literatura i treści programowe - prawne problemy ochrony środowiska

advertisement
LITERATURA
I TREŚCI PROGRAMOWE
PODYPLOMOWYCH
STUDIÓW
PRAWNYCH
PROBLEMÓW
GÓRNICTWA I OCHRONY
ŚRODOWISKA
SPECJALNOŚĆ:
PRAWNE PROBLEMY
OCHRONY ŚRODOWISKA
BLOK PRZEDMIOTÓW PODSTAWOWYCH
1. Wprowadzenie do wiedzy o państwie i prawie - 10 godz.
Treści programowe:
Istota i geneza prawa. Funkcje prawa. Stosunek prawny. System prawa i jego gałęzie.
Prawa podmiotowe i ich ochrona. Wykładnia prawa i jej rodzaje. Źródła prawa i jego
tworzenie. Kontrola prawa. Podstawy ustroju RP. Prawa i wolności konstytucyjne oraz
środki ich ochrony.
Podstawowa literatura:
S. Korycki, J. Kuciński, Z. Trzciński, J. Zaborowski, Zarys prawa, LesisNexis 2000,
J. Nowacki, Z. Tobor, Wstęp do prawoznawstwa, Zakamycze 2002.
2. Podstawy prawa i postępowania administracyjnego - 15 godz.
Treści programowe:
Istota i funkcje administracji publicznej. Organy administracji publicznej i ich
rodzaje. Stosunek administracyjnoprawny. Istota i podstawowe zasady postępowania
administracyjnego. Wszczęcie postępowania. Strona i podmiot na prawach strony.
Terminy. Zawieszenie postępowania. Dowody w postępowaniu administracyjnym.
Decyzja administracyjna i jej rodzaje. Postępowanie instancyjne, postępowania
nadzwyczajne, sądowa kontrola decyzji administracyjnych.
Podstawowa literatura:
G. Łaszczyca, Cz. Martysz, A. Matan, Kodeks postępowania administracyjnego.Komentarz, Zakamycze
2007,
E. Ochendowski, Prawo administracyjne. Część ogólna, Toruń 2001.
3. Elementy prawa cywilnego i handlowego – 5 godz.
Treści programowe:
Istota prawa cywilnego. Przedmioty prawa. Podmioty prawa (osoby fizyczne, osoby
prawne, ułomne osoby prawne). Zobowiązania, ich powstanie oraz rodzaje.
Podstawowa literatura:
W. Katner (red.), Prawo cywilne i handlowe, Zakamycze 2006.
4. Prawo samorządu terytorialnego - 5 godz.
Treści programowe:
Istota samorządu terytorialnego. Organy wykonawcze i stanowiące. Zadania
samorządu terytorialnego jego organów (własne, zlecone).
Podstawowa literatura:
B. Dolnicki, Samorząd terytorialny, Zakamycze 2006.
2
BLOK PRZEDMIOTÓW KIERUNKOWYCH
5. Europejskie prawo ochrony środowiska - 5 godz.
Treści programowe:
Istota integracji europejskiej. Źródła prawa europejskiego. Oceny oddziaływania na
środowisko, udział społeczeństwa w ochronie środowiska, ochrona przyrody, prawo
emisyjne.
Podstawowa literatura:
G. Dobrowolski, Europejskie prawo ochrony środowiska, Ecausa 2006.
6. Elementy prawa ochrony środowiska – 40 godz.
Treści programowe:
Zasady prawa ochrony środowiska. Dostęp do informacji o środowisku.
Postępowanie w sprawie ocen oddziaływania na środowisko. Decyzja w sprawie
środowiskowych uwarunkowań przedsięwzięcia. Prawo emisyjne. Pozwolenie
zintegrowane. Zadania organów administracji publicznej. Obszary ograniczonego
użytkowania i strefy przemysłowe. Prawno-ekonomiczne instrumenty ochrony
środowiska.
Podstawowa literatura:
J. Jendrośka, M. Bar, Prawo ochrony środowiska. Podręcznik, Centrum Prawa Ekologicznego 2005,
A. Lipiński, Prawne podstawy ochrony środowiska, Zakamycze 2007 .
7. Prawne podstawy gospodarki przestrzennej – 5 godz.
Treści programowe:
Funkcje planowania i zagospodarowania przestrzennego. Sporządzania planu
miejscowego i jego skutki. Decyzje w sprawie warunków zabudowy
i zagospodarowania terenu. Lokalizacja niektórych przedsięwzięć o szczególnym
znaczeniu.
