Analiza finansowa działalności przedsiębiorstwa

advertisement
Analiza finansowa działalności przedsiębiorstwa.doc
(145 KB) Pobierz
Analiza finansowa działalności przedsiębiorstwa
Wykład 1, 16.10.2013
Egzamin II tydzień sesji, pytania testowe, pytania otwarte, interpretacja informacji finansowych
Za tydzień wykład z analizy finansowej
Za dwa tygodnie biznesplan
„Założyć własną firmę i nie zbankrutować. Aspekty zarządcze.” Rozdział dotyczący analizy finansowej
Miejsce analizy finansowej w analizie ekonomicznej przedsiębiorstwa
Analiza działalności przedsiębiorstwa:
a)analiza ekonomiczna:
-analiza techniczno – ekonomiczna
-analiza finansowa
b)analiza otoczenia:
-analiza otoczenia ogólnego
-analiza powiązań przedsiębiorstwa z otoczeniem
Źródła informacji w ocenie sytuacji finansowej firmy:
-Podstawowym źródłem informacji wykorzystywanym w zarządzaniu finansami firmy są jej sprawozdania
finansowe
-Sprawozdania te prezentują stan majątku przedsiębiorstwa, źródła jego finansowania, strukturę
tworzenia wynik finansowego oraz przepływy pieniężne.
Na sprawozdanie finansowe firmy składa się w każdym przypadku:
1.Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
2.Bilans
3.Rachunek zysków i start
4.Dodatkowe informacje i objaśnienia
Oraz
Większe jednostki podlegające obowiązkowi badania sprawozdania finansowego przez biegłego
rewidenta sporządzają dodatkowo:
-zestawienie zmian w kapitale własnym
-rachunek przepływów pieniężnych.
Sprawozdania finansowe spółek muszą trefić do KRS. Wcześniej musiały być udostępniane w Monitorze
Polskim B.
Wartość informacyjna sprawozdań finansowych
-bilans – stanowi sprawozdanie o majątku firmy, którego wielkość jest kryterium bezpieczeństwa i
niezależności.
-rachunek zysków i strat – jest sprawozdaniem o wyniku finansowym firmy, będącym kryterium
rentowności i efektywności firmy.
-rachunek przepływów pieniężnych- jako sprawozdanie o rodzajach wpływów i wydatków środków
pieniężnych stanowi kryterium wypłacalności.
-informacja dodatkowa obejmuje wprowadzenie do sprawozdania finansowego, zawiera dane
uzupełniające oraz wyjaśnienia, które mają w sposób jak najbardziej rzetelny przedstawić sytuację
majątkową i finansową firmy, jej wynik finansowy i rentowność oraz charakterystykę składu osobowego i
organów zarządzających.
-zestawienie zmian w kapitale zawiera dane o zmianach poszczególnych składników kapitału własnego za
bieżący i poprzedni rok obrotowy. Umożliwia ustalenie całkowitych zysków i strat, które wynikają z
działalności jednostki.
BILANS:
-stanowi podstawowy element sprawozdania finansowego – prezentuje on stan: majątku (aktywa) oraz
źródła jego finansowania (pasywa) na dany dzień
-jest rachunkiem statycznym i sporządzany jest na dany moment (dzień bilansowy)
-nie ukazuje procesu zwiększania/redukcji wartości firmy, ujmuje jednak skutki tego procesu
odzwierciedlające we wzrostach lub spadkach wartości aktywów i pasywów
-obowiązuje zasada równowagi bilansowej ogólna suma aktywów = ogólnej sumie pasywów
AKTYWA:
-ogół składników majątkowych zamieszczonych w bilansie w ujęciu wartościowym to aktywa firmy.
-aktywa są to kontrolowane przez jednostkę zasoby majątkowe o wiarygodnie określonej wartości,
powstałe w wyniku przeszłych zdarzeń, które spowodują w przyszłości powstanie w przedsiębiorstwie
korzyści ekonomicznych.
AKTYWA TRWAŁE
-aktywa wykorzystywane w przedsiębiorstwie dłużej niż jedne rok w wielu procesach produkcyjnych
-aktywa stopniowo przenoszące swoją wartość na wytwarzane produkty. Ich zużycie następuje
sukcesywnie w miarę upływu czasu.
-powoduje generowanie kosztów stałych w firmie.
AKTYWA OBROTOWE
-aktywa o krótkim kresie wykorzystywania w firmie i wysokiej rotacji.
-zużywają się w jednym cyklu produkcyjnym zmieniając swoją postać materialną.
-aktywa obrotowe decydują bezpośrednio o zysku osiąganym przez przedsiębiorstwo.
PASYWA
Aktywa przedsiębiorstwa mogą być finansowane z różnych źródeł. W bilansie wyodrębnia się dwie ich
