regulamin konkursu plastycznego o tematyce ekologicznej

advertisement
REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO O TEMATYCE
EKOLOGICZNEJ
„EKOLOGICZNY PORTRET”
Cele konkursu:
 Rozwijanie wrażliwości ekologicznej i artystycznej.
 Kształtowanie u dzieci poczucia harmonii ze środowiskiem i całą przyrodą.
 Upowszechnienie wiedzy na temat ochrony środowiska.
 Inspirowanie i zachęcanie do poszerzenia wiedzy na tematy ekologiczne.
 Promowanie postaw sprzyjających ochronie zasobów przyrody i piętnowanie.
zachowań prowadzących do degradacji środowiska przyrodniczego.
 Wykształcanie umiejętności obserwowania otaczającego świata.
Warunki uczestnictwa:






Konkurs adresowany jest do uczniów klas IV - VI szkoły podstawowej oraz gimnazjum
W konkursie wezmą udział prace plastyczne wykonane dowolną techniką.
Każdy uczestnik może oddać tylko jedną, samodzielnie wykonaną pracę plastyczną.
Prace zbiorowe nie będą zakwalifikowane do konkursu.
Format pracy dowolny.
Technika dowolna.
Termin:
 Prace plastyczne należy składać do pani Lucyny Synowiec lub do pani Agnieszki
Zglińskiej
 Prace powinny być dostarczone do 3. 06. 2016 roku.
Organizatorzy :
Pani Lucyna Synowiec i Pani Agnieszka Zglińska
Download