pobierz

advertisement
ZZL01
NAZWA
MODUŁU
Otoczenie
organizacji, rynek
pracy
CHARAKTERYSTYKA MODUŁU
Głównym celem zajęć jest zaznajomienie się słuchaczy z najważniejszymi
zagadnieniami dotyczącymi problematyki rynku pracy, zjawiska bezrobocia oraz
procesów zachodzących w otoczeniu organizacji. Ważnym celem jest także
pokazanie jakie zjawiska kształtują sytuację na rynku pracy, jak je mierzyć, a także
jakie są rozwiązania systemowe dotyczące kształtowania odpowiedniej struktury i
poziomu bezrobocia. Prezentacja roli publicznych służb zatrudnienia, informacji i
doradztwa zawodowego jest także celem konwersatorium.
Założenia i cele
KOD
MODUŁU



Kultura
organizacyjna
ZZL03
Pozyskiwanie
pracowników rekrutacja i selekcja



Treści
programowe
Założenia i cele
Treści
programowe
ZZL02



Założenia i cele
Treści programowe

Specyfika i zależności pomiędzy podmiotami mikro i makroekonomicznymi gospodarstwo domowe, przedsiębiorstwo, państwo,
Pojęcie i cechy społecznej gospodarki rynkowej.
Rachunek dochodu narodowego. Procesy demograficzne a wytwarzanie i podział
produktu krajowego brutto.
Inflacja w Polsce i na świecie: rozmiary inflacji, skutki inflacji, rodzaje inflacji
według NBP.
Ekonomiczne problemy rynku pracy. Teorie rynku pracy
Pojęcie i funkcje rynku pracy. Mierniki sytuacji na rynku pracy
Pojęcie, struktura, przyczyny i psychospołeczne skutki bezrobocia. Wpływ
bezrobocia na warunki życia i funkcjonowanie rodzin. Długotrwałe bezrobociezagrożenie marginalizacją społeczną.
Specyfika lokalnych rynków pracy. Europejski rynek pracy.
Młodzież na rynku pracy - sytuacja, problemy, rozwiązania.
Kobiety na rynku pracy - sytuacja, problemy, rozwiązania
Analizy i oceny sytuacji panującej w organizacjach wykazały, że główne
zainteresowanie podczas dokonywania zmian skupia się na technice i technologii,
systemie informacji, sposobach sprzedaży i obsłudze klienta, zdobywania środków
na dalszą działalność oraz obniżaniu kosztów. Pomija się natomiast zagadnienia
tworzenia przyszłości organizacji, budowy nowych koncepcji rozwoju
organizacyjnego, kształtowania zdrowych i bezpiecznych warunków pracy oraz
osiągania wysokiej motywacji do pracy. Tymczasem zmiana kultury organizacyjnej
zależy przede wszystkim od tego czy pracownicy dostrzegać będą silny i
bezpośredni związek pomiędzy poziomem wyników własnej pracy a możliwościami
osiągania cenionych wartości. Celem konwersatorium z zakresu „kultury
organizacyjnej” jest zapoznanie z pojęciem, uwarunkowaniami oraz podstawowymi
profilami kultury organizacyjnej.
Kultura jako zaprogramowanie umysłu – poziomy kultury.
„Kultura” jako zmienna badawcza.
Kultura organizacyjna i jej elementy.
Funkcje i wskaźniki kultury organizacyjnej.
Wymiary i profile kultury organizacyjnej.
Uwarunkowania kultury organizacyjnej.
Strategie zmian kulturowych.
Kultura organizacyjna a cechy organizacji.
Celem przedmiotu jest pogłębienie wiedzy z zakresu pozyskiwania pracowników do
przedsiębiorstw, w tym kluczowych obszarów zarządzania zasobami ludzkimi –
procesów rekrutacji i selekcji. Prezentowane i dyskutowane są czynniki doboru
najbardziej właściwych źródeł i metod rekrutacji, a następnie metod i technik
selekcji z punktu widzenia ich wartości predykcyjnej i kosztów zastosowania.
Zasygnalizowane są także kwestie związek z procesem wdrażania i adaptacji
nowozatrudnionych pracowników w organizacji.
Etapy procesu rekrutacji (analiza i opis pracy na stanowisku, specyfikacja osobowa,
oferta zatrudnienia).
Źródła i formy rekrutacji pracowników (rekrutacja wewnętrzna, zewnętrzna) oraz
czynniki wpływające na ich właściwy dobór.
