Wykłady - bilans

advertisement
Rachunkowość i finanse
Dr Magdalena Mikołajek-Gocejna
Wyższa Szkoła Promocji
Program wykładów
Semestr pierwszy: Rachunkowość
•
•
•
•
•
•
•
Wprowadzenie do rachunkowości
Sprawozdania finansowe i ich wstępna analiza: bilans, rachunek zysków i strat,
rachunek przepływów pieniężnych
Analiza wskaźnikowa
Istota i funkcje rachunkowości zarządczej
Rachunek kosztów: pełnych, zmiennych, ABC
Analiza i zastosowanie progu rentowności
Wyzwania stojące współcześnie przed systemem rachunkowości i
sprawozdawczości przedsiębiorstw
Zaliczenie semestru: wstępna analiza finansowa wybranej spółki
Dr Magdalena Mikołajek-Gocejna
Wyższa Szkoła Promocji
Program wykładów
Semestr drugi: Finanse
•
•
•
•
•
•
•
Wprowadzenie do finansów – podstawowe pojęcia i funkcje
Finanse systemu bankowego: bank centralny i banki komercyjne
Finanse ubezpieczeń
System finansów publicznych: dochody i wydatki publiczne, budżet państwa,
deficyt budżetowy i dług publiczny
Rynki finansowe: rynek pieniężny i walutowy, rynek kapitałowy i terminowy
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie
Finanse UE
Zaliczenie semestru: egzamin testowy
Dr Magdalena Mikołajek-Gocejna
Wyższa Szkoła Promocji
Wprowadzenie do rachunkowości
Dr Magdalena Mikołajek-Gocejna
Wyższa Szkoła Promocji
Rachunkowość – definicja i funkcje
Pojęcie „rachunkowość” jest terminem wieloznacznym.
• System informacyjny stanowiący podstawę działań analitycznych, przekazujący
użytkownikom informacje niezbędne do podejmowania racjonalnych decyzji finansowych i
efektywnego zarządzania przedsiębiorstwem
• Sztuka pomiaru, opisu i interpretacji działalności gospodarczej prowadzonej przez
przedsiębiorstwa
• System opisujący wielkości ekonomiczne charakteryzujące
gospodarczego – liczbowy obraz przedsiębiorstwa
Dr Magdalena Mikołajek-Gocejna
działalność
podmiotu
Wyższa Szkoła Promocji
Rachunkowość – zakres
Tradycyjnie w rachunkowości wyodrębnia się następujące jej części składowe:
• Księgowość – rejestracyjna część rachunkowości
• Sprawozdawczość finansową – zaspokaja potrzeby
informacyjne szerokiego kręgu odbiorców
• Rachunek kosztów – ewidencja kosztów w różnych przekrojach,
nowoczesne metody ich kalkulacji, analizy i planowania
Dr Magdalena Mikołajek-Gocejna
Wyższa Szkoła Promocji
Rachunkowość – funkcje
Rachunkowości przypisuje się następujące funkcje:
•
Funkcję informacyjną – dostarczanie informacji różnym jej użytkownikom i
•
Funkcję zarządczą – wykorzystywanie dostarczanych przez rachunkowość informacji
•
Funkcję kontrolną - kontrolowanie danych zawartych w dokumentach, księgach
•
Funkcję analityczną – dokonywanie analizy finansowej przedsiębiorstwa na
•
Funkcję planistyczną – wykorzystywanie informacji generowanych przez
•
Funkcję statystyczną – formalne obowiązki składania sprawozdań do organów
wykorzystywanie przez nich informacji dla różnych celów.
