Uploaded by User6507

Przedsiębiorczość wykład II

advertisement
Mgr Anna Wąsowska
Rynek jest instytucją umożliwiającą wymianę dóbr,
usług i czynników wytwórczych.
 Wielkość popytu jest to ilość dobra, jaką konsumenci
chcą i mogą kupić po danej cenie i w danym czasie.
 Na wielkość popytu wpływ mają:
 Cena danego doba,
 Ceny innych dóbr – substytucyjnych i
komplementarnych,
 Dochód, czyli suma pieniędzy przeznaczonych na
zakupy i oszczędności,
 Gusta, moda, postęp cywilizacyjny,
 Liczba kupujących,
 Pozostałe czynniki.
Prawo popytu głosi, że wyższym cenom danego dobra
odpowiadają, mniejsze ilości dokonywanych zakupów.

Podaż jest zestawieniem ilości dóbr, jakie
producenci są gotowi sprzedać w określonych
warunkach, przy danej cenie i w określonym
czasie.
 Na wielkość podaży wpływ mają:
 Ceny czynników wytwórczych,
 Dostępność czynników wytwórczych,
 Technologia,
 Ceny innych dóbr,
 Liczba producentów na danym rynku,
 Pozostałe czynniki.
Prawa podaży głosi, że wyższej cenie dobra
odpowiada większa ilość dostarczanego dobra.




Majątek jednostki można rozpatrywać w dwóch
ujęciach - rzeczowym i finansowym.
W ujęciu rzeczowym majątek (aktywa) obejmuje
wszelkie składniki materialne (np. budynki,
maszyny, papiery wartościowe, gotówka) i
niematerialne (np. patenty, prawa, licencje), które
są wykorzystywane w działalności gospodarczej.
W ujęciu finansowym majątek (pasywa) przedstawia
się według źródeł finansowania składników
majątkowych.
Majątek
może
być
bowiem
finansowany
albo
kapitałem
własnym
(np.
wniesione wkłady wspólników) albo kapitałem
obcym (np. kredyt bankowy).
Aktywa dzielimy na ;
aktywa trwałe i aktywa obrotowe

Aktywa trwałe to aktywa zaangażowane w jednostce długoterminowo, co
najmniej na czas dłuższy niż rok, przy czym rok liczy się od dnia bilansowego.
Są to aktywa o niskim stopniu płynności.
Zalicza się do nich:
wartości niematerialne i prawne,
rzeczowe aktywa trwałe,
należności długoterminowe,
inwestycje długoterminowe,
długoterminowe rozliczenia międzyokresowe
Aktywa obrotowe to składniki majątkowe, które zgodnie z oczekiwaniami
przedsiębiorstwa zostaną zamienione na środki pieniężne lub zostaną zużyte
w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego lub tzw. cyklu operacyjnego
właściwego dla danej działalności, jeżeli trwa on dłużej niż 12 miesięcy.
Z punktu widzenia funkcji jakie pełni ten majątek, dzieli się go na:
zapasy,
należności krótkoterminowe
inwestycje krótkoterminowe.
Pasywa definiowane są jako równowartość środków
finansowych zaangażowanych w przedsiębiorstwie na
dłuższy lub krótszy okres przez właścicieli tego
przedsiębiorstwa i jego otoczenie. Pasywa wyrażają
więc prawa majątkowe właścicieli przedsiębiorstwa i
osób trzecich do aktywów znajdujących się w
posiadaniu tego przedsiębiorstwa.
 Pasywa, stanowiące źródła finansowania zasobów
jednostki (pochodzenia środków gospodarczych),
dzieli się na:
 kapitały (fundusze) własne
 i kapitały (fundusze) obce (zobowiązania), które
podlegają dalszemu podziałowi.
Podstawowym kryterium podziału pasywów jest ich
wymagalność, a więc obowiązek spłaty i termin zapłaty.






Środki trwałe nie zużywają się w jednym cyklu
produkcyjnym. W przypadku niektórych środków ich
całkowite zużycie następuje w ciągu kilkudziesięciu lat.
Stopniowe zużywanie się majątku trwałego powinno
uwzględniać kilka elementów i znaleźć swoje
odzwierciedlenie w kosztach działalności firmy.
W przypadku środków trwałych zużycie to uwzględnia:
postęp techniczno-ekonomiczny,
zużycie fizyczne lub prawne,
inne
ograniczenia,
wpływające
na
okres
ich
gospodarczo uzasadnionego używania.
Zmniejszenie
wartości
składników
majątkowych
zaliczanych w koszty nosi nazwę amortyzacji.



W wyniku prowadzenia działalności gospodarczej,
a ściślej sprzedaży swoich produktów (towarów i
usług) firma osiąga określone przychody.
Przychody nie są tym samym, co dochody.
Dochód to przychód pomniejszony o koszty.
Mówiąc inaczej: przychodem jest to, co „wpływa”
do firmy, kosztem to, co „wypływa” z firmy, a
dochodem jest to co pozostaje w firmie.
Download