Aktywa trwałe obejmują pięć grup

advertisement
Przedsiębiorstwo - wyodrębniona prawnie, organizacyjnie i
ekonomicznie jednostka, prowadząca działalność gospodarczą.
Najczęściej definiowanym celem działalności przedsiębiorstwa
jest osiąganie zysku lub zaspokajanie potrzeb konsumentów.
Przedsiębiorstwo posiada samodzielność ekonomiczną.
Może również, lecz nie musi, posiadać osobowość prawną.
Potocznie przedsiębiorstwo określa się również jako "firmę„.
Bilans przedsiębiorstwa jest podstawowym elementem
sprawozdania finansowego. Bilans prezentuje stan majątku
przedsiębiorstwa oraz źródła jego finansowania na dany dzień.
Bilans
jest
zestawieniem
aktywów,
czyli
kontrolowanych przez jednostkę zasobów majątkowych o
wiarygodnie określonej wartości oraz pasywów, czyli źródeł
finansowania aktywów.
Bilans w odróżnieniu od rachunku zysków i strat ma charakter
statyczny - odzwierciedla stan majątku na dany moment i jest
sporządzany na podstawie aktualnych w dniu jego sporządzenia
danych z systemu księgowego firmy.
Ważną cechą informacji zawartych w bilansie przedsiębiorstwa jest
ich kompletność oraz pełne udokumentowanie.
Bilans sporządzany jest na koniec każdego roku obrotowego,
którym może być zarówno rok kalendarzowy jak i kolejnych
dwanaście miesięcy kalendarzowych. Co określone jest w statucie
lub umowie na podstawie, której jednostka powstała.
Bilans przedstawia stan aktywów i pasywów na koniec bieżącego a
także poprzedniego roku obrotowego. W wyjątkowych sytuacjach,
jak likwidacja jednostki, przestawia się wartość aktywów i pasywów
z dniem likwidacji.
Wszystkie pasywa muszą znajdować swoje odbicie w aktywach,
dlatego też sumy aktywów i pasywów muszą być zawsze sobie równe.
AKTYWA = PASYWA
ogół środków gospodarczych (składników majątku), którymi w
danym momencie rozporządza jednostka prowadząca działalność
gospodarczą. Ich zestawienie znajduje się po lewej stronie bilansu
przedsiębiorstwa.
W skład aktywów wchodzą:
- Aktywa trwałe,
- Aktywa Obrotowe.
Aktywa trwałe to te składniki majątku przedsiębiorstwa, które będą
wykorzystywane przez okres dłuższy niż rok, są kompletne, zdatne
do użytku i przeznaczone na potrzeby jednostki.
Aktywa trwałe obejmują pięć grup:
- wartości niematerialne i prawne
-rzeczowe aktywa trwałe
-należności długoterminowe
-inwestycje długoterminowe
-długoterminowe rozliczenia międzyokresowe.
Wartości niematerialne i prawne.
Nabyte przez jednostkę prawa majątkowe zaliczane do aktywów
trwałych nadające się do gospodarczego wykorzystania, o
przewidywalnym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym
niż rok, przeznaczone do używania na potrzeby jednostki.
Rzeczowe aktywa trwałe.
Są to środki trwałe oddane do użytkowania, środki trwałe w
budowie oraz zaliczki, które są przekazane na te środki trwałe.
Środki trwałe są to te zasoby jednostki, które będą wykorzystane przez
dana jednostkę wedle potrzeb oraz których okres użytkowania jest
dłuższy niż jeden okres sprawozdawczy. Do środków trwałych zaliczane
będą również obiekty, które są własnością innej firmy, ale które dana
firma używa i kontroluje np. samochody firmowe użytkowane w trybie
leasingu.
Obejmują one:
-nieruchomości w tym wszelkiego rodzaju grunty (w tym prawo
użytkowania wieczystego gruntu),
-budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (w tym
spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego i
spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego),
-urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu, oraz inne rzeczy
tj. narzędzia, przyrządy, ruchomości, wyposażenie, inwentarz żywy,
Sumy pieniężne należne jednostce gospodarczej od kontrahentów,
stanowią spodziewane wpływy i korzyści ekonomiczne, które stają się
wymagane powyżej 1 roku od dnia bilansowego.
- nieruchomości – tylko te, które nie są używane przez firmę do realizacji
jej podstawowych zadań np. budynki i lokale przeznaczone na wynajem
- wartości niematerialne i prawne – tylko te, które zostały zakupione w
celu uzyskania z nich pożytków np. w wyniku wzrostu ich wartości
rynkowej .