dla potrzeb zarządzania i podejmowania decyzji
rachunkowych i sprawozdaniach finansowych, co ma zapewnić przedsiębiorstwu
uporządkowane i sprawne prowadzenie działalności gospodarczej
podstawie sprawozdań finansowych
rachunkowość na potrzeby planowania przyszłego rozwoju firmy
statystycznych
Dr Magdalena Mikołajek-Gocejna
Wyższa Szkoła Promocji
Rachunkowość –funkcje i cechy informacji księgowych
We współczesnym świecie najważniejszą funkcją rachunkowości jest funkcja
informacyjna, polegająca na przekazywaniu użytkownikom informacji
niezbędnych do podejmowania racjonalnych decyzji, efektywnego zarządzania
przedsiębiorstwem i rozliczania menedżerów z osiąganych wyników finansowych
Cechy informacji księgowych
Zrozumiałość
Kompleksowość
Użyteczność
Porównywalność
Wartość prognostyczna
Terminowość
Dr Magdalena Mikołajek-Gocejna
Wyższa Szkoła Promocji
Użytkownicy informacji
WŁAŚCICIELE/
AKCJONARIUSZE
WIERZYCIELE
DOSTAWCY
ORGANA ADMINISTRACJI
RZĄDWOEJ I SAMORZĄDOWEJ
Dr Magdalena Mikołajek-Gocejna
KADRA
ZARZĄDZAJĄCA
INFORMACJE
KSIĘGOWE
KONKURENCI
MIĘDZYNARODOWI
PRACOWNICY
I ZWIĄZKI ZAWODOWE
KLIENCI
KONKURENCI
KRAJOWI
Wyższa Szkoła Promocji
Rachunkowość finansowa i zarządcza
•
Rachunkowość finansowa – opisuje stan majątkowo-kapitałowy przedsiębiorstwa
•
Rachunkowość zarządcza – informacje przeznaczone głównie dla kierownictwa
•
Controlling – obejmuje zagadnienia planowania, prognozowania, kontroli i kierowania.
oraz informuje o wygenerowanym wyniku finansowym. Informacje przekazywane są
głównie na zewnątrz i służą osobom spoza firmy: kredytodawcom, wierzycielom, agendom
rządowym, akcjonariuszom, prezentując wyniki przeszłych zdarzeń. Rachunkowość
finansowa podlega regulacji prawnej (m.in.. Ustawa o Rachunkowości), a emitowane przez
przedsiębiorstwo sprawozdania finansowe mają jednolity format i muszą być ujawniane
niezbędne do oceny efektywności i skuteczności działania oraz podejmowania decyzji.
Raporty przedstawiają jakiś wycinek działalności bądź wydzieloną część firmy. Opiera się
ona miernikach, relacjach, modelach finansowych bazujących na informacjach
rachunkowości finansowej oraz innych. Rachunkowość zarządcza nie jest regulowana
prawnie, a sprawozdania wewnętrzne zależą od potrzeb i preferencji kierownictwa
Jest on postrzegany jako instrument zarządzania służący do optymalizacji realizacji
działań.
Dr Magdalena Mikołajek-Gocejna
Wyższa Szkoła Promocji
Rachunkowość – regulacje prawne
Regulacje prawne systemu rachunkowości:
•
•
•
•
Ustawa o rachunkowości
Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF)
Dyrektywy Unii Europejskiej
Wymagania GUS i Komisji Papierów Wartościowych i Giełd
Ustawa o rachunkowości identyfikuje podmioty, w stosunku do których mają zastosowania jej
przepisy, określa zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych, jak również strukturę i
zawartość poszczególnych sprawozdań finansowych, metody wyceny aktywów i pasywów
oraz wszelkich operacji gospodarczych
Obowiązek badania i ogłaszania sprawozdań finansowych ciąży na:
– Bankach i zakładach ubezpieczeń
– Jednostkach działających na podstawie przepisów o publicznym obrocie papierami
wartościowymi, funduszach powierniczych i funduszach inwestycyjnych
– Spółkach akcyjnych
– Pozostałych jednostkach
Dr Magdalena Mikołajek-Gocejna
Wyższa Szkoła Promocji
Rachunkowość – zasady i reguły
Zasady rachunkowości
Reguły rachunkowości
•
Zasada wiernego obrazu - jasne
•
Reguła istotności - przekazywanie
•
Zasada memoriałowa - rejestrowanie w
•
Reguła porównywalności - stosowanie w
•
Zasada współmierności - zachowanie
•
Reguła kompletności - obowiązek
•
Zasada ostrożnej wyceny - generalnie
•
Reguła neutralności - bezstronność
•
Zrozumiałość - informacje powinny być jasne
•
przedstawienie rzeczywistości, bez wybiegów,
upiększania, zaciemniania, czy przemilczania
niektórych informacji;
księgach rachunkowych wszystkich zdarzeń
powodujących zmiany w sytuacji finansoworzeczowej przedsiębiorstwa;
merytorycznej i czasowej zgodności kosztów, strat i
podobnych kategorii wynikowych uwzględnianych
przy obliczaniu wyniku finansowego osiągniętego w
danym okresie;
możliwie wysokie (zawsze wiarygodne) wycenianie
kosztów, strat i zobowiązań przedsiębiorstwa wobec
jego otoczenia oraz na ostrożne, realne wycenianie
przychodów, zysków i końcowego stanu aktywów
przedsiębiorstwa.
