Prezentacja

advertisement
Popyt oznacza ilość towaru, którą nabywcy są skłonni
kupić w określonym czasie przy ustalonej cenie. Popyt na rynku
reprezentują konsumenci, to oni decydują się na nabycie
określonej ilości dobra w zależności od ceny tego dobra oraz
innych czynników..
Czynniki wpływające na popyt:
 cena
 jakość
 dochód konsumenta
 cena dóbr komplementarnych
 cena dóbr substytucyjnych
 gusty
 moda
pory roku
Graficzna ilustracją relacji między każdą ceną, a ilością nabywanego dobra w danym
czasie, ceteris paribus, jest krzywa popytu. Pokazuje ona ilość dobra lub usługi
jakie ludzie chcą kupić przy każdym poziomie ceny w danym czasie.
Współzależność pomiędzy ceną, a ilością nabywanego dobra określa
prawo rynkowe – prawo popytu.
KrzywpK
KRZYWA
POPYTU
Stronę podaży na rynku reprezentują producenci.
Oferują oni do sprzedaży określone ilości danego dobra w
zależności od ceny tego dobra oraz innych czynników.
Czynniki wpływające na podaż:
o ceny czynników produkcji
o liczba przedsiębiorstw w gałęzi
o lokalizacja produkcji
o podatki
o poziom technologii i technika
o liczba konkurentów
o ceny dóbr komplementarnych
o ceny dóbr substytucyjnych
Podaż ilość towaru, którą dostawcy
są skłonni dostarczyć na rynek w
określonym czasie.
Ilość dostarczanego dobra ulega zmianie, jeśli jego cena wzrośnie lub spadnie.
Staje się tak, ponieważ producenci dostarczają swoje produkty w celu osiągnięcia
zysku.
Im wyższa jest cena, tym większą stanowi zachętę do produkcji i sprzedaży
danego dobra.
Można to zilustrować krzywą podaży.
cena
S
C1
C2
Q1
Q2
ilość oferowanych
dóbr i usług
 ROLA
PAŃSTWA W
GOSPODARCE

Funkcja alokacyjna obejmuje te działania państwa, których celem jest
stworzenie warunków rozwoju gospodarczego przez rozbudowę infrastruktury
ekonomicznej i społecznej, politykę strukturalną oraz politykę prewencyjną w
zakresie ochrony środowiska naturalnego.

Funkcja regulacyjna dotyczy funkcjonowania gospodarki. Państwo tworzy i
utrzymuje warunki konkurencji. Największym zagrożeniem konkurencyjnym są
monopole, które mają negatywny wpływ na gospodarkę ponieważ narzucają
innym producentom niekorzystne dla nich warunki.

Funkcja stabilizacyjna obejmuje działania mające ograniczyć lub eliminować
niesprawności mechanizmu rynkowego w zakresie finansowo – walutowym
oraz zatrudnienia, czyli ogólnej równowagi rynkowej.

Funkcja redystrybucyjna państwa polega na złagodzeniu nierówności
społecznych wynikających z regulowanych przez rynek proporcji podziału
dochodu (np. płaca minimalna, rodzaj i wysokość podatków, itp.).
Budżet państwa jest podstawowym planem finansowym państwa
opracowanym na jeden rok , obejmującym z jednej strony dochody, a z drugiej
wydatki.
Opracowanie i realizację budżetu państwa regulują określone zasady polityki
budżetowej:

zasada rocznego budżetowania (rok budżetowy)

zasada zupełności (wszystkie dochody i wydatki)

zasada jedności (jedno zestawienie)

zasada jawności (publikowany w Dzienniku Ustaw RP)