główne grupy: Kapitały własne oraz Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania.
Wszystkie aktywa muszą mieć swoje odzwierciedlenie w pasywach, stąd sumy aktywów i pasywów muszą
być zawsze sobie równe.
Istota kapitału własnego:
-kapitał własny określa siłę ekonomiczną danego podmiotu.
-określa on również stopień bezpieczeństwa spółki pod względem jej wypłacalności.
-wartość kapitału własnego jest tożsama z wartością przedsiębiorstwa.
ZOBOWIĄZANIA I REZERWY
-zobowiązania i rezerwy to obce środki pozostające w czasowej dyspozycji przedsiębiorstwa w związku z
prowadzoną przez nie działalnością gospodarczą.
-są to aktualne długi powstające w wyniku odroczenia płatności za dostawy towarów, usług oraz realizację
innych świadczeń.
-zobowiązania są związane ze źródłem pochodzenia aktywów.
REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA
-rezerwy tworzy się przede wszystkim na pewne lub prawie pewne przyszłe zobowiązania, których kwotę
można w sposób wiarygodny oszacować.
-rezerwy tworzy się równie na straty z transakcji gospodarczych w toku, w tym z tytułu udzielonych
gwarancji, poręczeń, operacji kredytowych, skutków toczącego się postępowania sądowego.
ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE
-rozliczenia te obejmują ujemność wartość firmy, bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów oraz
międzyokresowe rozliczenia przychodów, np.: zobowiązania z tytułu niezafakturowanych świadczeń,
otrzymane subwencje, dotacje.
Wartość informacyjna wynikająca z analizy bilansu:
1.Jaka jest wielkość składników majątku i ich zmian w czasie (wzrost lub spadek sumy bilansowej oraz
określenie grupy, która miała na to największy wpływ)?
2.Jaka jest struktura aktywów (struktura jest zależna od specyfiki działalności przedsiębiorstwa i branży w
jakiej działa, a relacja pomiędzy aktywami trwałymi a obrotowymi, świadczy o poziomie ryzyka
operacyjnego)?
3.Jakie są źródła finansowania majątku i ich struktura (udział kapitałów obcych w pasywach określa
stopień zadłużenia majątku i świadczy o ryzyku finansowym firmy)?
4.Jakie są powiązania między poszczególnymi grupami aktywów i pasywów?
WAŻNE! PRZY OCENIE STRUKTURY AKTYWÓW I PASYWÓW TRZEBA WZIĄĆ POD UWAGĘ MOMENT
SPORZĄDZENIA BILANSU, KTÓRY MOŻE BYĆ W DANYM OKRESIE NIEKORZYSTNY DLA PRZEDSIĘBIORSTWA.
ANALITYCZNE SPRAWOZDANIA FINANSOWE
Aby przeprowadzić analizę finansową należy przystosować sprawozdanie finansowe do badania –
przekształcić poszczególne części sprawozdania finansowego z postaci syntetycznej w postać analityczną.
Przyczyna: elementy sprawozdania finansowego zawierają elementy zbyt szczegółowe dla
przeprowadzenia efektywnej analizy finansowej.
Cel: uzyskanie danych dostosowanych do indywidualnych potrzeb informacyjnych i celu i specyfiki
działalności przedsiębiorstwa dla uzyskania pełniejszego obrazu kondycji ekonomicznej firmy.
PRZEKSZTAŁCENIE BILANSU W POSTAĆ ANALITYCZNĄ POLEGA NA:
(1)przedstawieniu bilansu w takiej postaci, aby ułatwić jego analizę w zależności od formy bilansu
syntetycznego:
-jeżeli bilans syntetyczny jest bardzo szczegółowy należy uogólnić jego treść do grup, podgrup i wybranych
pozycji w podgrupach;
-jeżeli bilans ma formę bardzo ogólną, to w zależności od potrzeb należy ją uszczegółowić;
-sumowanie szczegółowych pozycji aktywów oraz pasywów służy wyodrębnieniu jednolitych grup
aktywów i pasywów o zbliżonej treści ekonomicznej.
(2)wyodrębnienie pozycji inwestycje, należności i zobowiązania w jednostkach powiązanych – jeżeli są to
nieznaczące wielkości, to można ich nie wyszczególniać;
(3)dokonaniu odpowiednich przegrupowań w aktywach i pasywach;
(4)przeprowadzeniu analizy struktury oraz analizy czasowej (dynamiki).
PRZESUNIĘCIA AKTYWÓW
-przenosimy wartość pozycji: należności z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty przekraczającym 12
miesięcy z aktywów obrotowych do aktywów trwałych (jeżeli taka pozycja występuje);
