Wykład 9 - wersja Word`owska

advertisement
FUNKCJA PERSONALNA
Funkcja personalna



zarządzanie kadrami
zarządzanie personelem
zarządzanie zasobami ludzkimi
Funkcja personalna to zorganizowany zbiór działań nakierowanych na ludzi zatrudnionych
w instytucji, zmierzających:


z jednej strony - do ukształtowania takiego ich potencjału,
aby byli w stanie osiągać cele instytucji,
z drugiej - do zaspokajania ich potrzeb.
Potencjał personelu i jego składniki
Potencjał personelu to zintegrowany zestaw pożądanych cech ludzi zatrudnionych w
instytucji, który powinien być odpowiedni do specyfiki jej działalności
 Kwalifikacje personelu




Wiedza
umiejętności
cechy psychiczne
cechy fizyczne
 Doświadczenie
 Cechy demograficzne: wiek, płeć, staż pracy, pochodzenie
 Liczebność zatrudnienia
 Struktura personelu
 wg wieku
 wg stażu pracy
 wg poziomu wykształcenia
 Postawy pracowników
 Indywidualne i zbiorowe zachowania pracowników
1
Składniki
Charakterystyka
Wymagane kwalifikacje obejmują :
 wiedzę – zespół uporządkowanych informacji z zakresu jakiejś
dyscypliny; posiadana wiedza pozwala pracownikom
identyfikować i rozumieć określone zjawiska i procesy w
instytucji i jej otoczeniu, oceniać je, przewidywać kierunek ich
rozwoju oraz jego konsekwencje, a także porozumiewanie się z
innymi ludźmi w języku stosowanym w danej dyscyplinie;
Kwalifikacje personelu
 umiejętności – zdolność wykorzystania własnej wiedzy oraz
(rodzaj i poziom)
innych cech kwalifikacyjnych do rozwiązywania problemów
pojawiających się w trakcie realizacji zadań;
 cechy psychiczne – właściwości pracownika związane z jego
sferą psychiczną: właściwe cechy psychiczne pozwalają
pracownikom wykorzystywać swoją wiedzę i umiejętności, z
pożytkiem dla instytucji i ich samych(np. sprawność
umysłowa, kreatywność, odwaga, optymizm, itp.).
Biegłość w realizacji określonych zadań oraz znajomość
warunków ich wykonywania, wynikająca z pracy-przez pewien
czas-na określonym stanowisku, w danym obszarze
Doświadczenie
funkcjonalnym instytucji, w instytucji jakiegoś rodzaju lub w
wybranej branży.
Grupa cech personelu instytucji mająca niejednakowe znaczenie
dla instytucji różniących się przedmiotem działalności, także różną
Cechy demograficzne
siłę i kierunek wpływu na potencjał kadrowy. Zalicza się tutaj
personelu
następujące cechy pracowników: wiek, płeć, staż pracy,
pochodzenie społeczne, pochodzenie regionalne.
Liczba pracowników niezbędnych do sprawnej realizacji ogółu
zadań wynikających z celów instytucji i zasad funkcjonowania
Liczebność zatrudnienia
instytucji
Specyficzna cecha determinująca potencjał kadrowy instytucji,
będąca pochodną udziału grup pracowniczych o pewnych
wybranych cechach w całości zatrudnienia, albo też proporcji
między liczebnością zatrudnienia w poszczególnych grupach np.:
Struktura personelu
struktura zatrudnienia wg wieku, stażu lub wykształcenia. pracy.
Różne struktury są pożądane w instytucjach różniących się skalą i
przedmiotem działalności, a także fazą w cyklu ich życia.
Sposób, w jaki pracownicy instytucji odnoszą się do własnej
instytucji, swoich obowiązków, innych podmiotów wewnątrz
Postawy pracowników
instytucji oraz ważnych podmiotów w otoczeniu (np. lojalność,
obowiązkowość, itp.)
