Uwagi do projektu rozporządzenia Ministra Administracji i

advertisement
WWPE-WP.0221.1.7.1.2015/MP
Data sporządzenia pisma:
Warszawa, 23 lutego 2015 r.
Pani
Katarzyna Kobierska
Dyrektor Departamentu Prawnego
Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji
Dotyczy: projektu rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie udzielania
pomocy finansowej na cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł
administracyjnych i zasobów nauki oraz cyfrowe udostępnienie zasobów kultury w ramach PO
PC na lata 2014-2020
Szanowna Pani Dyrektor,
w odpowiedzi na pismo o sygnaturze DP-WL.0211.1.2015.JRM z dnia 6 lutego 2015 r.,
zawierające projekt rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie udzielania
pomocy finansowej na cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł
administracyjnych i zasobów nauki oraz cyfrowe udostępnienie zasobów kultury w ramach PO
PC na lata 2014-2020, uprzejmie informuję, iż WWPE w zakresie swojej właściwości,
niniejszym wnosi następującego uwagi:
Uwagi do projektu rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie
udzielania pomocy finansowej na cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze
źródeł administracyjnych i zasobów nauki oraz cyfrowe udostępnienie zasobów kultury w
ramach PO PC na lata 2014-2020:
1) § 4. „O wsparcie może ubiegać się podmiot, który prowadzi regularną działalność o
charakterze gospodarczym, w szczególności: …”.
Propozycja: „O wsparcie może ubiegać się podmiot, który prowadzi regularną
działalność o charakterze gospodarczym i został wskazany jako beneficjent lub partner
w Szczegółowym opisie osi priorytetowych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na
lata 2014-2020”.
Komentarz: Zgodnie z SZOP POPC, jako partnerzy kwalifikują się również
przedsiębiorcy, więc wskazany katalog nie jest wyczerpujący.
2) § 5 pkt 2 „dniu zakończenia realizacji projektu – należy przez to rozumieć dzień złożenia
wniosku o płatność końcową”.
Propozycja: Proponujemy zapis (zgodnie ze wzorem Porozumienia/Umowy dla
działania 2.1) "należy przez to rozumieć datę podpisania przez Beneficjenta ostatniego
protokołu odbioru lub innego dokumentu równoważnego w ramach Projektu".
3) § 5 pkt 4 „rozpoczęciu realizacji projektu – należy przez to rozumieć art. 2 pkt 23
rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014.
Propozycja: „rozpoczęcie realizacji projektu”.
Komentarz: Pojęcie rozpoczęcia realizacji projektu wynika z kryterium proponowanego
przez IZ, które brzmi: "Data rzeczowego zakończenia projektu, rozumiana jako data
podpisania ostatniego protokołu odbioru lub innego dokumentu równoważnego,
przypada nie później niż 36 miesięcy od daty zawarcia umowy/porozumienia o
dofinansowanie projektu (oszacowanej przez wnioskodawcę w oparciu o terminy
wynikające z regulaminu konkursu)."
4) § 6 ust. 3 pkt 1 „prowadzi działalność gospodarczą w sposób zorganizowany, co najmniej
w formie przedstawicielstwa lub oddziału.."
Komentarz: Czy to oznacza, że siedziba Beneficjenta może być poza granicami RP ?
5) § 6 ust. 3 pkt 3 - przedmiotowy zapis stoi w sprzeczności z Krajowymi Wytycznymi
kwalifikowalności gdzie zostało wskazane, iż "Do współfinansowania UE nie można
przedłożyć projektu, który został fizycznie ukończony lub w pełni zrealizowany przed
przedłożeniem instytucji zarządzającej wniosku o dofinansowania w ramach programu
operacyjnego, niezależnie od tego, czy wszystkie powiązane płatności zostały przez
beneficjenta dokonane". Z ww. Wytycznych wynika, ze możliwe jest złożenie wniosku
o dofinansowanie dla już rozpoczętego projektu, natomiast zgodnie z projektem
rozporządzenia nie będzie to możliwe. Dodatkowo należy wskazać, iż w katalogu
wydatków kwalifikowalnych zawartym w projekcie rozporządzenia występuję zapis: "6)
Do wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem zalicza się wydatki na: zakup
ekspertyz, analiz przygotowawczych oraz usług tłumaczeniowych i innych usług
doradczych do wysokości 5% całkowitych wydatków kwalifikujących się do objęcia
wsparciem, związanych z:
a) przygotowaniem realizacji projektu, poniesione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
dniem złożenia wniosku o udzielenie wsparcia.
