
J.w.
J.w.
Przykładowe podstawowe pytania egzaminacyjne są identyczne jak ww. opisy
poszczególnych treści kształcenia.
2.
Obciążenie pracą studenta (punkty ECTS):
Nazwa modułu (przedmiotu) kształcenia: Etyka (Et)
Forma aktywności:
Średnia liczba godzin na zrealizowanie aktywności:
Godziny zajęć (wg planu studiów) z nauczycielem
Studia stacjonarne:
21 godzin wykładu
Studia niestacjonarne: 9 godzin wykładu
Praca własna studenta (łącznie wszystkie formy)
Studia stacjonarne:
39 godzin
Studia niestacjonarne: 51 godzin
Suma godzin
60 godzin
Sumaryczna liczba punktów ECTS dla modułu (przedmiotu)
2
3.
Sumaryczne wskaźniki ilościowe:
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach wymagających bezpośredniego
udziału nauczycieli akademickich:
2 punkty ECTS.
Student otrzymuje wszystkie ww. punkty ECTS za zaliczenie modułu Etyka w postaci
zaliczenia z oceną pozytywną tego przedmiotu. W skład tego całego modułu wchodzi:
wykład
na
studiach
stacjonarnych
oraz
wykład
i
e-learning
na
studiach
niestacjonarnych.
4.
Kryteria oceniania:
Stosuje się następujące kryteria oceniania studenta:
a)
poprawność i kultura języka,
b)
umiejętność poprawnego formułowania myśli i poglądów oraz ich racjonalnego
uzasadniania,
c)
umiejętność poprawnej argumentacji prawniczej i logicznego wyciągania
wniosków,
d)
znajomość przepisów i zasad etycznych służby państwowej,
e)
poziom poszczególnych umiejętności scharakteryzowanych powyżej w ramach
opisu efektów kształcenia dla tego modułu.
Download
Random flashcards
ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

66+6+6+

2 Cards basiek49

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Create flashcards