Regularne i powtarzalne zachowania poszczególnych
indywidualne pracowników instytucji (np. zwyczaje i obyczaje indywidualnych
Zachowania
pracowników występujące w procesie wykonywania zadań
pracowników
indywidualnych oraz grupowych)
zbiorowe
Regularne i powtarzalne zachowania pewnych jednorodnych grup
pracowniczych w instytucji
2
Model funkcji personalnej w instytucji
Bezpośrednie zadania składające się na funkcję personalną
Formowanie personelu
1. ustalanie pożądanego
potencjału
2. rekrutacja
3. dobór
4. integracja
5. przemieszczenia
6. zwolnienia
Aktywizowanie
personelu
1. kierowanie ludźmi
przez przełożonych
2. wybór odpowiedniego
stylu
kierowaniamotywowa
niefunkcja socjalna
Ocena personelu
Doskonalenie
personelu
1. całościowa ocena
personelu
2. indywidualna ocena
pracowników
1. szkolenie
wewnętrzne
2. samodoskonalenie
Sprzężenia
zwrotne
Uwarunkowania sprzyjające sprawnej realizacji funkcji personalnej
Elementy innych
funkcji zarządzania
System
informacyjny
Stosunki pracy
Kultura
organizacyjna
3
Etapy procesu rekrutacji i selekcji
Ustalenie źródeł
rekrutacji
Analiza i dobór
metod badania
kandydatów
ANALIZA PRACY
Analiza stanowiska
Analiza instytucji
Analiza otoczenia
Rekrutacja
Identyfikacja
wymagań
kwalifikacyjnych,
ustalenie i
hierarchizacja
kryteriów doboru
Badanie
przydatności
kandydatów
Wybór
kandydatów
nadających się
do pracy
Czynności
formalne
związane z
przyjęciem do
pracy
Metody stosowane w procesie rekrutacji i selekcji
str. 264-266
I.
Metody nieustrukturyzowane
1. Metody losowe
2. Wykorzystanie źródeł wpływu
3. Uzgodnienia
II.
Metody ustrukturyzowane
1. Metody rezerwy kadrowej
2. Konkurs na stanowisko
3. Wykorzystanie profesjonalnych firm
Źródła rekrutacji:
tab. 8.3. str. 261
 Wewnętrzne
 Zewnętrzne
4
MOTYWOWANIE
Motywowanie to rozpoznawanie potrzeb podwładnych oraz świadome aktywizowanie tych
potrzeb w celu pobudzenia podwładnych do takiego działania, które jest zgodne z wolą
kierownika, a zarazem prowadzi do zaspokojenia potrzeb podwładnych.
Struktura procesu działania
BODZIEC
Zewnętrzny czynnik
aktywizujący potrzebę i
pobudzający do działania
prowadzącego do
zaspokojenia potrzeby
POTRZEBA
CEL
Poczucie braku czegoś
Pożądany stan rzeczy
MOTYW
Wewnętrzny stan
pobudzenia do działania
prowadzącego do
zaspokojenia potrzeby
DZIAŁANIE
Celowe działanie zmierzające
do osiągnmięcia pożądanego
stanu rzeczy
Potencjalne instrumenty systemu motywacyjnego
System motywacyjny to obowiązujący w instytucji, przemyślany i wzajemnie powiązany
zestaw instrumentów (narzędzi) motywowania personelu.
 materialne
 niematerialne
 pozytywne
 negatywne
 formalne
 nieformalne
5
Teorie motywacji
HIERARCHIA POTRZEB MASLOWA
teoria sugerująca , że ludzie muszą zaspokajać pięć kolejnych grup potrzeb:
1) fizjologicznych (powietrze, żywność, podstawowa płaca)
2) bezpieczeństwa (potrzeba dachu nad głową, zabezpieczenie przed zwolnieniem)
3) przynależności (potrzeba miłości, przywiązania, akceptacji)
4) szacunku (szacunek dla samego siebie, szacunek w oczach innych)
5) samorealizacji (realizacja możliwości osiągania przez jednostkę wzrostu i
rozwoju)
Pewne potrzeby są ważniejsze od innych, ludzie mogą zmieniać zachowanie po
zaspokojeniu pewnej grupy potrzeb.
TEORIA DWUCZYNNIKOWA HERZBERGA
teoria motywacji sugerująca, że zadowolenie i niezadowolenie ludzi z pracy kształtują się
pod wpływem dwóch niezależnych zestawów czynników:
 czynników MOTYWACJI (osiągnięć, uznania, odpowiedzialności, awansu,
rozwoju)
 czynników HIGIENY psychicznej (warunków pracy, stosunków interpersonalnych,
płacy i bezpieczeństwa)
Zapewniając czynniki higieny likwiduje się niezadowolenie u pracowników Zapewniając
czynniki motywacji zwiększa się poziom zadowolenia i motywacji .