6) § 6 ust. 3 pkt 5
Propozycja: „zobowiązał się do utrzymania inwestycji i jej efektów w obszarze
otrzymującym pomoc przez co najmniej pięć lat lub, w przypadku małych i średnich
przedsiębiorców, przez co najmniej trzy lata, od daty płatności końcowej, nie wyklucza
to wymiany w tym okresie przestarzałych lub zepsutych instalacji lub sprzętu, pod
warunkiem że działalność gospodarcza zostanie utrzymana na danym obszarze przez
stosowny minimalny okres".
Komentarz: Zgodnie z Rozporządzeniem 1303/2013 okres trwałości liczy się od daty
płatności końcowej, a nie od złożenia wniosku o płatność końcową.
7) § 8 ust. 1
Propozycja: proponujemy zmianę na " Wydatkami kwalifikującymi się do objęcia
wsparciem są wydatki faktycznie poniesione i udokumentowane w okresie
kwalifikowalności wydatków określonym w umowie o dofinansowanie, bezpośrednio i
wyłącznie związane z projektem, niezbędne do jego realizacji i ponoszone w sposób
efektywny, pomniejszone o naliczony podatek od towarów i usług, z wyjątkiem sytuacji,
gdy beneficjentowi nie przysługuje prawo do jego zwrotu lub odliczenia od należnego
podatku od towarów i usług.
Komentarz: Zapis precyzujący okres poniesienia wydatków, gdyby nie zostały
poniesione we wskazanym okresie nie mogłyby być kwalifikowalne.
8) § 8 ust. 2 pkt 1
Propozycja: proponuje się usunięcie.
Komentarz: Zgodnie z ostatnią przedstawioną propozycją MIR w zakresie katalogu
wydatków kwalifikowalnych koszty zakupu nieruchomości nie będą kwalifikować się do
objęcia wsparciem w ramach działania 2.3.
9) § 8 ust. 2 pkt 2
Propozycja: pokrycie kosztów budowy, modernizacji, nabycia, konserwacji lub
poprawy infrastruktury, jeżeli w trakcie realizacji projektu przynajmniej 80% czasu
lub przestrzeni tej infrastruktury jest wykorzystywane do celów związanych z projektem,
do wysokości 20% wartości wydatków kwalifikowalnych projektu dla projektów, dla
których pomoc jest udzielana zgodnie z przepisami, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 2.
Komentarz: Proponujemy zmianę zapisu, mimo, że pojęcie w trakcie roku występuje w
Rozporządzeniu 651/2014, to w przypadku Projektów wieloletnich pozostawienie
takiego zapisu mogłoby powodować interpretację, że jedynie w jednym z lat realizacji
Projektu pomieszczenie wyremontowane musi być wykorzystywane na rzecz Projektu,
aby uznać wydatki w całości, co jest nieracjonalne. Poza tym do ustalenia z MIR
pozostaje limit kosztów robót budowlanych w działaniu. Jednocześnie należy zmienić
odniesienie przy limicie do wartości wydatków kwalifikowlanych Projektu, aby
sztucznie nie zawyżać możliwej do rozliczenia kwoty np. o x% VAT podlegającego
rozliczeniu, który wchodzi do wartości Projektu ogółem.
10) § 8 ust. 2 pkt 5
Propozycja: wynagrodzenia wraz z obowiązkowymi pozapłacowymi kosztami pracy
osób zaangażowanych bezpośrednio w realizację projektu objętego wsparciem oraz na
obowiązkowe pozapłacowe koszty pracy beneficjentów będących osobami
fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą.
Komentarz: Zapis jest niezrozumiały. Czy będzie można sfinansować wynagrodzenie
osoby samozatrudnionej zgodnie z wytycznymi? Jeśli nie, nie wiadomo na jakiej
podstawie przyporządkować składki ZUS do kosztów Projektu.
11) § 8 ust. 2 pkt 7
Propozycja: "pokrycie kosztów ogólnych" - należy napisać pokrycie
kosztów
pośrednich.
