Zarządzanie strategiczne

advertisement
Zarządzanie strategiczne – 36 zagadnień
1.
Zinterpretuj pojęcie zarządzania wg P. Druckera i Griffina.
Wg Griffina – zarządzanie jest zespołem działań (cel zarządzania-zaspokojenie potrzeb
klienta): planowanie; podejmowanie decyzji; przewodzenie i kierowanie; kontrolowanie.
Wg Druckera – zarządzanie dotyczy przede wszystkim ludzi. Jego celem jest takie
współdziałanie wielu osób, które potrafi zneutralizować słabości i maksymalnie wykorzystać
talenty i silne strony uczestników. Cechy zarządzania wg Druckera – dotyczy ludzi; jest
głęboko osadzone w kulturze; wymaga prostych i zrozumiałych wartości; powinno
doprowadzić do tego by organizacja była zdolna do uczenia się; wymaga komunikowania się
zarówno wewnątrz organizacji jak i z otoczeniem; wymaga rozbudowanego systemu
wskaźników pozwalających stale i wszechstronnie monitorować, oceniać i poprawiać
efektywność działań; musi być zorientowane na podstawowy i najważniejszy ostateczny
rezultat jakim jest zadowolony klient.
2.
Podaj definicję i etapy zarządzania strategicznego.
Zarządzanie strategiczne –
to proces złożony z trzech etapów: analizy, planowania i
zarządzania rozumianego jako realizację opracowanej strategii. ZS zwraca uwagę na analizy
otoczenia firm. ZS buduje strategię.
Etapy zarządzania strategicznego:
1.
Analiza i prognozy – analiza otoczenia (potrzeby, wymagania, szanse, zagrożenia);
analiza możliwości firmy (mocne i słabe strony, zasilanie, możliwe usprawnienia);
pozyskiwanie niezbędnych informacji. Refleksje strategiczne – opracowanie systemu celów
firmy, określenie pola działania, opracowanie wariantowych scenariuszy. Założenie
strategiczne – opracowanie alternatyw strategicznych, wybór strategii najkorzystniejszej.
Działania strategiczne.
2.
Koordynowanie: Planowanie - strategia finansowa i inwestycyjna (wzmocnienie i
wykorzystanie posiadanych możliwości, rozbudowa potencjału); Polityka personalna
(awansowanie, edukacja, doskonalenie motywacji, rozwiązywanie konfliktów). Integrowanie
– strategia doskonalenia produkcji i organizacji (innowacje, elastyczne systemy, kreatywna
organizacja); Strategia marketingu (poprawa jakości, obsługi rynku, dywersyfikacja,
ekspansja). KONTROLOWANIE.
www.wkuwanko.pl
1
Zarządzanie strategiczne – 36 zagadnień
3.
Efekty strategiczne – nowa pozycja na rynku i w otoczeniu, nowy system organizacji i
zarządzania, nowa filozofia i kultura, nowe wartości i zachowania. Image firmy – nowa
wartość i możliwości rozwojowe firmy.
-
analiza strategiczna
-
generowanie wyjściowych wariantów strategii
-
ocena i wybór strategii
-
implementacja strategii
-
kontrola i weryfikacja strategii
GŁÓWNE KRYTERIA WYBORU STRATEGII
·
stan wyjściowy tj. dane zewnętrzne (pozycja przedsiębiorstwa w branży i na rynku,
system obsługi klientów) i dane wewnętrzne (mocne i słabe strony przedsiębiorstwa,
potencjał kadrowy, posiadane zasoby).
·
przewidywane zmiany tj. dane dotyczące przyszłości, np. wymagania ochrony
środowiska, poziom nakładów inwestycyjnych.
·
zamierzone osiągnięcia
KONCEPCJA ZARZĄDZANIA STRATEGICZNEGO OBEJMUJE:
·
analizę pozycji wyjściowej firmy i perspektywy jej rozwoju (diagnozę ekonomiki i
image firmy)
·
identyfikację celów firmy oraz określenie, na ile obecne produkty i rynki pozwalają je
osiągnąć
·
szczegółowe określenie (oszacowanie) możliwości (kompetencji) firmy, ustalenie jej
słabych i mocnych stron oraz tzw. siły kreatywnej (strategicznych czynników sukcesu);
·
budowę wariantów rozwoju firmy oraz ich przydatność z punktu widzenia celów i
możliwości, jakie stwarza posiadany przez nią potencjał ludzki, rzeczowy i finansowy;
·
sformułowanie optymalnego wariantu strategii, którą można określić najprościej jako
proces ustalania długofalowych celów i zamierzeń przedsiębiorstwa, kierunków i reguł
działania oraz alokacji zasobów niezbędnych dla zapewnienia mu sukcesu na rynku i
korzystnej pozycji względem otoczenia;
·
opracowanie planu strategicznego i planów szczegółowych przedsięwzięć;
·
uaktywnienie systemów: zarządzania, planowania, kontroli, rachunkowości i
informacji w celu aktywnego wspierania realizacji strategii;
www.wkuwanko.pl
2
Zarządzanie strategiczne – 36 zagadnień
·
kształtowanie organizacji i kultury (strategicznej) firmy wspierającej realizację
strategii;
·
prowadzenie kontroli strategicznej na zasadzie controllingu.