informacji ważnych dla podejmowania decyzji i
oceny przeszłych, teraźniejszych i przyszłych
zdarzeń ekonomicznych
kolejnych okresach obrotowych stałych rozwiązań
w zakresie wyceny, kryteriów klasyfikacji oraz
struktury sprawozdań finansowych
przekazywania wszelkich informacjach o
zmianach w stanie majątku przedsiębiorstwa
spowodowanych przez konkretne pojedyncze
operacje gospodarcze
informacji ujawnianych w sprawozdaniach
finansowych
i czytelne dla ich użytkowników
Zasada kontynuacji działania
Dr Magdalena Mikołajek-Gocejna
Wyższa Szkoła Promocji
Sprawozdania finansowe
•
•
•
Bilans
Rachunek zysków i strat
Informacja dodatkowa składająca się z wprowadzenia oraz
dodatkowych informacji i objaśnień
•
Zestawienie zmian w kapitale własnym/funduszu własnym
(sporządzają go jednostki, których sprawozdania finansowe podlegają
corocznemu badaniu)
Rachunek przepływów pieniężnych (obowiązuje jednostki, których
sprawozdanie finansowe podlega corocznemu badaniu)
•
•
Sprawozdanie z działalności (obowiązuje spółki kapitałowe,
towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych, spółdzielnie, przedsiębiorstwa
państwowe oraz jednostki zobligowane odrębnymi przepisami)
Dr Magdalena Mikołajek-Gocejna
Wyższa Szkoła Promocji
Sposoby dotarcia do informacji finansowych
Internet jako źródło informacji finansowych
http://www.gpw.pl
strony internetowe spółek
http://www.parkiet.com.pl
http://www.money.pl
http://www.rzeczpospolita.pl
http://www.gazeta.pl
Rachunkowość i finanse
Dr Magdalena Mikołajek-Gocejna
Wyższa Szkoła Promocji
Sposoby dotarcia do informacji finansowych
Rachunkowość i finanse
Dr Magdalena Mikołajek-Gocejna
Wyższa Szkoła Promocji
Inwestorzy
Relacje inwestorskie
IR
Investor relations
Rachunkowość i finanse
Dr Magdalena Mikołajek-Gocejna
Wyższa Szkoła Promocji
Sprawozdania finansowe
BILANS
Dr Magdalena Mikołajek-Gocejna
Wyższa Szkoła Promocji
Sprawozdania finansowe - bilans
Bilans to podstawowe sprawozdanie finansowe informujące o sytuacji majątkowokapitałowej przedsiębiorstwa.
Bilans stanowi zestawienie posiadanego przez przedsiębiorstwo
(aktywów) oraz źródeł jego finansowania (kapitałów).
AKTYWA
PASYWA
Aktywa
trwałe
Kapitał
własny
Aktywa
obrotowe
Zobowiązania
i rezerwy na
zobowiązania
Dr Magdalena Mikołajek-Gocejna
majątku
Wyższa Szkoła Promocji
Bilans – charakterystyka aktywów
AKTYWA TRWAŁE
Aktywa trwałe
Wartości
niematerialne
i prawne
Prawa majątkowe
nadające się do
gospodarczego
wykorzystania,
np. patenty,
licencje, itp
Rzeczowe
aktywa
trwałe
Należności
długoterminowe
Środki trwałe
Nieruchomości,
maszyny, urządzenia
Dr Magdalena Mikołajek-Gocejna
Należności,
których termin
płatności jest
dłuższy niż 1 rok
Inwestycje
długoterminowe
Nieruchomości,
wartości
niematerialne
i prawne oraz
długoterminowe
aktywa finansowe,
które firma posiada
z zamiarem
uzyskiwania dochodów
finansowych w
długim okresie
Długoterminowe
rozliczenia
międzyokresowe
Nie rozliczone nakłady
przyszłych okresów
Wyższa Szkoła Promocji
Bilans – charakterystyka aktywów
AKTYWA OBROTOWE
Aktywa obrotowe
Zapasy
materiały,
półprodukty,
produkty w toku,
produkty gotowe,
towary,
zaliczki na dostawy
Należności
krótkoterminowe
Inwestycje
krótkoterminowe
Należności
o terminie
wymagalności
krótszym niż 1 rok
oraz wszystkie
należności z tytułu
dostaw i usług
Krótkoterminowe
aktywa finansowe:
akcje, obligacje,
bony skarbowe,
papiery komercyjne
innych przedsiębiorstw,
czeki, weksle oraz
środki pieniężne
Dr Magdalena Mikołajek-Gocejna
Krótkoterminowe
rozliczenia
międzyokresowe
Koszty poniesione
przez przedsiębiorstwo
w danym roku albo
w latach
poprzedzających,
przypadające do
rozliczenia w latach
następnych, np.