Metody i techniki selekcji kandydatów – zestawienie, porównanie, przykłady.
Zintegrowana ocena kandydatów – metoda Assessment Center.
Procedury selekcji – przykłady procedur na wybrane stanowiska pracy.
Adaptacja pracowników – wymiar i obszary procesu adaptacji.
Założenia i cele
Etyka w
zarządzaniu
zasobami ludzkimi
Założenia i
cele
Treści programowe
ZZL04
Prawne aspekty
zatrudnienia
ZZL06
Komunikacja w
organizacji
Treści
programow
e
Zarządzanie
wynagrodzeniami,
systemy
Wprowadzenie do podstaw prawa pracy.
Omówienie zasad prawa pracy - case study.
Analiza konkretnego tekstu prawnego w oparciu o zasady prawa pracy. Zawieranie
umów o pracę.
Umowy typowe oraz atypowe w polskim systemie prawnym.
Wypowiedzenie umowy o pracę, wypowiedzenie zmieniające – orzecznictwo SN.
Katalog praw i obowiązków pracownika – opracowywanie zakresów obowiązków
pracownika.
Wymiar i rozkład czasu pracy – case study.
Praca w godzinach nadliczbowych – poprawne wyliczanie nadgodzin w oparciu o
kazusy.
Urlopy pracownicze, w tym urlop macierzyński, urlop wychowawczy – osoby
uprawnione – analiza przepisów kodeksu pracy
Celem konwersatoriów jest przekazanie słuchaczom podstaw komunikacji na
poziomie interpersonalnym oraz organizowania procesów komunikacji na poziomie
całej organizacji.
Modele komunikacji interpersonalnej.
Sposoby budowania komunikatów.
Komunikacja w zespole.
Modele komunikacji w organizacji.
Zarządzanie procesami komunikowania się w organizacji.
Założenia i
cele
ZZL07
Założenia i
cele
Treści programowe
ZZL05
Przedmiot ma zaznajomić słuchaczy z niektórymi koncepcjami i ważkimi
problemami etycznymi sformułowanymi w ciągu dziejów europejskiej myśli
filozoficznej, jak również z dylematami etycznymi istniejącymi we współczesnym
świecie.
W wyniku zdobytej wiedzy słuchacz powinien:
* identyfikować koncepcje etyczne umieszczając je w szerszym kontekście
społeczno-kulturowym;
* znać specyfikę terminologii i języka etycznego;
* zrozumieć znaczenie etyki w organizacji;
* posiąść wiedzę niezbędną do rozpoznania, opisu i rozwiązywania konfliktów
etycznych;
* nabrać przekonania, co do konieczności sformułowania i przestrzegania kodeksu
etycznego pracownika organizacji.
Metodologiczne typy etyki.
Punkt wyjścia, metoda, przedmiot i cel etyki.
Rozmaite ujęcia faktów moralnych: klasyczna filozofia, etyka teologiczna, etyka
humanistyczna.
Schemat jednolitej typologii etyki (wg. S. Kamińskiego).
Elementy aksjologii: antropologia naturalistyczna i antynaturalistyczna, aksjologia
naturalistyczna i antynaturalistyczna.
Podział wartości.
Elementy aretologii: cnota roztropności, cnota umiarkowania, cnota męstwa i cnota
sprawiedliwości.
Pojęcie, przedmiot i metody etyki w organizacji.
Zagadnienie etycznego zarządzania, jako wyznacznik nowoczesnego społeczeństwa
opartego na wiedzy.
Etyka w kontaktach interpersonalnych.
Etyka a kultura organizacyjna przedsiębiorstwa.
Konflikty etyczne i ich rozwiązywanie.
Celem podstawowym przedmiotu jest przekazanie elementarnej wiedzy z zakresu
prawa pracy, zapoznanie z podstawowymi zasadami prawa pracy, czasem pracy oraz
sporami w ramach stosunku pracy. Przedstawienie różnych form i rodzajów
zatrudnienia, ich porównanie.
Celem przedmiotu jest rozszerzenie wiadomości z zakresu podejścia do
motywowania współczesnych pracowników, ze szczególnym uwzględnieniem
zagadnień związanych z projektowaniem kompleksowych systemów wynagrodzeń.
Przedstawiane i dyskutowane są wybrane teorie motywowania, w tym z punktu
widzenia ich zastosowania w wynagradzaniu pracowników, zarówno poprzez
wynagrodzenia pieniężne jak i pozapieniężne.
Założenia i
cele
Treści
programowe
motywacyjne.