zasada równowagi budżetowej (dochody = wydatki), już uchwalony budżet
zakłada powstanie deficytu budżetowego
Główne źródła i rodzaje krajowych
dochodów budżetowych
Podatkowe
Podatki pośrednie
i podatki
bezpośrednie
Dochody
krajowe
Niepodatko
we
Wpłaty z zysku NBP
i wpływy z cła
Podstawowymi źródłami finansowania budżetu są: podatki, cła na towary i usługi
sprowadzane z zagranicy, zyski Narodowego Banku Polskiego, opłata
restrukturyzacyjna oraz zyski jednostek budżetowych.
Największe wpływy budżetowe pochodzą z podatków.
Dług publiczny
Dług publiczny jest finansowym zobowiązaniem władz państwowych z tytułu
zaciągniętych pożyczek na pokrycie deficytów budżetowych.
Pożyczki nie są dochodami budżetowymi, lecz stanowią wpływy środków na pokrycie
deficytów.
Dług publiczny
krajowy
zagraniczny
Dług publiczny krajowy wpływa na redystrybucję wytworzonego dochodu
narodowego, obciąża wydatkami wytworzony dochód narodowy w okresach
przyszłych.
Dług publiczny zagraniczny wywołuje redystrybucję dochodu narodowego między
krajami i może być użyty jako jeden ze sposobów uzależnienia gospodarczego i
politycznego kraju pożyczającego od kraju wierzyciela.
Rodzaje podatków
Podatki
Bezpośrednie
Dochodowe
Majątkowe
Pośrednie
Konsumpcyjne
- od osób fizycznych
- od spadków i
darowizn
- od nieruchomości
- od towarów i usług
- od osób prawnych
- rolny, leśny
- akcyzowy
- od środków
transportu
Podatek
Podatki można podzielić na:
progresywne
- zakłada wzrost stopy
oprocentowania wraz
ze wzrostem
dochodów podatnika
proporcjonalne
- zakłada stałą stopę
podatkową
niezależnie od
dochodów
degresywne
- opiera się na
malejącej stopie
podatkowej
kwotowe
- nie zależy od
wysokości dochodów i
jest określany stałą dla
wszystkich
podatników kwotą
Świadczenia podstawowe
( obligatoryjne )
 renta socjalna
 zasiłek stały
 zasiłek stały wyrównawczy
 gwarantowany zasiłek okresowy
 świadczenia dla kobiet w ciąży i
wychowujących dziecko
 dodatek do zasiłku stałego,
wyrównawczego, renty socjalnej
 opłacanie w ramach systemu
pomocy społecznej składek na
ubezpieczenie społeczne i zdrowotne
Świadczenia dodatkowe
( fakultatywne )
 zasiłek okresowy
 specjalny zasiłek okresowy
 specjalny zasiłek celowy
 zasiłek celowy
 pomoc na ekonomiczne
usamodzielnienie
Interwencjonizm państwa
Pełniąc swoje funkcje państwo może ingerować w mechanizm
rynkowy w sposób bezpośredni i pośredni.
Bezpośrednie oddziaływanie to:
 tworzenie systemu prawnego
 ustawy, rozporządzenia, zezwolenia, zakazy, nakazy itp.
Do bezpośrednich instrumentów interwencjonizmu zaliczamy, np. :
 politykę cenowo – płacową
 pomoc finansową
interwencyjne zakupy lub sprzedaż wybranych produktów albo
składanie zamówień rządowych.
Do pośrednich instrumentów interwencjonizmu należy, np. :
 polityka fiskalna państwa (podatki)
 polityka pieniężna regulująca podaż pieniądza na rynku
Polityka fiskalna
Polityka fiskalna polega na dysponowaniu przez
rząd dochodami i wydatkami budżetowymi dla
osiągnięcia określonych celów gospodarczych i
społecznych.
Związana jest z polityką podatkową – czyli
określaniem wysokości i zakresu podatków –
a z drugiej z polityką budżetową – polityką
wydatkowania dochodów budżetowych.
Polityka fiskalna realizowana jest przez budżet
państwa. Jej instrumentami są przede wszystkim
podatki i wydatki rządowe.
Rząd, jako podmiot ustalający politykę podatkową,
wpływa na całkowity popyt w gospodarce, czyli
popyt konsumpcyjny gospodarstw domowych i
popyt inwestycyjny firm.
Polityka pieniężna
Politykę monetarną dzieli się na:
 politykę restrykcyjną (twardą), której
celem jest zmniejszanie podaży
pieniądza poprzez podwyższanie stopy
dyskontowej, podwyższenie poziomu
rezerw obowiązkowych oraz sprzedaż
na otwartym rynku – jest to polityka
antyinflacyjna.
 politykę ekspansywną (miękką),
której celem jest zwiększanie podaży
pieniądza poprzez obniżanie stopy
dyskontowej, obniżanie poziomu
rezerw obowiązkowych, zakupy na
otwartym rynku.
Pod pojęciem polityki gospodarczej państwa należy rozumieć wszelkie
ingerencje państwa w procesy produkcji i podziału wytworzonych dóbr
i usług oraz ich konsumpcji. Historia gospodarek światowych pokazała,
że mechanizm rynkowy nie do końca spełnia swoje zadanie. Często
państwa musiały ingerować, aby doprowadzić swoje gospodarki do
stanu równowagi. Działalność państwa nie może jednak łamać reguł
gospodarki rynkowej. Państwo, prowadząc politykę gospodarczą
kraju, powinno podejmować tylko niezbędne działania wspomagające
gospodarkę.
Stopa rezerw obowiązkowych
Rezerwy obowiązkowe są przymusowymi lokatami, nie przynoszącymi bankom
komercyjnym dochodu.
Wysokość rezerw, jaką banki muszą utrzymywać, wyrażoną jako procent ich
całkowitych depozytów, nazywamy stopą rezerw obowiązkowych.
Bank centralny wyznacza stopę rezerw obowiązkowych, czyli określa, jaką część
każdego depozytu banki komercyjne muszą przeznaczyć na rezerwę obowiązkową.
stopa rezerw
obowiązkowych
np. 10%
np. depozyty w
banku 500 mln
bank musi
utrzymać rezerwę
= 50 mln
450 mln bank
może udostępnić
w formie
kredytów

(ang. corporate finance) to specyficzny obszar
finansów zajmujący się decyzjami finansowymi
podejmowanymi przez przedsiębiorstwo oraz
narzędziami i analizami pomagającymi podjąć
te decyzje. Zarządzanie finansami w
przedsiębiorstwie można podzielić generalnie
na decyzje długo i krótkoterminowe.

