6. Ramowy program kursu … cukrzyca

advertisement
Ramowy program kursu dla opiekunów osób starszych i niesamodzielnych
Udział opiekuna w opiece nad pacjentem z cukrzycą
CEL : Przygotowanie do opieki nad pacjentem z cukrzycą
ADRESACI KURSU:
uczniowie i słuchacze szkół zawodowych oraz placówek kształcenia ustawicznego
przygotowujących do pracy w zawodzie opiekun medyczny
LICZBA GODZIN : 8
Wykaz umiejętności: / opiekun umie, zna, potrafi /








obsługiwać glukometr,
dokonać pomiaru poziomu cukru przy pomocy glukometru,
zinterpretować i zanotować wynik pomiaru w dzienniczku samokontroli pacjenta
udzielić pierwszej pomocy w sytuacji hipoglikemii,
obsługiwać Pen do podawania insuliny,
wyznaczyć miejsca podawania insuliny
nabrać i podać insulinę,
zastosować zasady pielęgnacji stóp chorego na cukrzycę.
TREŚCI KSZTAŁCENIA:
Cukrzyca choroba metaboliczna i jej rodzaje. Objawy i diagnostyka cukrzycy.
Powikłania ostre i przewlekłe. Pierwsza pomoc w hipoglikemii. Zasady zapobiegania
zmianom związanym ze stopą cukrzycową .
Rodzaje glukometrów i zasady obsługi. Zasady pomiaru poziomu cukru.
Rodzaje Penów i zasady obsługi. Miejsca podawania insuliny. Zasady wykonania
wstrzyknięcia. Dzienniczki samokontroli pacjenta. Zasady diety cukrzycowej.
Zajęcia teoretyczne 3h
Pokaz 1h
Ćwiczenia 4h
Download