finansowe aktywa trwałe

advertisement
Finansowe aktywa trwałe
FINANSOWE AKTYWA TRWAŁE
Do ewidencji papierów wartościowych stanowiących trwałe aktywa banku służą konta
zespołu 0 grupy 02. Reprezentują one kapitał finansowy ulokowany w innych jednostkach
gospodarczych. Grupowanie aktywów znajdujących się w dyspozycji innych podmiotów
uwzględnia dwa kryteria;
- rodzaj podmiotu – finansowy i niefinansowy
- stopień dominacji banku w zarządzaniu tym podmiotem, w którego kapitale bank
uczestniczy
Fundusze własne – są to wartości reprezentowane przez odpowiadające im kwotowo
wartości aktywów występujących w różnych postaciach (formach rzeczowych lub
finansowych).
Fundusze własne są kontami pasywnymi i umieszczane są w bilansie w pasywach. Pochodzą
z wkładów wniesionych przez właścicieli, z wygospodarowanych zysków i z innych źródeł. Z
zasady są niewystarczające do samodzielnego finansowania działalności. Spełniają ważną
funkcję zabezpieczenia finansowego ryzyka bankowego. Ryzyko określa konieczność
posiadania przez bank funduszy w adekwatnej do niego wysokości nazywanych przez prawo
bankowe wymogiem kapitałowym. Banki są zróżnicowane pod względem form własności. Są
banki z kapitałem państwowym, spółdzielczym, prywatnym, mieszanym kapitałowo, są
krajowe i zagraniczne.
Według postanowień Ustawy prawo bankowe fundusze własne dzielimy na;
- fundusze podstawowe
- w banku państwowym – statutowy, zapasowy, rezerwowy
- w banku spółka z o.o. – wpłacony i zarejestrowany kapitał zakładowy, kapitał zapasowy,
rezerwowe
- w banku spółdzielczym – wpłacony fundusz udziałowy, zasobowy, rezerwowy
- w oddziale banku zagranicznego – zarejestrowany kapitał przeznaczony na działalność
oddziału banku w kraju
- fundusze uzupełniające
- fundusz z aktualizacji wyceny majątku trwałego
- za zgodą Komisji Nadzoru Bankowego
- zobowiązania podporządkowane (są to zobowiązania z tytułu przejęcia przez bank środków
pieniężnych, spełniające zgodnie z umową łącznie następujące warunki; przyjęto je na okres
www.wkuwanko.pl
1
Finansowe aktywa trwałe
5 lat, nie mogą być wycofane przed upływem terminu umowy, w przypadku upadłości lub
likwidacji banku podlegają zwrotowi w ostatniej kolejności
Do ewidencji funduszy służą konta zespołu 6.
Wynik finansowy jest ostatecznym rezultatem działalności gospodarczej tj. uzyskanych
przychodów i związanych z nimi kosztów. Konto wynik finansowy jest kontem wynikowym i
równocześnie bilansowym. Saldo Ma - gdy jest zysk wykazywane jest ze znakiem +
natomiast gdy jest strata wykazywane jest ze znakiem -. Wynik finansowy wykazywany jest
na dwóch kontach;
-
w funduszach własnych podstawowych – wynik z lat ubiegłych
-
w grupie wyniku finansowego jako wynik finansowy w trakcie zatwierdzenia.
Ustalanie wyniku finansowego odbywa się według następującej struktury;
v wynik działalności bankowej – jest to rezultat netto (przychody minus koszty) operacji, do
wykonania których bank został powołany; są to więc rezultaty operacji odsetkowych, różnicy
prowizji pobranych i płaconych, przychody z akcji, udziałów i innych papierów
wartościowych, wyniki na operacjach finansowych i wymiany
v wynik działalności operacyjnej – ustalany jest przez skorygowanie wyniku na działalności
bankowej; kosztami działania banku i kosztami amortyzacji, różnicami wartości tworzonych i
rozwiązywanych rezerw na należności i aktualizacją wartości innych aktywów oraz różnicą
pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych
-wynik finansowy brutto – jest to wynik działalności operacyjnej skorygowany o zyski i straty
nadzwyczajne
- wynik finansowy netto – czyli wynik finansowy brutto pomniejszony o podatek dochodowy i
ewentualnie inne obowiązkowe obciążenia; wykazywany jest w bilansie jako zysk lub strata.
Aby obliczyć podstawę opodatkowania należy wynik księgowy brutto skorygować o;
- różnice trwałe – przychody, które nigdy nie będą opodatkowane a zwiększyły zysk
(rozwiązanie rezerw na należności, otrzymane dywidendy) oraz koszty , które zmniejszyły
zysk, a nie mogą być uznane w świetle obowiązujących przepisów za koszty uzyskania
przychodów (kary, grzywny, odszkodowania, koszty reklamy ponad ustalone limity)
- różnice przejściowe - to takie, które w tym roku obrotowym, wpływały na wynik
finansowy, a nie powinny być uwzględniane w obliczaniu podstawy opodatkowania,
natomiast w przyszłym okresie będą liczone i mogą być dodatnie ( odsetki do otrzymania, nie
www.wkuwanko.pl
2
Finansowe aktywa trwałe
zrealizowane różnice kursowe) lub ujemne (odsetki do zapłacenia, utworzone rezerwy na
przyszłe zobowiązania).
Jeżeli tak skorygowana podstawa opodatkowania jest większa od wyniku księgowego brutto
to należy utworzyć aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego, natomiast gdy zysk
księgowy brutto jest większy od podatkowego, tworzy się rezerwę na podatek dochodowy.
Utworzenie rezerwy zmniejsza kwotę zysku netto czyli zysku do podziału. Wynik finansowy
w trakcie zatwierdzenia wykazywany jest w bilansie w pasywach jako jedno ze źródeł
finansowania aktywów.
Zysk przeznacza się na;
-
powiększenie kapitałów podstawowych: zapasowego i rezerwowego
-
fundusz ogólnego ryzyka bankowego i inne fundusze
-
dywidendę dla akcjonariuszy
-
nagrody dla zarządu i pracowników banku
-
na inne cele
www.wkuwanko.pl
3
Download