Bilans

Rachunek zysków i strat

Zestawienie zmian w kapitale własnym

Rachunek przepływów pieniężnych

Omówienie polityki księgowej i informacji podatkowej.
ZASADA MEMORIALU -skutki transakcji oraz innych zdarzeń
ujmuje się z chwilą wystąpienia (a nie w momencie wpływu lub
wypływu środków pieniężnych)
Sprawozdania
finansowe
Bilans:
Ujmuje aktywa (majątek) i pasywa
(źródła finansowania majątku)
na dzień bilansowy.
Rachunek zysków
i strat:
Rachunek przepływów
pieniężnych:
Prezentuje przychody i koszty
danego okresu.
Ich różnica jest zyskiem
lub stratą
(zwiększa lub zmniejsza kapitał własny)
Ujmuje wpływy
i wydatki w działalności operacyjnej,
inwestycyjnej
i finansowej firmy za dany okres
Aktywa:








AKTYWA TRWAŁE:
wartości niematerialne i
prawne
rzeczowe aktywa trwałe
inwestycje długoterminowe
należności długoterminowe
AKTYWA OBROTOWE:
zapasy
należności krótkoterminowe
inwestycje krótkoterminowe
rozliczenia międzyokresowe
Pasywa:








KAPITAŁY WŁASNE:
kapitał podstawowy
kapitał zapasowy
kapitały rezerwowe
nie podzielony wynik finansowy
z okresów poprzednich
wynik finansowy netto danego
okresu
ZOBOWIĄZANIA:
zobowiązania długoterminowe
zobowiązania krótkoterminowe
rozliczenia międzyokresowe i
przychody przyszłych okresów


Bilans = informacja o sytuacji majątkowej i finansowej jednostki.
Obejmuje: składniki majątku danej jednostki oraz źródła
finansowania tego majątku.

Aktywa = zasoby, którymi dysponuje jednostka,

Pasywa = kapitały własne i zobowiązania.


Bilans sporządzany jest na podstawie ewidencji księgowej
wszystkich operacji gospodarczych zaistniałych w danym roku
obrotowym. Dane te, zebrane w formie zestawienia obrotów i
sald, stanowią bezpośrednią podstawę sporządzania bilansu.
Podstawowe składniki aktywów i pasywów wykazuje się w
bilansu według rzeczywistego stanu na ostatni dzień roku
obrotowego, zgodnie ze stanem ewidencyjnym i po uzgodnieniu
z wynikami przeprowadzonej inwentaryzacji.

Aktywa =majątek trwały + majątek obrotowy.
Zestawione są według kryterium rosnącej płynności, czyli od
najtrudniejszych do spieniężenia składników aktywów
trwałych, przez zapasy i należności do środków pieniężnych
(najbardziej płynnych).

Pasywa = kapitał własny +zobowiązania i rezerwy na
zobowiązania.
Zestawione są według kryterium rosnącej wymagalności, czyli
począwszy od kapitałów własnych, które nie są wymagane,
przez rezerwy i zobowiązania długoterminowe, aż do
zobowiązań krótkoterminowych (wymaganych wkrótce).

Wartości niematerialne i prawne – prawa majątkowe nadające się
do gospodarczego wykorzystania, o przewidywanym okresie
ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, takie jak:
autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne, licencje, koncesje
prawa do wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów
użytkowych oraz zdobniczych
 know-how



Rzeczowe aktywa trwałe – środki trwałe, o przewidywanym
okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, takie jak:
nieruchomości – w tym grunty, prawo użytkowania wieczystego
gruntu, budowle i budynki, a także będące odrębną własnością lokale,
spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz
spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego
 maszyny, urządzenia, środki transportu i inne rzeczy
 ulepszenia w obcych środkach trwałych
 inwentarz żywy




Należności długoterminowe – kontrolowane przez jednostkę zasoby
majątkowe o wiarygodnie określonej wartości, które spowodują w
przyszłości wpływ do jednostki korzyści ekonomicznych
Inwestycje długoterminowe – aktywa nabyte w celu osiągania korzyści
ekonomicznych wynikających z przyrostu wartości tych aktywów,
uzyskania z nich przychodów w formie odsetek, dywidend lub innych
pożytków, a w szczególności:

aktywa finansowe (udziały, akcje, inne papiery wartościowe, udzielone
pożyczki, itp.)

te nieruchomości i wartości niematerialne i prawne, które nie są użytkowane
przez jednostkę , lecz zostały nabyte w celu osiągnięcia z nich korzyści
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe – część kosztów lub
odroczonego podatku dochodowego, które dopiero w przyszłości będą
zmniejszać kapitał własny, ale przejściowo są aktywowane, tzn. zaliczane
do aktywów bilansu.