-aktywa trwałe powiększone o należności z tytułu dostaw i usług powyżej 12 miesięcy będą stanowić w
bilansie analitycznym: aktywa stałe;
-aktywa obrotowe pomniejszone o należności z tytułu dostaw i usług poniżej 12 miesięcy będ stanowić w
bilansie analitycznym: aktywa bieżące.
PRZESUNIĘCIA – PASYWA
>W obrębie kapitałów własnych dochodzi do kompensacji:
-kapitału podstawowego, należnych wpłat na kapitał podstawowy, akcje i udziały
-kapitału zapasowego, kapitału z aktualizacji wyceny, pozostałego kapitału rezerwowego
-zysku/straty z lat ubiegłych, zysku/starty netto oraz odpisów z zysku w ciągu roku obrotowego.
>W ramach kapitału obcego konieczne jest zsumowanie zobowiązań oraz rezerw (które w praktyce
tworzone są na przyszłe zobowiązania).
>Sumowane są pozycje odpowiednio o charakterze długo – i krótkoterminowym.
>przenosimy z kapitałów własnych (pomniejszamy pozycję zysk netto lub pozycje: zysk netto + zysk z lat
ubiegłych) do zobowiązań krótkoterminowych wartość przeznaczoną do wypłaty w formie dywidendy;
>w grupie: zobowiązania i rezerwy na zobowiązania dokonujemy przegrupowań w podziale na długo i
krótkoterminowe;
Wszystkie pozycje o charakterze długoterminowym wejdą w skład grupy: kapitały obce długoterminowe.
Będzie to:
-rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
-długoterminowa rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne
-pozostałe długoterminowe rezerwy
-zobowiązania długoterminowe
-zobowiązania z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności powyżej 12 miesięcy
-ujemna wartość firmy oraz inne długoterminowe rozliczenia międzyokresowe.
>Wszystkie pozycje o charakterze krótkoterminowym wejdą w skład grupy: kapitały obce
krótkoterminowe (zobowiązania bieżące). Będzie to:
-krótkoterminowa rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne
-pozostałe krótkoterminowe rezerwy
-zobowiązania krótkoterminowe pomniejszone o zobowiązania z tytułu dostaw i usług o okresie
wymagalności powyżej 12 miesięcy i powiększone o wartość odjętą z kapitałów własnych przeznaczoną
do wypłaty w formie dywidendy
-krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe.
>ustalamy wielkość kapitału stałego jako sumy kapitału własnego i kapitałów obcych długoterminowych.
Wykład 2, 23.10.2013
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
-jest dokumentem „dynamicznym” prezentującym osiągnięte przez jednostkę w danym roku obrotowym
przychody, koszty, zyski i straty.
-rachunek zysków i strat jest ściśle powiązany z bilansem, ponieważ ustalony przy jego pomocy wynik
finansowy przenosi się do pasywów bilansu i ujmuje w pozycji kapitały własne.
METODY SPORZĄDZANIA RZiS
W Polsce dopuszczalne są dwie metody sporządzania RZiS:
-metoda kalkulacyjna
-metoda porównawcza
W każdej przychody oraz poniesione koszty dzieli się wg 4 głównych obszarów:
-działalność podstawowa (operacyjne)
-pozostała działalności operacyjna
-działalność finansowa
-zdarzenia nadzwyczajne
Podstawowa różnica między wariantami – odmienny sposób prezentacji przychodów i kosztów
podstawowej działalności operacyjnej.
Potencjał informacyjny RZiS
-Odzwierciedla rentowność przedsiębiorstwa w poszczególnych obszarach jego działalności oraz
informuje o ogólnym wyniku finansowym.
-Pokazuje wpływ poszczególnych obszarów działalności przedsiębiorstwa na kształtowanie się wyniku
finansowego.
-Na podstawie analizy wyników z poprzednich okresów UMOŻLIWIA PROGNOZOWANIE wyników
przyszłych okresów.
-Wskaźniki rentowności oparte i zysk operacyjny umożliwiają porównanie przedsiębiorstw należących do
tej samej branży, niezależnie od ich struktury finansowej.
-Bardzo ważnym analitycznie wynikiem jest wynik z działalności operacyjnej, który pokazuje efekt
bezpośredniej działalności przedsiębiorstwa bez uwzględnienia kosztów finansowych, czyli kosztów w
szczególności związanych z wykorzystaniem w działalności kapitałów obcych.
WAŻNE!
Wymierne efekty statutowej działalności przedsiębiorstwa mogą być przekłamane przez kosztowne