3. Geneza zarządzania strategicznego.
·
Lata 60-te: orientacja na podsystem, planowanie długoterminowe.
·
Lata 70-te: orientacja na system, planowanie strategiczne.
·
Lata 80-te: orientacja na system, zarządzanie strategiczne.
·
Lata 90-te: nacechowanie osobowością, obejmowanie systemu orientacją na grupy
zainteresowanych, wizja wieloaspektowego, kompleksowego zarządzania strategicznego.
7. Scharakteryzuj wpływ globalizacji na kierunki zmian w procesie zarządzania.
Rynkowe czynniki globalizacji:
1.
Unifikacja i doskonalenie środków transportu.
Sprawna sieć przepływu ludzi, towaru i informacji, krótszy czas i mniejszy koszt.
2.
Ujednolicenie się międzynarodowego popytu, niezbędne dla przedsiębiorstw które
zamierzają globalizować działalność w formie specjalizowania swoich jednostek
produkcyjnych na potrzeby wielu rynków.
3.
Wyścig technologiczny – skracanie cyklu życia, korzyści skali.
4.
Konkurencja.
GLOBALIZACJA – jest oderwaniem się od korzeni narodowych i terytorialnym rozproszeniem
wielu węzłowych i strategicznych dziedzin działalności przedsiębiorstwa.
Wymiary globalizacji:
·
obecność na rynku
·
rozmiar oferty produktów i usług
·
umiejscowienie w łańcuchu wartości
·
marketing
·
posunięcia konkurencyjne
www.wkuwanko.pl
3
Zarządzanie strategiczne – 36 zagadnień
8. Opisz obszary analizy przedsiębiorstwa.
Obszarami analizy przedsiębiorstwa jest: otoczenie konkurencyjne oraz otoczenie globalne.
Na otoczenie konkurencyjne składają się: klienci, dostawcy i konkurenci. Jeśli chodzi o
dostawców oddziałują oni na decyzję przedsiębiorstw w różny sposób, polega to między
innymi na kształtowaniu cen towarów zaopatrzeniowych i warunków ich dostaw.
Konkurencyjność przedsiębiorstwa uzależniona jest od sprawności jego współpracy z
kooperantami. Pojedynczej firmie trudno odnieść sukces gdy nie dysponuje ona siecią
wiarygodnych kooperantów, dlatego przedsiębiorstwa coraz bardziej doceniają tworzenie
partnerskich, stałych relacji ze swoimi współpracownikami. Firmy bacznie obserwują swoich
konkurentów uzależniając swoje działania od aktualnych i przewidywanych działań
konkurujących przedsiębiorstw.
Jeśli chodzi o otoczenie globalne to jest to: otoczenie ekonomiczne, polityczne, społeczne,
technologiczne, demograficzne, prawne i międzynarodowe. Otoczenie globalne tworzą siły
które mają wpływ na działalność przedsiębiorstwa, ale same są od niego niezależne.
Otoczenie demograficzne – liczba nabywców, dynamika zmian liczby nabywców zaliczanych
do różnych grup wiekowych, płeć, wykształcenie, faza cyklu życia rodziny, wielkość
gospodarstwa domowego. Na wielu rynkach obserwuje się istotne zmiany demograficzne
modyfikujące otoczenie przedsiębiorstw które na nich funkcjonują.
Otoczenie ekonomiczne – składają się na nie czynniki określające siłę nabywczą klientów i ich
zwyczaje. Siła nabywcza uzależniona jest od bieżących i przeszłych dochodów nabywców, a
także oczekiwań co do przyszłych dochodów, wyznaczają ją ponadto: poziom cen i tempo ich
zmian.
Otoczenie technologiczne – składają się na nie osiągnięcia dotyczące konstrukcji oraz
technologii produkowania dóbr i świadczenia usług. Dzięki rozwojowi techniki powstają nowe
produkty, które są wprowadzane do sprzedaży. Tempo postępu technicznego ulega
przyśpieszeniu, stwarza to zarówno zagrożenie jak i okazję dla przedsiębiorstw
funkcjonujących na rynku.
Otoczenie polityczne – składają się na nie uwarunkowania określające ustrój gospodarczy
państwa. Są to ustawy, przepisy i normy decydujące o atrakcyjności gospodarowania i
inwestowania w różne dziedziny gospodarki, o swobodzie podejmowania decyzji
gospodarczych, o zasadach konkurencji.
Pytanie nr 9 i 10 zawarte są w pytaniu 8.
www.wkuwanko.pl
4
Zarządzanie strategiczne – 36 zagadnień
11.
Co to jest misja firmy i jak się ją tworzy?
Misja firmy- koncepcja biznesu firmy, idea jaj rozwoju, jej przesłanie; ogólna obietnica
wyrażona w kategoriach rynkowych. Określa ona powód istnienia firmy, nadaje ogólny
kierunek jej rozwoju i określa pośrednio dziedziny, którymi jest w stanie się zająć i chce się
zajmować. Określenie misji jest publiczną częścią planu strategicznego. Dzięki niej cele firmy
stają się zrozumiałe dla pracowników, właścicieli akcji, dostawców i klientów. Misja jako myśl
przewodnia działania firmy określa sposób, w jaki chce być ona postrzegana przez otoczenie
a zarazem zakreśla obszar jej działania i kierunki rozwoju, zaangażowanie kadr kierowniczych
i załogi wokół funkcji, jakie chce przedsiębiorstwo spełnić na rynku.