czynsze płacone z góry
Wyższa Szkoła Promocji
Bilans – charakterystyka pasywa
KAPITAŁ WŁASNY
Kapitał własny
Kapitał
podstawowy
Kapitał
zapasowy
Kapitał
rezerwowy
W zależności od formy
organizacyjno-prawnej
przedsiębiorstwa
•fundusz założycielski,
• kapitał zakładowy,
• fundusz udziałowy
Dr Magdalena Mikołajek-Gocejna
Nie podzielony
zysk lub strata
z okresów
poprzednich
Wynik
finansowy netto
danego okresu
Powstaje z
nadwyżki ze sprzedaży
akcji powyżej ich
wartości nominalnej,
z dopłat wspólników,
lub jest tworzony
zgodnie z przepisami
zawartymi w umowie
lub statucie spółki,
może być także
tworzony ustawowo
Wyższa Szkoła Promocji
Bilans – charakterystyka aktywów
KAPITAŁY OBCE
Kapitały obce
Zobowiązania
długoterminowe
Rezerwy na
zobowiązania
Rezerwy tworzone na
ściśle określone cele, np.
rezerwa na odroczony
podatek dochodowy,
rezerwy na świadczenia
emerytalne, itp..
Długoterminowe pożyczki
Długoterminowe kredyty
bankowe
Pozostałe zobowiązania
długoterminowe
Dr Magdalena Mikołajek-Gocejna
Zobowiązania
krótkoterminowe
Krótkoterminowe pożyczki
Krótkoterminowe kredyty
bankowe
Pozostałe zobowiązania,
których termin płatności
jest krótszy niż 1 rok
Wyższa Szkoła Promocji
Bilans – układ i struktura dokumentu
AKTYWA
A.
I.
1.
2.
3.
4.
II.
1.
2.
3.
III.
IV.
1.
2.
3.
4.
V.
1.
2.
Aktywa trwałe
Wartości niematerialne i prawne
Koszty zakończonych prac rozwojowych
Wartość firmy
Inne wartości niematerialne i prawne
Zaliczki na wartości niematerialne i prawne
Rzeczowe aktywa trwałe
Środki trwałe
Środki trwałe w budowie
Zaliczki na środki trwałe w budowie
Należności długoterminowe
Inwestycje długoterminowe
Nieruchomości
Wartości niematerialne i prawne
Długoterminowe aktywa finansowe
Inne inwestycje długoterminowe
Długoterminowe rozliczenia
międzyokresowe
Aktywa z tytułu odroczonego podatku
dochodowego
Inne rozliczenia długookresowe
PASYWA
A.
Kapitał (fundusz) własny
I.
Kapitał (fundusz) podstawowy
II. Należne wpłaty na kapitał
podstawowy (wielkość ujemna)
III. Udziały (akcje) własne (wielkość
ujemna)
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy
V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji
wyceny
VI. Pozostałe kapitały (fundusze)
rezerwowe
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych
VIII.Zysk (strata) netto
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku
obrotowego (wielkość ujemna)
Bilans – układ i struktura dokumentu
B.
Aktywa obrotowe
I.
Zapasy
1.
Materiały
2.
Półprodukty i produkty w toku
3.
Produkty gotowe
4.
Towary
5.