Zapasy – rzeczowe aktywa obrotowe – materiały nabyte w celu zużycia w ciągu
kolejnego roku obrotowego na własne potrzeby, wytworzone lub przetworzone
przez jednostkę produkty gotowe (wyroby i usługi) zdatne do sprzedaży lub w
toku produkcji, półprodukty oraz towary nabyte w celu odsprzedaży w stanie
nieprzetworzonym, w szczególności:








materiały
półprodukty i produkty w toku
produkty gotowe
towary
zaliczki na dostawy
Należności krótkoterminowe – ogół należności z tytułu dostaw i usług, które stają
się wymagalne w ciągu 12 miesięcy
Inwestycje krótkoterminowe – aktywa nabyte w celu osiągania korzyści
ekonomicznych wynikających z przyrostu wartości tych aktywów, uzyskania z
nich przychodów w formie odsetek, dywidend lub innych pożytków w ciągu 12
miesięcy
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe – czas aktywowania wynosi do 12
miesięcy
Kapitał własny = aktywa netto
= aktywa – zobowiązania i rezerwy na zobowiązania


Rezerwy na zobowiązania – zobowiązania, których termin
wymagalności lub kwota nie są pewne. Rezerwy tworzy się na
pewne lub o dużym stopniu prawdopodobieństwa przyszłe
zobowiązania, których kwotę można w sposób wiarygodny
oszacować, a w szczególności na stary z transakcji gospodarczych
w toku, w tym z tytułu udzielonych gwarancji, poręczeń, operacji
kredytowych, skutków toczącego się postępowania sądowego
Zobowiązania długoterminowe – obowiązek wykonania
świadczeń o wiarygodnie określonej wartości, które spowodują
wykorzystanie już posiadanych lub przyszłych aktywów jednostki
później niż w ciągu przyszłych 12 miesięcy.