Np. misja firmy
MICROSOFT –„ wiodąca rola oprogramowania komputerowego.”
HOOP S.A – „ być największą polską firmą na rosnącym rynku
napojów
bezalkoholowych.”
11.
Na czym polega kreowanie wizji firmy?
Wizja firmy- opis wizerunku przedsiębiorstwa w stosunkowo odległej przyszłości
przedstawiający wynik jego rozwoju ( pozycja na rynku i w otoczeniu ), przy założeniu
możliwie najlepszych uwarunkowań i zgodnie z nadziejami oraz marzeniami kierownictwa.
Wizja oznacza punkt orientacyjny wskazujący stan, który kierownictwo ma nadzieję osiągnąć
dzięki mądremu działaniu.
Wizja strategiczna to spojrzenie w przyszłość, naturalnie w oparciu o logiczne analizy,
stwierdzające, co jest możliwe i własną wyobraźnię oceniającego tę przyszłość. Wizja, więc
jest nie tylko wynikiem wiedzy, praktyki, zdolności i racjonalnej wyobraźni, ale też i ambicji,
chęci wykazania się inicjatywą, imponowania otoczenia, a niekiedy także nieuzasadnionego
hazardu menedżerskiego. Toteż wizja nie może i nie powinna się automatycznie
przekształcać w strategię, lecz powinna być weryfikowana przez grono menedżerów i
doradców, a także załogę.
12.
Podaj syntetyczną definicję strategii.
Strategia ( syntetyczna def.) jest to całość złożona z refleksji, decyzji i działań mających na
celu określ. Celów ogólnych, następnie zadań, dokonanie wyboru środków realizacji celów, a
www.wkuwanko.pl
5
Zarządzanie strategiczne – 36 zagadnień
w konsekwencji pojęcie i wykonanie określ. Działalności, kontrolowanie osiągnięć związanych
z jej wykonaniem i realizacją celów.
13.
Zdefiniuj cele strategiczne przedsiębiorstwa.
Cele i zadania, a więc to, co przedsiębiorstwo chce osiągnąć w przyszłości oraz to, co musi
zrobić, aby zapewnić sobie warunki długotrwałej egzystencji i osiągnąć te cele.
Do ( głównych ) celów strategicznych można zaliczyć:
·
Maksymalizację zysku lub osiągnięcie zadawalającego poziomu zysku
·
Wzrost udziału w rynku
·
Osiągnięcie lub utrzymanie przewodnictwa w zakresie technologii
·
Osiągnięcie lub utrzymanie przewodnictwa w zakresie obsługi klienta
14.
Na czym polega proces tworzenia polityki strategicznej.
Proces tworzenia polityki strategicznej składa się z 3 głównych części, procesów:
1.
analizy systemu obejmującej: analizę zew. otoczenia ( wraz z przewidywaniem
rozwoju tego otoczenia ),analizę organizacji (+ przewidywanie jej rozwoju) , analizę SWOT.
2.
projektowanie systemu:( rozważania, ocena, decyzje, dokumentacja- akceptacja)-
obejmuje: strategie celów, produktu, rynku, alokacji środków, procesów produkcyjnych,
strategia globalna ( dla całej organizacji ).
3.
wprowadzenie zmian- rozpoczęcie procesu, realizacja, kontrola
Zasady tworzenia strategii:
a.
Przedsiębiorstwo musi posiadać dobrze zorganizowany sys. informacji.
W swoim sys. infor. Musi ono posiadać dana o:
·
Światowych tendencjach w polityce, nauce i technice oraz ekonomii i ekologii
·
Pracy i zamierzeniach placówek naukowo-badawczych
·
Postępie tech. w danej branży i gałęzi przemysłu
·
Technologii, organizacji pracy i źródłach energii
·
Sytuacji na rynkach danej branży i w głównych firmach konkurencyjnych, własnych
zamierzeniach strategicznych
·
Przebiegu wdrażania strategii
www.wkuwanko.pl
6
Zarządzanie strategiczne – 36 zagadnień
·
Punktach „krytycznych”
·
Własnych środkach i zasobach
·
Mocnych i słabych stronach własnego działania
b.