Zaliczki na dostawy
II. Należności krótkoterminowe
III. Inwestycje krótkoterminowe
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe
2. Inne inwestycje krótkoterminowe
IV. Krótkoterminowe rozliczenia
międzyokresowe
Dr Magdalena Mikołajek-Gocejna
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
I.
II.
III.
IV.
Rezerwy na zobowiązania
1.
Rezerwa z tytułu odroczonego
podatku dochodowego
2.
Rezerwa na świadczenia emerytalne
i podobne
3.
Pozostałe rezerwy
Zobowiązania długoterminowe
Zobowiązania krótkoterminowe
Rozliczenia międzyokresowe
1.
Ujemna wartość firmy
2.
Inne rozliczenia międzyokresowe
Wyższa Szkoła Promocji
Bilans – wstępna analiza aktywów
Wstępna analiza aktywów bilansu obejmuje:
•
analizę poziomą aktywów– ustalenie dynamiki zmian w poszczególnych pozycjach
aktywów
–
Największą wartość poznawczą w zakresie zmian wielkości aktywów przypisuje się wskaźnikowi
dynamiki wzrostu.
A 
–
•
A1
100%
A0
A1 – wartość danego składnika aktywów w roku badanym
A0 – wartość danego składnika aktywów w roku bazowym
Wielkość dodatnia tego wskaźnika oznacza, iż w czasie, którego dotyczy bilans nastąpił rozwój spółki,
potencjalnie wzrosły jej możliwości kreowania dochodów
analizę pionową aktywów – ustalenie udziału poszczególnych pozycji aktywów w
aktywach ogółem
–
Podstawowym miernikiem jest w tym zakresie wskaźnik struktury aktywów
AT
WSA 
 100%
A0
Dr Magdalena Mikołajek-Gocejna
AT – aktywa trwałe
A0– aktywa obrotowe
Wyższa Szkoła Promocji
Firma Mieszko S.A. od 1993 roku produkuje znane i lubiane słodycze.
Od 1997 roku Firma jest notowana na Warszawskiej Giełdzie Papierów
Wartościowych
Obecnie zajmuje jedną z czołowych pozycji na rynku.
Mieszko S.A. – wstępna analiza aktywów
2005
2004
2003
2005/2004
2004/2003
2005
2004
2003
132 688
129 823
140 795
2,21
-7,79
63,80
67,36
72,83
1 903
1 031
1 143
84,58
-9,80
0,92
0,53
0,59
59,65
63,50
68,76
0,00
0,00
0,00
AKTYWA
I. Aktywa trwałe
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:
wartość firmy
2. Rzeczowe aktywa trwałe
0,00
124 058
122 390
132 921
0
0
1 609
1 479
1 562
8,79
-5,31
0,77
0,77
0,81
5118
4 923
5 169
3,96
-4,76
2,46
2,55
2,67
75276
62 916
52 529
19,65
19,77
36,20
32,64
27,17
15 247
13 162
14 742
15,84
-10,72
7,33
6,83
7,63
2. Należności krótkoterminowe
58177
46 655
35 983
24,70
29,66
27,97
24,21
18,61
3. Inwestycje krótkoterminowe
1444
2 870
1 618
-49,69
77,38
0,69
1,49
0,84
1444
2 870
1 618
-49,69
77,38
0,69
1,49
0,84
3. Należności długoterminowe
4. Inwestycje długoterminowe
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe
II. Aktywa obrotowe
1. Zapasy
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe
1,36
-7,92
a) w jednostkach powiązanych
0
0,00
0,00
b) w pozostałych jednostkach
0
0,00
0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne
1444
2 870
1 618
-49,69
77,38
0,69
1,49
0,84
408
229
186
78,17
23,12
0,20
0,12
0,10
207964
192 739
193 324
7,90
-0,30
100,00
100,00
100,00
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe
Aktywa razem
Dr Magdalena Mikołajek-Gocejna
Wyższa Szkoła Promocji
Bilans – wstępna analiza pasywów
Wstępna analiza pasywów bilansu obejmuje:
•
analizę poziomą pasywów– ustalenie dynamiki zmian w poszczególnych pozycjach
pasywów
– Największą wartość poznawczą w zakresie zmian wielkości pasywów przypisuje się
wskaźnikowi dynamiki wzrostu.