TEORIA ERG ALDORFERA
teoria motywacji sugerująca, że potrzeby ludzkie są ułożone w trzech nakładających się
kategoriach :
 egzystencji (fizjologiczne i bezpieczeństwa)
 związku (przynależności, szacunku w oczach innych)
 wzrostu (szacunku dla samego siebie i samorealizacji)
Ludzkie działanie może być wywołane jednocześnie przez kilka kategorii potrzeb.
Jeśli dana potrzeba nie zostanie zaspokojona , jednostka zacznie odczuwać frustrację, zejdzie
na niższy poziom i zacznie szukać sposobów zaspokojenia potrzeb niższego rzędu.
6
Kierowanie ludźmi
Kierowanie ludźmi to oddziaływanie kierowników na ludzi.
Role kierownicze:
I. Interpersonalne
II. Informacyjne
III. Decyzyjne
- reprezentant
- przywódca
- łącznik
- monitor
- siewca informacji
- rzecznik
- przedsiębiorca
- rozwiązujący problemy
- alokator zasobów
- negocjator
I. Interpersonalne :
- reprezentant ( wykonywanie obowiązków ceremonialnych wobec członków zespołu oraz zewnętrznych
interesantów np. otwieranie zebrań)
- przywódca (wykonywanie wszystkich istotnych czynności prowadzących do stworzenia sprawnego
zespołu oraz pełnego wykorzystania jego możliwości np. rekrutacja)
- łącznik (ustanawianie sieci kontaktów z innymi podmiotami wewnątrz własnej instytucji i z ważnymi
podmiotami zewnętrznymi)
II. Informacyjne:
- monitor (obserwacja otoczenia i wewnętrznego środowiska instytucji oraz pozyskiwanie różnorodnej
informacji z rozmów, spotkań, a także przetwarzanie i interpretowanie tej informacji z pkt. widzenia
zadań i zasad działania własnego zespołu, wyławianie prawidłowości, trendów, zagrożeń, szans)
- siewca informacji ( przekazywanie podwładnym przetworzonych i zinterpretowanych informacji,
pozyskanych z wnętrza lub otoczenia instytucji, celem oddziaływania na ich postawy i zachowania,
czasem w celu wywołania ich pożądanej reakcji)
- rzecznik (reprezentowanie własnego zespołu wobec innych zespołów, całej instytucji lub jej otoczenia,
poprzez przekazywanie informacji o zespole na zewnątrz, jego osiągnięciach i problemach, kształtowanie
pożądanego wizerunku zespołu, w którym odgrywa się rolę przywódczą)
III. Decyzyjne :
- przedsiębiorca (formułowanie zadań i ustalanie priorytetów, tworzenie nowych rozwiązań,
wprowadzania innowacji, przeprowadzania zmian)
- rozwiązujący problemy (tworzenie warunków do sprawnej realizacji zadań zespołu, reagowanie na
nieprzewidziane okoliczności i obmyślanie sposobów rozw. wyłaniających się problemów, rozw.ich, np.
konfliktów wewnątrz zespołu)
- alokator zasobów (przydzielanie konkretnych zadań poszczególnym podwładnym, racjonalne
gospodarowanie ograniczonymi zasobami, przydzielanie ich tym członkom zespołu lub do tych zadań,
gdzie można racjonalnie oczekiwać najwyższej efektywności wykorzystania zasobów)
- negocjator („dogadywanie się” podwładnymi, innymi podmiotami wewnątrz i w otoczeniu instytucji,
znajdowanie pkt. Stycznych, osiąganie kompromisu)
Style kierowania:
- dyrektywny (autorytarny)
- demokratyczny (partycypacyjny)
- zorientowany na ludzi
- zorientowany na zadania
7
Ocena pracowników
Ocena pracowników to proces porównywania ich wyników pracy, posiadanych kwalifikacji
i cech osobowościowych oraz przejawianych postaw i zachowań według ustalonych
kryteriów zgodnych z przyjętymi w instytucji wzorcami.
Kierunki wykorzystania ocen pracowniczych:
- motywacja niematerialna oraz materialna
- doskonalenie systemu zarządzania instytucją
- rozwój (doskonalenie) potencjału personelu
- przemieszczenia personelu
Formy ocen pracowniczych:
- bieżąca (w trakcie wykonywania zadań)
- okresowa (regularna, wysoce sformalizowana)
- okazjonalna (nieregularna, służąca konkretnemu celowi)
8
Download