Przedsiębiorstwo musi w miarę precyzyjnie określić swoją przyszłą pozycję oraz cele,
które chce osiągnąć. Określając te cele powinno ono uwzględnić następujące wymagania:
·
Cele należy sprecyzować „ strategicznie”- nie wystarczy samo zwiększenia wlk.
produkcji czy wydajności pracy. Strategicznymi celami są bowiem: elastyczne reagowanie na
zmieniające się wymagania nabywców przez szybszą częstotliwość innowacji i wydatna
skrócenie czasu wprowadzania nowego produktu na rynek oraz podniesienie jakości i
niezawodności wyrobów;
·
Cele należy kształtować dla całego przedsiębiorstwa. Cele dla działów powinny
wynikać ze strategii przedsiębiorstwa, nie powinny być ze sobą sprzeczne;
·
Cele należy formułować operacyjnie, każdy z nich oddzielnie, co ułatwia kontrolę
wykonania zadań;
·
Cele muszą być aktualne, sformułowane zrozumiale, wyczerpującą i realnie;
·
Cele muszą być odpowiednio rangowane. Należy zatem określić stopień wartości celu
w stosunku do innych celów;
·
Cele przedsiębiorstwa powinny być zbieżne z celami pracowników i uważane przez
nich za wartościowe społecznie;
·
Cele powinny być uszeregowane według terminów realizacji. Realizacja celów
cząstkowych musi być zgodna z terminami realizacji celów podstawowych (nadrzędnych).
c.
Przedsiębiorstwo musi określić wewnętrzne warunki realizacji strategii, czyli np.
posiadane zasoby pracy i kadrowe, moce produkcyjne, zasoby naukowo techniczne,
możliwości produkcyjno-finansowe, funkcjonowanie całej infrastruktury produkcyjnej i
usługowej, a nawet wytypować te działalności firmy, które staną się filarami strategii.
Powinno się przeanalizować takie elementy działalności jak: podstawowy segment rynku tj.
jakim klientom oferuje się wyrób lub usługę, charakter usługi i potrzebę jej oferowania.
15.
Co to jest analiza strategiczna i wymień jej podstawowe metody.
Analiza strategiczna jest podstawowym elementem konstruowania przyszłej strategii firmy.
Dostarcza niezbędnych informacji dotyczących obecnej sytuacji przedsiębiorstwa i otoczenia
w jakim się to przedsiębiorstwo znajduje oraz przedstawia ewentualne perspektywy na
przyszłość. Do obszarów analizy przedsiębiorstwa można zaliczyć: sytuację wew.
Przedsiębiorstwa, otoczenie konkurencyjne ( klienci, konkurenci, dostawcy ), oraz otoczenie
www.wkuwanko.pl
7
Zarządzanie strategiczne – 36 zagadnień
globalne ( ekonomiczne, polityczne, społeczne, technologiczne, międzynarodowe, prawne,
demograficzne.) W analizie strategicznej możemy odnaleźć wiele różnych metod owej analizy
i są to np.
1.
Metody analizy otoczenia
2.
Metody zintegrowane
3.
Metody analizy przedsiębiorstwa
Wiele tych metod analizy strategicznej znajduje zastosowanie również w planowaniu
strategicznym.
Do metod analizy otoczenia zaliczamy:
·
Analizę trendu
·
Metodę delficką
·
Analizę luki
·
Metodę scenariuszową
·
Analizę „ 5 sił” Portera
·
Punktową ocenę atrakcyjności sektora
·
Mapę grup strategicznych
Do metod zintegrowanych należy zaliczyć:
·
Analizę SWOT
·
Pozycjonowanie strategiczne
·
Krzywą doświadczeń
Do metod analizy przedsiębiorstwa zaliczamy:
·
Metodę portfelową
·
Cykl życia produktu i technologii
·
Analizę kluczowych czynników sukcesu
·
Bilans strategiczny
·
Analizę łańcucha wartości
Każda z tych metod wykazuje zróżnicowane podejście do analizy strategicznej. Każda z tych
metod posiada pewne wady i zalety.
16.
Opisz metodę SWOT w analizie strategicznej.
www.wkuwanko.pl
8
Zarządzanie strategiczne – 36 zagadnień
Analiza SWOT- jest analizą będącą oceną sytuacji strategicznej firmy, pozwalającą na szybki
przegląd i ocenę tej sytuacji, zidentyfikowaniu czynników wewnętrznych i zewnętrznych,
opisaniu ich wpływu na rozwój organizacji oraz ocenie możliwości osłabienia lub wzbogacenia
ich wpływu. Zadaniem tej analizy jest zebranie i przedstawienie w uporządkowany sposób
wszystkich informacji, które będą miały decydujący wpływ na przyszłe wybory strategiczne.
Klasyfikacja czynników wpływających na obecną i przyszłą sytuację strategiczną firmy:
·
Według miejsca powstania - na wew. i zew.
·
Według sposobu oddziaływania – na pozytywne i negatywne
Ze skrzyżowania tych 2 kryteriów powstają cztery gr. czynników:
1.
czynniki zew. pozytywne, czyli szanse ( OPPRTUNITIES )
2.
czynniki zew. negatywne, czyli zagrożenia ( THREATS )
3.
czynniki wew. pozytywne, czyli mocne strony ( STRENGTHS )
4.
czynniki wew. negatywne, czyli słabe strony ( WEAKNESSES )
Szanse- to tendencje i zjawiska w otoczeniu organizacji, które odpowiednio wykorzystane
mogą stać się bodźcem rozwojowym, osłabić istnienie zagrożeń.
Zagrożenia- to czynniki zew. , które są postrzegane przez firmę jako bariery, utrudnienie,
dodatkowe koszty, niebezpieczeństwa.
Mocne strony- to specjalne walory firmy odróżniające ją od innych firm działających w tym
samym sektorze i regionie.
