bezpieczeństwo biznesu

advertisement
Bezpieczeństwo Biznesu_ wykłady_01
BEZPIECZEŃSTWO BIZNESU
4 działy:
-
wywiad gospodarczy,
-
kontrwywiad gospodarczy,
-
ochrona lojalności pracowników,
-
ochrona mienia i osób.
Podstawowe pojęcia:
Bezpieczeństwo, to pewien stan dotyczący osób lub organizacji. Dotyczy następujących
dziedzin życia: militaria, ekonomia, ekologia, polityka i kultura.
W ekonomii bezpieczeństwo określić można jako zdolność Państwa do zapewnienia ochrony
bezpieczeństwa narodowego poprzez ochronę produkcji, handlu i usług.
Firma może działać bezpiecznie jeśli spełnione są 3 warunki:
1. Znane są informacje o zamiarach i bieżącej działalności firm konkurencyjnych, zwłaszcza
znane są informacje o działaniach podejmowanych przeciwko naszej firmie.
2. Personel naszej firmy jest wobec niej lojalny, w szczególności wykluczone są przypadki
ujawnienia na zewnątrz informacji tajnych, nie dochodzi do kradzieży ani innych form
destrukcji zasobów materialnych ze strony zatrudnionych osób.
3. Firma jest chroniona przed zamachami przestępczymi w rodzaju włamań, napadów itp.
Realizowanie bezpieczeństwa firmy wymaga stosowania następujących zasad:
- wszelką działalność związaną z zapewnieniem bezpieczeństwa jest zgodna z obowiązującym
prawem,
- w toku działalności zapewniającej bezpieczeństwo przestrzegane muszą być prawa
człowieka i w każdej sytuacji zachowana ludzka godność,
- w każdym przypadku zachowana zostanie lojalność wobec osoby chronionej, a chroniący
pozostanie przy chronionym podmiocie i jego interesach,
- jeśli zajdzie potrzeba wyrządzenia komuś dolegliwości będzie ona zawsze ograniczona do
niezbędnego minimum (zasada humanitaryzmu),
- osoby wykonujące służbę bezpieczeństwa w swoich działaniach zachowują bezstronność i
będą dążyć do prawdy,
www.wkuwanko.pl
1
Bezpieczeństwo Biznesu_ wykłady_01
- szczególną uwagą objęte będą kompetencje osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo,
bowiem brak profesjonalizmu jest niedopuszczalny,
- można poświęcić dobro niższej rangi dla ratowania wartości wyższej tylko wtedy, gdy
zamierzony efekt nie byłby możliwy do osiągnięcia w żaden inny sposób,
- takie prowadzenie działań, które byłyby całkowicie zgodne z akceptowaną społecznie
hierarchią wartości i z chroniącym tę hierarchię zespołem nakazów i zachowań.
W trakcie realizacji celu ekonomicznego mimo spełnienia warunku poprawnego zarządzania
pomyślność firmy może być zagrożona przez zjawiska i zdarzenia, które zniweczą wysiłek
pracy całych zespołów ludzkich.
Zagrożenia te wyodrębnić można w następujące grupy:
- Mogą się one pojawić w biznesowym otoczeniu firmy i mieć postać trendów rynkowych,
finansowych, technologicznych itp., których zarząd firmy może nie dostrzec w porę i
doprowadzić np. do zacofania firmy. Podobnie będzie gdy w otoczeniu konkurencyjnym
powstaną plany działań nieprzyjaznych wobec firmy. Mogą to być również szanse, których
przeoczenie doprowadzi do podobnego rezultatu.
- Dotyczy zachowań pracowniczych wobec pracodawcy np. jeśli członkowie personelu będą
kradli należne do firmy mienie, sprzedawali tajne informacje lub w inny sposób szkodzili
firmie.
- Obejmuje ochronę przedsiębiorstwa przed pochodzącymi z zewnątrz zagrożeniami natury
kryminalnej.
Są to 3 filary pozaekonomicznego bezpieczeństwa firmy:
- Gromadzenie informacji zewnętrznych istotnych dla jej interesów,
- Ochrona informacji własnych, kontrola lojalności personelu,
- Fizyczna i techniczna ochrona osób i mienia.