- długotrwałe aktywa finansowe – to takie aktywa finansowe, które
będą płatne, wymagalne lub przeznaczone do zbycia po okresie 12
miesięcy od daty ich założenia, wystawienia lub nabycia.
aktywa o zapadalności krótkoterminowej, do których należą zapasy,
należności, środki pieniężne i inne wartości o łatwiejszym dostępie,
aniżeli aktywa trwałe.
Aktywa obrotowe zmieniają swoją postać w przedsiębiorstwie,
przynosząc zysk.
Zatem ogólnie zaliczamy do nich:
- należności krótkoterminowe;
- inwestycje krótkoterminowe,
w tym krótkoterminowe aktywa finansowe;
- zapasy.
Należności krótkoterminowe.
Należności, które są generalnie wymagane w terminie poniżej roku.
Do należności krótkoterminowych zalicza się wszystkie należności z
tytułu dostaw i usług oraz inne należności wymagalne w okresie
krótszym niż 12 miesięcy od dnia bilansowego.
Dotyczą takich aktywów finansowych jak udziały i akcje, a także
inne papiery wartościowe przeznaczone do zbycia oraz udzielone
pożyczki płatne i wymagalne w ciągu 12 miesięcy od dnia
bilansowego. Za krótkoterminowe aktywa finansowe uważa się
również środki pieniężne.
Rzeczowe środki obrotowe służące zapewnieniu ciągłości
procesów produkcji i dystrybucji. Są to środki zamrożone,
angażują środki obrotowe, zajmują powierzchnie magazynową,
zbyt długo przechowywane tracą na wartości.
Pasywa - są to źródła pochodzenia aktywów w rachunkowości,
czyli źródła finansowania. Wskazują, "kto" wyposażył
jednostkę gospodarczą w odpowiednie składniki majątku.
W skład pasywów wchodzą:
- Fundusze własne;
- Fundusze obce.
Odzwierciedla tę część majątku wartości, która pozostaje w
dyspozycji w całym okresie jej działalności bez ograniczeń czasowych.
Kapitał własny może być wniesiony w postać wkładu pieniężnego lub
rzeczowego.
Może przyjąć postać:
- Kapitał akcyjny
- Kapitał udziałowy (zakładowy tworzony w spółkach z.o.o)
- Fundusz założycielski (f. własny w firmach państwowych)
- Fundusz udziałowy (jest tworzony w spoldzielniach)
Do funduszy powierzonych zalicza się równowartość środków
pieniężnych i rzeczowych wniesionych przez właściciela.
Fundusze te noszą nazwy:
-fundusz założycielski – w przedsiębiorstwach państwowych;
-fundusz (kapitał) udziałowy – w spółdzielniach i spółkach z o.o.;
-kapitał akcyjny – w spółkach akcyjnych;
-fundusz wspólników w spółce jawnej.
Skapitalizowaną część wygospodarowanego zysku, która jest
przeznaczona na uzupełnienie funduszów własnych.
Fundusze te przyjmują nazwy:
-fundusz przedsiębiorstwa – w przedsiębiorstwach państwowych,
-fundusz zasobowy – w spółdzielniach,
-fundusz (kapitał) zapasowy,
-fundusz (kapitał) rezerwowy – w spółkach akcyjnych i z
ograniczoną odpowiedzialnością.
Fundusz samofinansowania jest zwiększany:
- z podziału czystego zysku;
-Z nadwyżki osiągniętej w sprzedaży akcji powyżej wartości
nominalnej, po pokryciu kosztów emisji akcji;
- z dopłat akcjonariuszy, udziałowców i wspólników nie
zwiększających kapitału powierzonego;
- na skutek przeszacowań środków trwałych.
stanowi równowartość tej części majątku jednostki, która nie jest
sfinansowana kapitałami własnymi.
Zobowiązania długoterminowe – termin spłaty jest dłuższy niż 1 rok
od daty na jaką sporządza się sprawozdanie finansowe np. pożyczki,
obligacje, kredyty, zobowiązania wobec dostawców.
Zobowiązania krótkoterminowe – termin spłaty nie przekracza roku.
Np.: pożyczki, kredyty itp.
Operacją gospodarczą nazywamy fakt, zdarzenie, zjawisko
gospodarcze powodujące zmiany w aktywach i w pasywach oraz
podlegające ewidencji księgowej.
Zapis operacji gospodarczych powinien zawierać numer dokumentu,
zwięzłą treść operacji oraz kwotę
Każda operacja gospodarcza musi być zaksięgowana na dwóch
kontach, po przeciwnych stronach oraz w tych samych wartościach.
Zgodnie z zasadą zamknięcia kont salda końcowe aktywów zapisane
są po stronie kredytowej właściwych kont aktywów natomiast salda
końcowe pasywów zapisywane są po stronie debetowej właściwych
kont pasywów.
Download