Rachunkowość niewymierna

advertisement
Wirtualny wynik finansowy
Prof. dr hab. Zbigniew Luty
Y. Ijiri
„pomiar jest sednem rachunkowości i bez
zrozumienia co jest mierzone i jak jest
mierzone, nie jest możliwe właściwe
rozumienie rachunkowości”
Założenia do dyskusji
 Istnieją obiektywne prawa ekonomiczne
 W rachunkowości podejście według zasady
memoriałowej musi w perspektywie czasu
dokładnie pokrywać się z przepływem
pieniężnym
 Zdarzenia gospodarcze muszą być zgodne z
obowiązującym prawem
 Historia życia gospodarczego wskazuje, że istnieją
prawa ekonomiczne, które muszą być
przestrzegane w kreowaniu prawa gospodarczego.
Cykliczne kryzysy, wpływ na siłę waluty, zmiana
systemu gospodarczego itp. są skutkiem
nieuznawania tych praw w stanowionym prawie
państwowym. Jednym z obiektywnych praw
ekonomicznych jest prawo pieniężnego pokrycia
wyniku finansowego.
Cele sprawozdania finansowego
Założenia koncepcyjne MSSF
 „celem sprawozdań finansowych jest
dostarczenie informacji o sytuacji
finansowej, wynikach działalności oraz
zmianach sytuacji finansowej jednostki,
które będą użyteczne dla szerokiego kręgu
użytkowników przy podejmowaniu decyzji
gospodarczych”
Teorie bilansowe wg J. Voglera
Klasyczne:
 Statyczna ((W.Rieger, W.Le Courte)
 Dynamiczna (E.Schmalenbach)
 Organiczna (F.Schmidt)
Nowe:
 Rachunku rentowności (M.R.Lehman)
 Bilans prognostyczny (W.Engels)
 Bilans syntetyczny (H.Albach)





Bilans funkcjonalno – analityczny (W.Stuzel)
Rachunek przyszłościowy
Zysk ekonomiczny
Bilans socjalny
Zamknięta teoria kapitałowa
Każda koncepcja z założenia miała realizować
określony cel informacyjny, to znaczy że
poszukiwanie nowych koncepcji bilansowych
wynika z niedoskonałości koncepcji
wcześniejszych
Zasada memoriałowa a
przepływy pieniężne
M-K
Przykładowe pozycje:
 Wzrost wartości aktywów trwałych
(prawem dopuszczone przeszacowanie)
 Wartość godziwa wyższa od cen nabycia
 Wartość firmy
Skutki rozbieżności M-K
 Kapitał z aktualizacji wyceny
 Kapitał zapasowy
 Różny wynik finansowy od wyniku
ekonomicznego
 Powstanie wartości wirtualnych
Parytet wymiany udziałów w
połączeniach jednostek
Wpływ na wartość:
 Kapitału akcyjnego (udziałowego)
 Kapitału zapasowego
 Sumę bilansową
 Koszty (wartość firmy)
 Przychody (ujemna wartość firmy)
 Wynik finansowy
Przykład liczbowy
 Wartość aktywów netto
1 158 366 000
 Wartość skorygowanych aktywów netto
1 227 394 000
550 917 000
 Wartość dochodowa
 Wartość godziwa aktywów netto
2 580 603 000
1 151 232 000
 Wartość mnożnika zysku
776 410 000
 Metoda szwajcarska
Materialnie ten sam majątek i zobowiązania, a
wirtualna wartość firmy może powstać w
przedziale:
minus 360 mln zł - plus 500 mln zł
Wirtualne wartości na rynku
finansowym
 Kredyt + zabezpieczenie np. hipoteczne
poprawna relacja ekonomiczna
 Łączna sprzedaż kredytu z zabezpieczeniem
przepakowana, połączona z innymi
instrumentami odrywa się od wartości
pierwotnych
 Na rynku wtórnym mogą funkcjonować
wartości spekulacyjne, manipulacja, a
skrajnie nawet oszustwo
 Wartość informacji – przygotowanie prawidłowej
informacji kosztuje
 Wartość bazy klientów – ponoszone są koszty
utrzymania klientów, ich zdobycia itp.
 Wartość certyfikatów energii odnawialnej – jaki
jest koszt tego certyfikatu, a jaka wartość
rynkowa?
 Wartość przyznanego limitu emisji gazów –
transakcje nadwyżkami przyznanych limitów
Podsumowanie
 Wielość celów użytkowych wymusi wielość
sprawozdań finansowych
 Informacja finansowa jest towarem na
rynku a zatem użytkownik sprawozdania
będzie nabywał towar w postaci informacji
 Rachunkowość współczesna - paradygmat
rachunkowości inwestorskiej
 Skuteczność sprawozdania finansowego
 Inżynieria finansowa a wirtualny świat
informacji finansowych
 Globalna manipulacja informacjami
finansowymi (przedmiot i kategoria
wyceny)
 W celu zwiększenia jakości należy zainicjować
opracowanie dyrektywy Rady Unii Europejskiej
określającej kwalifikacje i umiejętności
sporządzającego sprawozdanie finansowe
 Nie dopuszczać do lobbingu w konstrukcji prawa
bilansowego
 Należy likwidować rynki spekulacyjne
 Nie można dopuścić do celowej manipulacji
informacjami wewnętrznymi jednostek
DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ
Download