WYMAGANIA PROGRAMOWE DO KLASY MEDYCZNO

advertisement
WYMAGANIA PROGRAMOWE DO KLASY MEDYCZNO – TECHNICZNEJ NA ROK SZKOLNY 2016/2017
Wymagania programowe z przyrody do klasy ze zwiększoną liczbą godzin z chemii.
Uczeń:
 obserwuje i rozróżnia stany skupienia wody, bada doświadczalnie zjawiska: parowania, skraplania, topnienia i zamarzania (krzepnięcia)
wody;
 posługuje się pojęciem drobina jako najmniejszym elementem budującym materię, prezentuje za pomocą modelu drobinowego trzy stany
skupienia;
 podaje przykłady ruchu w gazach i cieczach (dyfuzja);
 wymienia znane właściwości substancji (woda, cukier, sól kuchenna) i ich mieszanin (ocet, sok z cytryny) występujących w jego otoczeniu;
 identyfikuje, na podstawie doświadczenia ciała (substancje) dobrze i słabo przewodzące ciepło;
 wykazuje doświadczalnie, że czynnikiem niezbędnym do spalania jest tlen, identyfikuje produkty spalania i oddychania: dwutlenek węgla,
para wodna oraz podaje ich nazwy;
 podaje przykłady przemian odwracalnych: topnienie, krzepnięcie
i nieodwracalnych: ścinanie białka, korozja;
 odróżniane pojęcia: rozpuszczanie i topnienie, podaje przykłady tych zjawisk z życia codziennego;
 bada doświadczalnie czynniki wpływające na rozpuszczanie substancji: temperatura, mieszanie;
 odróżnia mieszaniny jednorodne od niejednorodnych, podaje przykłady takich mieszanin z życia codziennego.
Wymagania programowe z przyrody do klasy ze zwiększoną liczbą godzin z biologii.
Uczeń:













zmysły człowieka i ich rola w poznawaniu przyrody, zasady bezpieczeństwa podczas obserwacji przyrodniczych; przykłady przyrządów
ułatwiających obserwację przyrody (lupa, mikroskop, lornetka), ich zastosowanie,
podstawowe elementy budowy komórki roślinnej i zwierzęcej, grzyba, ich funkcje (potrafi wskazać je na planszy) ;
przystosowania budowy zewnętrznej i czynności życiowych ( odżywiania się, oddychania, rozmnażania, poruszania) organizmów
lądowych do środowiska życia, na przykładach obserwowanych organizmów;
wskazuje organizmy samożywne i cudzożywne oraz podaje podstawowe różnice w sposobie ich odżywiania się;
przedstawia proste zależności pokarmowe zachodzące między organizmami lądowymi oraz wodnymi, posługuje się modelem lub
schematem;
nazywa typowe rośliny i zwierzęta żyjące w jeziorze lub rzece, opisuje przystosowania ich budowy zewnętrznej i czynności życiowych
(odżywiania, oddychania, rozmnażania, poruszania się) do środowiska życia;
nazwy i funkcje układów narządów budujących organizm człowieka: układ kostny, oddechowy, pokarmowy, krwionośny, rozrodczy,
(wskazuje na planszy główne narządy tych układów zna ich funkcje);
rozpoznaje i nazywa etapy rozwoju człowieka; zmiany zachodzące w organizmach podczas dojrzewania płciowego;
przykłady negatywnego wpływu wybranych gatunków zwierząt, roślin, grzybów, bakterii i wirusów na zdrowie człowieka, wymienia
zachowania zapobiegające chorobom przenoszonym i wywołanym przez nie;
zasady dbałości o własne ciało, znaczenie odpoczynku, odżywiania się i aktywności ruchowej w prawidłowym funkcjonowaniu
organizmu;
wyjaśnia negatywny wpływ alkoholu, nikotyny i substancji psychoaktywnych na zdrowie człowieka
działania sprzyjające środowisku przyrodniczemu; przykłady pozytywnego i negatywnego wpływu środowiska na zdrowie człowieka;
uzasadnia potrzebę segregacji odpadów, wskazując na możliwości ich ponownego przetwarzania;
Wymagania programowe z przyrody do klasy ze zwiększoną liczbą godzin z edukacji dla bezpieczeństwa:
Uczeń:
 opisuje zasady udzielania pierwszej pomocy w niektórych urazach (stłuczenia zwichnięcia, skaleczenia, złamania, ukąszenia, użądlenia),
potrafi wezwać pomoc w różnych sytuacjach;
 podaje przykłady zachowań i sytuacji, które mogą zagrażać zdrowiu i życiu człowieka (np. niewybuchy i niewypały, pożar, wypadek
drogowy, jazda na łyżwach lub kąpiel w niedozwolonych miejscach);
 omawia zasady bezpiecznego zachowania się nad wodą i w górach oraz omawia sposoby ochrony przed nadmiernym nasłonecznieniem;
 wyjaśnia znaczeni symboli umieszczonych np. na opakowaniach środków czystości i korzysta z produktów zgodnie z ich przeznaczeniem;
 wymienia podstawowe zasady bezpiecznego zachowania się w domu, w tym posługiwania się urządzeniami elektrycznymi, korzystania z
gazu, wody;
Wymagania programowe z przyrody do klasy ze zwiększoną liczbą godzin z zajęć technicznych:
Uczeń:
 opisuje urządzenia techniczne ze swojego otoczenia, wyróżnia ich funkcje;
 rozpoznaje materiały: papier, materiały drzewne, metale, tworzywa sztuczne, włókna; porównuje podstawowe ich właściwości: twardość i
wytrzymałość; określa możliwości wykorzystania różnych materiałów w technice w zależności od właściwości;
 zapisuje rozwiązania techniczne w formie graficznej, wykonuje odręczne szkice techniczne i proste rysunki rzutowe (prostokątne i
aksonometryczne);
 wypisuje kolejność działań (operacji technologicznych); szacuje czas ich trwania; organizuje miejsce pracy;
 posługuje się podstawowymi narzędziami stosowanymi do obróbki ręcznej (piłowania, cięcia, szlifowania, wiercenia) różnych materiałów i
montażu;
 potrafi konserwować różne materiały, obsługiwać i regulować urządzenia techniczne znajdujące się w domu, szkole i przestrzeni publicznej,
z zachowaniem zasad bezpieczeństwa; czyta ze zrozumieniem instrukcje obsługi;
 bezpiecznie uczestniczy w ruchu drogowym jako pieszy, pasażer i rowerzysta;
Download