Informacja dotycząca przechowywania aktywów

advertisement
ING BANK ŚLĄSKI
BIURO MAKLERSKIE
Informacja dotycząca przechowywania aktywów
Informacje dotyczące przechowywania aktywów Klientów w związku z przechowywaniem lub
rejestrowaniem instrumentów finansowych, w tym prowadzeniem rachunków papierów
wartościowych oraz prowadzeniem rachunków pieniężnych.
1. Środki pieniężne Klientów przechowywane są w ING Banku Śląskim S.A.
2. Instrumenty finansowe będące w krajowym obrocie zorganizowanym przechowywane są w
Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych.
3. Biuro Maklerskie ING Banku Śląskiego S.A. świadcząc usługę zarządzania na rzecz Klientów nie
przechowuje ich aktywów, w związku z tym ochrona aktywów Klienta odbywa się na zasadach
określonych zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi podmioty, w których przedmiotowe
aktywa są przechowywane.
ING BANK ŚLĄSKI Spółka Akcyjna
ul. Sokolska 34
40-086 Katowice
KRS 0000005459
Sąd Rejonowy Katowice-Wschód
w Katowicach
Wydział VIII Gospodarczy
NIP 634-013-54-75
Kapitał zakładowy – 130 100 000,00 zł
Kapitał wpłacony – 130 100 000,00 zł
Download