Majaczenie u osób starszych

advertisement
Majaczenie u osób starszych
Maria Korzonek
Wydział Nauk o Zdrowiu PUM
Fizjologia starzejącego się mózgu
• Zanik ok. 10% komórek nerwowych
• Niewielki ubytek masy mózgu
• Spadek liczby połączeń między komórkami
nerwowymi
• Spadek ilości neurotransmiterów w mózgu
• Deficyt gęstości receptorów w mózgu ( tzw
deficyt cholinergiczny i dopaminergiczny)
Fizjologia starzejącego się mózgu
• Niewielkie pogorszenie sprawności
zapamiętywania i odtwarzania informacji
• Wolniejszy tok myślenia
• Zmiany te są osobniczo zmienne i zależą od
tzw. rezerwy poznawczej czyli inteligencji,
wiedzy, wypracowanych sposobów
rozwiązywania problemów
• Zmiany w/w nie mają istotnego wpływu na
codzienne funkcjonowanie
Zespoły chorobowe przebiegające z
pobudzeniem
•
•
•
•
Majaczenie
Otępienie
Choroby afektywne
Zaburzenia psychotyczne
Czynniki ryzyka rozwoju zaburzeń
psychicznych
• Sytuacja psychospołeczna osoby starszej:
osamotnienie, pogarszająca się sprawność
prowadząca do zmniejszenia kontaktów z
otoczeniem, brak wsparcia społecznego
• Rozwój chorób psychicznych w młodości:
• depresja, schizofrenia, zaburzenia lękowe,
zespoły urojeniowe
• Rozwój chorób otępiennych w przebiegu
których dochodzi do zaburzeń psychicznych
Definicja pobudzenia
• Niewłaściwa aktywność ruchowa lub werbalna
• Niewłaściwa aktywność werbalna, wokalna
bądź ruchowa, która można uznać za
niezwiązana bezpośrednio z bieżącymi
potrzebami
• Bezwładna aktywność psychoruchowa
wynikająca z niepokoju fizycznego lub napięcia
psychicznego, któremu towarzyszy niepokój
ruchowy i zwiększona reaktywność na bodźce
Definicja majaczenia
• Majaczenie – delirium – zaburzenie
świadomości o ostrym przebiegu
• Zaburzenia kontaktu z otoczeniem
• Nieprawidłowa aktywność ruchowa
• Zaburzenia pamięci, spostrzegania i myślenia
• Zaburzenia emocjonalne ( pobudzenie
hiperaktywne, hipoaktywne i stany mieszane)
• Zmienny, falujący przebieg
Przyczyny majaczenia – zaburzenia
somatyczne
•
•
•
•
•
•
Zaburzenia wodno-elektrolitowe
Zaburzenia gospodarki kwasowo-zasadowej
Hipo i hiperglikemia
Zaburzenia czynności nerek
Zakażenia o ciężkim przebiegu
Stany przebiegające z niedotlenieniem (
zapalenie płuc, zatorowość płucna, zawał
serca)
Przyczyny majaczenia – zaburzenia
somatyczne
• Działania niepożądane i interakcje leków
• Alkoholowy zespół abstynencyjny
• Nagłe odstawienie leków nasennych i
uspokajających przyjmowanych przewlekle
• Świeży udar mózgu
• Stan po urazie głowy ( np. obecność krwiaka
podtwardówkowego)
Objawy majaczenia
• Ostry początek i zmienny przebieg
• Zaburzenia orientacji co do czasu, miejsca,
sytuacji, własnej osoby
• Zaburzenia uwagi
• Zaburzenia toku myślenia
• Zaburzenia emocji ( lęk, euforia, dysforia)
• Zmienność nastroju ( od zobojętnienia, apatii
do drażliwości, złości, agresji)
Objawy majaczenia
•
•
•
•
Zaburzenia spostrzegania – omamy i złudzenia
Urojenia związane z omamami
Narastanie objawów wieczorem i w nocy
Przypadkowe urazy spowodowane
pobudzeniem
ICD – International Classification of Disorders
DSM – Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders
Skala oceny majaczenia
Przypadek 1
Komentarz
Badanie pacjenta pobudzonego
•
•
•
•
•
•
Wywiad z chorym ma wartość ograniczoną
Wywiad z opiekunem:
początek zaburzeń,
Wydarzenia poprzedzające
Dynamika narastania objawów
Występowanie podobnych epizodów w
przeszłości
Badanie pacjenta pobudzonego
• Choroby somatyczne, psychiatryczne,
neurologiczne, stany gorączkowe, wymioty,
biegunka, urazy, ilość przyjmowanych płynów
• Przyjmowane leki – leki doraźne przyjmowane,
bez recepty, p/bólowe przeczyszczające
• Stosowanie używek
• Przebyty uraz głowy, zatrucie lekami,
zaostrzenie choroby somatycznej, zespól
abstynencyjny z majaczeniem
Badanie przedmiotowe pacjenta
pobudzonego
• Ocena parametrów życiowych
• Badanie neurologiczne- reakcja źrenic,
napięcie i siła mięśniowa, czucie, odruchy
fizjologiczne i patologiczne
• Ocena wyglądu , świadomości, zachowania,
mowy, nastroju, lęku, niepokoju, myśli i
tendencji samobójczych, funkcji poznawczych
( uwaga, pamięć), myślenia ( urojenia,
dezorientacja),spostrzegania ( omamy, iluzje)
Przypadek 2
Komentarz
Błędy w postepowaniu z pacjentem w
stanie pobudzenia
• 1. Traktowanie chorego jak pod wpływem
alkoholu, lub zaostrzenie choroby psychicznej
• 2. Pobudzenie może być objawem bólu
• oraz ciężkiej choroby somatycznej jak zawal
serca, zatorowość płucna, zapalenie płuc,
zaburzenia metaboliczne
• Pobudzenie może być wywołane działaniem
niepożądanym leków np. antycholinergicznych
Błędy w postepowaniu z pacjentem w
stanie pobudzenia
• Personel, przyjmując postawę wyczekującą,
nie podejmuje badań diagnostycznych,
podejmuje próbę natychmiastowego leczenia
prowadząc do powtarzania dawek różnych
leków, co powoduje ich kumulację i
nadmierną sedację oraz powikłania np. upadki
Przypadek 3
Komentarz
Przypadek 4
Komentarz
• Zasady postępowania z pacjentem w wieku
starszym
• 1. Dzięki przeprowadzeni całościowej oceny
geriatrycznej można lepiej poznać swojego
pacjenta.
• 2. Nie należy przypisywać objawów wiekowi,
ale należy zrozumieć pochodzenie i
warunkowanie objawów niezależnie od wieku.
Zasady postępowania z pacjentem w
wieku starszym
• 3. Pełne badanie przedmiotowe i podmiotowe
może dostarczyć wielu cennych informacji.
• 4. Należy rozważyć, na ile konieczny i
bezpieczny jest każdy lek podany starszemu
pacjentowi
• 5. Postepowanie niefarmakologiczne bywa
czasem równie skuteczne, a na pewno o wiele
bardziej bezpieczne u osób starszych.
Postępowanie niefarmakologiczne
• Dziękuję za uwagę
Download