P 
•
P1
 100%
P0
P1 – wartość danego składnika pasywów w roku badanym
P0 – wartość danego składnika pasywów w roku bazowym
analizę pionową pasywów – ustalenie udziału poszczególnych pozycji pasywów w
aktywach ogółem
Pr
WSP   100%
Po
Dr Magdalena Mikołajek-Gocejna
PT – poszczególne rodzaje pasywów
P0– pasywa ogółem
Wyższa Szkoła Promocji
Mieszko S.A. – wstępna analiza pasywów
PASYWA
2005
I. Kapitał własny
1. Kapitał zakładowy
2004
2003
72963
71 477
36 985
2,08
93,26
35,08
37,08
19,13
40866
40 866
6 811
0,00
500,00
19,65
21,20
3,52
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość
ujemna)
0
3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)
0
4. Kapitał zapasowy
05/04
04/03
2005
2004
2003
0,00
0,00
0,00
0,00
32181
32 176
31 784
0,02
1,23
15,47
16,69
16,44
5. Kapitał z aktualizacji wyceny
219
224
345
-2,23
-35,07
0,11
0,12
0,18
6. Pozostałe kapitały rezerwowe
5173
5 173
17 372
0,00
-70,22
2,49
2,68
8,99
-6962
-7 129
-5 926
-2,34
20,30
-3,35
-3,70
-3,07
1486
167
-13 401
789,82
-101,25
0,71
0,09
-6,93
0
0
0,00
0,00
0,00
135001
121 262
156 339
11,33
-22,44
64,92
62,92
80,87
1850
1 103
854
67,72
29,16
0,89
0,57
0,44
2. Zobowiązania długoterminowe
51111
31 940
55 194
60,02
-42,13
24,58
16,57
28,55
3. Zobowiązania krótkoterminowe
69407
75 629
87 251
-8,23
-13,32
33,37
39,24
45,13
4. Rozliczenia międzyokresowe
12633
12 590
13 040
0,34
-3,45
6,07
6,53
6,75
220
406
762
-45,81
-46,72
0,11
0,21
0,39
12413
12 184
12 278
1,88
-0,77
5,97
6,32
6,35
a) długoterminowe
6573
6 756
6 901
-2,71
-2,10
3,16
3,51
3,57
b) krótkoterminowe
5840
5 428
5 377
7,59
0,95
2,81
2,82
2,78
Pasywa razem
207964
192 739
193 324
7,90
-0,30
100,00
100,00
100,00
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych
8. Zysk (strata) netto
9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego
(wielkość ujemna)
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
1. Rezerwy na zobowiązania
4.1. Ujemna wartość firmy
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe
Dr Magdalena Mikołajek-Gocejna
Wyższa Szkoła Promocji
Bilans – analiza struktury majątkowo-kapitałowej
•
Analiza struktury majątkowo-kapitałowej to badanie relacji między strukturą majątku w
podziale na majątek trwały i obrotowy a strukturą źródeł finansowania w podziale na kapitał
stały (kapitał własny + zobowiązania długoterminowe) oraz krótkoterminowy kapitał obcy
•
Analiza ta pozwala ocenić, czy sposób finansowania majątku przedsiębiorstwa sprzyja
utrzymaniu równowagi finansowej oraz czy przestrzegane są zasady „złotej reguły
bilansowej” i „złotej reguły finansowej”
„Złota reguła bilansowa” –
majątek trwały powinien być w 100% finansowany kapitałem własnym
Kw
ZRB 
1
MT
MT – majątek trwały
Kw – kapitał własny
„Złota reguła finansowa” –
majątek trwały powinien być w 100% finansowany kapitałem stałym
K
ZRF  S  1
MT
Dr Magdalena Mikołajek-Gocejna
MT – majątek trwały
Ks– kapitał stały
(kapitał własny+zodow. dłudoterm.)
Wyższa Szkoła Promocji
Mieszko S.A. – wstępna analiza struktury
majątkowo-kapitaowej
2005
2004
2003
Aktywa trwałe
132 688
129 823
140 795
Kapitał własny
72963
71 477
36 985
Zobowiązania długoterminowe
51111
31 940
55 194
124074
103417
92179
złota reguła bilansowa
0,55
0,55
0,26
złota reguła finansowa
0,94
0,80
0,65
Kapitał stały
Dr Magdalena Mikołajek-Gocejna
Wyższa Szkoła Promocji
Download