Załącznik nr 2 ……………………………… Pieczęć oferenta

advertisement
Załącznik nr 2
………………………………
Pieczęć oferenta
Oświadczam, że:
a) zapoznałem się z treścią ogłoszenia,
b) dane zawarte w ofercie są prawdziwe,
c) zapoznałem się ze skrótowym opisem celów i podstawowych elementów zadania
określonych w załączniku nr 2a pn. Opis Szkolenie personelu medycznego w
zakresie psychoonkologii w 2015 r. i oświadczam, że zadanie będzie realizowane
zgodnie z opisem zawartym w w/w załączniku,
nie posiadam przychodów z innych źródeł na realizację zadań dotyczących Szkolenia
personelu medycznego w zakresie psychoonkologii/ posiadam przychody z innych
źródeł na realizację zadań dotyczących Szkolenia personelu medycznego w zakresie
psychoonkologii (należy podać źródło i wysokość przychodów) *
.………………………………………………………………………………………….……..,
d) oferta zawiera …………… ponumerowane/ponumerowanych strony/stron w części
dot. wymagań formalnych (pierwsza koperta),
e) oferta zawiera …………… ponumerowane/ponumerowanych strony/stron w części
dot. wymagań merytorycznych (druga koperta).
.................................
Data
*- niewłaściwe skreślić
..................................................................................
Pieczęć i podpis osoby lub osób uprawnionych
do reprezentowania oferenta
Załącznik nr 2a
Opis Szkolenia personelu medycznego w zakresie psychoonkologii w 2015 r.
Cel zadania:

Poprawa jakości opieki onkologicznej przez poszerzenie jej zadań o aspekty
psychoonkologii.

