Rynki finansowe

advertisement
Nazwa modułu (bloku przedmiotów): Rynki finansowe
Kod modułu:
Nazwa przedmiotu: Rynki finansowe
Kod przedmiotu:
Wypełnia Zespół Kierunku
Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł: Instytut Ekonomiczny
Nazwa kierunku: Ekonomia
Forma studiów: SS
Profil kształcenia:
praktyczny
Specjalność: ET
Rok / semestr: I /II
Status przedmiotu /modułu:
Obligatoryjny
Język przedmiotu / modułu:
polski
Forma zajęć
wykład
Wymiar
zajęć
laboratorium
projekt
seminarium
30
Koordynator przedmiotu /
modułu
Prowadzący zajęcia
Cel przedmiotu / modułu
Wymagania wstępne
ćwiczenia
inne
(wpisać
jakie)
Dr hab. Krzysztof Dobrowolski Prof. PWSZ
Dr hab. Krzysztof Dobrowolski Prof. PWSZ
Zapoznanie studentów z funkcjonowaniem sektora bankowego i
podstawowych segmentów rynku finansowego oraz zasad
wykorzystywania właściwych im instrumentów finansowych, w celu
nabycia przez studentów praktycznych umiejętności związanych z
zawieraniem transakcji finansowych.
Znajomość podstaw makroekonomii
EFEKTY KSZTAŁCENIA
Opis efektu kształcenia
Nr
01
02
03
Student opisuje mechanizmy funkcjonowania sektora bankowego i
poszczególnych segmentów rynku finansowego: rynku pieniężnego,
kapitałowego i walutowego oraz wyjaśnia ogólne różnice pomiędzy
poszczególnymi podmiotami i kategoriami rynku finansowego.
Student identyfikuje transakcje i instrumenty charakterystyczne dla
poszczególnych segmentów rynku finansowego i proponuje sposoby ich
wykorzystania dla założonych celów.
Student współdziała w określaniu taktycznych i strategicznych celów
obecności na rynku finansowym podmiotu, w którym pracuje (lub którego jest
właścicielem ) oraz pogłębia znajomość zasad inwestowania w finansowym
sektorze gospodarki.
Odniesienie
do efektów
dla
kierunku
K1P_W19
K1P_U02
K1P_U22
K1P_K02
K1P_K10
K1P_K11
1
TREŚCI PROGRAMOWE
Wykład
System finansowy – charakterystyka
Sektor bankowy w gospodarce
Funkcje i zadania banku centralnego
Rynek pieniężny – zasady funkcjonowania inwestorzy
Instrumenty rynku pieniężnego
Rynek kapitałowy – zasady funkcjonowania, znaczenie dla gospodarki
Inwestorzy na rynku kapitałowym
Instrumenty tradycyjne rynku kapitałowego
Instrumenty pochodne rynku kapitałowego
Rynek walutowy – zasady funkcjonowania
Transakcje spot i forward
Swapy klasyczne i pochodne
Transakcje futures
Opcje walutowe i kontrakty na stopę procentową
Zagrożenia i korzyści związane z instrumentami rynku finansowego
Ćwiczenia
Projekt
Literatura podstawowa
Literatura
uzupełniająca
1. W. Dębski, Rynek finansowy i jego mechanizmy, PWN Warszawa 2010
2. Z. Dobosiewicz, Bankowość, PWE Warszawa 2011
3. J. Kudła, Instrumenty finansowe i ich zastosowanie, Wydawnictwo Key
Text Warszawa 2009
1. A. M. Chisholm, Wprowadzenie do międzynarodowych rynków
finansowych, Oficyna Wolters Kluwer Business Warszawa 2011
2. J. Jakubczyk, Finanse międzynarodowe, Oficyna Wolters Kluwer
Business Warszawa 2012
3. A. Sopoćko, Rynkowe instrumenty finansowe, PWN Warszawa 2010
Metody praktyczne (studium przypadków i analiza przykładów z zakresu
Metody kształcenia
poruszanej tematyki)
Metody podające (objaśnienia)
Nr efektu
Metody weryfikacji efektów kształcenia
kształcenia
Egzamin
Forma i warunki
zaliczenia
01- 03
Egzamin pisemny
2
NAKŁAD PRACY STUDENTA
Udział w wykładach
Samodzielne studiowanie tematyki wykładów
Udział w ćwiczeniach audytoryjnych i
laboratoryjnych
Samodzielne przygotowywanie się do ćwiczeń
Przygotowanie projektu / eseju / itp.
Przygotowanie się do egzaminu / zaliczenia
Udział w konsultacjach
Inne
ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz.
Liczba punktów ECTS za przedmiot
Liczba p. ECTS związana z zajęciami
praktycznymi*
Liczba p. ECTS za zajęciach wymagające
bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich
Liczba godzin
30
50
50
nieobowiązkowy
130
5
0,9
1,1
3
Download