Uploaded by muckob

ćwiczenie 1

advertisement
Ćwiczenie 1
1. Która operacja gospodarcza wywoła jednoznaczne zmiany w aktywach i pasywach:
a) zakup materiałów za gotówkę
b) spłata przelewem kredytu bankowego
c) spłata zobowiązania wobec dostawcy
d) wypłata zaliczki na podróż służbową
2. Która z poniższych operacji zmniejszy sumy bilansowe:
a) zakupiono za gotówkę i przyjęto do używania komputer
b) na rachunek bankowy wpłynęły środki pieniężne tytułem spłaty należności przez odbiorcę za
zakupione towary gotowe
c) uregulowano ze środków pieniężnych na rachunku bankowym zobowiązanie wobec urzędu
skarbowego z tytułu podatku dochodowego
d) udzielono kontrahentowi pożyczkę długoterminową
3. Materiały to składniki majątkowe:
a) nabyte środki pracy, zwiększające aktywa
b) przedmioty pracy nabyte celem przetworzenia
c) przedmioty pracy wyprodukowane w procesie produkcyjnym
d) przedmioty pracy nabyte celem odsprzedania
4. Kapitał podstawowy w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością nosi nazwę:
a) kapitał założycielski
b) kapitał zakładowy
c) kapitał rezerwowy
d) fundusz przedsiębiorstwa
5. W bilansie wykazywane są:
a) wartość i struktura zasobów majątkowych
b) zasoby majątkowe i źródła ich pochodzenia
c) wartość i struktura źródeł finansowania zasobów majątkowych
d) zasoby majątkowe i źródła ich finansowania w ujęciu majątkowym
6. Zasada równowagi bilansowej wyraża się w tym, że:
a) suma aktywów trwałych musi się równać sumie aktywów obrotowych
b) suma aktywów trwałych musi się równać sumie kapitałów (funduszy) własnych
c) suma aktywów musi się równać sumie pasywów
d) suma aktywów trwałych musi się równać sumie kapitałów (funduszy) własnych
7. Samochody w przedsiębiorstwie wykazywane będą w bilansie jako:
a) towary
b) wyroby gotowe
c) środki trwałe
d) inwestycje długoterminowe
8. Operacje wynikowe:
a) powodują naruszenie równowagi bilansowej
b) są wynikiem tylko zdarzeń losowych
c) nie są zdarzeniami gospodarczymi
d) wpływają bezpośrednio na wynik finansowy przedsiębiorstwa
9. Kolejność uszeregowania składników majątkowych i źródeł ich finansowania w polskich bilansach to:
a) malejąca płynność aktywów i wzrastająca pasywów
b) malejąca wartość aktywów i wzrastająca pasywów
c) wrażliwość na pilność zwrotu aktywów i wzrastająca płynność pasywów
d) wzrastająca płynność aktywów i wrażliwość na szybkość zwrotu pasywów
10. Do jakiej grupy aktywów zaliczane są: nabyte oprogramowanie komputerowe, projekty wynalazcze,
patenty, licencje:
a) do majątku trwałego w pozycji „wartości niematerialne i prawne”
b) do majątku trwałego w pozycji „pozostałe środki trwałe”
c) do majątku w pozycji „rozliczenia między okresowe kosztów”
d) można ujmować w tej grupie, która zapiszemy w zakładowym planie kont
11. Bilans majątkowy w odróżnieniu od rachunku zysków i strat zawiera:
a) zapasy, środki pieniężne, należności, podatek dochodowy i zysk netto
b) zapasy, środki pieniężne, należności, zysk netto, kapitały własne i pozostałe koszty operacyjne
c) zapasy, środki pieniężne, należności, zysk netto, kapitały własne i obce, wyniki nadzwyczajne
d) żadna z odpowiedzi nie jest prawidłowa
12. Do kapitałów (funduszy) własnych zalicza się:
a) kapitał podstawowy, kapitał rezerwowy, fundusz zasobowy
b) kapitał akcyjny, kapitał udziałowy, fundusz założycielski, fundusz zasobowy
c) kapitały własne w spółkach prawa handlowego z wyjątkiem kapitału zapasowego
d) wszystkie odpowiedzi są poprawne
13. Ryzyko finansowe przedsiębiorstwa jest .... jeżeli:
a) wysoki jest udział kosztów stałych w kosztach ogólnych
b) mniejszy udział kosztów stałych w kosztach ogólnych
c) nie jest zależne od udziałów kosztów stałych
d) zależy wyłącznie od poziomów kosztów stałych
14. Kontem prawnym jest konto:
a) środki pieniężne w banku
b) należności długoterminowe
c) pożyczka bankowa otrzymana
d) pożyczka udzielona
15. Kontrola merytoryczna dowodów księgowych polega na sprawdzeniu:
a) prawidłowych obliczeń
b) umieszczeniu wymaganych podpisów
c) celowości operacji gospodarczej
d) czy dowód zawiera wszystkie niezbędne dane
16. Podział kont daje możliwość:
a) sporządzania sprawozdania finansowego
b) uzyskania dokładnej informacji o zasobach
c) kontroli przedmiotów ewidencji
d) wszystkie odpowiedzi są poprawne
17. Zasada podwójnego zapisu polega na tym ze:
a) każda operacja księgowana jest w zapisie obu kont
b) każda operacja powoduje zmniejszenie jednego składnika i zwiększenie drugiego składnika aktywów
lub pasywów
c) każda operacja księgowana jest dwa razy, raz na koncie aktywnym, a raz na pasywnym
d) każda operacja księgowana jest dwa razy na koncie pasywnym
19. Konsekwencją stosowania zasady zapisu podwójnego jest:
a) równość obrotów na wszystkich kontach aktywnych i pasywnych
b) suma obrotów debetowych wszystkich kont jest równa sumie obrotów kredytowych wszystkich kont
c) suma obrotów i sald wszystkich kont aktywnych jest równa sumie obrotów i sald wszystkich kont
pasywnych
d) żadna z odpowiedzi nie jest prawidłowa
20. Zakup materiałów i przyjęcie ich do magazynu jest dla przedsiębiorstwa:
a) kosztem działalności
b) pieniężnym wydatkiem
c) przychodem z działalności
d) powstaniem należności
21. Kapitał zapasowy:
a) jest to kapitał samofinansowania
b) jest to kapitał powierzony
c) pochodzi z wniesionych przez wspólników wkładów
d) pochodzi z wniesionych aportów
22. Minimalna wysokość kapitału zakładowego została prawnie określona dla:
a) przedsiębiorstwa państwowego
b) spółdzielni
c) spółki akcyjnej z ograniczoną odpowiedzialnością
d) wszystkich form prawnych przedsiębiorstw
23. Jeśli przedsiębiorstwo posiada wyłącznie zasoby majątkowe:
- oprogramowanie komputerów
15000
- środki pieniężne w banku
10000
- należności od odbiorców
20000
- sprzęt komputerowy
12000
- towary
32000
- pawilon handlowy
80000 to wartość aktywów trwałych wynosi:
a)
b)
c)
d)
102000
92000
107000
124000
24. Wartość środków trwałych jest wykazywana w bilansie według:
a) ceny zakupu
b) wartości wykazywanej na koncie „środki trwałe”
c) wartość netto
d) wartość brutto
25. Do pozostałych przychodów operacyjnych zalicza się:
a) odpisanie przedawnionych zobowiązań
b) przekazanie darowizn rzeczowych i pieniężnych
c) wartość ewidencyjna sprzedanych papierów wartościowych
d) otrzymanie odsetek za nieterminową regulację należności
26. Kosztem dla przedsiębiorstwa nie będzie:
a) spłata odsetek od kredytu bankowego
b) wydanie materiałów do produkcji
c) sporządzenie listy płac pracowników administracji
d) spłata raty kredytu bankowego
27. Zapłacone odsetki kredytów bankowych zwiększają:
a) koszty handlowe
b) pozostałe koszty operacyjne
c) koszty finansowe
d) straty nadzwyczajne
28. Saldo debetowe „WF” oznacz:
a) zysk brutto
b) stratę brutto
c) sumę przychodów
d) stratę netto
29. Rachunek zysków i strat to:
a) porównanie zysków i strat ze sprzedaży produktów
b) wynik zdarzeń nadzwyczajnych
c) sprawozdanie sporządzone za okres roku obrotowego
d) sprawozdanie sporządzone na koniec roku sprawozdawczego
Download