Zał. 1 - Opis przedmiotu zamówienia

advertisement
Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego
ul. Pstrowskiego 28 b, 10-602 Olsztyn
tel. 89-537-38-11, fax 89-537-38-10
Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia
do zapytania ofertowego nr SAP.225-9.2017
Opis przedmiotu zamówienia
I. Przedmiot zamówienia:
Przygotowania i przeprowadzenia zajęć teoretycznych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2016
r. w sprawie medycznych czynności ratunkowych i świadczeń zdrowotnych innych niż medyczne czynności ratunkowe,
które mogą być udzielane przez ratownika medycznego”.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
1. Zapytanie dotyczy wyłonienia Wykładowcy do przygotowania i przeprowadzenia zajęć teoretycznych pn.
1.1. „Leki podawane przez ratownika medycznego w Zespołach Ratownictwa Medycznego” w czasie 5 godz.
edukacyjnych.
1.2. „Wentylacja mechaniczna pacjenta w Zespołach Ratownictwa Medycznego ” w czasie 3 godz. edukacyjnych.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Tematyka zajęć zgodna z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie doskonalenia
zawodowego ratowników medycznych (Dz. U. Nr 112, poz. 775)
Czas trwania jednej edycji zajęć: 8 godz. edukacyjnych.
3.1. 1 godzina edukacyjna = 45 minut.
Szczegółowy zakres tematu „Leki, które mogą być podawane samodzielnie przez ratownika medycznego
w Zespołach Ratownictwa Medycznego” powinien uwzględniać:
a) wskazań i przeciwwskazań
b) dawkowania
c) mechanizmów działania leków
d) losów leków w organizmie
e) interakcji leków
f)
działań toksycznych i niepożądanych leków
Szczegółowy zakres tematu „Wentylacja mechaniczna pacjenta w Zespołach Ratownictwa Medycznego ” powinien
uwzględniać:
a) metody wentylacji
b) dobór metody wentylacji do stanu pacjenta
c) działania niepożądane wentylacji mechanicznej
Wykonawca będzie świadczyć usługę osobiście. Zamawiający nie dopuszcza udziału podwykonawców.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełnią warunek dotyczący kwalifikacji:
W celu wykazania spełniania tego warunku Wykonawca musi wykazać, że jest:
lekarzem systemu - lekarz posiadający tytuł specjalisty w dziedzinie medycyny ratunkowej albo lekarz który ukończył
co najmniej drugi rok specjalizacji w dziedzinie medycyny ratunkowej,
lub
lekarzem posiadającym specjalizację lub tytuł specjalisty albo który ukończył co najmniej drugi rok specjalizacji
w dziedzinie: anestezjologii i intensywnej terapii, chorób wewnętrznych, chirurgii ogólnej, chirurgii dziecięcej,
ortopedii i traumatologii narządu ruchu, ortopedii i traumatologii lub pediatrii
lub
posiadającym 3000 godzin w wykonywaniu zawodu lekarza w szpitalnym oddziale ratunkowym, zespole ratownictwa
medycznego, lotniczym zespole ratownictwa medycznego lub izbie przyjęć szpitala.
Zamawiający planuje realizację max. 6 edycji zajęć. Grupa szkoleniowa na poszczególnej edycji liczyć będzie max. 20
osób.
9. Zamawiający zapewnia salę dydaktyczną, komputer, projektor multimedialny i tablicę suchościeralną.
10. Miejsce realizacji: Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego, ul. Pstrowskiego 28B, 10-602 Olsztyn.
11. Okres realizacji umowy - od dnia zawarcia umowy do 31 grudnia 2017 roku
Download