analiza-ekonomiczna-funkcje-kryteria

advertisement
ściąga z analizy ekonomicznej,wykłady
Analiza ekonomiczna: Jako metoda: metoda poznania zjawisk i procesów gosp., polegająca na ich
podziale na elementy składowe oraz badaniu powiązań i zależności przyczyn owo-skutkowych
między tymi elementami Jako funkcja zarządzania: działania, mające na celu przygotowanie
informacji analitycznych, a następnie ich wykorzystanie w procesie decyzyjnym, związanym ze
sterowaniem i regulowaniem działalności przedsiębiorstwa Jako dyscyplina naukowa: dyscyplina
naukowa zajmująca się wyszukiwaniem i mierzeniem związków zachodzących między zjawiskami
ekonomicznymi oraz wykrywaniem prawidłowości dotyczących zachowania podmiotów
gospodarczych Funkcje analizy ekonomicznej: ewidencja, planowanie, weryfikacja decyzji
podjętych w przeszłości, decyzje dotyczące przyszłości. Analiza działalności przedsiębiorstwa: Analiza otoczenia przedsiębiorstwa: Ocena warunków społecznych i prawnych, analiza rynku,
analiza konkurencji - Analiza ekonomiczna: analiza finansowa, analiza techniczno-ekonomiczna Synteza analiz Kryteria klasyfikacji analizy ekonomicznej: a) Kryterium przedmiotowe
(makroekonomiczna, mikroekonomiczna) b) Kryterium czasowe (retrospektywna, operatywna,
prospektywna) c) Kryterium przeznaczenia (zewnętrzna, wewnętrzna) d) Kryterium zastosowanych
metod badawczych (funkcjonalna, kompleksowa, decyzyjna) e) Kryterium szczegółowości
opracowania (ogólna, szczegółowa) Przedmiot analizy ekonomicznej: wyniki finansowe
działalności, wyniki materialne działalności, koszty własne, gospodarowanie zasobami ludzkimi,
gospodarka zasobami materiałowymi, gospodarka środkami trwałymi, postęp techniczny i
innowacje, sytuacja majątkowo-finansowa, wartość przedsiębiorstwa, rozwój przedsiębiorstwa
Podstawy porównań wielkości ekonomicznych: Wewnętrzne: porównanie z wielkościami
postulowanymi, porównanie w czasie Zewnętrzne: porównanie z danymi średniego zakładu w
klasie, porównanie z danymi kilku zakład
Analiza ekonomiczna:
Jako metoda: metoda poznania zjawisk i procesów gosp., polegająca na ich podziale na elementy
składowe oraz badaniu powiązań i zależności przyczyn owo-skutkowych między tymi elementami
Jako funkcja zarządzania: działania, mające na celu przygotowanie informacji analitycznych, a
następnie ich wykorzystanie w procesie decyzyjnym, związanym ze sterowaniem i regulowaniem
działalności przedsiębiorstwa
Jako dyscyplina naukowa: dyscyplina naukowa zajmująca się wyszukiwaniem i mierzeniem
związków zachodzących między zjawiskami ekonomicznymi oraz wykrywaniem prawidłowości
dotyczących zachowania podmiotów gospodarczych
Funkcje analizy ekonomicznej: ewidencja, planowanie, weryfikacja decyzji podjętych w przeszłości,
decyzje dotyczące przyszłości.
Analiza działalności przedsiębiorstwa:
- Analiza otoczenia przedsiębiorstwa: Ocena warunków społecznych i prawnych, analiza rynku,
analiza konkurencji
- Analiza ekonomiczna: analiza finansowa, analiza techniczno-ekonomiczna
- Synteza analiz Kryteria klasyfikacji analizy ekonomicznej:
a) Kryterium przedmiotowe (makroekonomiczna, mikroekonomiczna)
b) Kryterium czasowe (retrospektywna, operatywna, prospektywna)