Zobowiązania krótkoterminowe – obowiązek wykonania
świadczeń o wiarygodnie określonej wartości, które spowodują
wykorzystanie już posiadanych lub przyszłych aktywów jednostki
w ciągu przyszłych 12 miesięcy.
Rozliczenia międzyokresowe – koszty lub przychody dotyczące
przyszłych okresów sprawozdawczych oraz przypadające na ten
okres sprawozdawczy oraz przypadające na ten okres
sprawozdawczy koszty, które jeszcze nie zostały poniesione.
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów
(-) Koszty wytworzenia sprzedanych produktów oraz wartość sprzedanych towarów i materiałów
(-) Koszty sprzedaży
(-) Koszty ogólnego zarządu
(=) Zysk (strata) brutto na sprzedaży
„Rentowność działalności podstawowej”
(+) Pozostałe przychody operacyjne
(-) Pozostałe koszty operacyjne
(=) Zysk (strata) na działalności operacyjnej (EBIT)
„Rentowność operacyjna”
(+) Przychody finansowe
(-) Koszty finansowe (w tym odsetki od kredytów i pożyczek)
(=) Zysk (strata) brutto
„Rentowność działalności gospodarczej”
(-) Obciążenia zysku brutto (podatek dochodowy)
(=) Zysk (strata) netto
„Rentowność netto”
Środki trwale w procesie gospodarczym stopniowo ulegają zużyciu. Tracą
swoja wartość i przenoszą ją na wytwarzany produkt.
Koszt zużycia środków trwałych to amortyzacja.
Amortyzacja jest kosztem niepieniężnym (to znaczy nie pociąga za sobą
wydatków w bieżącym okresie). Jednak jako koszt rachunkowy,
powoduje zmniejszenie dochodu a wiec i podatku.
Amortyzacja powinna byc źródłem finansowanie inwestycji
odtworzeniowych. Z pomocą amortyzacji nakłady na zakup czy
wytworzenie środka trwałego są stopniowo zaliczane w koszty
poszczególnych okresów, co pozwala (przynajmniej teoretycznie)
zgromadzić fundusze na zakup nowych środków trwałych po
całkowitym zamortyzowaniu starych.
Dane wynikające ze sprawozdań finansowych są podstawą oceny
sytuacji majątkowej i finansowej danej jednostki, a w
szczególności wielkości i struktury majątku, zabezpieczenia
jednostki przed przyszłymi stratami czy ryzykiem
gospodarczym, a także wpływu zadłużenia na sytuację
finansową.
Ocena pozycji firmy jest dokonywana przez:
a)
czytanie bilansu i rachunku zysków i strat
b)
analizę wskaźnikową
Przepływy pieniężne
Z działalności operacyjnej:
Wynik finansowy netto
(+) amortyzacja
(+ / -) zmiana wartości
zapasów
(+ / -) zmiana wartości
należności
(+ / -) zmiana wartości
zobowiązań bieżących
Z działalności inwestycyjnej:
Z działalności finansowej:
(-) zakup aktywów trwałych
(-) zakup aktywów
finansowych
(+) sprzedaż aktywów
(+) zaciągnięcie kredytów
(-) spłata długów
(+) emisja akcji
(-) wypłata dywidend
mierzą możliwości firmy (potencjał, zdolności) do
terminowego regulowania zobowiązań
krótkoterminowych.
płynności
rentowności
Wskaźniki
finansowe
zadłużenia
obrotowości
aktywów
Zamiast poszukiwać zatrudnienia na rynku
pracy, możesz założyć własną firmę!
Wstąpienie Polski do Unii Europejskiej
otworzyło przed Tobą możliwości
prowadzenia działalności gospodarczej nie
tylko w Polsce, ale i w innym wybranym
kraju Unii.
Kto może założyć firmę? Swobodę prowadzenia
działalności gospodarczej gwarantuje Traktat
ustanawiający Wspólnotę Europejską, który
obowiązuje Polskę od 1 maja 2004 r.
Ponadto w Norwegii, Islandii i Lichtensteinie,
należących do Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, jest możliwe prowadzenie
działalności gospodarczej na zasadach
analogicznych jak w Unii Europejskiej.
Firmę na terenie Wspólnoty Europejskiej mogą
założyć obywatele (osoby fizyczne) i
przedsiębiorstwa polskie. Masz prawo
podjęcia i prowadzenia działalności
gospodarczej na zasadzie samozatrudnienia,
czyli na własny rachunek.
Jeśli już prowadzisz firmę w Polsce, możesz w
innym państwie Unii otworzyć
przedsiębiorstwo podległe (czyli tzw. spółkęcórkę), oddział albo przedstawicielstwo.
Możliwe jest również otwarcie w innym państwie
przedstawicielstwa. Sytuacja wygląda wtedy
następująco: wyobraź sobie, że jesteś w Polsce
właścicielem firmy produkującej okna i
chciałbyś je eksportować, np. do Hiszpanii.
Zależy Ci na tym, żeby Twoje produkty stały
się znane na tamtejszym rynku. Potrzebujesz
więc osoby, która będzie w Hiszpanii udzielać
informacji na temat okien Twojej firmy i
zawierać umowy z klientami. W takiej sytuacji
warto otworzyć przedstawicielstwo w
Hiszpanii.
Krok 1 Przygotowanie
Krok 2 Składanie wniosku
Krok 3 Podpisanie umowy
Krok 4 Rozdysponowanie dotacji oraz rejestracja firmy
Krok 5 Rozliczenie dotacji
Krok 6 Zakończenie umowy.
Pamiętaj!
1. Odwiedź Urząd Pracy i
zarejestruj się jako osoba
bezrobotna.
2. Pobierz formularz wniosku do
wypełnienia.
3. Przed wypełnieniem wniosku
przeczytaj uważnie regulamin
przyznawania dotacji.
4. Wypełnij wniosek oraz jeżeli
wymagany napisz biznes plan
własnej działalności.
5. Pozyskaj zabezpieczenie dla
dotacji np. poręczyciela.
powrót
1. Dowód osobisty lub inny dokument tożsamości;
2. Dyplom, świadectwo ukończenia szkoły lub świadectwo
szkolne albo zaświadczenie o ukończeniu kursu lub
szkolenia;
3. Świadectwa pracy oraz inne dokumenty niezbędne do
ustalenia jej uprawnień;
4. Dokument stwierdzający przeciwwskazania do
wykonywania określonych prac, jeżeli
taki dokument posiada.
Osoba niepełnosprawna, oprócz wyżej wymienionych
dokumentów, przedkłada również dokument
potwierdzający stopień niepełnosprawności.
powrót
2. Pobierz formularz wniosku do wypełnienia.
http://mikroprzedsiebiorcapuppleszew.pl/images/storie
s/dokumenty/nowe/WNIOSEK.pdf
powrót
1. Złóż wniosek razem ze wszystkimi wymaganymi załącznikami.
2. Urząd do 30 dni wyda decyzje o przyznaniu Ci dotacji bądź
odmowie.
powrót
1. Zostajesz wezwany do podpisania umowy o
przyznaniu dotacji. Umowę podpisujesz Ty oraz
twój poręczyciel. Istnieją jeszcze inne firmy
zabezpieczenia dotacji np. zastaw majątkowy.
2. Otrzymujesz dotacje przelewem na swoje
konto lub w gotówce.
powrót
1. Dokonujesz zakup rzeczy ze środków otrzymanych w ramach
dotacji (możesz kupować nawet do 30 dni po założeniu
działalności).
2. Rejestrujesz działalność gospodarczą.
powrót
1. W Urzędzie Pracy
przedstawiasz Faktury VAT,
rachunki, umowy, które
potwierdzą dokonanie przez
Ciebie zakupów, które
zostały opisane w kalkulacji
wydatków z dotacji.
2. Dodatkowo przedstawiasz
dokumenty potwierdzające
otworzenie przez Ciebie
działalności gospodarczej. W
tym punkcie urząd będzie od
ciebie wymagał przedłożenia
dokumentów rejestracyjnych
firmy.
3. Na rozliczenie dotacji oraz
rejestracji firmy masz 2-3
miesiące od daty podpisania
umowy.
powrót
1. Działalność musisz prowadzić, co najmniej 12 miesięcy. Po
upływie tego terminu zostaniesz wezwany do przedstawienia
dokumentów potwierdzających prowadzanie działalności
gospodarczej w chwili obecnej. Po złożeniu wszystkich
potrzebnych dokumentów, umowa z Urzędem Pracy wygasa.
Pamiętaj, że Urząd Pracy ma możliwość skontrolowania Twojej
działalności w okresie całych 12 miesięcy od daty podpisania
umowy. Dlatego rzeczy, które zostały zakupione przez Ciebie z
dotacji muszą być w twoim posiadaniu przez okres 12 miesięcy.
Najlepszym okresem na złożenie wniosku o dofinansowanie w
Urzędzie Pracy jest początek roku. Urzędy Pracy dostają wtedy
nowe fundusze na wszelkie programy pomocowe dla
bezrobotnych, w tym także na bezzwrotne dotacje dla osób
zakładające własną działalność gospodarczą.
Osoba bezrobotna starając się o dotację na
podjęcie działalności gospodarczej musi
wskazać kwotę wnioskowanych środków,
podać jaki rodzaj działalności gospodarczej
zamierza prowadzić, dokonać kalkulacji
kosztów związanych z podjęciem
działalności oraz źródła ich sfinansowania.
Reasumując bardzo ważne jest, jeśli w
najbliższym czasie planujemy rozpocząć
starania o dotację z Urzędu Pracy, aby
dowiedzieć się już teraz, jak wygląda
sprawa funduszy na ten cel w Twoim
mieście powiatowym. Odpowiednie
przygotowanie i zapoznanie się z
wszystkimi formalnościami pomoże nam w
uzyskaniu dofinansowania bez żadnych
niespodzianek.

