zakres czynności kierownika działu opiekuńczo

advertisement
ZAKRES CZYNNOŚCI
KIEROWNIKA DZIAŁU OPIEKUŃCZO- TERAPEUTYCZNEGO
Na podstawie § 18 ust.I.,§ 19, § 20 Regulaminu organizacyjnego Domu Pomocy
Społecznej w Machowinie ustala się Pani następujący zakres czynności, obowiązków,
uprawnień i odpowiedzialności:
KIEROWNIKA DZIAŁU:
1. Podlega bezpośrednio Dyrektorowi Domu,
2. Jest przełożonym opiekunów, pielęgniarek, pokojowych, pracowników socjalnych,
psychologa, technika fizjoterapii, terapeuty, instruktora terapii zajęciowej, instruktora
ds. kulturalno-oświatowych.
3. Odpowiada za utrzymanie pracy działu opiekuńczo-terapeutycznego na należytym
poziomie.
I. Zakres czynności:
1. Organizowanie i kierowanie pracą podległego personelu,
2. Prowadzenie stałego i ścisłego nadzoru nad pielęgnacją mieszkańców Domu, zgodnie
z zaleceniami lekarza,
3. nadzór nad opracowywaniem i realizacją planów działań
zmierzających do adaptacji
nowych mieszkańców do warunków Domu oraz indywidualnych planów wspierania
mieszkańców,
4. nadzór nad zapewnieniem mieszkańcom całodobowej opieki i udzielaniem wsparcia
opiekuńczo-bytowego w podstawowych czynnościach życiowych,
5. nadzór nad udzielaniem mieszkańcom wsparcia terapeutycznego, aktywizującego,
usprawniającego, społeczno- kulturalno- religijnego,
6. nadzór nad opracowywaniem rozkładu zajęć podległego personelu i nad jego
przestrzeganiem, udział w opracowywaniu planów urlopów, ustalanie zastępstw na
okres nieobecności, nadzór nad prowadzeniem ewidencji czasu pracy podległych
pracowników.
7. czuwanie
nad
stanem
higieniczno-sanitarnym
Domu,
całego
pomieszczeń,
8. prowadzenie kontroli nad wydawaniem posiłków mieszkańcom Domu,
9. organizowanie szkolenia i instruktażu podległego personelu,
personelu
oraz
10. uczestniczenie w pracach zespołu terapeutyczno-opiekuńczego,
11. organizowanie i pomoc w prowadzeniu wszelkich form terapii, nadzór nad
sporządzaniem i realizacją planów pracy na poszczególnych oddziałach – miesięcznych,
kwartalnych i rocznych.
12. współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi Domu mająca na celu zapewnienie
mieszkańcom Domu odpowiedniego poziomu świadczonych usług,
13. planowanie indywidualnych i grupowych zajęć rehabilitacji mieszkańców
II. Obowiązki:
1. Jest Pani zobowiązana wykonywać pracę sumiennie i starannie oraz stosować się do
poleceń przełożonych, które dotyczą pracy, jeżeli nie są sprzeczne z przepisami prawa
lub umową o pracę.
2. Przestrzegać regulaminu pracy i ustalonego w zakładzie pracy porządku.
3. Dbać o dobro zakładu pracy, chronić jego mienie oraz zachować w tajemnicy
informacje, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.
4. Przestrzegać przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przepisów
przeciwpożarowych.
5. Przestrzegać w zakładzie pracy zasad współżycia społecznego.
III. Uprawnienia:
Zgodnie z Kodeksem pracy i przepisami szczególnymi.
IV. Odpowiedzialność:
Ponosi Pani odpowiedzialność:
1. służbową, materialną, ewentualnie karną za nieprawidłowości oraz niedopełnienie
obowiązków wynikających z powierzonych czynności,
2. za przestrzeganie przepisów o ochronie danych osobowych i przestrzeganie tajemnicy
służbowej.
Download