Opracowanie i wdrożenie programu edukacyjnego w zakresie psychoonkologii dla
personelu medycznego (dotyczącego komunikacji, wsparcia psychicznego, profilaktyki
z zespołu wypalenia).
Opis zadania:
Przeprowadzenie szkolenia nie mniej niż 500 osób w skali kraju, w tym lekarzy, pielęgniarek,
położnych, psychologów i fizjoterapeutów w zakresie komunikacji z pacjentem, redukcji
napięć i przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu oraz przeprowadzenie ankiet
ewaluacyjnych podsumowujących realizację przedmiotowego szkolenia.
Szkolenie powinno być prowadzone w formie seminariów i warsztatów.
Psychoonkologia jest dziedziną, która w medycynie rozwija się bardzo dynamicznie od lat
70-tych ubiegłego wieku. Jej rozwój wynika z interdyscyplinarnego podejścia do choroby jako
wydarzenia biologicznego, psychologicznego i społecznego. W Polsce zapotrzebowanie na
działalność psychoonkologiczną jest ogromne. Wynika ono z dysproporcji pomiędzy wysokim
poziomem onkologii i przygotowania fachowego personelu medycznego w zakresie
diagnostyki i leczenia, a niewielkim zasobem wiedzy na temat potrzeb psychicznych chorych
i umiejętności rozmowy oraz udzielania im podstawowego wsparcia psychicznego.
Bardzo często również w fachowej prasie medycznej podnoszony jest problem konieczności
poprawy komunikacji z chorymi, a także profilaktyki w zakresie zespołu wypalenia.
Zagrożenie wypaleniem wynika z jednej strony z obciążającej emocjonalnie pracy personelu
medycznego (zwłaszcza pielęgniarek onkologicznych), z drugiej zaś z braku umiejętności
radzenia sobie ze stresem w pracy.
Choroba nowotworowa to poważne wyzwanie fizyczne, psychiczne i społeczne, które stawia
chorych onkologicznie w obliczu poważnych problemów. Wśród nich można wymienić m.in.
uciążliwe leczenie i jego skutki uboczne, zmianę obrazu ciała i obniżenie samooceny, lęk
o przyszłość, utratę ról społecznych, a przez to często możliwości zarobkowania. Pojawiają
się pytania natury egzystencjalnej oraz potrzeba weryfikacji trwałości związków z ludźmi.
Odzyskanie przez chorych równowagi psychicznej wymaga zatem wielu wysiłków, nie tylko
ze strony samego pacjenta i jego bliskich, ale również profesjonalnie przygotowanych oraz
ściśle współpracujących ze sobą środowisk medycznych i psychologicznych.
Przedmiot tematyczny szkolenia powinien co najmniej uwzględniać następujące kwestie:
1.
Zagadnienia efektywnej komunikacji między pacjentem a lekarzem,
pacjentem a jego rodziną i między lekarzem a rodziną chorego;
2.
Komunikowanie wiadomości negatywnych;
3.
Czynniki psychologiczno-społeczne
nowotworowych;
4.
Kształtowanie postaw zdrowotnych, profilaktyka, prewencja, rodzaje
i możliwości badań przesiewowych w chorobach nowotworowych;
5.
Pojęcie i metody pomiarowe jakości życia;
6.
Jakość życia pacjentów w chorobie i po wyleczeniu;
7.
Aspekty psychologiczne choroby nowotworowej o różnej lokalizacji
8.
Żałoba – ujęcie psychologiczne;
9.
Kryzys psychiczny wywołany chorobą nowotworową - teoria i praktyka
kryzysu psychologicznego;
a
rozwój
i
przebieg
chorób
10.
Strategie radzenia sobie ze stresem ostrym i przewlekłym;
11.
Zaburzenia psychiczne i zasady konsultacji psychiatrycznej u chorych na
raka;
12.
Zaburzenia seksualne i problemy w relacjach z partnerem;
13.
Zagadnienie wsparcia rodzinnego i społecznego;
14.
Emocjonalne konsekwencje otrzymania diagnozy choroby nowotworowej;
15.
Specyfika pomocy osobom w młodym wieku;
16.
Praca z pacjentem z dolegliwościami bólowymi;
17.
Zespól wypalenia zawodowego.
Informacje ogólne, dotyczące realizacji zadania
1. Koszty wynagrodzenia wykładowców – maksymalnie 300 zł brutto za jedną godzinę
wykładową (godzina wykładowa min. 45 minut), z uwzględnieniem wynagrodzenia za
przeniesienie autorskich praw majątkowych.
2. Dojazd wykładowców oraz osób nadzorujących działania związane z realizacją szkoleń
musi odbywać się najbardziej ekonomicznym środkiem transportu.
Pod pojęciem podróży najbardziej ekonomicznym środkiem transportu Ogłaszający
konkurs rozumie podróż za pośrednictwem PKP / inny przewoźnik – 2 klasą, PKS lub
miejskiego zakładu komunikacji. W przypadku braku możliwości wykorzystania
powyższych środków transportu na trasie dojazdu na szkolenie oraz gdy istnieje
konieczność transportu materiałów szkoleniowych Realizator może wykorzystać jako
środek transportu samochód osobowy zgodnie z rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki
Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących
pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery
budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 167).
3. Przewiduje się dofinansowanie kosztów noclegu oraz cateringu w wysokości nie wyższej
niż 180 zł za dobę/za osobę z zastrzeżeniem, że łączne koszty noclegu i cateringu nie
mogą przewyższać 30% kwoty całości zrealizowanych przez realizatora zadań w roku
2015 r.
4. Koszt wynajmu sali nie może przekroczyć 40 zł za dzień/za osobę, jednak nie więcej niż
3 500 zł za dzień.
5. W ramach zadania dopuszczalna jest produkcja i dystrybucja materiałów informacyjnych
(tj. ulotek, broszur) oraz produkcja materiałów konferencyjnych wykorzystywanych
podczas spotkań, szkoleń i konferencji (tj. pen - drivów za kwotę nie przekraczającą
30zł/szt., długopisów, notesów, torebek materiałowych lub papierowych, papierowych
teczek konferencyjnych).
6. Koszty pośrednie realizacji zadania w roku 2015 nie mogą być wyższe niż 10% łącznej
kwoty wnioskowanej na realizację przedmiotowego zadania. Do kosztów pośrednich
należą:
­
koszty zarządzania realizacją zadań;
­
koszty personelu obsługowego na potrzeby funkcjonowania jednostki, tj. koszty
obsługi kadrowej, finansowej, administracyjnej, sekretariatu, kancelarii, obsługi
prawnej;
­
koszty obsługi księgowej, tj. koszty wynagrodzenia osób księgujących wydatki
w realizacji zadania, w tym koszty zlecenia prowadzenia obsługi księgowej biuru
rachunkowemu.
7. Osoby, które związane są z realizatorem Programu stosunkiem pracy bądź stosunkiem
cywilnoprawnym, a będą realizowały zadania Programu zobowiążą się do wykonywania
zadań związanych z realizacją Programu poza godzinami pracy świadczonej na rzecz
realizatora na podstawie umowy o pracę bądź umowy cywilnoprawnej – ogłaszający
konkurs nie przewiduje możliwości rozliczania wynagrodzeń pracowników bądź osób
związanych
z
Oferentem
stosunkiem
cywilnoprawnym
według
zaangażowania
w poszczególne zadania.
Wybrany w konkursie ofert realizator będzie zobowiązany do przedstawienia odrębnych
umów w zakresie wykonywania zadań związanych z realizacją Programu poza
godzinami pracy świadczonej na rzecz realizatora.
Download