to wyspecjalizowane placówki wojewódzkich urzędów pracy,
które gromadzą i udostępniają informacje o zawodach, rynku
pracy, możliwościach zdobywania kwalifikacji zawodowych oraz
pomagają klientom w podejmowaniu decyzji zawodowych.




indywidualne porady zawodowe
grupowe porady zawodowe
informacyjne spotkania indywidualne
informacyjne spotkania grupowe




pomogą w zaplanowania kariery zawodowej
prowadzą zajęcia mające na celu nabycie umiejętności
niezbędnych do efektywnego poszukiwania i pozyskiwania
zatrudnienia
udzielą pomocy pracodawcom w doborze kandydatów do pracy
wymagającej szczególnych predyspozycji psychofizycznych
pomogą złagodzić skutki restrukturyzacji firmy w ramach
programów wsparcia dla pracowników zwalnianych grupowo

skierowane są w pierwszej kolejności do osób bezrobotnych i
poszukujących pracy.

Wszystkie Centra mają korzystne warunki do realizacji zadań
związanych z efektywnych oddziaływaniem informacyjnym na
klientów oraz świadczeniem specjalistycznej pomocy doradczej.
Pracują w nich doradcy zawodowi, doradcy edukacyjni oraz
psychologowie.

Jedną z form pracy są zajęcia warsztatowe i spotkania
informacyjne. Celem porad grupowych prowadzonych przez
doradców Centrów jest takie przygotowanie osób by mogły po
zapoznaniu się ze specyfiką obecnego rynku pracy samodzielnie i
efektywnie poszukiwać pracy.






Jak pisać dokumenty aplikacyjne;
Trening komunikacji interpersonalnej;
Trening aktywnego działania;
Warsztaty aktywnego poszukiwanie pracy;
Autoprezentacja podczas rozmowy kwalifikacyjnej z pracodawcą;
i wiele innych.





w Poznaniu,
w Kaliszu,
w Koninie,
w Lesznie
w Pile.
Bank PKO podpisał umowę z
Europejskim
Funduszem Inwestycyjnym,
który poręcza
kredyty udzielane nowym
firmom,
rozpoczynającym działalność.
Warto podkreślić,
że Bank Pekao jest jednym z
niewielu, który
udziela kredytów nowym
przedsiębiorstwom.
Przedsiębiorcy chcący
uzyskać kredyt dla nowych
firm muszą przedstawić
dokumenty rejestracyjne
oraz minimum jedną,
opłaconą przez kontrahenta
fakturę.
Idea Bank, FM
Bank
Typowe kredyty na start
oferują tylko dwa banki -,
dodajmy banki, które
zajmują się głównie
bankowością dla firm: Idea
Bank i FM Bank. W tym
pierwszym o Kredyt na Start
może ubiegać się firma
działająca od 0 do 24
miesięcy. Wymagane jest
jednak posiadanie przez
przedsiębiorcę
zabezpieczenia
hipotecznego, sprawdzana
jest również historia
kredytowa w BIK oraz
oceniany jest biznesplan.
FM Bank oferuje Kredyt na
Start dla firm. Wymaga przy
tym przedstawienia
uproszczonego biznesplanu
oraz prognozowanych
średniomiesięcznych
przychodów. Maksymalna
wartość kredytu to 15 tys. zł
z okresem kredytowania
wynoszącym 24 miesiące i
stałym oprocentowaniem w
wysokości 16%.
Dodatkowo bank pobiera:
prowizję za udzielenie
kredytu – 5%,
wcześniejsza spłata kredytu
– 2% min. 200 zł.
Nie jest przy tym wymagane
od firmy zabezpieczenie,
ponieważ bank podpisał
umowę z Europejskim
Funduszem Inwestycyjnym.
Przedsiębiorcy proponuje się
jednak ubezpieczenie
kredytu w wysokości 0,4-0,8
proc. Może on nie skorzystać
z ubezpieczenia, jednak
wówczas bank wymaga
posiadania min. 10 proc.
udziału własnego.
powrót