Zarządzanie czasem
Negocjacje i
zarządzanie
konfliktami
ZZL10
Przywództwo w
organizacji, style i
funkcje kierowania
ZZL11
System ocen
pracowniczych
Założenia i cele
Treści
programowe
Założenia i cele
ZZL09
Treści programowe
Założenia i
cele
Treści
programowe
ZZL08
Pojęcie procesu motywowania, elementy kompleksowego systemu motywowania.
Wybrane teorie motywowania (treści, procesu, wzmocnień, zintegrowany model).
System wynagrodzeń – elementy, zasady, warunki tworzenia.
Wartościowanie stanowisk jako podstawa systemu wynagradzania.
Składniki płacowe – dobór i cele składników, optymalizacja struktury
wynagrodzenia.
Premiowanie i nagradzanie pracowników, pozapieniężne sposoby wynagradzania.
Celem przedmiotu jest rozszerzenie wiadomości z zakresu optymalizacji
wykorzystania czasu pracy. Przedstawiane są zagadnienia związane z prawnymi
aspektami czasu pracy pracowników, a następnie tradycyjne jak i elastyczne metody
i techniki organizacji czasu pracy pracowników w przedsiębiorstwach oraz
narzędzia i sposoby służące lepszemu wykorzystaniu czasu, jak też
minimalizowaniu oraz eliminowaniu strat czasu.
Czas pracy pracowników – pojęcia wprowadzające.
Tradycyjne i elastyczne koncepcje organizacji czasu pracy pracowników.
Identyfikacja źródeł strat czasu.
Koncepcje dotyczące doskonalenia wykorzystania czasu (analiza Pareto, analiza
ABC, matryca Eisenhower’a).
Harmonogramy Gantt’a w planowaniu czasu realizacji projektów i przedsięwzięć.
Celem zajęć jest przekazanie studentom podstaw prowadzenia negocjacji (głównie
negocjacji o charakterze handlowym). Nacisk w trakcie zajęć jest położony na
samodzielne gromadzenie wiedzy oraz refleksję nad przebiegiem i efektem
samodzielnie przeprowadzonych negocjacji.
Prezentowanie własnego stanowiska.
Zaufanie w negocjacjach i realizowanie własnych celów negocjacyjnych.
Stanowisko i potrzeba w negocjacjach. Realizowanie oczekiwań drugiej strony.
Ustępstwa w negocjacjach.
Ocena siły pozycji negocjacyjnej.
Zachowania skuteczne i nieskuteczne w negocjacjach.
Negocjacje w sytuacjach trzech lub czterech stron.
Formułowanie strategii negocjacyjnych.
Wykorzystanie technik negocjacyjnych.
Zmiany jakie zachodzą we współczesnym świecie, wymuszają nieustanne
doskonalenie procesu zarządzania zasobami ludzkimi (ZZL). Powstaje coraz więcej
problemów związanych z zaufaniem społecznym, co przekłada się na trudności w
sferze gospodarczej, finansowej i organizacyjnej. Sprostanie tym wyzwaniom
wymaga nowych koncepcji oraz doskonalenia narzędzi, środków i metod z zakresu
potencjału kadrowego. To nie środki techniczne, ale ludzie muszą sprostać trudnym
sytuacjom, aby dalszy rozwój cywilizacyjny i technologiczny był nadal możliwy. Z
tego względu doskonalenie i rozwój potencjału ludzkiego oraz kształcenie kadr w
taki sposób, aby potrafiły one sprostać aktualnym wyzwaniom, staje się
podstawowym problemem.
Celem konwersatorium jest zapoznanie z aktualnymi tendencjami występującymi na
obszarze zarządzania zasobami ludzkimi.
Czynniki określające przebieg stosunków władzy
Źródła władzy w organizacji
Koncepcje władzy opartej na wpływie
Władza oparta na autorytecie
Decentralizacja władzy
Podejście modelowe i sytuacyjne do stylów kierowania
Podstawowe typologie stylów kierowania
Jednym z najważniejszych i najbardziej wartościowych zasobów, jakimi dysponują
firmy, są ludzie. Zdolność do rozwoju i przetrwania firmy, jej sukcesy na rynku są
uzależnione nie tylko od zasobów kapitałowych i nowoczesnych technologii, ale
przede wszystkim od doskonale zorganizowanego, zintegrowanego i dobrze
przygotowanego zespołu pracowników. Diagnozowanie potrzeb szkoleniowych i
ocena efektywności realizowanych programów szkoleniowych jest jednym z
ważniejszych zadań działów HR w firmach. Coraz częściej ocenę efektywności
traktuje się jak inwestycję, która powinna przynieść wymierne korzyści dla
organizacji. Celem konwersatorium jest dostarczenie niezbędnej wiedzy i
praktycznych narzędzi niezbędnych do opracowania systemu ocen pracowniczych.