inwestycje oraz wysokie odpisy amortyzacyjne. Dlatego też w analizach wynik operacyjny należy
powiększyć i amortyzację.
Przekształcenie RZiS w postać analityczną polega na przedstawieniu RZiS w takiej postaci, aby ułatwić
jego analizę:
-w zależności od potrzeb należy go uszczegółowić poprzez wprowadzenie dodatkowych rodzajów wyniku
finansowego i pozycji o charakterze informacyjnym;
-oraz uogólnić poprzez likwidację pozycji zbyt szczegółowych;
-przeprowadzeniu analizy struktury oraz analizy czasowej.
Możemy wyróżnić następujące dodatkowe rodzaje wyniku finansowego oraz pozycje o charakterze
informacyjnym w analitycznym RZiS:
-wynik brutto ze sprzedaży z jednostkami powiązanymi (wyłącznie w wariancie kalkulacyjnym) – jeżeli są
to nieznaczące wielkości, to można ich nie wyszczególniać;
-wynik z pozostałej działalności operacyjnej (pozostałe przychody operacyjne pomniejszone o pozostałe
koszty operacyjne);
-wynik na operacjach finansowych (przychody finansowe pomniejszone o koszty finansowe), w tym z
jednostkami powiązanymi – jeżeli są to nieznaczące wielkości, to można ich nie wyszczególniać;
-wynik neutralny (wynik na operacjach finansowych powiększony o wynik zdarzeń nadzwyczajnych), jako
wynik kształtowany poza działalnością operacyjną przedsiębiorstwa;
-podział zysku netto na wartość, która zostanie wypłacona w formie dywidendy i zysk zatrzymany;
-EBIDTA – wynik z działalności operacyjnej powiększony o amortyzację – pozwala bez uwzględnienia
dźwigni finansowej i opodatkowania ocenić, jakie rezultaty osiąga przedsiębiorstwa ze swojej
bezpośredniej działalności;
-nadwyżka finansowa – wynik netto powiększony o amortyzację.
ANALIZA FINANSOWA PRZEDSIEBIORSTWA
Cel główny analizy:
Prześwietlenie stanu majątkowo – kapitałowego oraz osiągniętych wyników przedsiębiorstwa w celu
ustalenia przeszłej i bieżącej sytuacji oraz kształtowania przyszłej działalności przedsiębiorstwa !!!
Jej praktyczne wykorzystanie umożliwia przedsiębiorstwom lepsze przystosowanie się do różnych i często
zmieniających się warunków otoczenia.
Szczegółowe cele analizy finansowej są uzależnione od osoby, dla której lub która ją przeprowadza. Do
najważniejszych celów analizy finansowej zalicza się’:
-przedstawieniu stanu finansowego przedsiębiorstwa poprzez interpretację danych liczbowych w
sprawozdaniu finansowym;
-określenie czynników, które wpłynęły na otrzymane wyniki oraz warunków w jakich powstały;
-określenie różnych zależności, tendencji i prawidłowości;
-interpretacja i weryfikacja podjętych decyzji;
-przygotowanie różnorodnych rozwiązań zmierzających do poprawy efektywności przedsiębiorstwa;
-przewidywanie przyszłych zagrożeń.
Głównym zadaniem analizy finansowej jest finansowej ocena przedsiębiorstwa:
-w zakresie bieżącym;
-w stosunku do przeszłych okresów;
-co do przyszłych założeń;
-na tle innych przedsiębiorstw konkurencyjnych.
Poprawność przeprowadzenia analizy finansowej uwarunkowana jest w dużym zakresie od:
-wykorzystywanych źródeł
Za podstawowe źródło analizy finansowej przyjmuje się sprawozdanie finansowe
-dostępności informacji oraz stopnia szczegółowości danych.
Małe przedsiębiorstwo
Uproszczona lub pełna,
księgowość
...
Duże przedsiębiorstwo
nierozbudowana Pełna, rozbudowana księgowość
Plik z chomika:
edytka21
Inne pliki z tego folderu:

252188 - Sprawozdanie - 2009.pdf (5207 KB)




252188 - Sprawozdanie - 2008.pdf (3104 KB)
252188 - Sprawozdanie - 2011.pdf (780 KB)
252188 - Sprawozdanie - 2010.pdf (882 KB)
252188 - Sprawozdanie - 2012.pdf (760 KB)
Inne foldery tego chomika:

angielski
biznes plan
gry kierownicze w rachunkowości
 historia rachunkowości
 Księgowość komputerowa


Zgłoś jeśli naruszono regulamin







Strona główna
Aktualności
Kontakt
Dla Mediów
Dział Pomocy
Opinie
Program partnerski




Regulamin serwisu
Polityka prywatności
Ochrona praw autorskich
Platforma wydawców
Copyright © 2012 Chomikuj.pl
Download