Słabe strony- są konsekwencją ograniczeń zasobowych i niedostatecznych umiejętności
przedsiębiorstwa.
Źródła zagrożeń:
a.
subiektywizm
·
opinie
·
indywidualny punkt widzenia
·
własne interesy
·
emocje
b. syndrom grupowego myślenia
17.
Co to są metody portfelowe w analizie strategicznej i jakie są ich zadania.
Metody portfelowe w analizie strategicznej głównie dotyczą analizy stanu przedsiębiorstwa w
jakim się to przedsiębiorstwo znajduje bądź będzie znajdować. Metody portfelowe mają za
zadanie :
www.wkuwanko.pl
9
Zarządzanie strategiczne – 36 zagadnień
·
Ukazanie zrównoważenia bądź niezrównoważenia rozwoju przedsiębiorstwa za
pomocą prostych macierzy,
·
Stwarzanie na tej podstawie przesłanek do określenia typu i charakteru strategii
·
Ograniczenia złożoności i zróżnicowania zjawisk, strukturalizowanie ich,
·
Przyczynianie się do dokonywania zmian strukturalnych w przedsiębiorstwach
zdywersyfikowanych przez odpowiednią alokację zasobów, koncentracją na mocnych
stronach i obszarach przedsiębiorstwa,
·
Racjonalizowanie ryzyka w podejmowanych decyzjach strategicznych.
Do macierzy oceny portfela produktowo-rynkowego można zaliczyć:
·
Macierz Ansoff’a
·
Macierz BCG
·
Macierz atrakcyjności rynku i siły biznesu
·
Macierz ADL
·
Macierz Hoffera
18.
Opisz model Portera.
Model konkurencji Portera , zwany również modelem „5 sił” zalicza się do metod analizy
otoczenia przedsiębiorstwa.
POTENCJALNI WCHODZĄCY
(groźba nowych wejść)
KONKURENCI W SEKTORZE
DOSTAWCY
( ich siła przetargowa
(rywalizacja pomiędzy
istniejącymi firmami)
NABYWCY
(siła przetargowa nabywców)
SUBSTYTUTY
(groźba substytucyjnych
wyrobów i usług.)
www.wkuwanko.pl
10
Zarządzanie strategiczne – 36 zagadnień
1. Konkurenci na rynku:
·
Ilość konkurentów
·
Struktura udziałów w rynku
·
Mapa grup strategicznych
2. Groźba pojawienia się nowych konkurentów zależy od:
·
Wysokości barier wejścia
·
Atrakcyjności sektora
·
Wieku sektora
3. Groźba pojawienia się nowych substytutów zależy od:
·
·
Wysokości barier wejścia
Atrakcyjności sektora
·
Wieku sektora
·
Szybkości zmian technologii
4. Siła oddziaływania dostawców zależy od:
·
Stopnia koncentracji sektora dostawcy
·
Uzależnienia jakości produktu finalnego od jakości wyrobu dostawcy
·
Łatwości i kosztu zmiany dostawcy
·
Dużego udziału dostawcy w tworzeniu zysku nabywcy
·
Możliwości podjęcia przez dostawcę produkcji wyrobu finalnego
·
Ostrości walki konkurencyjnej w sektorze dostawców
5. Siła oddziaływania klientów zależy od:
·
Stopnia koncentracji sektora dostawcy
·
Uzależnienia jakości produktu finalnego od jakości wyrobu dostawcy
·
Niepowtarzalności produktu
·
Relacji popytu i podaży
·
Dużego udziału dostawcy w tworzeniu zysku klienta
·
Możliwości podjęcia przez klienta produkcji wyrobu
·
Ostrości walki konkurencyjnej klientów
Wady modelu Portera:
Nie daje możliwości poznania i przewidywania form walki konkurencyjnej.
Zalety modelu Portera:
Umożliwia sformułować ogólną ocenę badanego sektora oraz sporządzić listę związanych z
nim szans i zagrożeń.
www.wkuwanko.pl
11
Zarządzanie strategiczne – 36 zagadnień
19.
Na czym polega macierz BCG.
Macierz BCG zalicza się do metod oceny portfela produktowo-rynkowego. Dzięki macierzy
BCG można sklasyfikować produkt będący w asortymencie firmy, biorąc pod uwagę tempo
wzrostu rynku i względny udział w rynku. Zakwalifikowanie produktu do jednej z 4 grup, daje
możliwość podjęcia odpowiedniej strategii, zgodnej z daną grupą.
„GWIAZDY”
wysokie
„ZNAKI ZAPYTANIA”
Tempo
wzrostu
rynku
„DOJNE KROWY”
niskie
duży
„PSY”
mały
Względny udział w rynku
Zasady postępowania wg grupy:
1.
„Gwiazdy”- produkty, które przyjęły się na rynku, ich sprzedaż rośnie- należy w nie
inwestować w celu zwiększenia jeszcze udziału na rynku
2.
„Znaki zapytania”- produkty, które dopiero przyjęły się na rynku, nie wiemy co się
będzie z nimi działo, wymagają one doinwestowania.
3.
„Dojne krowy”- jest to produkt niegdyś przynoszący korzyści, lecz obecnie jego udział
na rynku maleje. Należy wyciągnąć z tego produktu jak najwięcej korzyści i wycofać się z
rynku.
