Procedura opieki nad uczniem z cukrzycą typu I

advertisement
Procedury opieki nad uczniem z cukrzycą typu I
w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Krokowej
POSTĘPOWANIE PRZY HIPOGLIKEMII (spadek cukru) – uczeń jest nieprzytomny, nie ma z nim
żadnego kontaktu, nie reaguje na żadne bodźce, może mieć drgawki. Uczniowi, który jest nieprzytomny
NIE WOLNO podawać niczego do picia ani do jedzenia do ust!!!:
1. Układamy ucznia na boku, wzywamy kolejną osobę dorosłą, wietrzymy pomieszczenie,
próbujemy nawiązać kontakt z chorym – jeżeli uczeń jest przytomny - podajemy węglowodany
(glukoza, słodki napój).
2. Jeżeli uczeń jest nieprzytomny lub ma drgawki kładziemy go w pozycji bezpiecznej, podajemy
domięśniowo zastrzyk z glukagonu i wzywamy karetkę pogotowia.
3. Kontaktujemy się z rodzicami ucznia.
4. Dopiero gdy uczeń odzyska przytomność (po podaniu glukagonu powinien odzyskać
przytomność po kilkunastu minutach) i jeżeli będzie w dobrym kontakcie, można mu podać
węglowodany doustnie (sok, cola, glukoza).
5. Po epizodzie hipoglikemii nie zostawiamy ucznia samego! Uczeń nie może podejmować wysiłku
fizycznego dopóki wszystkie objawy hipoglikemii nie ustąpią!
PRAWA UCZNIA W SZKOLE
Uczeń z cukrzycą w szkole ma prawo i możliwość :
1. Do pomiaru poziomu cukru tak często, jak wymaga tego jego samopoczucie, konieczność spożycia
posiłku oraz w sytuacjach związanych z nadmiernym ruchem.
2. Wstrzyknięcia insuliny w razie potrzeby.
3. Podniesienia wartości glikemii do bezpiecznego poziomu poprzez dostarczenie organizmowi w razie
potrzeby odpowiedniej ilości węglowodanów, glukozy, glukagonu.
4. Spożycia w odpowiedniej porze śniadania/obiadu (musi mieć wystarczający czas na spożycie całego
zaplanowanego posiłku).
5. Pełnego uczestniczenia w wychowaniu fizycznym i innych zajęciach pozalekcyjnych, w tym
w wycieczkach, konkursach, imprezach szkolnych.
1
 Zadania ucznia chorego:
1. Umiejętność zbadania glikemii, podania insuliny samodzielnie lub pod nadzorem.
2. Umiejętność kontaktu z rodzicem, w przypadku sytuacji wymagających interwencji rodzica.
3. Informowanie nauczycieli o konieczności wykonania czynności uzależnionych od typu zajęć, posiłku
oraz poziomu cukru.
 Zadania szkoły i nauczyciela:
1. Zrozumienie potrzeb ucznia, wynikających z choroby oraz pomoc w ich zaspokajaniu.
2. Udział nauczycieli w szkoleniach na temat cukrzycy.
3. Natychmiastowe udzielenie pomocy w przypadku ciężkiej hipoglikemii.
4. Pozwolenie uczniowi na spożycie cukrów prostych. Zapewnienie mu możliwości natychmiastowego
zbadania poziomu cukru w sytuacji, gdy zgłasza ono złe samopoczucie.
5. Zapewnienie (w miarę możliwości) odpowiednich i dyskretnych warunków do badania poziomu cukru
i podania insuliny penem.
6. Zapewnienie uczniowi odpowiedniego miejsca do przechowywania wszelkich środków i akcesoriów
niezbędnych do prowadzenia cukrzycy.
7. Nawiązanie ścisłej współpracy z rodzicami/opiekunami ucznia. Konieczne jest informowanie rodziców
z wyprzedzeniem o wszelkich zmianach w planie pracy szkoły wpływających na zmianę czasu
spożywania posiłków, planowanych wyjściach poza szkołę, wycieczkach oraz o zajęciach
wymagających zwiększonego wysiłku fizycznego.
8. Umożliwienie kontaktu z personelem medycznym na życzenie ucznia oraz natychmiastowego
kontaktu z rodzicem, gdy zachodzi taka potrzeba.
Dyrektor
Gimnazjum im. Jana Pawła II w Krokowej
1. My,
niżej
podpisani,
rodzice
ucznia:
………………………….…………….………………
zapoznaliśmy się z procedurami postępowania z uczniem chorym na cukrzycę
obowiązującymi w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Krokowej.
2. Upoważniamy dyrektora szkoły do podejmowania wszelkich niezbędnych działań
(wg procedur) w celu zapewnienia bezpieczeństwa naszemu dziecku, w tym udzielenia
pierwszej pomocy przedmedycznej oraz wykonania zastrzyku z glukagonu.
Czytelne podpisy rodziców:
Data ………………………
………………………………..
………………………………..
2
Download