Maksymalna wysokość
kredytu to 200 tys. zł (do 30
proc. LTV) z okresem
kredytowania do 15 lat i
oprocentowaniem: marża
5,5% + WIBOR 3M.
Dodatkowe opłaty to:
prowizja za udzielenie
kredytu – 3,7%,
wcześniejsza spłata kredytu
– 2,5%
Klient może wybrać zamiast
prowizji (3,7%)
ubezpieczenie (2,99%) od
utraty wartości
nieruchomości.
Obligatoryjne także
ubezpieczenie
nieruchomości
powró
t
-kredyt Tax Care Na Start
- ,,Kredyt na Start”
To linia kredytowa dla klientów Tax Care, posiadających
połączony z księgowością rachunek firmowy w Tax Care. W
przypadku rachunku Tax Care Plus (z programem emerytalnym
dla przedsiębiorców) maksymalna kwota kredytu wynosi 20 tys.
zł, natomiast pozostali klienci mogą liczyć na wsparcie w
wysokości do 5 tys. złotych. Oprocentowanie kredytu wynosi
20%, a prowizja za jego uruchomienie - 3 procent. W ciągu
pierwszych 12 miesięcy klient spłaca jedynie odsetki od
wykorzystanej kwoty, a następnie - co najmniej 5% aktualnego
salda miesięcznie, nie mniej niż 20 złotych
powrót
Kredyt przyznawany w
wysokości do 15 tys. zł,
przyznawany od pierwszego
dnia prowadzenia działalności.
Minimalny wiek kredytobiorcy
to 21 lat. Aby otrzymać kredyt
w maksymalnej kwocie, klient
musi posiadać historię
kredytową w BIK. W
przypadku kredytu w rachunku
bieżącym prowizja
przygotowawcza wynosi min.
4% (min. 150 zł), pobierana jest
również prowizja za gotowość
kredytową w wysokości 0,15%
miesięcznie. Za kredyt w
rachunku kredytowym należy
zapłacić od 5 do 15% prowizji
(min. 150 zł), przy czym jest ona
także kredytowana.










Czy do zdolności kredytowej brane są pod uwagę aktywa płynne
zdeponowane w innych bankach?
Zaświadczenie o dochodach: jakiego okresu dotyczy i czy powinno
zawierać dochód netto czy brutto?
Czy do zdolności kredytowej uwzględniane są obecne koszty najmu
mieszkania, które znikną w momencie zakupu mieszkania?
Czy konieczne jest zaświadczenie o zarobkach, czy wystarczy
oświadczenie?
Czy Bank może wyliczyć wstępnie zdolność kredytową klienta na
podstawie wpływów wynagrodzenia na rachunek w BZ WBK tego
klienta?
Co w przypadku zaświadczenia o dochodach od pracodawcy
zagranicznego?
Czy podstawą wyliczenia zdolności kredytowej mogą być wpływy na
konto w BZWBK?
Z jakiego okresu brane jest zaświadczenie o dochodach do liczenia
zdolności kredytowej?
Czy PIT za ostatni rok też jest podstawą do obliczenia zdolności
kredytowej?
Czy istnieje możliwość połączenia produktu hipotecznego z
produktem inwestycyjnym i czy klient może z tego tytułu spodziewać
się jakiś preferencyjnych warunków?
Nie ulega wątpliwości to, że w ostatnim czasie powstaje coraz
więcej ośrodków doradczych wspierających funkcjonowanie
różnych przedsiębiorstw.

darmowe szkolenia biznesowe, adresowane są do młodych ludzi,
dopiero kończących studia i wkraczających na rynek pracy bądź
do osób długo przebywających na bezrobociu i pragnących
otworzyć własny interes.

tego rodzaju warsztaty zwykle finansowane są ze środków
unijnych i są prowadzane przez profesjonalistów, posiadających
duże doświadczenie biznesowe. Przede wszystkich, w ramach
zajęć kursanci uczą się, jak sporządzić prawidłowo biznesplan

dzięki szkoleniu osoby pragnące prowadzić własny biznes
zapoznają się z właściwymi przepisami prawa gospodarczego,
które regulują zasady prowadzenia własnej działalności.

zajęcia odbywają się w niewielkich grupach i są prowadzone
przez specjalistów z dziedziny reklamy, marketingu czy
zarządzenia

Doradcy przede wszystkim, są pomocni w nawiązywaniu
kontaktów z klientami oraz odpowiadają często za tworzenie
pozytywnego wizerunku firmy

