Reklama - NetPrace.pl

advertisement
44
Elementy rachunkowości finansowej
1. Księgowość - podsystem rachunkowości, służący do gromadzenia i rejestrowania danych o
operacjach gospodarczych, tworzący podstawową bazę danych dla systemu informacyjnego
ksiąg rachunkowych.
2. Sprawozdawczość finansowa - ściśle określony normami prawa zestaw informacji wyjściowych z
podsystemu rachunkowości finansowej, emitowany poza przedsiębiorstwo w określonej formie
("sztywna" stała struktura) i pod określoną datą.
Zapis legalizujący leasing kapitałowy: aktywa to też obce środki trwałe lub wartości niematerialne i
prawne na mocy umowy, zgodnie z którą finansujący oddaje korzystającemu zasoby do odpłatnego
użytkowania na czas oznaczony, jeżeli umowa spełnia z następujących warunków:
1) przenosi własność jej przedmiotu na korzystającego po zakończeniu okresu, na który została
zawarta,
2) zawiera prawo do nabycia jej przedmiotu przez korzystającego, po zakończeniu okresu, na jaki
została zawarta, po cenie niższej od wartości rynkowej z dnia nabycia,
3) okres na jaki została zawarta nie może być krótszy niż ¾ okresu ekonomicznej użyteczności
środka trwałego lub prawa majątkowego,
4) suma opłat, pomniejszonych o dyskonto ustalona w dniu zawarcia umowy i przypadająca do
zapłaty w okresie jej obowiązywania przekracza 90% wartości rynkowej przedmiotu umowy na ten
dzień
Rachunkowość jednostki obejmuje:
1) przyjęte zasady (politykę) rachunkowości,
2) prowadzenie, na podstawie dowodów księgowych, ksiąg rachunkowych, ujmujących zapisy
zdarzeń w porządku chronologicznym i systematycznym,
3) okresowe ustalanie lub sprawdzanie drogą inwentaryzacji rzeczywistego stanu aktywów i
pasywów,
4) wycenę aktywów i pasywów oraz ustalanie wyniku finansowego,
5) sporządzanie sprawozdań finansowych,
6) gromadzenie i przechowywanie dowodów księgowych oraz pozostałej dokumentacji
przewidzianej ustawą,
7) poddanie badaniu i ogłoszenie sprawozdań finansowych w przypadkach przewidzianych ustawą
(art. 4, ust. 3).
Elementy rachunkowości finansowej
Księgowość - podsystem rachunkowości, służący do gromadzenia i rejestrowania danych o
operacjach gospodarczych, tworzący podstawową bazę danych dla systemu informacyjnego
rachunkowości ⇒ prowadzenie ksiąg rachunkowych.
Sprawozdawczość finansowa - ściśle określony normami prawa zestaw informacji wyjściowych z
podsystemu rachunkowości finansowej, emitowany poza przedsiębiorstwo w określonej formie
("sztywna" stała struktura) i pod określoną datą.
Niektórzy do rachunkowości finansowej zaliczają też ewidencyjny rachunek kosztów. Jest to: ogół
działań zmierzających do odzwierciedlenia cyklu operacyjnego przedsiębiorstwa poprzez
grupowanie, rozliczanie i interpretację kosztów własnych działalności (według różnych przekrojów
klasyfikacyjnych) dla potrzeb wyceny produktu, pomiary wyniku finansowego i sprawozdawczości
finansowej.
PRZEDMIOT RACHUNKOWOŚCI:
PROCESGOSPODARCZY
ZDARZENIE GOSPODARCZE
DOKUMENT
księgowy, pozaksięgowy
własny, obcy
pierwotny (źródłowy), wtórny, itp.
