Kryteria oceny przedmiotu muzyka

advertisement
Kryteria oceny przedmiotu muzyka
Ocena celująca:
-
wykazał wyjątkową wiedzę i umiejętności
śpiewa dodatkowe poza programowe utwory
wykonuje prezentacje multimedialną
gromadzi materiały poszerzające zakres wiedzy
Ocena bardo dobra:
-
potrafi interpretować słuchaną muzykę
zna style i gatunki w muzyce
potrafi wymienić najważniejszych kompozytorów
zna omawiane terminy muzyczne
wszystkie zadania ma wykonane
aktywnie pracuje na lekcji
zaśpiewa wszystkie programowe piosenki
Ocena dobra:
-
treści programowe opanował w stopniu wystarczającym
bierze czynny udział w lekcji
większość zadań ma wykonanych
zaśpiewa większość programowych piosenek
Ocena dostateczna:
-
treści programowe opanował w stopniu podstawowym
pracuje mało aktywnie ale wykazuje chęci
ma braki w śpiewanych piosenkach
nie wykonał większości zadań
Ocena dopuszczająca:
-
zakres wiedzy minimalny
nie śpiewa ani nie deklamuje żadnej piosenki
zadania wykonane w stopniu nikłym
Ocena niedostateczna:
-
nie wykonał żadnych zadań nawet z pomocą nauczyciela
nie wykazuje chęci zmiany postawy wobec przedmiotu
Download