Treści
programowe
Założenia i
cele
Zarządzanie zmianą
ZZL13
Marketing
personalny
Założenia i
cele
Treści programowe
Założenia i cele
Treści programowe
ZZL12
Cele okresowych ocen
Rodzaje systemów ocen
Kryteria efektywności
Projektowanie systemu oceniania
Projektowanie arkuszy ocen
Ocena potencjału kadrowego
Pracownicy stwarzający problemy
Celem dydaktycznym jest przedstawienie innowacyjnego procesu mian w
przedsiębiorstwie z uwzględnieniem szerokiej gamy uwarunkowań natury
technologicznej, ekonomiczno-społecznej oraz kulturowej a ćwiczeń próba
praktycznego zastosowania treści z wykładów ze szczególnym uwzględnieniem
kwestionariusza skali stresu R.Rahe.
Diagnostyka potencjału organizacyjnego
Zmiany i innowacje w działalności przedsiębiorstwa
Innowacje, ich rodzaje i klasyfikacja
Reorganizacja procesów działania
Destabilizacja status quo
Reakcje na zamiany w organizacji
Przewidywanie i przezwyciężanie oporu wobec zmian
Strategia i taktyka wprowadzania zmian
Realizacja zmian
Budowanie kultury zmian
Celem przedmiotu jest przedstawienie koncepcji kreowania nowoczesnej polityki
personalnej w organizacjach opartej na założeniach marketingowych. Prezentowane
w ramach zajęć zagadnienia podkreślają szczególne podejście przedsiębiorstwa do
pracownika jako klienta, a w związku z tym kładzenie nacisku na funkcje
marketingu personalnego, w tym analityczną i kreującą. Działania te mają na celu
zarówno wzmocnienie pozycji firmy na rynku (aspekt ekonomiczny), jak i
zaspakajanie potrzeb i aspiracji współczesnych pracowników (aspekt społeczny).
Polityka personalna w organizacji – cele.
Marketing personalny – pojęcie, związek z klasycznym marketingiem.
Różnice między tradycyjnym a marketingowym podejściem do zasobów ludzkich w
firmie jak i jej otoczeniu.
Marketing personalny – zewnętrzny oraz wewnętrzny, podejście do obecnych jak i
potencjalnych pracowników.
Analityczna funkcja marketingu personalnego – działania podejmowane przez
organizację.
Kreująca funkcja marketingu personalnego – działania podejmowane przez
organizację.
Podstawowym założeniem seminarium jest przygotowanie słuchaczy do obrony
opracowanej przez nich przy współpracy z opiekunem pracy dyplomowej. Celem
zajęć jest także zapoznanie się słuchacza z zasadami planowania, prowadzenia i
opracowania wyników badań, a także uzyskanie przygotowania do poprawnego pod
względem merytorycznym, formalnym i redakcyjnym opracowania treści pracy
dyplomowej i jej wizualnej prezentacji
Seminarium
dyplomowe
Treści programowe
ZZL14
Ogólna charakterystyka pracy końcowej.
Struktura - zasadnicze części pracy końcowej. Struktura treści i podział rozdziałów
w zależności od rodzaju pracy.
Dobór literatury.
Rodzaje prac końcowych. Prace empiryczne i prace jako studia literaturowe. Próby
formułowania konkretnych problemów jako tematów prac.
Opracowanie materiałów źródłowych, zasady stosowania odsyłaczy do literatury,
bibliografia.
Ustalenie tematu, celu i zakresu pracy końcowej oraz harmonogramu jej realizacji.
Problem rzeczywisty a problem badawczy – zasady formułowania problemów.
Problem badawczy a proces badawczy – wstępne zagadnienia i operacjonalizacja
problemu.
Zagadnienie stawiania hipotez jako postawienia problemu.
Rodzaje hipotez badawczych.
Dookreślenie tematów prac i dobór narzędzi.
Konstrukcja narzędzi badawczych.
Prezentacja cząstkowych rezultatów pracy.
Bieżąca kontrola zaawansowania pracy.
Konsultacje merytoryczne i formalne.
Referowanie pracy, przygotowanie jej wizualnej prezentacji i przedstawienie
wyników.
Download