Jednostka prowadz*ca kierunek

advertisement
Jednostka prowadząca
kierunek
Wyższa Szkoła Administracji Publicznej
imienia Stanisława Staszica w Białymstoku
Nazwa Zakładu
Zakład Nauki o Państwie i Prawie Publicznym
Nazwa przedmiotu
Polskie prawo ochrony środowiska
Osoba(y) prowadząca(e)
Język wykładowy
Tryb studiów
Liczba godzin
Punkty ECTS
Administracja
Poziom studiów
Rok studiów
Semestr
II stopnia
I
I
mgr Katarzyna Kulikowska
polski
Stacjonarne/Niestacjonarne
Wykład
Ćwiczenia
Konwersatorium
Lektorat
Laboratorium
30/12
4
Grupa treści kształcenia
Forma i warunki zaliczenia
przedmiotu
Przedmioty wprowadzające wraz z
wymaganiami wstępnymi
Opis przedmiotu
Nazwa kierunku
Grupa treści – przedmiot ogólny, inne wymagania
Konwersatorium
Do wyboru przez studenta: egzamin ustny lub egzamin pisemny. Obie formy egzaminu oparte są o odpowiedzi na trzy pytania.
Dwa pierwsze pytania maja na celu wykazanie się przyswojeniem treści podstawowych przekazywanych w trakcie nauki
przedmiotu. Trzecie pytanie ma zna celu sprawdzenie czy wiedza egzaminowanego jest na tyle obszerna by na podstawie
zdobytych wiadomości dokonał on oceny zagadnienia prawnego wchodzącego w zakres przekazywanych w ramach przedmiotu
treści programowych
Podstawy prawoznawstwa, prawo i postępowanie administracyjne. Posiadanie wiadomości w zakresie teorii prawa, a także
znajomość podstawowych instytucji prawa administracyjnego i procedury administracyjnej.
Cel i założenia
Pojęcia kluczowe
Celem przekazania treści przedmiotu jest nabycie przez studentów umiejętność posługiwania się aktami prawnymi z
zakresu prawa ochrony środowiska, w tym umiejętności wykładni norm tam zawartych, a także przyswojenie przez niego
kluczowych zagadnień z zakresu prawa ochrony środowiska, w szczególności takich jak źródła tego prawa, jego zasady,
pojęcia środowiska i jego ochrony, postępowanie w sprawie oddziaływania na środowisko, handel uprawnieniami do
emisji czy odpowiedzialność za szkody w środowisku i stany zagrożenia nimi. Założeniem, które będzie realizowane w
ramach nauki prawa ochrony środowiska, będzie nabycie przez studentów administracji umiejętności formułowania
decyzji środowiskowych, których procedura podejmowani i treść wykazują się odmiennościami w stosunku do innych
decyzji administracyjnych.
Środowisko, ochrona środowiska, zrównoważony rozwój, prawo do środowiska, prawo do informacji, oceny oddziaływania
na środowisko, handel emisjami, szkody w środowisku, stany bezpośredniego zagrożenia szkodą w środowisku, opłaty
podwyższone, kary pieniężne, pozwolenia w ochronie środowiska.
Metody
dydaktyczne
Efekty
kształcenia
Literatura
Wykład, studium przypadku, sporządzanie projektów decyzji administracyjnych
Przyswojenie przez studentów kierunku administracja wiadomości z zakresu podstawowych instytucji prawa ochrony
środowiska. Nabycie przez nich umiejętności posługiwania sie normami tego prawa w praktyce ich stosowania, w tym w
zakresie sporządzania decyzji środowiskowych.