4.
„Psy”- do tej grupy należą produkty schodzące z rynku.
Macierz BCG może odnosić się również do pozycji przedsiębiorstwa na rynku.
21. Na czym polegają metody scenariuszowe w analizie strategicznej
Scenariusz jest opisem przyszłej wyobrażalnej sytuacji przedsiębiorstwa
-
scenariusze możliwych zdarzeń
-
scenariusze symulacyjne
www.wkuwanko.pl
12
Zarządzanie strategiczne – 36 zagadnień
-
scenariusze stanów otoczenia
-
scenariusze procesów otoczenia
Zalety metod scenariuszowych
·
Maja szczególne zastosowanie w org. będących w sytuacjach kryzysowych, gdyż
koncentrują się na procesach kluczowych analizując je pod katem silnego oddziaływania na
organizacje.
·
Możliwość budowania systemów wczesnego ostrzegania w celu wykrycia i wyjaśnienia
sygnałów mających charakter procesów nieciągłych.
·
Łatwość przejścia z fazy analizy do fazy planowania strategicznego co jest szczególnie
przydatne dla przedsiębiorstw działających w zmiennym i złożonym otoczeniu oraz
znajdujących się w sytuacjach kryzysowych.
·
Są narzędziem prognozowania zachowania się otoczenia przedsiębiorstwach w
długich okresach z uwzględnieniem warunków niepewności.
·
Przedstawiają zestawy warunków i tendencji do wykorzystania w zarządzaniu
organizacją.
Wady
·
Pracochłonność
·
Trudności występujące przy budowaniu scenariuszy
1. Brak powiązania scenariusza z decyzjami organizacyjnymi i procesem planowania
strategicznego co zdarza się wtedy gdy do procesu analizy przyszłości nie są włączeni
pracownicy firmy a scenariusz opracowują eksperci z zewnątrz
2. Analizowanie zbyt wielu trendów przez co firma nie jest w stanie opracować strategii
działania
Etapy tworzenia
·
Określenie sytuacji wyjściowej przeds.
·
Scharakteryzowanie dotychczasowych zachowań otoczenia
·
Ocena możliwych zachowań otoczenia w bliższej i dalszej przyszłości
·
Postawienie pytania o konsekwencje niepodjęcia działań
·
Ocena niezbędnych zmian w potencjale i funkcjonowaniu przedsieb.
·
Sprawdzenie wiarygodności dokonanych analiz i ocen
·
Sformułowanie kilku alternatywnych scenariuszy i dokonanie wyboru najbardziej
prawdopodobnego
22. Podaj zasady budowy strategii
www.wkuwanko.pl
13
Zarządzanie strategiczne – 36 zagadnień
Zasady tworzenia strategii:
1. Przedsiębiorstwo musi posiadać dobrze zorganizowany system informacji. W swoim
systemie musi ono i powinno posiadać dane o
-światowych tendencjach w polityce, nauce i technice, ekonomii, demografii i ekologii
-pracy i zamierzeniach placówek nauk-badawczych.
-postępie technicznym w danej branży i gałęzi przemysłu
-technologii, org. pracy i źródłach energii
-sytuacji na rynkach danej branży i w głównych firmach konkurencyjnych, własnych
zamierzeniach strategicznych
-przebiegu wdrażania strategii
-punktach krytycznych
-własnych środkach i zasobach
-mocnych i słabych stronach własnego działania
2.
Przedsiębiorstwo musi w miarę precyzyjnie określić swoja przyszła pozycje a wiec cele
które pragnie osiągnąć.
Określając te cele powinno ono uwzględniać następujące wymagania:
-cele należy sprecyzować strategicznie, nie wystarczy samo zwiększenie wielkości produkcji
czy wydajności pracy. Strategicznymi celami są bowiem: elastyczne reagowanie na
zmieniające się wymagania nabywców przez coraz szybsza częstotliwość innowacji i wydatne
skrócenie czasu wprowadzania nowego produktu na rynek oraz podniesienie jakości i
niezawodności wyrobów
-cele należy kształtować dla całego przedsiębiorstwa. Cele dla działów powinny wynikać ze
strategii przedsiębiorstwa, nie powinny być ze sobą sprzeczne
-cele należy formułować operacyjnie każdy z nich oddzielnie co ułatwia kontrole wykonania
zadań
-cele musza być aktualne, musza być sformułowane zrozumiale, wyczerpująco i realnie
-cele musza być odpowiednio rangowane. Należy zatem określić stopień wartości celu w
stosunku do innych celów -cele przedsiębiorstwa powinny być zbieżne z celami pracowników
i uważane przez nich za wartościowe społecznie
-cele powinny być uszeregowane wg terminów realizacji. Realizacja celów cząstkowych musi
być zgodna z terminami realizacji celów podstawowych (nadrzędnych)
3.