… do wysokości 25% kwalifikowalnych kosztów
bezpośrednich Projektu.
Komentarz: Zapis dotyczący limitu został ujednolicony do projektu wytycznych
kwalifikowalności POPC. Poza tym po ustaleniu katalogu kosztów pośrednich będzie
istniała konieczność ujednolicenia dokumentu w oparciu o zaakceptowany katalog.
12) § 8 ust. 2 pkt 7
Propozycja: "…do wysokości 10 % całkowitych wydatków kwalifikujących się do
objęcia wsparciem".
Komentarz: Wytyczne MIR nakładają limit 3 %.
13) § 8 ust. 2 pkt 9
Propozycja: "...będą wykorzystywane wyłącznie w zakładzie otrzymującym wsparcie"
- Proponujemy zmianę zapisu na: "będą wykorzystywane wyłącznie zgodnie z celami
projektu".
14) § 8 ust. 2 pkt 10
Propozycja: proponujemy zmianę zapisu na "zakup sprzętu informatycznego".
Komentarz: Zgodnie z nazewnictwem podkategorii w katalogu wydatków
kwalifikowalnych POPC.
15) § 8 ust. 2 pkt 14
Propozycja: proponuje się usunięcie zapisu.
Komentarz: Brak kategorii wydatków, jako potencjalnie kwalifikowalnych w ramach 2
osi POPC, zgodnie z ustalanym katalogiem.
16) § 8 ust.2 pkt 15 c)
Propozycja: proponuje się usunąć koszty usług doradczych.
Komentarz: Koszty te nie znajdują się w katalogu wydatków kwalifikowlanych dla
szkoleń. Ponadto, zgodnie z art. 31 Rozporządzenia KE 651/2014 do kosztów
kwalifikowalnych zaliczamy m.in. koszty personelu osób szkolonych i ogólne koszty
pośrednie (koszty administracyjne, wynajem, koszty ogólne) poniesione za godziny,
podczas których osoby szkolone biorą udział w szkoleniu. Czy w związku z wykazaniem
tego w ramach pomocy szkoleniowej, dla ww. wydatków powinna zostać określona
intensywność wsparcia, jak dla szkoleń ?
17) § 8 ust.2 pkt 16
Propozycja: proponuje się usunąć „koszty praw autorskich”.
Komentarz: Zgodnie z ostatnią przedstawioną propozycją MIR w zakresie katalogu
wydatków kwalifikowalnych koszty praw autorskich nie będą kwalifikować się do
objęcia wsparciem w ramach działania 2.3.
18) § 8 ust.3
Propozycja: proponuje się usuniecie zapisu.
Komentarz: Zgodnie z ostatnią przesłaną propozycją MIR wydatki nie będą możliwe do
zakwalifikowania w ramach działania 2.3.
19) § 10
Propozycja: proponuje się usunięcie zapisu.
Komentarz: Jeśli nie musi być to w Rozporządzeniu proponujemy usunąć,
niewyjaśniona jest kwestia różnic kursowych, które mogą wystąpić w przypadku
określonym w pkt 1, a zapis punktu 2 jest nieracjonalny. W momencie otrzymania faktury
beneficjent księguje ją w koszty i opłacając je, w przypadku dokonania refundacji
pojawia się konieczność ponownego przeliczenia kursu i ewentualne przeksięgowanie
różnic kursowych oraz przychodów z tytułu dotacji. Rozwiązanie takie nikomu nie ułatwi
prowadzenia projektu.
Z poważaniem,
Dokument podpisany bezpiecznym
podpisem elektronicznym1
Jarosław Pasek
Dyrektor WWPE
1
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu, o którym mowa w Ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie
elektronicznym (Dz.U. 2001 nr 130 poz. 1450 z późn. zm.), równoważnym pod względem skutków prawnych podpisowi własnoręcznemu.
Niniejszy dokument został przekazany adresatowi za pośrednictwem: elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP lub
elektronicznej skrzynki podawczej adresata, o której mowa w Ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów
realizujących zadania publiczne (Dz.U. 2005 nr 64 poz. 565 z późn. zm) wskazanej w Biuletynie Informacji Publicznej lub na adres poczty
elektronicznej adresata wskazany na stronie internetowej adresata jako adres do kontaktu.
Download