Podstawowa literatura:
T. Bąkowski, Ustawa z planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Komentarz. Zakamycze 2004,
Z. Niewiadomski (red.) Planowanie i zagospodarowania przestrzenne. Komentarz. C.H.Beck, Warszawa
2006.
8. Prawne podstawy gospodarki wodnej – 5 godz.
Treści programowe:
Sytuacja prawna wód. Zarządzanie wodami. Korzystanie z wód. Ochrona wód.
Ochrona przed powodzią i suszą. Zadania organów administracji wodnej. Zbiorowe
zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków.
Podstawowa literatura:
J. Rotko (red.), Prawo wodne. Komentarz, Wrocław 2002,
J. Rotko, Podstawy prawne gospodarki wodnej, Wrocław 2006.
9. Ochrona środowiska w prawie międzynarodowym - 5 godz.
Treści programowe:
Istota międzynarodowego prawa publicznego, jego źródła i zasady. Geneza
międzynarodowego prawa ochrony środowiska. Ochrona przyrody, ochrona wód,
ochrona przed promieniowaniem.
Podstawowa literatura:
J. Ciechanowicz-McLean, Międzynarodowe prawo ochrony środowiska, LexisNexis 2001
Z. Bukowski, Prawo międzynarodowe a ochrona środowiska, Toruń 2005.
3
10. Prawo ochrony przyrody – 15 godz.
Treści programowe:
Istota ochrony przyrody. Administracja ochrony przyrody. Ochrona obszarowa,
indywidualna, gatunkowa oraz skutki ustanowienia takich form ochronnych,
ze szczególnym uwzględnieniem nieruchomości gruntowych. Powszechna ochrona
drzew i krzewów. Humanitarna i użytkowa ochrona zwierząt. Prawna sytuacja GMO.
Podstawowa literatura:
J. Ciechanowicz-McLean (red.), Polskie prawo ochrony przyrody, Difin 2006,
K. Gruszecki, Ustawa o ochronie przyrody. Komentarz. Zakamycze 2005.
11. Prawne podstawy gospodarowania odpadami – 10 godz.
Treści programowe:
Pojęcie i rodzaje odpadów. Podstawowe zasady postępowania dotyczące odpadów.
Unieszkodliwianie
odpadów.
Szczególne
zasady
postępowania
z niektórymi rodzajami odpadów (opakowaniowe, elektryczne i elektroniczne,
wydobywcze, samochodowe). Utrzymanie czystości i porządku w gminach.
Podstawowa literatura:
W. Radecki, Ustawa o odpadach. Komentarz, ABC 2008,
W. Radecki, Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Komentarz, ABC 2008.
12. Prawo geologiczne i górnicze - 10 godz.
Treści programowe:
Prawna sytuacja złóż kopalin oraz pozostałych elementów górotworu. Koncesje
i ich znaczenie. Prawne uwarunkowania poszukiwania (rozpoznawania) złóż kopalin.
Znaczenie instrumentów zagospodarowania przestrzennego. Zakład górniczy i jego
ruch. Opłaty (eksploatacyjna, quasi eksploatacyjna, podwyższona). Odpowiedzialność
za szkody. Administracje geologiczna i nadzór górniczy.
Podstawowa literatura:
A. Lipiński, Wprowadzenie do prawa geologicznego i górniczego, Bytom 2003,
A. Lipiński, R. Mikosz, Ustawa prawo geologiczne i górnicze, Komentarz, ABC 2003.
13. Karnoprawna ochrona środowiska - 5 godz.
Treści programowe:
Istota odpowiedzialności karnej i jej zasady. Przebieg postępowania karnego.
Omówienie wybranych rodzajów przestępstw przeciwko środowisku. Istota
odpowiedzialności z tytułu wykroczeń.
Podstawowa literatura
A. Lipiński, Prawne podstawy ochrony środowiska, Zakamycze 2007,
M. Bojarski, W. Radecki W.: Pozakodeksowe prawo karne. Tom II. Przestępstwa,
gospodarcze oraz przeciwko środowisku. Komentarz, Warszawa 2003.
14. Cywilnoprawna ochrona środowiska - 5 godz.
Treści programowe:
Szkoda w prawie cywilnym oraz podstawy i sposób jej naprawienia. Istota
odpowiedzialności cywilnej (prewencyjna, odszkodowawcza). Tryb
dochodzenia
roszczeń. Szkoda w środowisku.
Podstawowa literatura
A. Lipiński, Prawne podstawy ochrony środowiska, Zakamycze 2007.
Razem: 140 godz. wykładów
4
Download