Przedsiębiorstwo musi określić wewnętrzne warunki realizacji strategii czyli zdolności do
wprowadzenia zasadniczych zmian a wiec: posiadane zasoby pracy i kadrowe, moce
produkcyjne, zasoby naukowo-techniczne, możliwości produkcyjno-finansowe, możliwości
www.wkuwanko.pl
14
Zarządzanie strategiczne – 36 zagadnień
innowacyjne, funkcjonowanie całej infrastruktury produkcyjnej i usługowej, a nawet
wytypować dziedziny swej działalności, które staną się filarami strategii
Dokonując takiej próby przedsiębiorstwo powinno przeanalizować takie elementy swej
działalności jak:
-podstawowy segment rynku, tj. jakim klientom oferuje się wyrób lub usługę
-charakter usługi i potrzebę jej oferowania
23. Przedstaw procedury zarządzania
Etapy zarządzania:
-Analiza strategiczna
-Generowanie wyjściowych wariantów strategii
-Ocena i wybór strategii
-kontrola i weryfikacja strategii
Koncepcja zarządzania obejmuje:
-Analizę pozycji wyjściowej firmy i perspektywy jej rozwoju
-identyfikacje celów firmy oraz określenie na ile obecne produkty, rynki pozwolą ją osiągnąć
-szczegółowe określenie możliwości firmy, ustalenie słabych i mocnych stron oraz tzw. siły
kreatywnej
-budowę wariantów rozwoju firmy oraz ich przydatność z punktu widzenia celów i możliwości
jakie stwarza posiadany przez nią potencjał ludzki, rzeczowy i finansowy
-sformułowanie optymalnego wariantu strategii, którą można określić najprościej jako proces
ustalania długofalowych celów i zamierzeń przedsieb, kierunkowanie i regulacja działania
oraz alokacji zasobów niezbędnych dla zapewnienia mu sukcesu na rynku i korzystnej pozycji
względem otoczenia
-opracowanie planu strategicznego i planów szczegółowych przedsięwzięć
-uaktywnienie systemów: zarządzania, planowania, kontroli, rachunkowości i informacji w
celu aktywnego wspierania realizacji strategii
-kształtowanie organizacji i kultury firmy wspierającej realizacje strategii
-prowadzenie kontroli strategicznej na zasadzie controlingu
27. Podaj definicje strategii wg Mintzberga
P – plan lub rodzaj świadomie zamierzonego celu
P – pattern (model) – rodzaj sformalizowanego i ustrukturalizowanego działania
P – ploy (sterowanie) – działanie zmierzające do realizacji konkretnego celu
www.wkuwanko.pl
15
Zarządzanie strategiczne – 36 zagadnień
P – position bądź poszukiwanie korzystnej pozycji w otoczeniu aby w sposób trwały sprostać
konkurencji
P – perspective bądź postrzeganie pozycji w przyszłości
28. Na czym polega strategia dywersyfikacji
Dywersyfikacja oznacza zróżnicowanie działalności gospodarczej, rozszerzenie asortymentu
produkcji i sprzedaży, odchodzenie od jednobranżowości. Proces dywersyfikacji polega na
rozwijaniu przez istniejące zakłady nowych rodzajów produkcji, tworzeniu nowych zakładów
wytwarzających różne produkty i na wchłanianiu przez wielkie przedsiębiorstwa firm
działających w innych dziedzinach gospodarki.
Formy:
-koncentryczna – polega na oferowaniu produktów nowych, choć zbliżonych technologicznie
do dotychczas wytwarzanych, grupie nabywców będących dotąd poza zainteresowaniem
firmy
-horyzontalna – polega na utrzymaniu dotychczasowych klientów i zaoferowaniu im nowego
produktu
-konglomeratowa – oznacza rozszerzenie oferty poprzez zaproponowanie nowych produktów,
często zupełnie niezwiązanych z wytwarzanymi poprzednio, dla nowych odbiorców (wiąże się
to czasem nawet z zaprzestaniem produkcji „starych” wyrobów)
29. Podaj charakterystyke strategii biznesu
I. 1. strategie konkurencji
-ofensywne
-zróżnicowania
-koncentracji
-wyczekiwania
-zintegrowania
-kosztowe
-defensywne
2. strategie współpracy
-relacyjne
3. strategie przetrwania
4. strategie redukcji i wycofania się
II strategie marketingowe
www.wkuwanko.pl
16
Zarządzanie strategiczne – 36 zagadnień
-ofensywne
-penetracji rynku
-rozwoju rynku
-rozwoju produktu
-dywersyfikacji (pozioma, pionowa, lateralna)
-cenowe (skimmingowa, penetracji)
30. Opisz strategie pretendentow rynkowych
Strategie:
- obniżki ceny
-tańszego produktu
-dóbr prestiżowych
-zróżnicowanego produktu
-innowacji produktu
-polepszonych usług
-innowacji w systemie dystrybucji
-obniżki kosztów produkcji
-intensywnej promocji
31. Co to jest postepowanie strategiczne
·
Watek celów – strategicznym jest każde postępowanie które opiera się na
formułowaniu celów długookresowych
·
Watek planu – strategicznym jest każde postępowanie oparte na planowaniu
zaangażowania zasobów w określonym czasie
·
Watek otoczenia – strategiczna jest każda decyzja której celem jest podniesienie
konkurencyjności przedsiębiorstwa w długim okresie w stosunku do konkurencyjnego
otoczenia
·
Watek zmiany – strategia jest każda decyzja pociągająca za sobą istotne zmiany
strukturalne oraz w zakresie zarządzania firma
32. Scharakteryzuj możliwe strategie przedsiębiorstwa
1. Defensywna (reaktywna, zachowawcza, biurokratyczna, asekuracyjna)
www.wkuwanko.pl
17
Zarządzanie strategiczne – 36 zagadnień
-izolacji
-hierarchizacji
postawy i zachowania obronne, utrzymanie stanu posiadania, maksym wyników poprzez
ilościowy wzrost produkcji, sztywne zarządzanie i hierarchiczne struktury, wstrzymanie
inwestycji, redukcja stanowisk pracy, unikanie ryzyka, centralizacja decyzji, optymalizacja
działania przez „oszczędzanie” –regres i recesja
2. Ofensywna (ekspansywna, innowacyjna)
-pionierska
-adaptacyjna (naśladowcza)
postawy i zachowania aktywne, różnicowanie źródeł dostaw i zasileń, rozwój własnej bazy
naukowej i technicznej, maksym wyników poprzez poprawę jakości produkcji i marketingu,
inwestowanie w nowe wyroby, dywersyfikacja rozwojowa i wspomagająca, decentralizacja