c) Kryterium przeznaczenia (zewnętrzna, wewnętrzna)
d) Kryterium zastosowanych metod badawczych (funkcjonalna, kompleksowa, decyzyjna)
e) Kryterium szczegółowości opracowania (ogólna, szczegółowa)
Przedmiot analizy ekonomicznej: wyniki finansowe działalności, wyniki materialne działalności,
koszty własne, gospodarowanie zasobami ludzkimi, gospodarka
(…)
… aktywów obrotowych Udział zapasów w aktywach obrotowych: (zapasy/aktywa
obrotowe)*100%
Udział należności w aktywach obrotowych: (należności/aktywa obrotowe)*100%
Wybrane wskaźniki wyposażenia w kapitały własne i obciążenia zobowiązaniami
Stopień wyposażenia w kapitały własne: (kapitał własny/pasywa ogółem)*100%
Stopień obciążenia zobowiązaniami: (rezerwy i zobowiązania/pasywa ogółem)*100% Analiza
pozioma
ANALIZOWANA WIELKOŚĆ
t0 t1 Zmiana
bezwzględna
Tempo zmian
Dynamika
Wielkość X
Wielkość Y
x0 y0 xl y1 xl - x0 yl - y0 (xl - x0)/|x0|
(yl - y0)/|y0|
xl/x0 yl/y0 Wpływ inflacji na ocenę sytuacji finansowej przedsiębiorstwa:
Analiza kapitałowo-majątkowa (skrócony bilans): Aktywa stałe (aktywa trwałe + należności z tyt.
dostaw i usług pow. 12 m-cy), Aktywa bieżące (aktywa obrotowe - należności z tyt. dostaw i usług
pow. 12 m-cy), Kapitał stały (kapitał własny + rezerwy długoterm. + zobowiązania długoterm. +
zobowiązania z tyt. dostaw i usług pow. 12 m-cy + ujemna wartość firmy oraz inne rozliczenia
międzyokresowe długoterm.), Zobowiązania bieżące (rezerwy krótkoterm. + zobowiązania
krótkoterm. - zobowiązania z tyt. dostaw i usług pow. 12 m-cy + rozliczenia międzyokresowe
krótkoterm.)
Złota reguła bilansowa - Stałe składniki aktywów powinny być finansowane kapitałem własnym, tj.
stabilnym, oddanym do dyspozycji przedsiębiorstwa na długi okres. (Kapitał własny/aktywa stałe)
>=1
Srebrna reguła bilansowa - Liberalna wersja złotej reguły bilansowej, przyjmuje się, że co najmniej
2/3 aktywów stałych powinno być sfinansowane kapitałami własnymi (Kapitał stały/aktywa stałe)
>=1
Kapitał obrotowy: brutto (ogół źródeł finansowania aktywów obrotowych, kapitał obrotowy brutto =
kapitał obrotowy netto + zobowiązania bieżące), netto (część kapitału stałego zaangażowana w
finansowanie aktywów obrotowych, kapitał obrotowy netto = aktywa bieżące - zobowiązania
bieżące lub
kapitał obrotowy netto = kapitał stały - aktywa stale).
Zarządzanie kapitałem obrotowym: Proces kształtowania wielkości i struktury aktywów…
…, niski poziom ryzyka, niski poziom kosztów finansowania
Cykl środków pieniężnych: Środki pieniężne -> zobowiązania bieżące (ooczenia płatności
zobowiązań)-> zakup materiałów -> produkcja w toku (konwersja zapasów) -> wyroby gotowe ->
należności (konwersja należności) -> i tak w kółko
Cykl kasowy - informuje, jaki czas upływa od momentu wypływu środków pieniężnych na
regulowanie zobowiązań do momentu…
Pojęcie i funkcje kapitału obrotowego- cykl netto
Finanse przedsiebiorstwa - wzory, ćwiczenia
Aktywa obrotowe netto
Zarządzanie kapitałem obrotowym- wykład 8
Finanse - wykład 3b - Typy analizy finansowej
Retrospektywna statyczna analiza płynności - omówinie
Reklama



Administracja publiczna
Działalność gospodarcza






















Kodeks postępowania administracyjnego






.
Download