PRZEGLĄD PIOSENKI EKOLOGICZNEJ

advertisement
PRZEGLĄD PIOSENKI EKOLOGICZNEJ
Cele przedsięwzięcia:
 Rozwijanie zainteresowań muzycznych oraz przyrodniczych,
 Edukacja ekologiczna młodzieży,
 Promowanie walorów przyrodniczych Nadleśnictwa,
 Kształtowanie właściwych zachowań,
 Promowanie czynnego spędzania czasu,
 Integracja w grupie rówieśników.
Kategorie wiekowe:
 Przedszkola
 1-3 klasa szkoły podstawowej,
 4-6 klasa szkoły podstawowej,
 1-3 klasa gimnazjum,
 Szkoły ponadgimnazjalne.
Warunki uczestnictwa:
 Projekt kierowany jest do wychowanków przedszkoli, uczniów szkół podstawowych,
gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych,
 W zabawie udział biorą osoby indywidualne lub kilkuosobowe zespoły w tej samej
grupie wiekowej,
 Uczestnicy zobowiązani są przygotować podkład muzyczny na nośniku informacji lub
akompaniament na własnym instrumencie.
Kryteria oceny:
 Na wynik będzie miał wpływ pomysł, oryginalność wykonania oraz zaangażowanie
uczestników,
 Z każdej kategorii wiekowej wyłonione zostaną trzy zespoły.
Terminarz:
 Zapisy uczestników: do 04.06.2014 r.
 Przegląd piosenki: 06.06.2014 r. w ramach „Dnia dziecka z ekologią”
 Podsumowanie przedsięwzięcia, wyłonienie zwycięzców, wręczenie
13.06.2013 r.
nagród:
Zapisy:
 Podczas zapisów należy podać ilość oraz wiek uczestników, nazwę placówki, tytuł
wykonywanej piosenki oraz nazwisko opiekuna grupy wraz numerem kontaktowym,
 Zgłoszenia do udziału przyjmowane są w siedzibie Nadleśnictwa: ul. Ziębia 13,
Włocławek bądź telefonicznie: 600 208 269.
Postanowienia końcowe:
Od postanowień komisji nie przysługuje odwołanie. Podczas realizacji przedsięwzięcia będą
przeprowadzane zajęcia o tematyce ekologicznej. Opłatę podatku od nagród ponosi
organizator.
Nadleśniczy – Włodzimierz Pamfil
Download