KONTROLA
formalna
merytoryczna
rachunkowa
DEKRETACJA
KSIĘGI RACHUNKOWE
PODMIOTY RACHUNKOWOŚCI (WG PRAWA POLSKIEGO)
spółki handlowe (w tym również w organizacji), spółki cywilne, osoby fizyczne, spółki cywilne
osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie, jeżeli ich przychody netto ze
sprzedaży i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy wyniosły co najmniej równowartość w
walucie polskiej 800.000 euro,
jednostki organizacyjne działające
(…)
…, wzorów użytkowych, know-how (art. 3, ust. 1, pkt. 14)
Środki trwałe: rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi, o przewidywanym okresie ekonomicznej
użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby jednostki,
w tym: nieruchomości (prawo wieczystego użytkowania gruntu, budowle i budynki, spółdzielcze,
własnościowe prawo do lokalu), maszyny, urządzenia, środki…
…, sporządzany jedynie przez wybrane jednostki INFORMACJA DODATKOWA, stanowiąca
uszczegółowienie w/w dokumentów (obowiązkowa dla wszystkich jednostek).
BILANS - dwustronne zestawienie środków gospodarczych (aktywa) i źródeł finansowania kapitałów (pasywa) na określony moment (dzień bilansowy) i w określonej formie.
Inaczej: bilans to podstawowy, zwykle retrospektywny rachunek majątkowo-kapitałowy,
tworzony…
… oraz rzeczowych aktywów trwałych
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3. Na aktywa finansowe, w tym: a) w jednostkach powiązanych,
b) w pozostałych jednostkach
nabycie aktywów finansowych
udzielone pożyczki długoterminowe
4. Inne wydatki inwestycyjne
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I - II)
Przepływy pieniężne z działalności finansowej
Wpływy
Wpływy netto…
… operacyjnej (I - II)
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
I. Wpływy
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
Z aktywów finansowych, w tym: a) w jednostkach powiązanych,
b) w pozostałych jednostkach
- zbycie aktywów finansowych
- dywidendy i udziały w zyskach
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
- odsetki
- inne wpływy z aktywów finansowych
Inne wpływy inwestycyjne
II. Wydatki
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
Na aktywa finansowe, w tym: a) w jednostkach powiązanych,
b) w pozostałych jednostkach
- nabycie aktywów finansowych
- udzielone pożyczki długoterminowe
4…
… oraz wywarły wpływ na wartość i strukturę aktywów, pasywów i wynik finansowy w bilansie
(zysk, stratę).
Cztery typy zdarzeń bilansowych:
STRUKTURALNE
1o Aktywa (+), Aktywa ( - ), suma bilansowa bez zmian
2 o Pasywa (+), Pasywa ( - ), suma bilansowa bez zmian
MAJĄTKOWO-KAPITAŁOWE
3 o Aktywa (+), Pasywa (+),suma bilansowa (+)
4 o Aktywa ( - ), Pasywa ( - ),suma bilansowa ( - ) Konto księgowe jest to:
urządzenie…
… KSIĘGOWYCH
1O Podział poziomy → konta syntetyczne i analityczne (księgi pomocnicze)
2 O Podział pionowy → konta podstawowe i korygujące
KOREKTY BŁĘDÓW NA KONTACH KSIĘGOWYCH
Przekreślenie błędnego zapisu oraz dokonanie zapisu prawidłowego (wraz z podpisem osoby
korygującej).
Zapisy korygujące (STORNO), spełniające zasady podwójnego księgowania:
STORNO CZARNE zapis korygujący po przeciwnych stronach konta…
…
ze sprzedaży długoterminowych i krótkoterminowych aktywów finansowych (udziałów, akcji,
papierów dłużnych itp.)
z tytułu zwrotu pożyczek długoterminowych udzielonych innym podmiotom
WYDATKI:
z tytułu nabycia środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych
z tytułu nabycia długoterminowych i krótkoterminowych aktywów finansowych (udziałów,
obligacji, akcji itp.)
z tytułu pożyczek długoterminowych…
kKoncepcja zachowania kapitału
Powtórzenie do kolokwium - Harmonizacja i standaryzacja rachunkowości
Przepływy pieniężne- wykład 4
Aktywa pieniężne definicja według KSR I- wykład 2
Wycena aktywów i pasywów -opracowanie
Standardy Sprawozdawczości Finansowej - ćwiczenia
Reklama































Prawa autorskie
Reklama
Kontakt
Download