decyzji, optymalizacja działania przez racjonalizacje –rozwój i ekspansja
33. Total Quality Management (TQM) jako najnowsza generacja ZS.
Kompleksowe zarządzanie jakością TQM jest to strategiczne zaangażowanie najwyższego
kierownictwa na rzecz zmiany całego podejścia do prowadzenia takiej działalności, która
uczyniłaby jakość najważniejszym czynnikiem we wszystkich poczynaniach organizacji. W
ciągu ostatnich 4 lat znaczne zmiany w poglądach na temat syst. jakości: 1) pierwszy okres
(do lat 80-tych) to kontrola techniczna i kontrola jakości (orientacja na wyrób); 2) lata 80-teorientacja na zapewnienie jakości i zarządzanie jakością (godzenie interesów dostawców i
klienta); 3) lata 90-te-powszechna orientacja na zastosowanie TQM (tworzy się system
przedsięwzięć, które mają na celu wytworzenie takich wyrobów i usług które spełniają
wymagania klienta.
Wprowadzenie takiego systemu wymaga współdziałania wszystkich osób zatrudnionych w
firmach, włączając naczelne kierownictwo, personel nadzoru i robotników. Dotyczy
wszystkich obszarów działalności organizacji, takich jak: badania rynku, prace rozwojowe,
planowanie, projektowanie, dobór i promocja kadr, szkolenie.
4) czwarty okres dopiero się rozpoczyna (orientacja na tzw. nową jakość wyrobu).
34. Co to jest proces podejmowania decyzji na poziomie strategicznym.
Określanie strategii na okres nie dłuższy niż 5 lat. Decyzje te określają rozwój firmy w długim
okresie, rozwój ten zależy od stabilności otoczenia zewnętrznego firmy np. niepewność
polityczna i ekonomiczna powoduje skrócenie tego okresu. Są podejmowane na wyższych
www.wkuwanko.pl
18
Zarządzanie strategiczne – 36 zagadnień
szczeblach zarządzania, dotyczą bowiem efektywnego wykorzystania zasobów firmy. Są to
decyzje określające misje firmy, jej perspektywy, wprowadzenie nowego produktu czy
poszukiwanie inwestora.
35. Co to jest plan strategiczny, pojęcie i zasady jego sporządzania.
Jest to całościowy plan organizacji dotyczący alokacji zasobów i priorytetów potrzebnych do
realizacji celów strategicznych. PS na drodze dekompozycji jest powiązany z planem
taktycznym, ten zaś z planem operacyjnym. PS są długookresowe (od 5 do 10 lat, niekiedy
więcej). Zasady sporządzania:
1. sformułowanie problemu (określenie celów strategicznych i taktycznych);
2. analiza sytuacji problemowej-określenie ograniczeń, określenie zbioru działań potrzebnych
do realizacji założonych celów, określenie metody oceny uzyskanych rezultatów;
3. opracowanie planu wyboru optymalnej strategii realizacji założonych celów;
4. weryfikacja przedstawionej propozycji pod kątem prawdopodobieństwa realizacji
założonych celów, ograniczeń i odpowiedzi na pytanie, czy należy realizować przedstawiony
plan?
5. realizacja
36. Jakie znaczenie ma biznes plan w ZS.
BP jest specjalnym typem planu. Przeznaczenie BP jest związane ze szczególnym
przedstawieniem sposobu postępowania określającego, dlaczego i jak organizacja powinna
działać aby zrealizować założone cele. Dobrze opracowany BP jest wizytówką organizacji i
jest przygotowywany po to, by uzasadnić starania o nowe środki lub udowodnić że alokacja
istniejących środków jest przemyślana i oparta na rachunku ekonomicznym
www.wkuwanko.pl
19
Download
Random flashcards
ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

66+6+6+

2 Cards basiek49

słowka

2 Cards kksenia.kot1997

2-2=0

2 Cards jogaf85537

2+2=?

2 Cards jogaf85537

Create flashcards