Nie ulega wątpliwości to, że w przypadku małych
przedsiębiorstw ważną rolę odgrywają towary i usługi, które są
sprzedawane, dlatego ich wybór powinien być dobrze
przemyślany. Z pewnością, nie mniejsze znacznie ma tu
odpowiedni marketing, bez którego trudno się przebić na rynku.
Dlatego celem doradców jest również zadbanie o dobrą reklamę,
która rozpowszechni daną markę, ukaże sprzedawane produkty i
usługi w jak najlepszym świetle

skupia na pozyskaniu środków pieniężnych na realizację
inwestycji, oprócz tego, obejmuje także wszelkie operacje
pieniężne oraz analizę rynku finansowego czy weryfikację umów
kredytowych.

doradcy kredytowi zajmują się analizą różnych ofert bankowych,
aby wybrać najlepszą pożyczkę spośród licznych propozycji
przedstawianych przez banki. Poza tym, doradzają oni wybór
waluty, w jakiej warto jest zaciągnąć zobowiązanie. Oprócz tego,
pomagają wypełnić wszystkie dokumenty wymagane przez
banki. A, co najważniejsze objaśniają wszelkie niejasności
dotyczące określonych zapisów w umowie. Nie ulega wątpliwości
to, że doradcy pomagają właścicielom przedsiębiorstw w
wypełnieniu wniosku kredytowego

zajmuje się udzielaniem porad przedsiębiorcom, pragnącym
rozwinąć swoją działalność. Przede wszystkim, obejmuje ono
wszystkie obszary funkcjonowania danej firmy oraz zajmuje się
zagadnieniami, które mogą mieć wpływ na zyski określonej firmy
w dłuższej perspektywie czasu. Warto zaznaczyć to, że celem
doradztwa strategicznego jest poprawienie wyników finansowych
danego przedsiębiorstwa oraz usprawnienie działalności
niektórych jego działów

Warto podkreślić że firmy, które korzystają z doradztwa
strategicznego, odnoszą coraz większe zyski, stają się bardziej
konkurencyjne na rynku i pozytywniej postrzegane są przez
klientów, dlatego ten rodzaj doradztwa z roku na rok cieszy się
coraz większym zainteresowaniem.
Założenie w Anglii tzw. działalności gospodarczej
znacznie się różni od zasad w Polsce. Polakom,
często trudno zrozumieć, jak to może być aż
tak proste.
W UK jest kilka form działalności gospodarczej, my zajmiemy się
tą najtańszą i najbardziej popularną w UK- firmą jednoosobową.
Firma jednoosobowa nazywana jest tutaj Self
Employed, ma ona na celu uruchomienie
jednoosobowej firmy bez zatrudnienia
dodatkowych pracowników. Kiedy pierwszy
raz zakładamy firmę w UK mamy 3 miesiące
na wypróbowanie jej, tzn podjęcie decyzji czy
będzie ona dla nas korzystna.
Przez okres 3 miesięcy od dnia teoretycznego założenia firmy (nie musimy nic
rejestrować w urzędzie), możemy legalnie działać i wystawić rachunki naszym
klientom za usługi.
Gdy zbliżamy się już do 3 miesięcy działalności powinniśmy udać się zarejestrować
naszą firmę do urzędu.
Pobieramy ulotki, formularz i wypełniamy, pani w urzędzie.Za uruchomienie
działalności nie płacimy nic. Cała formalność rejestracji firmy jest darmowa i trwa
około 30 minut
Potrzebujemy stałego adresu zamieszkania w UK, wystarczy jakiś
rachunek lub coś podobnego. W UK nie ma stałego adresu zameldowania
jak w Polsce.
Koszty utrzymania firmy są naprawdę niskie, tygodniowo płacimy
ubezpieczenie oraz podatki.
Za ubezpieczenie zapłacimy 2.10 funta na tydzień, podatek od dochodu jest
uzależniony od Twojego dochodu oczywiście. Pierwszy próg podatkowy
wynosi 10% więcej informacji znajdziecie tutaj:
http://www.hmrc.gov.uk/selfemployed/
Co ciekawe IR w przypadku niskich dochodów firmy, które nie
przekraczają chyba 4150 funtów rocznie, może na Twój wniosek zwolnić
Ciebie całkowicie z płacenia podatku. Należy pamiętać o kosztach
uzyskania dochodu, które tutaj są znacznie łatwiejsze do uzyskania niż w
Polsce.




accepted contract amount- zaakceptowana forma
płatności
account denominated in EUR -rachunek
(denominowany) w euro
accountability- odpowiedzialność (np.
finansowa)
appraisal economic and financial- ocena
ekonomiczna i finansowa





multifund approach – finansowanie (czegoś) z
wielu funduszy
appropriations commitments- zobowiązania
finansowe
appropriations entered in the budget-środki
przewidziane w budżecie
balance of payments-bilans płatniczy
bid-oferta płatności
Prezentacje przygotowali uczniowie
Zespołu Szkół
Usługowo-Gospodarczych
w Pleszewie
Download