Polityka rachunkowosci

advertisement
ZASADY (POLITYKA) RACHUNKOWOŚCI
Na podstawie art. 4 oraz art. 9 i 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości
(Dz. U. 2002 Nr 76, poz. 694) z późniejszymi zmianami zwanej dalej ustawą stosuje się poniższą
dokumentację opisującą przyjęte zasady (politykę) rachunkowości w Związku Gmin i Powiatów
Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku.
Na dokumentację składają się następujące wewnętrzne zasady rachunkowości:
I.
Rokiem obrotowym jednostki jest rok kalendarzowy, krótsze okresy sprawozdawcze
wchodzące w jego skład to miesięczne okresy sumowania obrotów na kontach księgi głównej
w celu ustalenia poziomu uzyskiwanych przychodów i kosztów.
W oparciu o przepisy ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych
(art. 25 ust. 4 oraz art. 17 ust.1) Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa
Śląskiego z siedzibą w Rybniku nie ma obowiązku składania deklaracji CIT-2 o wysokości
dochodu (straty) osiągniętego od początku roku podatkowego.
II.
Przychody z działalności statutowej, w szczególności składki członkowskie oraz refundacje
wydatków poniesionych w ramach projektów unijnych, ujmuje się na koncie 731.
Ewidencję i rozliczanie kosztów prowadzi się według rodzajów na kontach zespołu
4 i równocześnie na kontach zespołu 5 - według dziedzin prowadzonej działalności statutowej,
w ramach, której realizowane są różne zadania. Zadania te wynikają bezpośrednio z uchwalonego
przez Zgromadzenie Ogólne Związku planu zadań, który co rok przybiera inny zakres.
W przypadku kosztów wspólnych dotyczących np.: energii elektrycznej, czynszu, opłat
telefonicznych i innych mediów koszty dzielone są wg klucza udziału powierzchni do realizacji
zadań statutowych i administracyjnych w powierzchni ogółem.
Przeniesienie
kosztów
na
odpowiednie
stanowiska
kosztów
w
zespole
5
następuje
za pośrednictwem konta 490. Salda kont zespołu 5 są następnie przeksięgowywane na konto 711
„Koszt realizacji zadań statutowych”.
III. Wykaz kont księgi głównej stanowi załącznik nr 1 do niniejszej dokumentacji.
IV. Poszczególne operacje na kontach syntetycznych grupuje się w oparciu o prowadzoną dla
każdego konta (wymienionego w załączniku nr 1) szczegółową ewidencję analityczną. Ewidencję
analityczną prowadzi się dla:
- środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz dokonywanych od nich odpisów
amortyzacyjnych,
- rozrachunków z dostawcami,
- rozrachunków z odbiorcami,
- rozrachunków z pracownikami,
- kosztów,
- przychodów.
Bilans oraz rachunek zysków i strat (wyników) w postaci porównawczej sporządzany będzie
V.
na koniec roku obrotowego według stanu na dzień bilansowy, tj. 31 grudnia każdego roku, ze
szczegółowością określoną w załączniku nr 2 i nr 3 do rozporządzenia.
Metoda prowadzenia ewidencji zapasów.
VI.
Organizacja nie prowadzi ewidencji zapasów na kontach zespołu 3. Zakupione materiały
odpisywane są bezpośrednio w koszty w momencie ich zakupu i inwentaryzowane na koniec roku
obrotowego.
VII.
Wyceny aktywów i pasywów dokonuje się wg zasad opisanych poniżej.
Lp.
Składnik aktywów i pasywów
Zasady wyceny
1.
Środki trwałe oraz wartości
niematerialne i prawne
Środki trwałe w budowie
Cena nabycia pomniejszona o odpisy amortyzacyjne lub
umorzeniowe, a także z tytułu trwałej utraty wartości
Ogół kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich
nabyciem lub wytworzeniem pomniejszonych o odpisy
z tytułu trwałej utraty wartości
Cena nabycia, a na koniec roku obrotowego przeszacowana
do wartości w cenie rynkowej,
2.
3.
Udziały w innych jednostkach
albo inne inwestycje zaliczone
do aktywów trwałych
2
4.
Inwestycje krótkoterminowe
5.
Rzeczowe składniki aktywów
obrotowych
Należności i udzielone pożyczki
Zobowiązania
6.
7.
8.
9.
Rezerwy
Fundusze i kapitały, pozostałe
aktywa i pasywa
Cena (wartość) rynkowa lub cena nabycia zależnie od tego,
która z nich jest niższa, a krótkoterminowe inwestycje, dla
których nie istnieje aktywny rynek, w inny sposób określonej
wartości godziwej
Cena nabycia.
W kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem ostrożności
W kwocie wymagającej zapłaty, przy czym zobowiązania
finansowe, których uregulowanie zgodnie z umową następuje
drogą wydania aktywów finansowych innych niż środki
pieniężne lub wymiany na instrumenty finansowe – według
wartości godziwej
W uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości
Wartość nominalna
VIII. Zasady amortyzacji
1. Przedmioty o okresie używania dłuższym niż rok, lecz o wartości jednostkowej
nieprzekraczającej 1 500 zł odpisuje się w koszty pod datą przekazania do używania w pełnej
wartości początkowej, jako zużycie materiałów. Przedmioty o wartości jednostkowej ponad 1 500
zł do 3 500 zł wprowadza się do ewidencji bilansowej środków trwałych, natomiast odpisy
amortyzacyjne ustala się i księguje w sposób uproszczony jednorazowo w pełnej ich wartości
początkowej.
2. Środki trwałe, oprócz wymienionych w pkt 3, są amortyzowane metodą liniową za pomocą
stawek podatkowych.
3. Wartości niematerialne i prawne o wartości jednostkowej do 3 500 zł odpisuje się jednorazowo
w pełnej ich wartości w koszty, natomiast o wartości wyższej są amortyzowane według zasad
i stawek podatkowych.
IX.
Wszelkie papiery wartościowe wycenia się w cenach nabycia, z uwzględnieniem odpisów
aktualizujących
(długoterminowe),
względnie
nieprzewyższających
cen
rynkowych
(krótkoterminowe).
X.
W organizacji nie tworzy się rezerw na przyszłe świadczenia pracownicze, takie jak
odprawy emerytalne oraz nagrody jubileuszowe, jak również rezerw na przyszłe zobowiązania.
XI.
Organizacja prowadzi księgi rachunkowe przy użyciu komputera, jednocześnie posiada
wykaz zbiorów danych tworzących te księgi rachunkowe na komputerowych nośnikach danych,
3
z określeniem ich struktury, wzajemnych powiązań oraz ich funkcji w organizacji całości ksiąg
rachunkowych.
XII.
W organizacji sporządza się inwentaryzację aktywów według stanu na ostatni dzień roku
rozliczeniowego.
XIII. Prowadzenie ksiąg handlowych powierzono firmie:
Biuro Rachunkowe BARBARA MAREK
44-210 Rybnik, ul. Moniuszki 17 B
W celu zabezpieczenia danych księgowych oraz dokumentów stanowiących podstawę zapisów
księgowych dostęp do nich mają wyłącznie pracownicy Biura Rachunkowego oraz upoważnieni
pracownicy Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego
z siedzibą w Rybniku.
Sporządzono:
…………………..……………………..
Zatwierdzono:
…………………..……………………..
4
Download