Podstawowa
A Lipiński, Prawne podstawy ochrony środowiska, Wydanie IV, Warszawa 2007, J. Jendrośka, M. Bar, Prawo
ochrony środowiska. Podręcznik, Wrocław 2005, J. Boć, K. Nowacki, E. Samborska-Boć, Ochrona środowiska,
Wydanie VI, , Wrocław 2004,
Uzupełniająca
J. Ciechanowicz-McLean, Ochrona środowiska w działalności gospodarczej, Warszawa 2003, J. CiechanowiczMcLean [w:] J. Ciechanowicz-McLean, Z. Bukowski, B. Rakoczy, Prawo ochrony środowiska. Komentarz,
Warszawa 2008, E. K. Czech, Spór wokół powinności ponoszenia opłat podwyższonych w prawie ochrony
środowiska, „Kwartalnik Prawa Publicznego”, Nr 1-2 2005, E. K. Czech, Szkody w obszarze środowiska – stan po
wejściu w życie ustawy o zapobieganiu szkód w środowisku i ich naprawie, [w:] Wspólnotowe prawo ochrony
środowiska i jego implementacja w Polsce trzy lata po akcesji, pod red. J. Jendrośki, M. Bar, Wrocław 2008, M.
Górski, Odpowiedzialność administracyjno-prawna w ochronie środowiska – zagadnienia podstawowe, Poznań 2007,
K. Gruszecki, Prawo ochrony środowiska. Komentarz, Warszawa 2007, W. Radecki, Odpowiedzialność
administracyjna w ochronie środowiska. Studium prawnoporównawcze, Wrocław 1985, W. Radecki,
Odpowiedzialność prawna podmiotów kolektywnych w ochronie środowiska, „Państwo i Prawo” z 1997 r., z 2 (612),
W. Radecki, Odpowiedzialność prawna w ochronie środowiska, Warszawa 2002,W. Radecki, Komentarz do ustawy
Prawo ochrony środowiska. Odpowiedzialność w ochronie środowiska, Wrocław 2002, W. Radecki, Ustawa o
zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie. Komentarz, Warszawa 2007, B. Rakoczy, Komentarz do ustawy
o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie, Warszawa 2008,
W języku obcym
L. Krämer, EC Environmental Law, Sixth Edition, Sweet&Maxwell, London 2007, E. K. Czech, Liability for
Environmental Damage According to Directive 2004/35/EC – the Case of Poland, „Polish Journal of Environmental
Studies”, Vol. 16, No 2 2007,
Treści kształcenia poszczególnych zajęć z przedmiotu:
Konwersatorium: Temat:
Źródła i zasady prawa ochrony środowiska .
Specyfika środowiska jako przymiotu ochrony prawnej, odmienności prawnego modelu ochrony tego dobra i rola organów
administracji w jego ochronie.
Zagadnienia dostępu do informacji o środowisku i jego ochronie, a także udziału społeczeństwa w ochronie środowiska.
Oceny oddziaływania na środowisko i inne zagadnienia działalności inwestycyjnej.
Klasyfikacja i rola pozwoleń w ochronie środowiska
Odpowiedzialność administracyjna w ochronie środowiska zgodnie z założeniami ustawy Prawo ochrony środowiska.
Liczba godzin:
ST
NST
2
6
2
2
2
4
Odpowiedzialność za szkody w środowisku i stany bezpośrednie zagrożenia tymi szkodami zgodnie z założenia mi ustawy o
zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie.
Opłaty podwyższone i kary pieniężne jako instrumenty prawne służące ochronie środowiska.
Podstawowe odmienności ochrony poszczególnych elementów środowiska.
Źródła i zasady prawa ochrony środowiska i specyfika środowiska jako przymiotu ochrony prawnej.
Odmienności prawnego modelu ochrony środowiska i rola organów administracji w jego ochronie.
Zagadnienia dostępu do informacji o środowisku i jego ochronie, a także udziału społeczeństwa w ochronie środowiska.
Oceny oddziaływania na środowisko i inne zagadnienia działalności inwestycyjnej.
Odpowiedzialność administracyjna w ochronie środowiska.
Podstawowe odmienności ochrony poszczególnych elementów środowiska.
Liczba godzin
4
2
6
30
2
2
2
2
2
2
12
Download