Przedmiotem bezpieczeństwa biznesu są problemy wywiadu gospodarczego, ochrona
informacji własnej, kontrola lojalności personelu, fizyczna i techniczna ochrona osób i mienia.
Budowa systemu bezpieczeństwa.
Zbudowany system bezpieczeństwa ma zapewnić optymalny poziom bezpieczeństwa, który
jest kompromisem miedzy ryzykiem niesionym przez zagrożenia a możliwościami
budżetowymi firmy.
www.wkuwanko.pl
2
Bezpieczeństwo Biznesu_ wykłady_01
Zagrożenie jest potencjalną przyczyną niepożądanego zdarzenia, którego wystąpienie może
prowadzić do szkody, sprzyjać popełnieniu przestępstwa, okazją do zaistnienia wypadku,
katastrofy.
Podział zagrożeń:
1. Ogólne, będące rezultatem sytuacji kryminologicznej na terenie działania firmy (np.
Pruszków),
2. Specyficzne, związane z konkretnymi cechami firmowych obiektów i prowadzonej
działalności (np. podjadanie w Wedlu),
3. Wewnętrzne:
- obiektywne, wynikające ze słabych stron struktury architektoniczno-budowlanej,
- subiektywne, obejmujące wady organizacyjne, błędy ludzkie oraz deficyt lojalności
personelu.
Metodyka budowy systemu bezpieczeństwa obejmuje kilka etapów:
1. Rozpoznanie zagrożeń, a reguły badania tych zagrożeń są następujące:
- poszukiwanie słabych stron w procedurach działania,
- kto jest wrogiem (należy wczuć się w sytuację wroga i myśleć jego kryteriami – gdzie
uderzyć),
- rozpoznać sytuację kryminalistyczną okolicy, sprawdzić jakie były tu najczęściej zdarzenia,
- prowadzić konsultacje z fachowcami, specjalistami, ekspertami, bowiem nikt nie wie
wszystkiego,
- należy przy określaniu zagrożeń unikać eufemizmów, a nazywać rzeczy po imieniu,
- kierować się wyczuciem sytuacji, intuicją, doświadczeniem życiowym.
Rozpoznawanie zagrożeń polega na gromadzeniu informacji, dokonywaniu ich interpretacji i
analizie. W rezultacie ma powstać uporządkowany obraz pewnej struktury istotnej dla firmy.
Najlepiej gdy sporządzi się protokół bezpieczeństwa który powinien zawierać:
- ogólne funkcje obiektu,
- charakterystykę budynku,
- oświetlenie,
- zabezpieczenie mechaniczne,
- systemy alarmowe,
- ochronę fizyczną,
www.wkuwanko.pl
3
Bezpieczeństwo Biznesu_ wykłady_01
- kontrolę pracowników i gości,
- ruch towarowy,
- lojalność personelu,
- bezpieczeństwo informacji.
2. Określenie prawdopodobieństwa wystąpienia oraz doniosłości konsekwencji określonych
zdarzeń.
Prawdopodobieństwo zdarzenia może być:
- praktycznie pewne,
- wysoce prawdopodobne,
- umiarkowanie prawdopodobne,
- mało prawdopodobne,
- praktycznie nieprawdopodobne.
Doniosłość zdarzenia wpływającego na prowadzoną działalność firmy określamy
krytycznością skutków danego faktu.
Stopnie krytyczności:
- fatalne,
- bardzo poważne,
- umiarkowanie poważne,
- niezbyt poważne,
- relatywnie istotne.
3. Przypisanie każdemu zidentyfikowanemu zdarzeniu dwóch cech: prawdopodobieństwa i
krytyczności. Bezwzględnie obowiązuje zasada, że przyjmuje się stopień najmniej
optymistyczny.
4. Rozważenie dróg prowadzących do zmniejszenia dostrzeżonych ryzyk. Rozważyć trzeba:
- możliwość uniknięcia ryzyka,
- rozproszenie ryzyka,
- redukcję ryzyka.
www.wkuwanko.pl
4
Download